Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych

Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych

1 ocena

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik akademicki w syntetyczny sposób prezentuje problematykę stosunków międzynarodowych, zwłaszcza dynamicznie rozwijających się procesów i zjawisk na kontynecie europejskim i obszarze euroatlantyckim. Autorzy, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, ujmują omawiane zagadnienia z punktu widzenia ich genezy, obecnego stanu i perspektyw rozwoju. Omawiają konflikty etniczne i religijne, procesy globalizacji, napięcia między uniwersalizmem a regionalizmem oraz najnowsze wydarzenia kształtujące system międzynarodowy.

Książka prezentuje:

- historię dyscypliny,
- metodologię,
- uczestników stosunków międzynarodowych (narody, organizacje międzynarodowe, korporacje),
- politykę zagraniczną,
- analizę współczesnych problemów międzynarodowych,
- globalizm,
- konflikty międzynarodowe,
- ochronę praw człowieka, środowisko naturalne.

Podręcznik zawiera liczne tabele, wykresy, schematy i mapy. Obszerna bibliografia oraz odwołania do stron internetowych pozwalają na dalsze, pogłębione studia. Obecne wydanie, rozszerzone i uaktualnione, uwzględnia dynamikę zmian ostatnich lat, najnowsze wydarzenia po 11 września 2001 oraz interwencji w Iraku. Dużo miejsca poświęca konfliktom etnicznym i religijnym, wprowadza rozdział o procesach globalizacji. Prezentuje też uaktualnione dane statystyczne. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii, dziennikarstwa, nauk społecznych, studiów magisterskich i licencjackich oraz dla wszystkich zawodowo zainteresowanych polityką międzynarodową.


Rok wydania2007
Liczba stron463
KategoriaStosunki międzynarodowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14541-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  CZĘŚĆ I. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH    13
  
    Rozdział 1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa Lubomir W. Zyblikiewicz    14
      1.1. Prekursorzy    14
      1.2. Narodziny dyscypliny i idealizm    16
      1.3. Zwycięski realizm    18
      1.4. Modernizm przeciw tradycjonalizmowi    19
      1.5. (Neo)realizm, pluralizm, strukturalizm    21
      1.6. Racjonalistyczny konsensus i jego radykalni przeciwnicy    23
    Rozdział 2. Metody badań stosunków międzynarodowych Lubomir Zyblikiewicz    26
      2.1. Pozytywizm    27
      2.2. Współczesne alternatywy pozytywizmu w filozofii wiedzy    31
      2.3. Próba wniosków    34
  
  CZĘŚĆ II. UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH    39
  
    Rozdział 3. Państwa Erhard Cziomer    40
      3.1. Państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych    40
      3.2. Istota tworzenia i formy współpracy międzynarodowej państw    41
      3.3. Status i rola międzynarodowa państw    51
    Rozdział 4. Narody i religie Lubomir W. Zyblikiewicz    58
      4.1. Naród    59
      4.2. Nacjonalizm    63
      4.3. Religie    66
    Rozdział 5. Organizacje międzynarodowe Erhard Cziomer    73
      5.1. Geneza, istota i struktura organizacji międzynarodowych    73
      5.2. Klasyfikacja i funkcje organizacji międzynarodowych    75
      5.3. Organizacja Narodów Zjednoczonych jako organizacja uniwersalna    78
    Rozdział 6. Korporacje wielonarodowe Lubomir W. Zyblikiewicz    89
      6.1. Korporacja, jej powstanie i ewolucja    89
      6.2. Wielkie korporacje wielonarodowe    93
      6.3. Rola wielkich korporacji w gospodarce światowej    104
  
  CZĘŚĆ III. System międzynarodowy    107
  
    Rozdział 7. Struktura i ewolucja systemu międzynarodowego Lubomir W. Zyblikiewicz    108
      7.1. Pojęcie systemu    108
      7.2. Teorie systemów w stosunkach międzynarodowych    110
      7.3. Układ sił (biegunowość) a stabilność systemu międzynarodowego    114
      7.4. System międzynarodowy a historia świata    115
    Rozdział 8. Polityka zagraniczna państwa Erhard Cziomer    121
      8.1. Pojęcie i istota polityki zagranicznej    121
      8.2. Wyznaczniki i cele polityki zagranicznej    123
      8.3. Mechanizm decyzyjny w polityce zagranicznej    132
      8.4. Funkcje, środki i metody polityki zagranicznej    138
    Rozdział 9. Władza międzynarodowa Lubomir W. Zyblikiewicz    141
      9.1. Władza    142
      9.2. Władza międzynarodowa    144
      9.3. Współzależność a władza    147
      9.4. Równowaga sił    150
    Rozdział 10. Bezpieczeństwo międzynarodowe Erhard Cziomer    154
      10.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego    154
      10.2. Główne tendencje ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego do 1989 r.    158
      10.3. Nowe wyzwania i problemy bezpieczeństwa międzynarodowego    163
  
  CZĘŚĆ IV. PODSTAWOWE PROBLEMY GLOBALNE    175
  
    Rozdział 11. Międzynarodowy ład polityczny Erhard Cziomer    176
      11.1. Pojęcie, istota i ewolucja    176
      11.2. Poszukiwanie nowej formuły międzynarodowego ładu politycznego    179
      11.3. Implikacje wydarzeń z 11 września 2001 r. dla kształtowania międzynarodowego ładu politycznego w XXI w.    185
    Rozdział 12. Ludność, żywność i zasoby surowcowe Lubomir W. Zyblikiewicz    191
      12.1. Ludność    191
      12.2. Żywność    193
      12.3. Energia    199
      12.4. Inne zasoby naturalne    207
    Rozdział 13. Struktura i funkcjonowanie współczesnej gospodarki światowej Lubomir W. Zyblikiewicz    212
      13.1. Narastające problemy z diagnozą    212
      13.2. Narodziny i ewolucja współczesnej gospodarki    215
      13.3. Struktura gospodarki pocz. XXI w.    219
    Rozdział 14. Ochrona środowiska naturalnego i zdrowie Erhard Cziomer    232
      14.1. Podstawowe zagrożenia środowiska naturalnego    232
      14.2. Międzynarodowe aspekty ochrony środowiska naturalnego    237
      14.3. Wybrane problemy międzynarodowych zagrożeń i ochrony zdrowia    244
    Rozdział 15. Konflikty międzynarodowe Erhard Cziomer    249
      15.1. Istota i rodzaje konfliktów międzynarodowych    249
      15.2. Fazy i stadia rozwojowe konfliktów międzynarodowych    253
      15.3. Ogólna charakterystyka i ewolucja konfliktów międzynarodowych do końca    259
      15.4. Nowe wyzwania wojen oraz konfliktów międzynarodowych w latach 90. i na pocz. XXI w.    263
    Rozdział 16. Międzynarodowe aspekty ochrony praw człowieka Erhard Cziomer    273
      16.1. Źródła i istota praw człowieka    273
      16.2. Ewolucja międzynarodowej ochrony praw człowieka po II wojnie światowej    274
      16.3. Ogólne znaczenie i funkcje organizacji pozarządowych    283
      16.4. Nowe wyzwania i problemy na przeł. XX i XXI w.    284
    Rozdział 17. Globalizacja Lubomir W. Zyblikiewicz    289
      17.1. Pojęcie globalizacji    289
      17.2. Perspektywy globalizacji    299
  
  CZĘŚĆ V. SYSTEM REGIONALNY: EUROPA    303
  
    Rozdział 18. Regionalizm Lubomir W. Zyblikiewicz    304
      18.1. Pojęcie regionu i regionalizmu    305
      18.2. Regionalne ugrupowania gospodarcze    309
      18.3. Kierunki poszukiwań teoretyków integracji    313
      18.4. Stan i perspektywy regionalizmu    315
    Rozdział 19. Integracja europejska Erhard Cziomer    317
      19.1. Geneza, istota i ewolucja integracji europejskiej    317
      19.2. Przeobrażenia i rola Unii Europejskiej w latach 90.    320
      19.3. Stan i perspektywy Unii Europejskiej    327
    Rozdział 20. Wspólnota Atlantycka Lubomir W. Zyblikiewicz    344
      20.1. Narodziny Sojuszu Północnoatlantyckiego    344
      20.2. Traktat waszyngtoński    345
      20.3. Organizacja Paktu    346
      20.4. Ewolucja Paktu w świecie dwubiegunowym    349
      20.5. Transformacja Sojuszu Północnoatlantyckiego w latach 90.    351
      20.6. Stosunki transatlantyckie    354
    Rozdział 21. Europa Środkowo-Wschodnia Erhard Cziomer    357
      21.1. Pojęcie, transformacja i nowe położenie międzynarodowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej    357
      21.2. Znaczenie i nowe formy współpracy regionalnej    363
      21.3. Główne problemy bezpieczeństwa na Bałkanach Zachodnich    371
    Rozdział 22. Rosja i Wspólnota Niepodległych Państw Erhard Cziomer    379
      22.1. Przesłanki i następstwa rozpadu ZSRR    379
      22.2. Powstanie i ewolucja WNP    381
      22.3. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji    386
    Rozdział 23. Bezpieczeństwo i współpraca w Europie Erhard Cziomer    404
      23.1. Geneza i ewolucja współpracy w ramach KBWE do 1989 r.    404
      23.2. Proces instytucjonalizacji bezpieczeństwa i współpracy w latach 90. - OBWE    410
      23.3. Nowe wyzwania, zagrożenia i perspektywy bezpieczeństwa europejskiego u progu XXI w.    416
    Rozdział 24. Miejsce i rola Polski Lubomir W. Zyblikiewicz    422
      24.1. Miejsce i rola Polski w gospodarce światowej i Europy    422
      24.2. Narodziny i kształtowanie się polityki zagranicznej III Rzeczypospolitej    434
  
  Wykaz skrótów    439
  Bibliografia    442
  Indeks nazwisk    457
RozwińZwiń