Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią. PN 317

Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią. PN 317

1 opinia

Redakcja:

Andrzej Graczyk

Format:

ibuk

Katedra Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w grudniu 2012 roku zorganizowała konferencję naukową „Zasobooszczędne gospodarowanie”. Przyczyną zajęcia się taką problematyką było ogłoszenie przez Komisję Europejską w 2010 roku komunikatu: EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jednym z projektów tematycznych tej strategii jest „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. Jest to projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej.

Ogłoszony we wrześniu 2011 roku dokument Komisji Europejskiej „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” (KOM (2011) 571 wersja ostateczna) przedstawia na wstępie następującą wizję: „Do 2050 r. gospodarka UE rozwija się, przestrzegając ograniczeń dostępności zasobów, nie przekraczając poziomów krytycznych dla planety, przyczyniając się tym samym do globalnego przekształcenia gospodarczego. Nasza gospodarka jest konkurencyjna, sprzyja włączeniu społecznemu i zapewnia wysoki poziom życia przy dużo mniejszym wpływie na środowisko. Prowadzona jest zrównoważona gospodarka wszystkich zasobów, od surowców po energię, wodę, powietrze, grunty i glebę. Zrealizowano główne etapy w zakresie zmiany klimatu, zachowując, promując i w znacznym stopniu odbudowując różnorodność biologiczną i stanowiące jej podstawę funkcje ekosystemu”.

Ta śmiała wizja skłania do pytania, w jakim miejscu jesteśmy obecnie i czy możliwe będzie przeorientowanie gospodarowania w kierunku umożliwiającym osiągnięcie zakreślonych celów? Głębokość zmian będzie tym większa, im bardziej jesteśmy obecnie odlegli od modelu zasobooszczędnego gospodarowania. Zmiany mają się dokonać w okresie bardzo krótkim, krótszym od przewidywanej długości aktywności zawodowej osób rozpoczynających obecnie pracę.

Istotne znaczenie ma też identyfikowanie barier, jakie mogą przeszkodzić w przestawianiu gospodarki. Mogą one tkwić w obecnym systemie gospodarowania i zarządzania zasobami środowiska, ale mogą także być tworzone w przyszłości, jeśli procesy zmian nie zostaną właściwie zaprogramowane i wdrożone.

Niewątpliwie warunkiem koniecznym do pomyślnego przechodzenia do gospodarki zasobooszczędnej jest zapewnienie wyższej efektywności wykorzystania energii, a dzięki temu ograniczenie niekorzystnych wpływów gospodarowania energią na klimat. Od efektów osiąganych w tych obszarach są z kolei zależne postępy w dziedzinie lepszego wykorzystania zasobów użytkowanych rolniczo oraz zasobów przyrodniczych wykorzystywanych nie tylko w rolnictwie, ale także w gospodarce turystycznej, leśnictwie czy rekreacji.

Celem zebrania artykułów w tym układzie tematycznym była próba wielo-aspektowego spojrzenia na gospodarowanie wybranymi zasobami przyrodniczymi w Polsce. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu artykuły miały za podstawę referaty wygłoszone na wspomnianej konferencji. Prezentują one ujęcie „zasobowe” – odnoszą się do wybranych dziedzin, w których występuje i będzie występować orientacja na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych. Wyodrębniono trzy podstawowe grupy problemowe. Są to: energia i klimat, rolnictwo, wycena zasobów przyrodniczych.

Uzupełnieniem tego ujęcia są artykuły zamieszczone w opracowaniu: „Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania” (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 318). Celem zebranych tam artykułów jest analiza i ocena ocena działań, instrumentów, czynników, warunków i ograniczeń ekonomicznych w procesie przechodzenia gospodarki polskiej do wymagań określonych w strategii Europa 2020.


Liczba stron310
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Częśc 1. Energia i klimat    11
  Bartosz Fortuński: Wykorzystanie wybranych surowców energetycznych w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej    13
  Alicja Graczyk: Energooszczędne gospodarowanie w gminie Prusice na przykładzie badań ankietowych w ramach projektu ENERGYREGION    23
  Magdalena Ligus: Wartościowanie bezpieczeństwa energetycznego – ujęcie metodyczne    33
  Tadeusz Pindór, Leszek Preisner: Oszczędność zasobów energii pierwotnej w skali światowej w wyniku zagospodarowania złóż niekonwencjonalnego gazu ziemnego    44
  Michał Ptak: Znaczenie dyskontowania w polityce klimatycznej    53
  Edyta Sidorczuk-Pietraszko: Metodyka badania wpływu inwestycji w odnawialne źródła energii na tworzenie miejsc pracy w wymiarze lokalnym    63
  Ewa Mazur-Wierzbicka: Europa efektywnie korzystająca z energii – kontekst Polski    73
  Jacek Malko, Henryk Wojciechowski: Efektywność energetyczna jako element gospodarki zasobooszczędnej    82
  Zbigniew Brodziński: Działania operacyjne gmin na rzecz pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie województwa warmińsko--mazurskiego    98
  Paweł Korytko: Warunki i ograniczenia rozwoju energetyki jądrowej w Polsce    107
  Benedykt Olszewski: Development of small geothermal and hydroelectric power plants in Poland as a chance for energetic security and regional growth    120
  Joanna Sołtuniak: Zagospodarowanie zasobów wodnych województwa łódzkiego na potrzeby energetyki    130
  Częśc 2. Rolnictwo    139
  Katarzyna Brodzińska: Racjonalizacja działań na rzecz ochrony środowiska w nowej perspektywie wdrażania WPR    141
  Maria Golinowska: Struktura organizacji gospodarstw ekologicznych    151
  Danuta Gonet: Analiza gospodarowania ziemią w gospodarstwie rolnym. Studium przypadku RSP w gminie Święta Katarzyna    163
  Karol Kociszewski: Polityka ochrony klimatu w rolnictwie    172
  Wiktor Szydło: Kryzys żywnościowy (food crisis) pierwszej dekady XXI wieku – wstępna analiza teorii    184
  Bogumiła Grzebyk: Obszary przyrodniczo cenne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia    193
  Bogdan Piątkowski, Magdalena Protas: Gospodarowanie zasobami odnawialnymi – wybrane modele gospodarki leśnej    203
  Częśc 3. Wycena zasobów przyrodniczych    219
  Anna Bisaga: Zrównoważone wykorzystanie zasobów rolnictwa warunkiem wzrostu gospodarczego    221
  Katarzyna Kokoszka: Popyt na czyste środowisko na terenach wiejskich w świetle zrównoważonego rozwoju rolnictwa    230
  Arnold Bernaciak, Małgorzata Cichoń: Wartość przyrodnicza ekosystemów a wycena wartości ekonomicznej na przykładzie jezior Pomorza Środkowego    240
  Łukasz Popławski: Problem wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich    250
  Anetta Zielińska: Wycena obszarów przyrodniczo cennych przy wykorzystaniu wskaźników rozwoju zrównoważonego    261
  Stanisław Czaja: Wybrane problemy metodyczno-metodologiczne wyceny elementów kapitału naturalnego    272
  Agnieszka Becla: Wybrane informacyjne wyzwania identyfikacji i wyceny elementów kapitału naturalnego dla rachunku ekonomicznego    291
  Tomasz Żołyniak: Gospodarowanie energią w halach sportowych w województwie dolnośląskim    302
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia