Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik doskonale łączy funkcję naukową z dydaktyczną. Analiza teoretyczna została powiązana z realnymi zjawiskami, procesami i tendencjami charakteryzującymi współczesną gospodarkę. Argumentację teoretyczną poparto odpowiednio dobranymi danymi statystycznymi i miernikami ekonomicznymi. O oryginalności podręcznika świadczy nawiązanie do najnowszego dorobku światowej ekonomii.

Książka zawiera oprócz zagadnień tradycyjnie omawianych także i te rzadko analizowane w podręcznikach dostępnych na polskim rynku. Są to:

- relacja między teorią handlu a nową geografią ekonomiczną,
- współczesne modele teorii handlu w warunkach konkurencji niedoskonałej,
- definicje i mierniki konkurencyjności międzynarodowej,
- rola handlu zagranicznego w gospodarkach wschodzących,
- strategiczna polityka handlu międzynarodowego,
- modele wpływu stabilizacji cen surowców na dochody eksportowe krajów rozwijających się.

Pierwsza część podręcznika dotyczy teorii wymiany międzynarodowej. Szczegółowo omówione zostały w niej poszczególne modele handlu zagranicznego oraz zależności pomiędzy nimi a rozwojem gospodarczym. Druga część to teoria polityki handlu międzynarodowego. Poszczególne rozdziały zawierają kompleksowe informacje o protekcjonizmie, instrumentach polityki handlu, międzynarodowej integracji handlowej i polityce handlu międzynarodowego krajów rozwijających się.

Każdy rozdział kończą Pytania kontrolne i zagadnienia do dyskusji co ułatwia koncentrację uwagi na podstawowych problemach. Oprócz wyczerpującej bibliografii autorzy podają również Literaturę zalecaną do poszczególnych rozdziałów.

Podręcznik przeznaczony do przedmiotów: międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia międzynarodowa, teoria handlu międzynarodowego oraz polityka handlu międzynarodowego.


Liczba stron456
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14935-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Część I. TEORIA WYMIANY MIęDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka)    15
    Rozdział 1. Podstawy funkcjonowania rynkow międzynarodowych    15
      1.1. Wprowadzenie    16
      1.2. Rodzaje rynków międzynarodowych    18
      1.3. Rynek dóbr    19
      1.4. Specjalizacja międzynarodowa    27
      1.5. Rynek usług    31
      1.6. Struktury rynkowe i konkurencja    36
      1.7. Struktura geograficzna wymiany    43
      1.8. Konkurencyjność międzynarodowa    45
      1.9. Pytania kontrolne i problemy do dyskusji    55
      1.10. Literatura zalecana    55
    Rozdział 2. Standardowy model handlu międzynarodowego    57
      2.1. Wprowadzenie    58
      2.2. Podstawa handlu międzynarodowego – ujęcie podażowe    59
        2.2.1. MożliwoŚci produkcyjne    59
        2.2.2. Koszty absolutne i komparatywne    63
        2.2.3. Koszt komparatywny a koszt alternatywny    70
        2.2.4. KorzyŚci z handlu    71
        2.2.5. KorzyŚci z handlu w warunkach stałych kosztów alternatywnych    72
        2.2.6. Rosnące koszty alternatywne    75
        2.2.7. Handel w warunkach malejacych kosztów alternatywnych    80
      2.3. Podstawa handlu międzynarodowego – ujęcie popytowe i popytowo-podażowe    82
      2.4. Równowaga międzynarodowa    88
        2.4.1. Model równówagi cząstkowej    89
        2.4.2. Model równowagi ogólnej    90
      2.5. Pytania kontrolne i problemy do dyskusji    95
      2.6. Literatura zalecana    95
    Rozdział 3. Teoria proporcji czynników produkcji – model Heckschera–Ohlina    97
      3.1. Wprowadzenie    98
      3.2. Analiza modelu Heckschera–Ohlina    99
        3.2.1. Podstawowe założenia modelu    99
        3.2.2. Teoremat H–O (właŚciwy)    101
      3.3. Wpływ relatywnych cen na podział dochodów    107
      3.4. Wyrównywanie się cen czynników produkcji w skali międzynarodowej    110
      3.5. Krytyka i rozwinięcie teorii Heckschera–Ohlina    112
        3.5.1. Paradoks Leontiefa    114
        3.5.2. Modele wieloczynnikowe (neoczynnikowe)    116
      3.6. Znaczenie handlu typu Heckschera–Ohlina we współczesnej gospodarce światowej    117
      3.7. Teoria proporcji czynników produkcji a standardowy model handlu    120
      3.8. Pytania kontrolne i problemy do dyskusji    121
      3.9. Literatura zalecana    121
    Rozdział 4. Nowe teorie handlu międzynarodowego    123
      4.1. Wprowadzenie    124
      4.2. Uwarunkowania wymiany według nowej teorii handlu    128
        4.2.1. Zróżnicowanie dóbr    128
        4.2.2. KorzyŚci skali    134
        4.2.3. Konkurencja niedoskonała    137
        4.2.4. Zmiana technologiczna    138
      4.3. Handel wewnatrzgałęziowy    143
      4.4. Modele technologiczne    152
        4.4.1. Model luki technologicznej    152
        4.4.2. Cykl życia produktu    156
        4.4.3. Modele handlu oparte na nowej teorii wzrostu (Romera, Lucasa oraz Grossmana–Helpmana)    160
      4.5. Pytania kontrolne i problemy do dyskusji    163
      4.6. Literatura zalecana    164
    Rozdział 5. Teoria handlu a nowa geografia ekonomiczna    165
      5.1. Wprowadzenie    166
      5.2. Podstawowe pojęcia modeli nowej geografii ekonomicznej    167
      5.3. Modele geografii ekonomicznej i handlu    171
      5.4. Baza handlu w standardowej koncepcji nowej geografii ekonomicznej    179
        5.4.1. Wielkość krajowego rynku a struktura handlu    180
        5.4.2. Źródła aglomeracji produkcji i handlu    182
        5.4.3. Źródła dyspersji działalnoŚci gospodarczej    185
      5.5. Aglomeracja w warunkach integracji regionalnej    185
      5.6. Koncentracja a specjalizacja    188
      5.7. Aneks: Mierzenie intensywnoŚci aglomeracji w modelu standardowym NGE i handlu    191
        5.7.1. Współczynnik statystyczny GINI oparty na krzywej koncentracji Lorenza    191
        5.7.2. Miary specjalizacji    194
        5.7.3. Indeksy centralnoŚci i peryferyjnoŚci .    195
      5.8. Pytania kontrolne i problemy do dyskusji    197
      5.9. Literatura zalecana    197
    Rozdział 6. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji    199
      6.1. Wprowadzenie    200
      6.2. Neoklasyczne modele transferu kapitału i pracy    200
        6.2.1. Model przepływu kapitału pieniężnego .    202
        6.2.2. Model migracji pracy    204
      6.3. Rynek kapitałowy i inwestycje portfelowe    206
      6.4. Przepływ kapitału w formie zagranicznych inwestycji bezpoŚrednich (ZIB)    209
        6.4.1. Motywy dokonywania zagranicznych inwestycji bezpoŚrednich przez przedsiębiorstwa ponadnarodowe    212
   6.4.2. Transfer zagranicznych inwestycji bezpoŚrednich do gospodarek wschodzących    216
   6.4.3. Relacja zagranicznych inwestycji bezpoŚrednich i handlu    219
   6.5. Międzynarodowa migracja pracownikÓw    222
   6.6. Pytania kontrolne i problemy do dyskusji    229
   6.7. Literatura zalecana    229
   Rozdział 7. Handel a rozwój gospodarczy    231
   7.1. Wprowadzenie    232
   7.2. Makroekonomiczne podstawy gospodarki otwartej    232
   7.2.1. Rachunki makroekonomiczne    232
   7.2.2. Funkcja importu i eksportu    235
   7.2.3. Mnożnik popytowy (Keynesowski)    237
   7.3. Rola wymiany międzynarodowej w procesie rozwoju gospodarczego    240
   7.3.1. Teorie rozwoju gospodarczego a handel i inwestycje    240
   7.3.2. Fale industrializacji    248
   7.4. WspółzależnoŚc handlowa krajów w warunkach globalizacji    253
   7.5. Pytania kontrolne i problemy do dyskusji    257
   7.6. Literatura zalecana    258
  Część II. TEORIA POLITYKI HANDLU MIęDZYNARODOWEGO (Tomasz Rynarzewski)    261
   Rozdział 8. Wolny handel a cele i zakres polityki handlu międzynarodowego    261
   8.1. Wprowadzenie    261
   8.2. Argumenty na rzścz wolnej wymiany handlowej    263
   8.2.1. Argumenty ekonomiczne – korzyŚci z wolnego handlu    263
   8.2.2. Argumenty moralne (etyczne)    271
   8.3. Klasyfikacja argumentów na rzecz protekcjonizmu - ocena racjonalnoŚci uprawiania polityki handlowej    272
   8.4. Istota narodowej polityki handlu zagranicznego, zagranicznej polityki ekonomicznej oraz ponadnarodowej polityki handlu międzynarodowego    277
   8.5. Pytania kontrolne i problemy do dyskusji    281
   8.6. Literatura zalecana    281
   Rozdział 9. Racjonalne ekonomicznie argumenty za protekcjonizmem w warunkach tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego    283
   9.1. Wprowadzenie    284
   9.2. Argument cła wychowawczego    284
   9.2.1. Istota    284
   9.2.2. Założenia i zasada funkcjonowania    286
   9.2.3. Ocena adekwatnoŚci    289
   9.3. Argument cła optymalnego    294
   9.3.1. Istota    294
   9.3.2. Założenia i zasada funkcjonowania    295
   9.3.3. Ocena adekwatnoŚci    298
   9.4. Teoria drugiego najlepszego rozwiązania    301
   9.4.1. Istota    301
   9.4.2. Podstawy interpretacji    302
   9.4.3. Zastosowanie cła jako rozwiązania drugiego po najlepszym    305
   9.4.4. Ocena roli polityki handlu w kontekście teorii drugiego najlepszego rozwiazania    307
   9.5. Pytania kontrolne i problemy do dyskusji    309
   9.6. Literatura zalecana    309
   Rozdział 10. Instrumenty polityki handlu międzynarodowego    311
   10.1. Wprowadzenie    311
   10.2. Taryfowe Środki polityki handlu międzynarodowego – cło i polityka celna    312
   10.2.1. Pojęcie i rodzaje ceł    312
   10.2.2. Skutki ekonomiczne zastosowania ceł    317
   10.3. Nietaryfowe Środki polityki handlu międzynarodowego    326
   10.3.1. Środki wywierające wpływ na ceny importowe i eksportowe    326
   10.3.2. Środki wywierające wpływ na wolumen importu i eksportu    328
   10.4. Nominalna i efektywna stopa protekcji    348
   10.5. Pytania kontrolne i problemy do dyskusji    352
   10.6. Literatura zalecana    352
   Rozdział 11. Racjonalne ekonomicznie argumenty za protekcjonizmem w warunkach „nowej” teorii handlu strategiczna polityka handlu międzynarodowego    353
   11.1. Wprowadzenie    354
   11.2. Teoria strategicznej polityki handlu międzynarodowego    355
   11.2.1. Geneza    355
   11.2.2. Istota i cele    358
   11.2.3. Ujęcie w konwencji teorii gier    362
   11.3. Modele bazowe    368
   11.3.1. Model homogenicznego duopolu międzynarodowego z uwzględnieniem zachowań wg zasad konkurencji iloŚciowej Cournota – zastosowanie subwencji eksportowej    368
   11.3.2. Model heterogenicznego duopolu międzynarodowego z uwzględnieniem zachowań wg zasad konkurencji cenowej Bertranda – zastosowanie podatku eksportowego    373
   11.4. Wpływ zagranicznych przedsięwzięć odwetowych na skutścznoŚć narzędzi strategicznej polityki handlu międzynarodowego    376
   11.5. Lobbing przedsiębiorstw a strategiczna polityka handlu międzynarodowego    387
   11.6. Empiryczna egzemplifikacja skutkow zastosowania narzędzi strategicznej polityki handlu międzynarodowego – branża lotnicza    390
   11.7. Pytania kontrolne i problemy do dyskusji    398
   11.8. Literatura zalecana    399
   Rozdział 12. Polityka handlu międzynarodowego krajow rozwijających się    401
   12.1. Wprowadzenie    402
   12.2. Klasyfikacje krajow rozwijających się    402
   12.3. Determinanty niedorozwoju krajow rozwijajacych się w sferze handlu zagranicznego    404
   12.4. Wpływ polityki handlu na rozwój gospodarczy krajów rozwijających się    405
   12.4.1. Polityka substytucji importu    405
   12.4.2. Polityka dywersyfikacji eksportu    407
   12.5. Problem niestabilnoŚci dochodow eksportowych    410
   12.5.1. Miejsce stabilizacji dochodów eksportowych w hierarchii celów ekonomicznych krajów rozwijajacych się    410
   12.5.2. EfektywnoŚć narodowych Środków stabilizacji dochodów eksportowych    411
   12.5.3. EfektywnoŚć międzynarodowych Środków stabilizacji dochodow eksportowych    414
   12.5.4. Wpływ stabilizacji cen surowców na dochody eksportowe    421
   12.6. Pytania kontrolne i problemy do dyskusji    427
   12.7. Literatura zalecana    427
  Bibliografia    429
  Spis rysunków    441
  Spis tabel    443
  Indeks rzeczowy    445
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia