Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej

Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 17,45 zł  


17,45

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem książki jest zaprezentowanie wyników analizy dynamiki i zagrożeń procesu konwergencji ekonomicznej gospodarki polskiej w przeddzień i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Skoncentrowano się w niej na trzech wybranych wątkach:
- procesach i dynamice konwergencji realnej,
- roli handlu zagranicznego w procesach realnej konwergencji oraz
- zagrożeniach płynących z konwergencji nominalnej.

To pierwsza w literaturze polskiej praca obejmująca szerokie spektrum problemów związanych z procesem zmniejszania luki dochodowej między Polską a wyżej rozwiniętymi krajami UE. Prawie wszystkie rozdziały napisane zostały na podstawie wyników badań empirycznych wykorzystujących nowoczesne metody modelowania ekonometrycznego i bazujące na solidnej podstawie teoretycznej, jaką oferuje współczesna ekonomia światowa.

Wyniki badań zawarte w pracy wskażą decydentom gospodarczym, jakie warunki muszą być spełnione i jaka polityka gospodarcza służyć będzie dobrze wykorzystanemu członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Jednocześnie stworzą podstawę do bardziej racjonalnego odbioru w opinii społecznej rzeczywistych skutków integracji gospodarczej.

Publikacja może być wykorzystywana jako lektura uzupełniająca do zajęć z makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym, z ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych stosunków ekonomicznych, integracji Polski z UE.


Rok wydania2007
Liczba stron510
KategoriaUnia Europejska
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15049-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  CZĘŚĆ I. DYNAMIKA KONWERGENCJI REALNEJ    13
  
    Rozdział 1. Realna i nominalna konwergencja - podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne (Jan J. Michałek, Włodzimierz Siwiński, Mieczysław W. Socha)    13
      1.1. Wprowdzenie    13
      1.2. Podstawy teoretyczne konwergencji realnej    15
      1.3. Metoda, zakres i struktura pracy    20
      1.4. Szczegółowe wyniki badań i konsekwencje dla polityki gospodarczej    25
    Rozdział 2. Unia Europejska i wzrost gospodarczy - perspektywy dla Polski i krajów Europy Centralnej (Włodzimierz Siwiński)    42
      2.1. Wprowadzenie    42
      2.2. Wpływ wymiany zagranicznej na wzrost gospodarczy    44
      2.3. Czy liberalizacja przepływów finansowych pobudza wzrost gospodarczy    47
      2.4. Integracja regionalna i wzrost gospodarczy - aspekty teoretyczne    49
      2.5. Analiza empiryczna wpływu integracji w UE na wzrost gospodarczy w latach 90.    54
      2.6. UE szansą na pobudzenie wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej    61
      Podsumowanie    66
    Rozdział 3. Struktura techniczna gospodarki a dyfuzja technologii w perspektywie konwergencji realnej Polski z UE (Michał Brzozowski, Stanisław Kubielas)    68
      3.1. Wprowadzenie    68
      3.2. Przegląd wyników badań międzynarodowej dyfuzji technologii    71
      3.3. Metodologia i dane analizy panelowej    75
      3.4. Wyniki estymacji modelu    86
      Podsumowanie    92
      Aneks    94
    Rozdział 4. Wpływ handlu zagranicznego na konwergencję płac w wybranych krajach UE (Mieczysław W. Socha, Leszek E. Wincenciak)    98
      4.1. Wprowadzenie    98
      4.2. Podstawy teoretyczne i wyniki badań nad konwergencją płac    100
      4.3. Fakty stylizowane    104
      4.4. Badanie konwergencji - analiza ekonometryczna    108
      4.5. Analiza nieparametryczna konwergencji płac    116
      Podsumowanie    119
      Aneks    121
    Rozdział 5. Ewolucja instytucji rynku pracy w Polsce i w krajach UE-15. Konwergencja czy dywergencja (Gabriela Grotkowska, Mieczysław W. Socha, Urszula Sztanderska)    125
      5.1. Wprowadzenie    126
      5.2. Znaczenie instytucji rynku pracy dla konwergencji realnej - podstawy teoretyczne    128
      5.3. Ochrona stosunku pracy    132
      5.4. Ustalanie płac    151
      5.5. Polityka rynku pracy    162
      Podsumowanie    170
      Aneks    173
    Rozdział 6. Przedsiębiorstwa międzynarodowe a konwergencja płac realnych w warunkach elastycznej podaży pracy w kraju goszczącym (Andrzej Cieślik)    174
      6.1. Wprowadzenie    174
      6.2. Podstawowe założenia    178
      6.3. Zmiana technologiczna    181
      6.4. Napływ kapitału fizycznego    187
      6.5. Dyfuzja wiedzy    191
      Podsumowanie    194
    Rozdział 7. Polityka regionalna a konwergencja w UE i w Polsce w świetle nowych teorii geografii ekonomicznej (Agata Miazga)    196
      7.1. Wprowadzenie    196
      7.2. Europejska polityka regionalna w latach 2000-2006    197
      7.3. Konwergencja czy dywergencja    198
      7.4. Wybrane modele geografii ekonomicznej    203
      7.5. Przegląd badań empirycznych    211
      7.6. Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce    213
      Podsumowanie    219
    Rozdział 8. Regionalna konwergencja płac w Polsce w okresie integracji z UE (Bartek Rokicki)    221
      8.1. Wprowadzenie    221
      8.2. Przyczyny przestrzennego zróżnicowania rozwoju w świetle teorii ekonomicznej    222
      8.3. Przewidywania teoretyczne a wyniki badań empirycznych    225
      8.4. Regionalne zróżnicowanie realnych wynagrodzeń w Polsce w latach 1980-2004    227
      8.5. Przestrzenna koncentracja aktywności gospodarczej i inwestycje zagraniczne jako czynniki wpływające na wzrost regionalnego zróżnicowania płac w Polsce    232
      Podsumowanie    240
    Rozdział 9. Nierównowaga fiskalna a długookresowy wzrost gospodarczy (Joanna Siwińska-Gorzelak)    243
      9.1. Wprowadzenie    243
      9.2. Skutki nierównowagi dla wzrostu gospodarczego - zagadanienia teoretyczne    243
      9.3. Badania empiryczne wpływu nierównowagi fiskalnej na wzrost gospodarczy    247
      9.4. Badanie empiryczne    248
      Podsumowanie    252
  
  CZĘŚĆ II. ZMIANY W STRUKTURZE POLSKIEGO HANDLU W OKRESIE AKCESJI POLSKI DO UE A DYNAMIKA KONWERGENCJI REALNEJ    255
  
    Rozdział 10. Wpływ konwergencji na zawartość czynników produkcji w handlu Polski z UE (Agnieszka Pugacewicz)    255
      10.1. Wprowadzenie    255
      10.2. Szacunkowe zmiany wielkości handlu po akcesji    256
      10.3. Pośrednie przepływy czynników produkcji - metoda badania    259
      10.4. Przegląd badań zawartości czynników    260
      10.5. Dane    261
      10.6. Wyniki    262
      10.7. Bilans czynnikowy    263
      10.8. Surowce naturalne    271
      Podsumowanie    274
      Aneks    278
    Rozdział 11. Polityka standaryzacyjna UE - konsekwencje przystąpienia dla Polski i innych nowych człowków (Jan Hagemejer, Jan J. Michałek)    287
      11.1. Wprowadzenie    287
      11.2. Znaczenie barier technicznych w handlu - przegląd teorii i badań empirycznych    289
      11.3. Bariery TBT liczone jako ekwiwalenty taryfowe (price wedge)    290
      11.4. Analiza częstotliwości stosowanych barier technicznych, badania ankietowe i modele grawitacyjne    293
      11.5. ANaliza kosztów i korzyści na podstawie oceny ryzyka    295
      11.6. Unia standaryzacyjna    298
      11.7. Policzalne modele równowagi ogólnej i cząstkowej    300
      11.8. Znaczenie podejść UE do standaryzacji w eksporcie nowych krajów członkowskich    302
      11.9. Możliwe efekty dobrobytowe przystąpienia do UE    305
      Podsumowanie    311
    Rozdział 12. Zmiany handlowe i produkcyjne w sektorze hutniczym po przystąpieniu Polski do UE (Jacek Rothert)    312
      12.1. Wprowadzenie    312
      12.2. Zmiany w sektorze hutniczym w Polsce po 1 maja 2004 roku - analiza wybranych szoków i przewidywań teorii handlu    313
      12.3. Analiza empiryczna    317
      Podsumowanie    329
    Rozdział 13. Potencjalne skutki handlowe przystąpienia Polski do UE dla krajów byłego Związku Radzieckiego (Tomasz Rothe)    331
      13.1. Wprowadzenie    331
      13.2. Podstawy teoretyczne badania    336
      13.3. Szacowanie skutków przystąpienia Polski do UE    339
      Podsumowanie    350
    Rozdział 14. Zmiany cen polskich produktów importowych pod wpływem liberalizacji handlu z UE (Jan J. Michałek, Katarzyna Śledziewska)    355
      14.1. Wprowadzenie    355
      14.2. Układ Europejski a liberalizacja polskiego importu    356
      14.3. Teoretyczne podstawy analizy wpływu preferencyjnej liberalizacji handlu na tot    360
      14.4.Przegląd badań empirycznych wpływu dyskryminacyjnej liberalizacji handlu na tot    363
      14.5. Badanie empiryczne wpływu dyskryminacyjnej liberalizacji handlu na tot Polski    366
      14.6. Wyniki estymacji wpływu na tot    368
      14.7. Rozwinięcie badania    372
      Podsumowanie    372
  
  CZĘŚĆ III. PROCESY KONWERGENCJI NOMINALNEJ    377
  
    Rozdział 15. Kurs walutowy - od akcesji do wprowadzenia euro (Marcin Gruszczyński)    377
      15.1. Wprowadzenie    377
      15.2. Zagrożena dla integracji monetarnej w okresie poprzedzającym przyjęcie euro (doświadczenia europejskie)    379
      15.3. Badanie empiryczne    394
      15.4. Stabilność kursu złotego pomiędzy akcesją a wprowadzeniem euro    399
      Podsumowanie    406
    Rozdział 16. Prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu walutowego w Polsce w warunkach integracji gospodarczej i walutowej (Dagmara Świsłowska)    408
      16.1. Wprowadzenie    408
      16.2. Podstawy teoretyczne    410
      16.3. Wskaźniki wyprzedzające    412
      16.4. Metodologia badawcza oraz wyniki    415
      Podsumowanie    423
      Aneks    425
    Rozdział 17. Polityka pieniężna w systemie ERM II - stabilizacja wewnętrzna a kontrola kursu walutowego (Paweł Gierałtowski)    428
      17.1. Wprowadzenie    428
      17.2. Dania    432
      17.3. Grecja    444
      Podsumowanie    446
      Aneks    449
    Rozdział 18. Konwergencja nominalna w przypadku asymetrycznych preferencji banku centralnego (Michał Brzozowski)    451
      18.1. Wprowadzenie    451
      18.2. Preferencje banku centralnego jako determinanta inflacji i zmian kursu walutowego    453
      18.3. Asymetria preferencji banku centralnego w nowych krajach członkowskich    462
      Podsumowanie    467
      Aneks    469
    Rozdział 19. Wpływ globalizacji i integracji na wielkość i strukturę dochodów i wydatków publicznych w krajach UE (Joanna Sowińska-Gorzelak)    470
      19.1. Wprowadzenie    470
      19.2. Konsekwencje konkurencji podatkowej dla wielkości i strukutury dochodów publicznych    471
      19.3. Wpływ integracji i globalizacji na wielkość i strukturę wydatków publicznych    477
      19.4. Badanie empiryczne - konkurencja podatkowa i konwergencja fiskalna w UE    478
      Podsumowanie    484
  Bibliografia    486
  Indeks rzeczowy    508
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia