Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje. PN 340

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje. PN 340

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

35,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem (na wysokim poziomie syntezy określane
mianem orientacji lub podejść) są niewątpliwie ważnym i interesującym
współcześnie zagadnieniem, któremu warto i należy poświęcać naukowe dyskusje.
Orientacja w zarządzaniu oznacza idee, wartości, zasady i wytyczne, które profilują
system zarządzania przedsiębiorstwem (organizacją). Można zatem mówić m.in.
o orientacji prorynkowej (na klienta), projakościowej, orientacji na procesy, wiedzę
i człowieka, a także na zmiany. W tym samym czasie w danym przedsiębiorstwie
mogą występować równolegle różne orientacje, wykorzystujące rozmaite koncepcje
i metody zarządzania. Przy czym orientacje i kierunki nie mają stałego charakteru i
mogą się zmieniać w czasie, ich dobór zależy między innymi od tego, jak zmieniają
się warunki działania, jakie czynniki sukcesu są preferowane przez kierownictwo
przedsiębiorstwa.

Po wielu latach funkcjonowania różnych orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami warto poddać pod dyskusję zakres oraz skalę zmian, jakie dokonały się w teorii i metodologii, a także w praktyce zarządzania. Doceniając rosnące znaczenie tej problematyki, postanowiono zatem przygotować publikację, w której chcemy skupić uwagę czytelników na uwarunkowaniach, przebiegu i rezultatach, a także dalszych perspektywach rozwoju głównych kierunków (orientacji, podejść) w zarządzaniu. Naszym zamiarem było poddanie bliższej analizie wybranych orientacji, zwłaszcza tych będących przedmiotem zainteresowań badawczych katedr Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kontynuujących nurt badań zapoczątkowany przez Profesora Bera Hausa, a także płaszczyzną współpracy z innymi środowiskami naukowymi w Polsce oraz tych, które w naszym przekonaniu, są rzadziej (w relacji do innych) poddawane eksploracji. W ramach tytułowej, obszernej treściowo problematyki wyodrębniono zatem cztery części:
• teoretyczno-metodologiczne problemy rozwoju orientacji w zarządzaniu,
• orientacja procesowa,
• orientacja na zmiany,
• orientacja na wiedzę i kapitał intelektualny.

W publikacji zamieszczono artykuły odpowiadające tematycznie zakreślonym wyżej ramom. Postawiono w nich ważkie pytania i podjęto próbę odpowiedzi w perspektywie zarówno teoretyczno-metodologicznej, jak i aplikacyjnej. Artykuły prezentują nie tylko wyniki badań naukowych, ale także doświadczenia praktyczne w podanych obszarach tematycznych i mogą stać się przyczynkiem do dalszej, potrzebnej dyskusji w tym zakresie.


Liczba stron812
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     13
  
  Część 1. Teoretyczno-metodologiczne problemy rozwoju orientacji w zarządzaniu (redaktor naukowy Jan Lichtarski)    15
  
  Agnieszka Bieńkowska, Anna Zgrzywa-Ziemak: Współwystępowanie koncepcji i metod zarządzania w świetle badań empirycznych    17
  Katarzyna Bratnicka: Twórczość organizacyjna: zdefiniowanie i operacjonalizacja nowego konstruktu    27
  Wojciech Czakon: Metodologiczny rygor w badaniach nauk o zarządzaniu    37
  Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki: Możliwe i rekomendowane sposoby grupowania i porządkowania współczesnych metod i koncepcji zarządzania.    46
  Magdalena Hopej-Kamińska, Anna Zgrzywa-Ziemak, Marian Hopej, Robert Kamiński: Czynniki kształtujące prostotę struktury organizacyjnej    58
  Anna Kwiotkowska: Jakościowa analiza porównawcza jako koncepcja metodologiczna w naukach o zarządzaniu    65
  Jan Lichtarski: Koncepcyjno-instrumentalny dorobek nauk o zarządzaniu oraz jego skuteczność w radzeniu sobie z typowymi sprzecznościami i dylematami w praktyce zarządzania    78
  Janusz Marek Lichtarski: Synoptyczny i inkrementalny rozwój współczesnych orientacji w przedsiębiorstwie    91
  Krystyna Lisiecka, Ewa Czyż-Gwiazda: Projakościowa orientacja organizacji w Polsce i Serbii – empiryczna analiza porównawcza    99
  Katarzyna Piórkowska: Treści kognitywne i metodologiczne psychologii społecznej i poznawczej w kontekście nauk o zarządzaniu    112
  Maja Prudzienica: Partnerstwo międzysektorowe w Polsce i Wielkiej Brytanii – istota, charakterystyka i uwarunkowania    121
  Agnieszka Sokołowska: Teoretyczno-metodologiczne dylematy związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa    130
  Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet: Perspektywa ewolucyjna w zarządzaniu strategicznym. Refleksja z badań    141
  Łukasz Sułkowski: Paradygmaty i nurty badawcze w metodologii nauk o zarządzaniu – próba syntezy w oparciu o światową literaturę przedmiotu.    154
  Piotr Szymański: Ewolucja koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa – przegląd literatury    167
  Michał Trocki: Zmiany instytucjonalne w naukach zarządzania w warunkach globalizacji    181
  Przemysław Zbierowski, Mariusz Bratnicki: Orientacja pozytywna jako nowy kierunek w zarządzaniu przedsiębiorstwem    189
  Kazimierz Zimniewicz: Nauka o zarządzaniu wobec potrzeb praktyki    199
  
  Część 2. Orientacja procesowa (redaktor naukowy Stanisław Nowosielski)    207
  
  Nicoletta Baskiewicz: Koncepcja japońskiego zarządzania a założenia zarządzania przedsiębiorstwem zorientowanym procesowo    209
  Renata Brajer-Marczak: Aspekty kulturowe w przedsiębiorstwie zorientowanym na procesy    218
  Tomasz Brzozowski: Orientacja na procesy w modelu zrównoważonej produkcji    230
  Szymon Cyfert: System granic architektury procesów organizacji – determinanty kształtowania i dysfunkcje w definiowaniu    243
  Ewa Czyż-Gwiazda: Orientacja procesowa organizacji – aspekt teoretyczno-empiryczny    251
  Bartłomiej J. Gabryś: Terapeuta czy kontroler, czyli dominujący dyskurs w organizacji i przykład jego analizy    266
  Piotr Grajewski: Przesłanki podejścia procesowego do projektowania i zarządzania organizacją    275
  Grzegorz Jokiel: Identyfikacja procesów w łańcuchach dostaw    283
  Anna Marciszewska: Zarządzanie portfelem projektów w organizacjach non-profit    293
  Stanisław Nowosielski: Ciągłe doskonalenie procesów w organizacji. Możliwości i ograniczenia    303
  Przemysław Polak: Wpływ notacji BPMN na podejście procesowe w zarządzaniu    318
  Maciej Urbaniak: Perspektywy doskonalenia systemów zarządzania jakością    326
  Jędrzej Wasiak-Poniatowski: Procesy wdrażania usług świadczonych elektronicznie w urzędach gmin    338
  Jędrzej Wieczorkowski: Ewolucja metod i notacji modelowania procesów biznesowych    345
  Aleksandra Zaleśna: Zwiększanie świadomości procesowej wyzwaniem dla pracowników organizacji    355
  
  Część 3. Orientacja na zmiany (redaktor naukowy Grażyna Osbert-Pociecha)    367
  
  Adela Barabasz: Ambiwalencja w warunkach zmiany organizacyjnej. Spojrzenie psychoanalityczne    369
  Dominika Bąk-Grabowska: Niestandardowe formy zatrudnienia w teorii nauki o zarządzaniu – rekomendacje dla prowadzenia badań empirycznych    380
  Wojciech B. Cieśliński, Jakub Mierzyński: Model strategicznej odnowy procesów biznesowych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego    390
  Jerzy Lech Czarnota: Analiza i ocena ryzyka menedżerskiego na podstawie wybranych przypadków    400
  Remigiusz Gawlik: Zastosowanie metody analitycznego procesu sieciowego do wspierania racjonalnych wyborów młodych Europejczyków    415
  Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska, Milena Gojny: Motywacja pracowników w wieku 50+ w świetle wyników badań empirycznych    427
  Andrzej Kaleta: Strategie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce    438
  Kazimierz Krzakiewicz: Zmiany w organizacji i strukturalna inercja    450
  Monika Kwiecińska: Koncepcja społecznego zaangażowania przedsiębiorstw CCI (Corporate Community Ivolvement) – teoretyczne i praktyczne podstawy zmiany w postrzeganiu roli przedsiębiorstwa w otoczeniu    461
  Dagmara Lewicka: Wprowadzanie systemu ciągłych usprawnień jako zmiany w przedsiębiorstwie – analiza najistotniejszych barier i źródeł oporu    474
  Mirosław Moroz: Istota elastyczności przedsiębiorstwa w opinii kadry kierowniczej przedsiębiorstw internetowych    487
  Jerzy Niemczyk, Rafał Trzaska: Zarządzanie w sieciach międzyorganizacyjnych z perspektywy ról i funkcji menedżera    496
  Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski: Kryteria konkurencyjności wyrobów w elastycznej organizacji – perspektywa wytwórcy    509
  Grażyna Osbert-Pociecha: Zmiany optymalizujące złożoność – jako uwarunkowanie gospodarowania energią organizacji    525
  Piotr Rogala: Ciągłe doskonalenie jakości według norm ISO serii 9000    536
  Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska: Czynniki wpływające na poziom i strukturę kosztów zmian w organizacji    546
  Jan Skalik: Ewolucja zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie    557
  Danuta Szpilko: Wykorzystanie badań foresight w procesie budowania strategii rozwoju przedsiębiorstw turystycznych    567
  Dorota Teneta-Skwiercz: Analiza i ocena ruchu Sprawiedliwego Handlu – wątpliwości związane z jego dalszym upowszechnianiem    582
  Małgorzata Trenkner: Menedżer jako lider zmiany na przykładzie implementacji systemów zarządzania jakością    595
  Czesław Zając: Procesy integracyjne w warunkach przejęć i fuzji przedsiębiorstw – aspekty organizacyjne i społeczne    607
  Agnieszka Zakrzewska-Bielawska: Ewolucja struktur organizacyjnych – w drodze do elastyczności i innowacyjności    615
  
  
  Część 4. Orientacja na wiedzę i kapitał intelektualny (redaktor naukowy Edyta Tabaszewska-Zajbert)    625
  
  Anna Cierniak-Emerych: Partycypacja pracownicza w procesie transferu wiedzy w przedsiębiorstwie    627
  Wojciech Dyduch, Katarzyna Bratnicka: Twórczość strategiczna jako podstawa budowania kapitału intelektualnego organizacji    637
  Joanna Ejdys, Łukasz Nazarko: Foresight gospodarczy – instrumentem orientacji na przyszłość    651
  Aldona Glińska-Neweś: Rola kapitału społecznego organizacji w kształtowaniu jej kapitału intelektualnego    665
  Katarzyna Grzesik: Kapitał społeczny w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw    675
  Katarzyna Huk: Rozwój utalentowanych pracowników w ramach programów zarządzania talentami w świetle badań    688
  Bogusław Kaczmarek: Wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw i menedżerów – zarys problematyki    701
  Jarosław Karpacz: Orientacja organizacji na uczenie się a zmiana rutyn    712
  Grzegorz Kobyłko: Informacyjne i poznawcze uwarunkowania równowagi organizacyjnej    726
  Justyna Michniak: Narzędzia kształtowania zachowań etycznych pracowników we współczesnych organizacjach    736
  Mieczysław Morawski: Zarządzanie wiedzą, kapitałem intelektualnym, talentami – wzajemne relacje    747
  Katarzyna Piwowar-Sulej: Wzrost wiedzy o zarządzaniu ludźmi jako składowej wiedzy projektowej    759
  Agnieszka Połomska-Jesionowska: Międzyorganizacyjne uczenie się z perspektywy współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw    770
  Włodzimierz Rudny: Mobilność zasobów wiedzy a kreowanie wartości    781
  Agnieszka Sopińska: Wiedza i kapitał intelektualny w nowych typach organizacji – w organizacjach sieciowych    788
  Edyta Tabaszewska-Zajbert: Teaching organization a inne modele organizacji opartej na wiedzy – człowiek i wartości    799
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia