Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych

Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

64,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Treść podręcznika jest zgodna z obowiązującymi standardami kształcenia dla studiów pielęgniarskich wszystkich typów. Książka jest podzielona na 12. rozdziałów, które są zakończone ćwiczeniami sprawdzającymi opanowany materiał. Autorzy kładą szczególny nacisk na uświadomienie przyszłej pielęgniarce jej roli i miejsca w systemie opieki zdrowotnej. Podkreślają znaczenie promowania zdrowia. Uwzględniają zagadnienia komunikowania się pielęgniarki z pacjentem przy wykonywaniu zabiegów diagnostycznych. pielęgnacyjnych, leczniczych i usprawniających.


Liczba stron656
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-383-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka - Stefania Poznańska    15
  1.1. Cele operacyjne rozdziału    15
  1.2. Zdrowie człowieka    15
  1.3. Złożone uwarunkowania zdrowia i rozwoju człowieka    19
  1.4. Promocja zdrowia u podstaw transformacji opieki nad zdrowiem człowieka    24
  1.5. Współczesne programowanie „Zdrowia dla wszystkich” i pielęgniarstwo    29
  Rozdział 2. Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem - Stefania Poznańska    39
  2.1. Cele operacyjne rozdziału    39
  2.2. Wybór zawodu    39
  2.3. Pielęgnowanie, pielęgniarka i pielęgniarstwo w przeszłości    41
  2.4. Pielęgniarka i pielęgniarstwo – rola zawodowa, misja i funkcje współcześnie    45
  2.5. Praktyka zawodowa pielęgniarek    50
  2.6. Kształcenie pielęgniarek i jego tendencje rozwojowe    52
  Rozdział 3. Filozoficzne i etyczno-deontologiczne podstawy pracy pielęgniarki - Irena Wrońska    57
  3.1. Cele operacyjne rozdziału    57
  3.2. Pojęcie filozofii człowieka i jej przedmiot    58
  3.3. Wybrane koncepcje filozofii człowieka    59
  3.4. Wpływ wybranych koncepcji filozofii człowieka na kształtowanie się myśli naukowej współczesnego pielęgniarstwa    62
  3.4.1. Modele opieki uwzględniające zaspokajanie potrzeb bytowych człowieka    62
  3.4.2. Modele opieki uwzględniające rozwój osobowościowy podopiecznych    63
  3.4.3. Modele opieki uwzględniające stosunki międzyludzkie pielęgniarka–podopieczny    64
  3.4.4. Modele rozpatrujące opiekę pielęgniarską w aspekcie systemowym    64
  3.4.5. Modele opieki uwzględniające oddziaływanie pól energetycznych    65
  3.5. Podstawowe pojęcia dotyczące moralności    66
  3.5.1. Pojęcia moralności, normy moralnej, morale, etosu    66
  3.5.2. Nauki o moralności    67
  3.5.3. Podstawowe nurty i twierdzenia etyki normatywnej    68
  3.5.3.1. Podstawowe twierdzenia etyki niezależnej    68
  3.5.3.2. Podstawowe twierdzenia etyki chrześcijańskiej    70
  3.6. Rodowód etyczny polskiego pielęgniarstwa    71
  3.7. Etyka zawodowa pielęgniarstwa – jej przedmiot i funkcje    73
  3.8. Kodeksy deontologiczne współczesnej pielęgniarki    76
  3.9. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek    80
  3.10. Problemy i dylematy etyczne pracy pielęgniarek    81
  3.10.1. Proces rozwiązywania dylematów etycznych    83
  Rozdział 4. Komunikowanie się w relacjach pielęgniarka–pacjent oraz we współpracy zespołowej - Stefania Poznańska    87
  4.1. Cele operacyjne rozdziału    87
  4.2. Relacje międzyludzkie i komunikowanie się    88
  4.3. Relacje terapeutyczne pielęgniarka–pacjent    90
  4.4. Komunikowanie się terapeutyczne pielęgniarka–pacjent    96
  4.5. Sprawności techniczne w komunikowaniu się terapeutycznym pielęgniarka–pacjent    100
  4.6. Niewłaściwości i błędy w komunikowaniu się terapeutycznym pielęgniarka–pacjent    104
  4.7. Trudności w nawiązywaniu terapeutycznej relacji i komunikowaniu się z pacjentem    107
  4.8. Współpraca zespołowa – we współczesnej opiece nad zdrowiem    109
  Rozdział 5. Pielęgniarstwo, jego naukowość oraz istota - Stefania Poznańska    113
  5.1. Cele operacyjne rozdziału    113
  5.2. Pielęgniarstwo i jego złożoność    114
  5.3. Naukowość pielęgniarstwa    116
  5.4. Założenia teoretyczne pielęgniarstwa    117
  5.4.1. Wielki model pielęgniarstwa Florence Nightingale    117
  5.4.2. Teoria pielęgniarstwa Hildegard Peplau    120
  5.4.3. Teoria pielęgniarstwa Virginii Henderson    121
  5.4.4. Teorie pielęgniarstwa Dorothei Orem    124
  5.4.5. Model pielęgniarstwa transkulturowego Madelaine Leininger    134
  5.5. Troska jako istota pielęgniarstwa    136
  Rozdział 6. Podstawy i założenia zindywidualizowanego pielęgnowania - Jolanta Górajek-Jóźwik    140
  6.1. Cele operacyjne rozdziału    140
  6.2. Pielęgniarstwo, pielęgnowanie – założenia indywidualizacji opieki nad pacjentem i środowiskiem    140
  6.2.1. Pielęgnowanie wykorzystujące teorie (modele) pielęgniarstwa    143
  6.2.2. Pielęgnowanie wykorzystujące Primary Nursing    144
  6.2.3. Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania    145
  6.3. Istota procesu pielęgnowania    150
  6.3.1. Pielęgnowanie skierowane na człowieka i środowisko    150
  6.3.2. Pielęgnowanie ukierunkowane na zdrowie    151
  6.4. Struktura procesu pielęgnowania – etapy i fazy    152
  6.4.1. Etap I. Rozpoznanie stanu podmiotu opieki i środowiska    153
  6.4.1.1. Faza l. Gromadzenie danych    153
  6.4.1.2. Faza 2. Analizowanie, syntetyzowanie danych    161
  6.4.1.3. Faza 3. Formułowanie rozpoznania pielęgniarskiego    162
  6.4.2. Etap II. Planowanie pielęgnowania    166
  6.4.2.1. Faza 1. Formułowanie celów opieki    166
  6.4.2.2. Faza 2. Dobieranie osób, działań, sprzętu do zadań    167
  6.4.2.3. Faza 3. Formułowanie planu opieki    168
  6.4.3. Etap III. Realizowanie planu pielęgnowania    169
  6.4.3.1. Faza 1. Przygotowanie dawcy opieki    169
  6.4.3.2. Faza 2. Przygotowanie biorcy opieki    170
  6.4.4. Etap IV. Ocenianie wyników pielęgnowania    170
  6.4.4.1. Faza 1. Analizowanie wyników    171
  6.4.4.2. Faza 2. Formułowanie oceny    171
  6.5. Charakter procesu pielęgnowania    173
  6.5.1. Komunikowanie się w procesie pielęgnowania – zakres i charakter    174
  6.5.1.1. Formy komunikowania się w procesie pielęgnowania    176
  6.5.1.2. Dokumentacja i zasady dokumentowania w procesie pielęgnowania    177
  Rozdział 7. Zagadnienia organizacji pracy pielęgniarskiej - Helena Lenartowicz    185
  7.1. Cele operacyjne rozdziału    185
  7.2. System organizacyjny    185
  7.2.1. Podstawowe założenia podejścia systemowego    186
  7.2.2. Misja, zamierzenia, cel    189
  7.2.3. Kierowanie, zarządzanie, przywództwo    190
  7.2.4. Grupa, zespół, praca zespołowa    191
  7.2.5. Funkcje kierownicze    194
  7.3. Organizacja pielęgniarskiego stanowiska pracy    198
  7.3.1. Stanowisko pracy, elementy składowe    198
  7.3.2. Nazwa stanowiska, miejsce w strukturze, więzi    198
  7.3.3. Cele, proces pracy    199
  7.3.4. Podział pracy na zespołowym stanowisku    201
  7.3.5. Czas pracy, obciążenie fizyczno-psychiczne, przerwy w pracy    203
  7.3.6. Ocenianie pracy    206
  7.3.7. Obsada stanowiska pracy    209
  7.3.8. Obsługa stanowiska pracy    211
  7.4. Jakość opieki zdrowotnej    212
  7.4.1. Współczesne podejście do jakości    213
  7.4.2. Proces doskonalenia jakości    215
  Rozdział 8. Działalność pedagogiczna pielęgniarki - Wiesława Ciechaniewicz    228
  8.l. Cele operacyjne rozdziału    228
  8.2. Istota działalności pedagogicznej w zawodzie pielęgniarki    228
  8.2.1. Działalność pedagogiczna wśród zadań zawodowych pielęgniarki    228
  8.2.2. Funkcja wychowawcza w zawodzie pielęgniarki    229
  8.2.3. Funkcja kształcenia w zawodzie pielęgniarki    232
  8.3. Istota oddziaływań pedagogicznych w pielęgnowaniu    233
  8.3.1. Oddziaływania wychowawcze    233
  8.3.2. Proces nauczania i uczenia się    236
  8.3.3. Proces kształtowania umiejętności    238
  8.3.4. Ogólne zasady postępowania w działalności pedagogicznej realizowanej przez pielęgniarkę    238
  8.4. Formy organizacyjne stosowane w wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się .    239
  8.5. Metody wychowania, nauczania i uczenia się    241
  8.5.1. Metody wychowania    241
  8.5.2. Metody nauczania    242
  8.5.3. Metody uczenia się    245
  8.6. Środki dydaktyczne ułatwiające nauczanie i uczenie się    248
  8.7. Edukacja pacjenta    249
  8.7.1. Edukacja pacjenta – definicja pojęcia    249
  8.7.2. Planowanie edukacji pacjenta    250
  8.7.2.1. Ocena stanu i sytuacji pacjenta na potrzeby planowania edukacji    251
  8.7.2.2. Określenie celów edukacji    251
  8.7.2.3. Dobór treści edukacji    253
  8.7.2.4. Planowanie form, metod i środków dydaktycznych    256
  8.7.3. Ocena rezultatów edukacji pacjenta    257
  8.7.4. Uwarunkowania realizacji edukacji pacjenta    257
  8.8. Proces przygotowania opiekunów do opieki nieprofesjonalnej – zadania pielęgniarki    258
  Rozdział 9. Charakterystyka warunków i metod pracy pielęgniarki w wybranych zakładach opieki zdrowotnej - Kazimiera Zahradniczek, Anna Majda    262
  9.l. Cele operacyjne rozdziału    262
  9.2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć    263
  9.3. Zakład opieki zdrowotnej    264
  9.3.1. Szpital    264
  9.3.2. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy    266
  9.3.3. Przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia    268
  9.3.4. Dom pomocy społecznej    269
  9.4. Prawa pacjenta    273
  9.4.1. Wprowadzenie    273
  9.4.2. Prawa pacjenta w ustawodawstwie polskim    274
  9.4.3. Prawa pacjenta w Europie na podstawie Deklaracji Promocji Praw Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia    276
  9.5. Przyjęcie pacjenta do szpitala i na oddział. Wypisanie pacjenta ze szpitala    281
  9.6. Bezpieczne otoczenie    283
  9.7. Oddychanie    284
  9.8. Odżywianie    301
  9.9. Wydalanie    320
  9.10. Utrzymanie właściwej temperatury ciała    322
  9.11. Czystość pacjenta    324
  9.11.1. Higiena i pielęgnacja jamy ustnej    325
  9.11.2. Utrzymanie ciała w czystości    327
  9.12. Wygoda pacjenta    333
  9.13. Pomoc przy zmianie pozycji i poruszaniu się    344
  9.14. Wypoczynek    363
  9.15. Zagadnienia dotyczące sfery seksualnej    365
  Rozdział 10. Udział pielęgniarki w procesie diagnozowania i leczenia - Anna Majda, Kazimiera Zahradniczek    368
  10.1. Cele operacyjne rozdziału    368
  10.2. Zasady wykonywania zleceń    368
  10.3. Udział pielęgniarki w badaniu pacjentów    388
  10.3.1. Badania ogólne fizykalne    389
  10.3.2. Badania ogólne dodatkowe    396
  10.3.3. Badania pomocnicze    402
  10.3.4. Badania specjalistyczne    418
  10.4. Podstawowe zasady przygotowania i podawania leków    423
  10.4.1. Podawanie leków przez przewód pokarmowy    425
  10.4.2. Podawanie leków przez układ oddechowy    428
  10.4.3. Podawanie leków przez błonę śluzową    440
  10.4.4. Podawanie leków przez skórę    441
  10.4.5. Podawanie leków drogą dotkankową przez wstrzyknięcia    447
  10.5. Udział pielęgniarki w usprawnianiu pacjentów    469
  Rozdział 11. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami podstawowych układów, narządów i zmysłów - Kazimiera Zahradniczek, Anna Majda    477
  11.1. Cele operacyjne rozdziału    477
  11.2. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu termoregulacji    477
  11.2.1. Gromadzenie informacji o pacjencie z podwyższoną temperaturą ciała    480
  11.2.1.1. Określenie stanu fizycznego    480
  11.2.1.2. Określenie stanu psychicznego    481
  11.2.1.3. Określenie stanu społecznego    482
  11.2.1.4. Wykonywanie pomiarów    482
  11.2.1.5. Analiza dokumentacji    485
  11.2.2. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej    485
  11.3. Pielęgnowanie pacjentów ze zmianami na skórze    489
  11.3.1. Gromadzenie informacji o pacjencie    490
  11.3.1.1. Określenie stanu fizycznego    490
  11.3.1.2. Określenie stanu psychicznego    503
  11.3.1.3. Określenie stanu społecznego    503
  11.3.1.4. Wykonywanie pomiarów    504
  11.3.1.5. Analiza dokumentacji    504
  11.3.2. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej    504
  11.3.3. Udział pielęgniarki w wykonywanych badaniach diagnostycznych i leczeniu    516
  11.3.4. Profilaktyka chorób ze zmianami na skórze    516
  11.4. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu pracy serca, układu krążenia oraz układu oddechowego    517
  11.4.1. Gromadzenie informacji o pacjencie    517
  11.4.1.1. Określenie stanu fizycznego    517
  11.4.1.2. Określenie stanu psychicznego    531
  11.4.1.3. Określenie stanu społecznego    531
  11.4.1.4. Wykonywanie pomiarów    532
  11.4.1.5. Analiza dokumentacji    537
  11.4.2. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej    537
  11.5. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu pokarmowego    544
  11.5.1. Gromadzenie informacji o pacjencie    545
  11.5.1.1. Określenie stanu fizycznego    545
  11.5.1.2. Określenie stanu psychicznego    552
  11.5.1.3. Określenie stanu społecznego    552
  11.5.1.4. Wykonywanie pomiarów    553
  11.5.1.5. Analiza dokumentacji    553
  11.5.2. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej    553
  11.6. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu moczowego    558
  11.6.1. Gromadzenie informacji o pacjencie    559
  11.6.1.1. Określenie stanu fizycznego    559
  11.6.1.2. Określenie stanu psychicznego    564
  11.6.1.3. Określenie stanu społecznego    565
  11.6.1.4. Wykonywanie pomiarów    566
  11.6.1.5. Analiza dokumentacji    566
  11.6.2. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej    566
  11.7. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu nerwowego    572
  11.7.1. Gromadzenie informacji o pacjencie    572
  11.7.1.1. Określenie stanu fizycznego – objawy neurologiczne    572
  11.7.1.2. Określenie stanu psychicznego    577
  11.7.1.3. Określenie stanu społecznego    580
  11.7.1.4. Wykonywanie badań    580
  11.7.2. Problemy pielęgnacyjne    585
  11.8. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów zmysłu wzroku i słuchu    590
  11.8.1. Pielęgnowanie pacjenta z upośledzonym wzrokiem i niewidomego    590
  11.8.2. Pielęgnowanie pacjenta źle słyszącego i z całkowitą utratą słuchu    592
  Rozdział 12. Zasady pielęgnowania pacjentów w wybranych stanach - Wiesława Ciechaniewicz, Maria Pieniążek    596
  12.1. Cele operacyjne rozdziału    596
  12.2. Ogólne zasady postępowania – znaczenie w profesjonalnym pielęgnowaniu    596
  12.3. Człowiek ciężko chory    597
  12.3.1. Określenie stanu    597
  12.3.2. Dane o stanie pacjenta istotne w planowaniu pielęgnowania    598
  12.3.3. Problemy opiekuńcze i cele pielęgnowania    599
  12.3.4. Zasady pielęgnowania człowieka ciężko chorego    600
  12.4. Człowiek w stanie nagłego zagrożenia życia    602
  12.4.1. Określenie stanu    602
  12.4.2. Dane o stanie pacjenta istotne w rozpoznaniu nagłego zagrożenia życia    603
  12.4.3. Zasady postępowania w stanach zagrożenia życia    604
  12.5. Człowiek nieprzytomny    605
  12.5.1. Określenie stanu    605
  12.5.2. Dane o stanie pacjenta istotne w planowaniu pielęgnowania    606
  12.5.3. Problemy opiekuńcze i cele pielęgnowania    607
  12.5.4. Zasady pielęgnowania chorego nieprzytomnego    607
  12.6. Człowiek cierpiący z powodu bólu    610
  12.6.1. Określenie stanu    610
  12.6.2. Dane o stanie pacjenta istotne w planowaniu pielęgnowania    614
  12.6.3. Problemy opiekuńcze i cele pielęgnowania    619
  12.6.4. Zasady pielęgnowania człowieka cierpiącego z powodu bólu    620
  12.7. Człowiek przewlekle chory    622
  12.7.1. Określenie stanu    622
  12.7.2. Dane o stanie pacjenta istotne w planowaniu pielęgnowania    624
  12.7.3. Problemy opiekuńcze i cele pielęgnowania    624
  12.7.4. Zasady pielęgnowania człowieka przewlekle chorego    625
  12.8. Człowiek chory o niepomyślnym rokowaniu    627
  12.8.1. Określenie stanu    627
  12.8.2. Dane o stanie chorego istotne w planowaniu pielęgnowania    627
  12.8.3. Problemy opiekuńcze i cele pielęgnowania    628
  12.8.4. Zasady pielęgnowania chorego o niepomyślnym rokowaniu    629
  12.9. Chory umierający    629
  12.9.1. Określenie stanu    629
  12.9.2. Dane o stanie pacjenta istotne w sprawowaniu opieki    630
  12.9.3. Problemy opiekuńcze i cele pielęgnowania    631
  12.9.4. Zasady opieki i pielęgnowania człowieka umierającego    633
  12.9.5. Formy opieki nad człowiekiem umierającym    634
  12.10. Ogólne zasady pielęgnowania pacjentów w wybranych stanach wymagających profesjonalnego pielęgnowania    635
  Skorowidz    640
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia