Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

22,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Naród, który najekonomiczniej rozporządzi swymi bogactwami i siłami oraz zastosuje je z najlepszym współczynnikiem wydajności, podniesie swój dobrobyt i wyprzedzi znacznie inne narody”. Jakkolwiek słowa te zostały wypowiedziane przez F. Neuhausena w 1913 roku, to są one niezmiennie aktualne. Efektywność była, jest i będzie podstawowym warunkiem wzrostu dobrobytu. I nie zmienia tego fakt, że jest ona różnie rozumiana. Samo słowo efektywność pochodzi od łacińskiego słowa effectus, oznaczającego wykonanie, skutek. W dzisiejszych natomiast czasach wielu autorów przypisuje mu dualne znaczenie definiowane jako sprawność i skuteczność.


Taki dualny sposób pojmowania efektywności zdefiniował już w 1913 roku Harrington Emerson, współtwórca naukowego zarządzania i autor słynnych dwunastu zasad wydajności. Pisał on, że „efektywność jest właściwą rzeczą robioną we właściwy sposób”1. Pogląd ten podzielał również P.F. Drucker, który uważał, że jakkolwiek „sprawność”, czyli robienie rzeczy we właściwy sposób, jest ważnym kryterium oceny kierownika, to jednak najistotniejsza jest skuteczność, czyli robienie właściwych rzeczy. Nieodzownym warunkiem robienia właściwych rzeczy jest planowanie ukierunkowane na realizację społecznie użytecznych celów. Natomiast warunkiem sprawności w realizacji tych celów jest pomiar efektów, bez którego nie można śledzić stopnia realizacji celów, a tym samym i zarządzać organizacją. Jakkolwiek ogólnie efektywność mierzy się relacją efektów do nakładów, to już pomiar – zarówno efektów, jak i nakładów – jest niejednokrotnie sprawą skomplikowaną, niejednoznaczną, a przez to i dyskusyjną. Powszechnie stosowana miara efektów, jaką jest zysk księgowy, wzbudza coraz więcej kontrowersji – ze względu na jego memoriałowy charakter oraz zależność od szeregu konwencji i przyjętych standardów. Natomiast pomiar nakładów wykorzystujący standardy księgowe również w coraz większym stopniu ulega napierającej krytyce. Przede wszystkim w standardach księgowych w niewielkim stopniu wykazuje się te aktywa, które we współczesnym świecie coraz częściej stanowią determinujący czynnik sukcesu gospodarczego. Mowa tutaj o aktywach intelektualnych, które z jednej strony trudno jest kwantyfikować, a z drugiej – są bardzo kruche. Ma to oczywiście wpływ na ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.


Te i inne problemy pomiaru efektywności były przedmiotem kolejnej, już piątej konferencji z cyklu „Efektywność źródłem bogactwa narodów”, która odbyła się w dniach 23-25 stycznia 2012 roku w Piechowicach. Konferencja została zorganizowana jako wspólne przedsięwzięcie dwóch uczelni: Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jej głównym wyróżnikiem był interdyscyplinarne spojrzenie na efektywność, jej istotę oraz zasady pomiaru, a niniejsza publikacja jest wynikiem prowadzonych dyskusji.


Liczba stron488
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-238-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Agnieszka Bezat-Jarzębowska: Koncepcja pomiaru efektywności technicznej bazująca na zintegrowanym zastosowaniu metody SFA i metody DEA    11
  Agnieszka Bieńkowska: Przejawy i uwarunkowania efektywności controllingu w przedsiębiorstwie    25
  Marta Chudykowska: System pomiaru dokonań organizacji – przedmiot i narzędzie poprawy efektywności    38
  Karolina Daszyńska-Żygadło, Jakub Marszałek: Analiza sektorowych uwarunkowań pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstw – empiryczna weryfikacja modelu LKL    49
  Magdalena Forfa: Opinie właścicieli gospodarstw rolnych dotyczące przydatności sprawozdania z przepływu pieniędzy    63
  Józefa Monika Gryko, Marta Kluzek: Metodologiczne problemy pomiaru efektywności instrumentów wsparcia przedsiębiorstw    77
  Jacek Jaworski: Charakter i dynamika zmian wybranych wyznaczników kondycji polskich małych przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego 2009–2010. Wyniki badań    89
  Izabela Jonek-Kowalska: Racjonalizacja kosztów jako sposób poprawy efektywności działania w Spółce Restrukturyzacji Kopalń    103
  Adam Kagan: Pomnażanie wartości właścicielskiej jako miara efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych    116
  Tomasz Kijek: Pomiar efektywności kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metody DEA    132
  Tomasz Kołakowski: Projekty turystycznego zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie województwa dolnośląskiego – efekty ekonomiczne i metody ich wyceny    141
  Marzena Krawczyk: Gotowość inwestycyjna determinantą innowacyjności przedsiębiorstw – próba pomiaru    160
  Iwa Kuchciak: Efektywność inwestowania w formie depozytów i inwestycji alternatywnych    173
  Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska: Wybór formy opodatkowania a korzyści finansowe dla firm z sektora MSP    190
  Grzegorz Łukasiewicz: Krytyczna analiza modeli pomiaru efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi    202
  Edyta Marcinkiewicz: Wpływ krótkiej sprzedaży na efektywność transakcyjną rynku kapitałowego w aspekcie płynności    218
  Grzegorz Mikołajewicz: Luka wartości w kontekście sprawozdawczości przedsiębiorstwa    231
  Anna Motylska-Kuźma: Rynkowe mierniki tworzenia wartości wybranych spółek notowanych na GPW – analiza krytyczna    245
  Dariusz Nowak: Ocena i pomiar relacji w międzyorganizacyjnej kooperacji    263
  Jarosław Nowicki: Dostosowanie metody skorygowanej wartości bieżącej do wyceny niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli    281
  Mariusz Nyk: Efektywność wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw    294
  Radosław Pastusiak: Efektywność systemów transakcyjnych zbudowanych w oparciu o analizę techniczną w świetle badań w latach 1960–2004    307
  Artur Paździor: Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu    321
  Joanna Pioch: Wybrane aspekty wykorzystania macierzy A. Damodarana do analizy decyzji dywidendowych na przykładzie firm sektora chemicznego WGPW za rok 2010    331
  Edward Radosiński: Przekształcanie bilansu według Ustawy o rachunkowości do postaci sprawozdania z sytuacji finansowej według taksonomii MSR (IFRS Taxonomy)    343
  Józef Rudnicki: Impact of stock splits on trading liquidity – evidence from the New York Stock Exchange    360
  Angelika Sabuhoro: Analiza porównawcza logitowych modeli prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw    371
  Rafał Siedlecki: Teorie struktury kapitału a cykl życia przedsiębiorstwa    381
  Wanda Skoczylas: Innowacje w raportowaniu wyników czynnikiem poprawy efektywności podejmowanych decyzji    390
  Michał Soliwoda: Relacje majątkowo-kapitałowe, a rentowność i płynność finansowa spółdzielni mleczarskich    409
  Artur Stefański: Zależność między wydatkami inwestycyjnymi a operacyjnymi przepływami pieniężnymi    424
  Piotr Szymański: Jakie problemy napotykają eksperci przy wycenie przedsiębiorstw? Wyniki badań    435
  Łucja Tomaszewicz, Joanna Trębska: Mnożnik input-output jako makroekonomiczny miernik efektywności inwestycji finansowych sektora przedsiębiorstw    449
  Grzegorz Urbanek: Wpływ marki na wyniki przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie    466
  Mirosław Wypych: Struktura aktywów a złote reguły finansowania (na przykładzie spółek giełdowych)    478
  
  
  Agnieszka Bezat-Jarzębowska: A concept of technical efficiency measurement based on the integrated use of the sfa and dea methods    24
  Agnieszka Bieńkowska: Results and determinants of controlling efficiency in an enterprise    37
  Marta Chudykowska: The organisation’s performance measurement system – a subject and a tool for the efficiency improvement    48
  Karolina Daszyńska-Żygadło, Jakub Marszałek: Analysis of sector determinants of debt capacity – empirical verification of LKL model    62
  Magdalena Forfa: Individual farmers` opinions on the usefulness of cash flow statement    76
  Józefa Monika Gryko, Marta Kluzek: Methodological problems of measuring the effectiveness of support instruments for companies    88
  Jacek Jaworski: Nature and dynamics of changes of selected determinants of small enterprises condition under the economic crisis 2009–2010. Research results    102
  Izabela Jonek-Kowalska: Costs rationalization as a method of efficiency improvement in an Enterprise of Coal Mines Restructuring    115
  Adam Kagan: Increase of shareholder’s value as a measure of the economic efficiency of agricultural enterprises    130
  Tomasz Kijek: Measurement of enterprise’s innovation capital efficiency using DEA method    140
  Tomasz Kołakowski: Tourism management projects of cultural heritage objects in Lower Silesia Voivodeship – economic effects and their valuation methods    159
  Marzena Krawczyk: Investment readiness as a determinant of enterprises innovativeness – trial of measurement    172
  Iwa Kuchciak: Efficiency of investment in the form of deposits and alternative investments    189
  Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska: Choice of form of taxation and financial benefits for enterprises from SME sector    201
  Grzegorz Łukasiewicz: Critical analysis of effectiveness measurement models in human resource management    217
  Edyta Marcinkiewicz: Influence of short sale on the transactional efficiency of capital market in terms of liquidity    230
  Grzegorz Mikołajewicz: Value gap in the context of financial reporting    244
  Anna Motylska-Kuźma: Market measures of creating value of selected companies listed on the Stock Exchange. Critical analysis    262
  Dariusz Nowak: Evaluation and measurement of interorganizational cooperation relation    280
  Jarosław Nowicki: Adjusted present value method in valuation of non-stock enterprises managed by owners    293
  Mariusz Nyk: Efficiency of wages in the enterprise sector    306
  Radosław Pastusiak: Effectiveness of transaction systems built on the technical analysis in the light of research in 1960-2004    320
  Artur Paździor: Application of CAPM model in conditions of crisis    330
  Joanna Pioch: The selected issues in the dividend policy decisions’ matrix by A. Damodaran on the example of the WSE chemical companies’ in 2010    342
  Edward Radosiński: A study based on the IASB Taxonomy on structural relations between a balance sheet and a statement of financial position    359
  Józef Rudnicki: Wpływ podziału akcji na płynność obrotu – przykład Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych    370
  Angelika Sabuhoro: Comparative analysis of logit models for predicting corporate financial threat    380
  Rafał Siedlecki: Capital structure theories vs. the company life cycle    389
  Wanda Skoczylas: Innovations in results reporting as a factor of decision making efficiency improvement    408
  Michał Soliwoda: Ratios concerning assets and capital vs. profitability and financial liquidity of dairy cooperatives    423
  Artur Stefański: The relationship between investment expenditures and operating cash flows    434
  Piotr Szymański: What kind of problems do experts face in business valuation? Survey results    448
  Łucja Tomaszewicz, Joanna Trębska: Input-output multiplier as a macroeconomic measure of the efficiency of enterprises sector financial investments    465
  Grzegorz Urbanek: The effect of brand on company’s performance on the example of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange    477
  Mirosław Wypych: Structure of assets and the golden financing rules (on the example of the stock listed exchange companies)    488
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia