Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

1 opinia

Format:

ibuk

W dniach 15-17 września 2010 roku w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się XIX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXIV Konferencja Taksonomiczna) nt. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, organizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedrę Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr hab. Tadeusz Kufel, prof. nadzw. UMK, natomiast sekretarzami dr Marcin Błażejowski i mgr Paweł Kufel.


Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia:


a) teoria (taksonomia, analiza dyskryminacyjna, metody porządkowania liniowego, metody statystycznej analizy wielowymiarowej, metody analizy zmiennych ciągłych, metody analizy zmiennych dyskretnych, metody analizy danych symbolicznych, metody graficzne).


b) zastosowania (analiza danych finansowych, analiza danych marketingowych, analiza danych przestrzennych, inne zastosowania analizy danych – medycyna, psychologia, archeologia, itd., aplikacje komputerowe metod statystycznych). Zasadniczym celem konferencji SKAD była prezentacja osiągnięć i wymiana.


Rok wydania2011
Liczba stron628
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-196-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od redakcji    13
  Stanisława Bartosiewicz, Opowieść o skutkach subiektywizmu w analizie wielowymiarowej    17
  Eugeniusz Gatnar, Statystyka i prawda. Przykłady z kryzysu finansowego    21
  Dorota Witkowska, Próba oceny wpływu kapitału zagranicznego na efektywność chińskiego sektora bankowego za pomocą mierników syntetycznych    30
  Marek Walesiak, Odległość GDM2 w analizie skupień dla danych porządkowych z wykorzystaniem programu R     40
  Paweł Lula, Automatyczna analiza opinii konsumenckich    53
  Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki, Zastosowanie analitycznego procesu sieciowego (ANP) w analizie SWOT jednostek administracyjnych    63
  Elżbieta Gołata, Grażyna Dehnel, Hanna Gruchociak, Analiza przestrzenna w badaniu dojazdów do pracy w Polsce    76
  Jan Paradysz, Karolina Paradysz, Benchmarking w statystyce małych obszarów    86
  Andrzej Bąk, Tomasz Bartłomowicz, Implementacja klasycznej metody conjoint analysis w pakiecie conjoint programu R    94
  Tadeusz Kufel, Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Modelowanie zmiennych jakościowych i ograniczonych z wykorzystaniem oprogramowania GRETL    105
  Izabela Kurzawa, Feliks Wysocki, Zastosowanie modelu LA/AIDS do badania elastyczności cenowych popytu konsumpcyjnego    113
  Beata Bal-Domańska, Konwergencja w regionach Unii Europejskiej o różnym poziomie innowacyjności    120
  Andrzej Dudek, Analiza danych symbolicznych w środowisku R. Podstawy metodologiczne i przykłady zastosowań    129
  Katarzyna Kopczewska, Modelowanie interakcji przestrzennych z wykorzystaniem programu R    139
  Christian Lis, Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem paradygmatu gender equality    148
  Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir, Wielowymiarowa analiza wybranych aspektów postaw życiowych młodszych i starszych pokoleń Europejczyków    157
  Barbara Batóg, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak, Segmentacja gospodarstw domowych ze względu na popyt potencjalny i zrealizowany na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce    166
  Aleksandra Szlachcińska, Anna Witaszczyk, Małgorzata Misztal, O zastosowaniu metody wiązania modeli do poprawy dokładności klasyfikacji pacjentów z pojedynczym cieniem okrągłym płuca    176
  Iwona Bąk, Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników determinujących wyjazdy turystyczne wybranej kategorii gospodarstw domowych    184
  Mirosława Sztemberg-Lewandowska, Poziom edukacji w Europie z wykorzystaniem modelu krzywych rozwojowych    193
  Ewa Witek, Wykorzystanie mieszanek rozkładów Poissona do oceny liczby przyznanych patentów w krajach UE    204
  Dorota Rozmus, Porównanie stabilności zagregowanych algorytmów taksonomicznych opartych na macierzy współwystąpień    212
  Aneta Rybicka, Modele klas ukrytych w metodach wyborów dyskretnych    221
  Tomasz Klimanek, Marcin Szymkowiak, Taksonomiczne aspekty estymacji pośredniej uwzględniającej korelację przestrzenną    228
  Anna Czapkiewicz, Beata Basiura, Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli Copula-GARCH    236
  Małgorzata Misztal, Próba oceny wpływu wybranych metod imputacji danych na wyniki klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych    246
  Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski, Zmienna syntetyczna z medianą do oceny kondycji finansowej banków spółdzielczych    254
  Artur Zaborski, Zastosowanie algorytmu SMACOF do badań opartych na prostokątnej macierzy preferencji    262
  Kamila Migdał-Najman, Analiza porównawcza samouczących się sieci neuronowych typu SOM i GNG w poszukiwaniu reguł asocjacyjnych    272
  Krzysztof Najman, Propozycja algorytmu samouczenia się sieci neuronowych typu GNG ze zmiennym krokiem uczenia    282
  Justyna Wilk, Klasyfikacja urzędów gminnych w zakresie e-administracji    290
  Julita Stańczuk, Patrycja Trojczak-Golonka, Analiza jakości klasyfikacji obiektów z niekompletnymi danymi z wykorzystaniem sieci neuronowych    299
  Robert Kapłon, O dwóch sposobach uwzględnienia niejednorodności obserwacji w modelu częstości zakupów    306
  Bartłomiej Jefmański, Zastosowanie rozmytej funkcji regresji w ocenie poziomu satysfakcji klientów z usług    313
  Michał Trzęsiok, Gdzie jest trzeci świat? – analiza taksonomiczna    321
  Joanna Trzęsiok, Przegląd metod regularyzacji w zagadnieniach regresji nieparametrycznej    330
  Katarzyna Wójcik, Analiza porównawcza miar podobieństwa tekstów    340
  Małgorzata Gliwa, Wpływ metody dyskretyzacji na jakość klasyfikacji    349
  Jarosław Krajewski, Wpływ transformacji danych na wyniki estymacji dynamicznego modelu czynnikowego szacowanego metodą głównych składowych    358
  Małgorzata Machowska-Szewczyk, Podobieństwa i różnice miedzy obiektami symbolicznymi a obiektami rozmytymi    366
  Marcin Pełka, Podejście wielomodelowe w analizie danych symbolicznych – metoda bagging    375
  Ewa Wędrowska, Dywergencje Jensena-Shannona oraz Jensena-Rényiego jako miary rozbieżności struktur    383
  Justyna Brzezińska, Rozkład macierzy według wartości osobliwych (SVD) w analizie korespondencji    392
  Grzegorz Kowalewski, Zastosowanie metod porządkowania liniowego do budowy syntetycznego miernika koniunktury    401
  Mariusz Kubus, Analiza metody LARS w problemie selekcji zmiennych w regresji    408
  Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Iwona Bak, Zastosowanie klasyfikacji dynamicznej do oceny poziomu atrakcyjności turystycznej powiatów województwa zachodniopomorskiego    417
  Joanna Małgorzata Landmesser, Mikroekonometryczne metody pomiaru skuteczności szkoleń dla bezrobotnych    426
  Iwona Foryś, Wielowymiarowa analiza cech mieszkań sprzedawanych na rynku warszawskim w badaniu czasu trwania oferty w systemie MLS    436
  Marcin Salamaga, Rozpoznanie struktur bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów UE z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej    446
  Adam P. Balcerzak, Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002-2008    456
  Joanna Banaś, Małgorzata Machowska-Szewczyk, Zastosowanie uporządkowanego modelu probitowego do oceny połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie    468
  Aneta Becker, Ranking województw pod względem stopnia wykorzystania technologii IC w przedsiębiorstwach z zastosowaniem metody UTA    477
  Anna Domagała, Zastosowanie Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych: realizacja funkcji mobilizacji kapitału    486
  Iwona Staniec, Adam Depta, Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni    496
  Julia Koralun-Bereźnicka, Efekt sektorowy i efekt wielkości podmiotu w kształtowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw w Polsce    505
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz, Ocena szansy wyjścia z bezrobocia ze względu na wiek i staż pracy bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Szczecinie    514
  Joanna Olbryś, Problem danych niesynchronicznych w modelach market timing    522
  Radosław Pietrzyk, Efektywność inwestycji funduszy inwestycyjnych – wykorzystanie modeli market timing    531
  Konstancja Poradowska, Modele dyfuzji innowacji w analizie danych subiektywnych    541
  Anna Rutkowska-Ziarko, Alternatywna metoda budowy fundamentalnego portfela papierów wartościowych    551
  Tomasz Stryjewski, Analiza podatności na kryzys 2008-2009 wśród przedsiębiorstw z branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie    560
  Beata Jackowska, Ewa Wycinka, Modelowanie ryzyka wystąpienia szkody ubezpieczeniowej: budowa i kryteria oceny modelu regresji logistycznej    568
  Alina Bojan, Wykorzystanie modeli warunkowej heteroskedastyczności do wyznaczania prawdopodobieństwa niewypłacalności spółek za pomocą ZPP oraz KMV    576
  Witold Hantke, Klasyfikacja branżowych rynków pracy województwa śląskiego w świetle integracji europejskiej i kryzysu ekonomicznego    585
  Monika Książek, Karolina Keler, Analiza oszczędności i kredytów polskich gospodarstw domowych z użyciem modelu ukrytego łańcucha Markowa    595
  Michał Kukliński, Studium porównawcze wybranych algorytmów analizy koszykowej    603
  Monika Osińska, Mierniki oceny jakości podziału w analizie skupień – porównanie ich efektywności    612
  Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz, Analiza koszykowa w badaniu cykliczności reguł asocjacji w handlu detalicznym    621
  Summaries    20
    Stanisława Bartosiewicz, The story about consequences of subjectivism in multivariate analysis    20
    Eugeniusz Gatnar, Statistics and truth. Examples from financial crisis    29
    Dorota Witkowska, An attempt of evaluation of foreign capital influence on the efficiency of chinese banking sector with the use of synthetic measures    39
    Marek Walesiak, GDM2 distance in cluster analysis of ordinal data with application of R program    52
    Paweł Lula, Exploratory analysis of consumers’ opinions    62
    Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki, Application of the Analytic Network Process (ANP) in SWOT analysis of administrative units    75
    Elżbieta Gołata, Grażyna Dehnel, Hanna Gruchociak, Spatial analysis of employment-related population flows in Poland    85
    Jan Paradysz, Karolina Paradysz, Benchmarking in the statistics of small areas    93
    Andrzej Bąk, Tomasz Bartłomowicz, Implementation of the classical conjoint analysis method in conjoint R package    104
    Tadeusz Kufel, Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Modeling qualitative data and limited data using GRETL package    112
    Izabela Kurzawa, Feliks Wysocki, The application of LA/AIDS model to examine price elasticity of demand    119
    Beata Bal-Domańska, Convergence in the European Union regions of diversified innovation level    128
    Andrzej Dudek, Analysis of symbolic data in R environment. Methodological background and examples of usage    138
    Katarzyna Kopczewska, Spatial interaction modeling using R program    147
    Christian Lis, A comparative analysis of the socio-economic development of Poland in comparison with European Union countries including a gender equality paradigm    156
    Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir, Multivariate analysis of some aspects of attitudes to life presented by younger and older European generations    165
    Barbara Batóg, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak, The segmentation of households according to potential and actual demand on the life insurance market in Poland    175
    Aleksandra Szlachcińska, Anna Witaszczyk, Małgorzata Misztal, On the use of bundling to improve accuracy of classification of patients with solitary pulmonary nodules    183
    Iwona Bąk, Agnieszka Sompolska-Rzechuła, The use of log-linear analysis for the selection of factors determining the journeys of selected category of households    192
    Mirosława Sztemberg-Lewandowska, The level of education in Europe with the use of latent growth model    203
    Ewa Witek, The use of Poisson mixture models in the evaluation of the number of patents granted in the European Union countries    211
    Dorota Rozmus, Comparison of stability of cluster ensembles based on co-occurence data    220
    Aneta Rybicka, Latent class models in discrete choice methods    227
    Tomasz Klimanek, Marcin Szymkowiak, Taxonomic issues of indirect estimation with spatial autocorrelation    235
    Anna Czapkiewicz, Beata Basiura, World indexes clustering using the Copula-GARCH model including time differences    245
    Małgorzata Misztal, An attempt to assess the influence of selected imputation methods on the classification of objects based on classification trees    253
    Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski, Synthetic variable with a median used to assess the financial standing of cooperative banks    261
    Artur Zaborski, The application of SMACOF algorithm in research based on rectangular preference matrix    271
    Kamila Migdał-Najman, A comparative analysis of self-learning SOM and GNG neural networks in search of association rules    281
    Krzysztof Najman, Proposition of self-learning algorithm of GNG neural network with changing learning step    289
    Justyna Wilk, Classification of municipal offices on e-government    298
    Julita Stańczuk, Patrycja Trojczak-Golonka, Analysis of the quality of economic object classification with incomplete data using neural networks    305
    Robert Kapłon, Two approaches for modelling data heterogeneity in a purchase frequency model    312
    Bartłomiej Jefmański, An application of fuzzy regression analysis in customer satisfaction estimation    320
    Michał Trzęsiok, Where is the third world? – cluster analysis    329
    Joanna Trzęsiok, Various regularization issues in nonparametric regression    339
    Katarzyna Wójcik, Comparative analysis of text documents similarity measures    348
    Małgorzata Gliwa, The influence of discretization metod on classification quality    357
    Jarosław Krajewski, Data transformation influence on dynamic factor model principal components estimation performance    365
    Małgorzata Machowska-Szewczyk, Similarities and differences between symbolic objects and fuzzy objects    374
    Marcin Pełka, Ensemble learning for symbolic data with application of bagging    382
    Ewa Wędrowska, Jensen-Shannon and Jensen-Rényi divergences as discrepancy measures of structures    31
    Justyna Brzezińska, Singular Value Decomposition (SVD) in correspondence analysis    400
    Grzegorz Kowalewski, Application of aggregate measures in the analysis of business fluctuations    407
    Mariusz Kubus, The analysis of LARS method in feature selection problem in regression    416
    Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Iwona Bak, The use of dynamic classification in the assessment of changes in the level of tourist attractiveness of the districts of West Pomeranian voivodeship    425
    Joanna Małgorzata Landmesser, Microeconometric methods of the unemployed training effectiveness measurement    435
    Iwona Foryś, Multidimensional analysis of features of apartments sold on Warsaw real estate market in the research of duration offer in MLS system    445
    Marcin Salamaga, Recognition of foreign direct investment structures in EU countries with application of multivariate statistical analysis    455
    Adam P. Balcerzak, Taxonomic analysis of the quality of human capital in the European Union in 2002-2008    467
    Joanna Banaś, Małgorzata Machowska-Szewczyk, Using the ordered probit model for the evaluation of merging of Technical University of Szczecin and University of Agriculture in Szczecin    476
    Aneta Becker, Ranking of voivodeships with regard to the use of the IC technology in enterprises using the method of UTA    485
    Anna Domagała, Efficiency estimation of the European stock exchanges using Data Envelopment Analysis: efficiency of the capital mobilization    495
    Iwona Staniec, Adam Depta, Transport preferences of students from universities in Łódź    504
    Julia Koralun-Bereźnicka, Industry and size effect in Polish corporate performance    513
    Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz, The evaluation of employment odds by age and seniority of the unemployed registered in the Local Labour Office in Szczecin    521
    Joanna Olbryś, Nonsynchronous trading problem in market timing models    530
    Radosław Pietrzyk, Market timing models in mutual fund performance measurement    540
    Konstancja Poradowska, Models of innovation diffusion in subjective data analysis    550
    Anna Rutkowska-Ziarko, The alternative method of building of the fundamental portfolio of securities    559
    Tomasz Stryjewski, The analysis of susceptibility to 2008-2009 crisis among the enterprises from the construction trade listed on the Warsaw Stock Exchange    567
    Beata Jackowska, Ewa Wycinka, Insurance risk modeling: construction and fitting criteria of logistic regression models    575
    Alina Bojan, The application of conditional heteroscedastic models to the estimation of companies default probability with the use of ZPP and KMV    584
    Witold Hantke, The classification of the trade labour markets in the upper Silesia voivodeship in the face of the European integration and the economic crisis    594
    Monika Książek, Karolina Keler, Analysis of Polish households savings and debts using latent Markov model    602
    Michał Kukliński, Comparative study of selected methods of market basket analysis    611
    Monika Osińska, The cluster validity indices – comparison of their efficiency    620
    Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz, The use of basket analysis in the research of cyclical nature of association rules in retail trade    628
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia