System Prawa Pracy. Tom XII. Zatrudnienie administracyjnoprawne

-25%

System Prawa Pracy. Tom XII. Zatrudnienie administracyjnoprawne

1 opinia

Format:

pdf

RODZAJ DOSTĘPU

228,75  305,00

Format: pdf

Cena początkowa: 305,00 zł (-25%)

Najniższa cena z 30 dni: 228,75 zł  


228,75

w tym VAT

Tom XII Systemu prawa pracy stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem administracyjnoprawnym funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych.
Czytelnicy odnajdą tu omówienie problematyki dotyczącej m.in.:• źródeł i funkcji prawa zatrudnienia administracyjnoprawnego,• nawiązania i ustania stosunku służbowego,• uprawnień socjalnych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych,• ochrony danych osobowych w zatrudnieniu administracyjnoprawnym,• zbiorowego prawa zatrudnienia administracyjnoprawnego,• uprawnień emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych.
Autorami tomu są uznani przedstawiciele nauki prawa pracy, którzy reprezentują ośrodki naukowe z całego kraju i wyróżniają się znacznym dorobkiem w zakresie opracowanych zagadnień.
Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy interesują się i chcą pogłębić swoją wiedzę nie tylko w zakresie charakterystyki i specyfiki zatrudnienia administracyjnoprawnego, lecz również w zakresie uprawnień socjalnych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych.


Rok wydania2023
Liczba stron1540
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8328-551-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne  | str.    29
  Rozdział    1
  Charakter prawny stosunku służbowego | str.    31
  1.1. Istota stosunku służbowego na tle teorii stosunku prawnego  | str.    31
  1.2. Pojęcie i natura stosunku służbowego  | str.    34
  1.3. Stosunki służbowe jako szczególne stosunki władcze  | str.    36
  1.4. Stosunki służbowe jako stosunki zależności organizacyjnej  | str.    38
  1.5. Stosunki służbowe a „status służbowy”  | str.    38
  1.6. Stosunki służbowe a podobne stosunki prawne  | str.    39
  1.7. Konstytutywne elementy stosunku służbowego  | str.    42
  1.8. Cechy charakterystyczne stosunku służbowego  | str.    46
  Rozdział    2
  Źródła prawa zatrudnienia administracyjnoprawnego | str.    47
  2.1. Uwagi wstępne  | str.    47
  2.2. Konstytucyjne unormowania zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    50
  2.3. Regulacje międzynarodowe zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    57
  2.4. Ustawowe źródła prawa zatrudnienia administracyjnoprawnego   | str.    63
  2.5. Pozostałe źródła prawa powszechnie obowiązującego mające zastosowanie do zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    69
  2.6. Inne źródła prawa zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    72
  2.7. Podsumowanie  | str.    75
  Rozdział    3
  Metodologia wykładni norm dotyczących zatrudnienia administracyjnoprawnego | str.    77
  3.1. Celowościowe uwarunkowania wykładni norm dotyczących zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    77
  3.1.1. Zasady konstytucyjne jako wyznacznik wykładni  | str.    77
  3.1.1.1. Uwagi wstępne  | str.    77
  3.1.1.2. Zasada legalizmu  | str.    80
  3.1.1.3. Zasada równości   | str.    81
  3.1.1.4. Zasada proporcjonalności  | str.    87
  3.1.1.5. Zasada ochrony praw słusznie nabytych  | str.    90
  3.1.1.6. Zasada bezpieczeństwa prawnego   | str.    91
  3.1.1.7. Zasada prawa do sądu   | str.    93
  3.2. Przedmiotowe uwarunkowania wykładni norm dotyczących zatrudnienia administracyjnoprawnego   | str.    95
  3.2.1. Stosunki zatrudnienia administracyjnoprawnego jako obszar prawa administracyjnego  | str.    95
  3.2.2. Prawne formy działania podmiotów administrujących w sprawach stosunków służbowych zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    98
  3.2.2.1. Uwagi wstępne  | str.    98
  3.2.2.2. Akty i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. ....    99
  3.2.2.3. Decyzja administracyjna   | str.    104
  3.2.2.3.1. Uwagi wstępne  | str.    104
  3.2.2.3.2. Decyzje uznaniowe i związane  | str.    109
  3.2.2.4. Postanowienia  | str.    114
  3.2.2.5. Inne akty lub czynności niepodlegające bezpośrednio kontroli sądowej   | str.    115
  3.2.3. Odesłania i określenia nieostre (niedookreślone)  | str.    118
  3.2.3.1. Uwagi wstępne  | str.    118
  3.2.3.2. Interes służby jako przykład odesłania  | str.    120
  Rozdział    4
  Funkcje prawa zatrudnienia administracyjnoprawnego | str.    123
  4.1. Uwagi wstępne  | str.    123
  4.2. Funkcja służebna zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    127
  4.3. Funkcja ochronna zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    132
  4.4. Funkcja organizatorska zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    138
  4.5. Funkcje wychowawcza i dyscyplinująca zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    141
  4.6. Funkcja rozdzielcza zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    144
  4.7. Podsumowanie  | str.    145
  Rozdział    5
  Strony stosunku służbowego | str.    147
  5.1. Podmiot zatrudniający  | str.    147
  5.1.1. Służbodawca  | str.    147
  5.1.2. Podmioty wykonujące kompetencje służbodawcy  | str.    157
  5.2. Osoby zatrudnione  | str.    158
  5.2.1. Bierna zdolność zatrudnieniowa   | str.    158
  5.2.2. Kierownicy służb  | str.    159
  5.2.3. Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi  | str.    162
  Rozdział    6
  Rynek pracy funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych | str.    166
  6.1. Pojęcie i specyfika regulacyjna rynku pracy funkcjonariuszy
   i żołnierzy zawodowych  | str.    166
  6.2. Pomoc publicznych służb zatrudnienia w podejmowaniu zatrudnienia w ramach stosunku służbowego   | str.    183
  6.3. Pomoc w podejmowaniu pracy poza stosunkiem służbowym  | str.    193
  6.3.1. Pomoc publicznych służb zatrudnienia dla funkcjonariuszy i żołnierzy w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego   | str.    193
  6.3.2. Pomoc publicznych służb zatrudnienia dla byłych funkcjonariuszy i żołnierzy   | str.    197
  6.3.3. Pomoc wyspecjalizowanych organów wojskowych
   dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych
   ze służby   | str.    199
  6.3.4. Pomoc świadczona weteranom poszkodowanym – żołnierzom i weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom
   zwolnionym ze służby  | str.    207
  6.4. Zasiłek dla bezrobotnych byłych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych jako świadczenie łagodzące skutki pozostawania
   bez pracy  | str.    210
  6.5. Podsumowanie  | str.    217
  Rozdział    7
  Nawiązanie stosunku służbowego | str.    220
  7.1. Uwagi wstępne  | str.    220
  7.2. Zasady naboru do służby  | str.    224
  7.3. Postępowanie w sprawie przyjęcia do służby  | str.    227
  7.3.1. Klasyfikacja postępowań w sprawie przyjęcia do służby  | str.    227
  7.3.2. Zakres czynności podejmowanych w postępowaniu
   w sprawie przyjęcia do służby  | str.    230
  7.3.3. Charakter prawny postępowania w sprawie przyjęcia do służby  | str.    236
  7.3.4. Zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania
   w postępowaniu kwalifikacyjnym  | str.    240
  7.4. Zakres informacji o kandydacie do służby  | str.    242
  7.4.1. Uwagi wstępne  | str.    242
  7.4.2. Informacje podstawowe o kandydacie do służby  | str.    243
  7.4.3. Szczególne procedury pozyskiwania informacji o kandydacie  | str.    244
  7.5. Mechanizmy selekcyjne w stosunku służbowym  | str.    246
  7.5.1. Uwagi wstępne  | str.    246
  7.5.2. Rygory o charakterze formalnym  | str.    248
  7.5.3. Badania psychologiczne i testy sprawnościowe  | str.    249
  7.5.4. Stan zdrowia kandydata do służby  | str.    250
  7.5.5. Standard osobowościowo-moralny kandydata do służby  | str.    251
  7.5.6. Charakter prawny rygorów selekcyjnych w pragmatykach służbowych  | str.    254
  7.5.7. Zatrudnienie osób pozostających w służbie w innej formacji
   lub uprzednio zatrudnionych w stosunku służbowym  | str.    255
  7.6. Podstawa zatrudnienia w stosunku służbowym  | str.    257
  7.6.1. Uwagi wstępne  | str.    257
  7.6.2. Mianowanie w stosunku służbowym  | str.    258
  7.6.2.1. Charakter prawny aktu mianowania w stosunku służbowym  | str.    258
  7.6.2.2. Formalne aspekty aktu mianowania w stosunku służbowym  | str.    264
  7.6.2.3. Mianowanie a rodzaj służby  | str.    266
  7.7. Ślubowanie lub przysięga jako element warunkujący podjęcie służby  | str.    267
  7.8. Okres próbny w stosunku służbowym  | str.    270
  7.9. Powołanie kierowników służb  | str.    272
  7.9.1. Uwagi wstępne  | str.    272
  7.9.2. Rygory selekcyjne w stosunku do kandydata na kierownika służby  | str.    272
  7.9.3. Powołanie jako podstawa zatrudnienia kierownika służby  | str.    273
  7.9.4. Pozycja ustrojowa kierownika służby  | str.    275
  Rozdział    8
  Przekształcenie stosunku służbowego | str.    277
  8.1. Uwagi wstępne  | str.    277
  8.2. Istota zmiany treści stosunku służbowego  | str.    281
  8.3. Elementy przydziału służbowego poddanego zmianom  | str.    298
  8.4. Awans. Mianowanie i powołanie na wyższe stanowisko służbowe  | str.    303
  8.5. Przeniesienie na stanowisko równorzędne oraz na inne miejsce służbowe  | str.    316
  8.6. Degradacja w zakresie stanowiska służbowego  | str.    332
  8.7. Zawieszenie w czynnościach służbowych  | str.    338
  8.8. Podsumowanie  | str.    345
  Rozdział    9
  Ustanie stosunku służbowego | str.    348
  9.1. Pojęcie i sposoby ustania stosunku służbowego   | str.    348
  9.1.1. Uwagi wstępne  | str.    348
  9.1.2. Zwolnienie ze służby   | str.    350
  9.1.3. Wygaśnięcie stosunku służbowego  | str.    361
  9.1.4. Podsumowanie  | str.    368
  9.2. Obligatoryjne i fakultatywne zwolnienie ze służby  | str.    370
  9.2.1. Uwagi wstępne  | str.    370
  9.2.2. Obligatoryjne zwolnienie ze służby  | str.    371
  9.2.2.1. Przyczyny obligatoryjnego zwolnienia ze służby o charakterze podstawowym  | str.    371
  9.2.2.1.1. Trwała niezdolność do służby  | str.    371
  9.2.2.1.2. Negatywna opinia służbowa  | str.    377
  9.2.2.1.3. Orzeczenie kary wydalenia ze służby   | str.    386
  9.2.2.1.4. Skazanie za przestępstwo umyślne
   ścigane z oskarżenia publicznego   | str.    399
  9.2.2.1.5. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
   lub nabycie obywatelstwa innego państwa  | str.    404
  9.2.2.2. Obligatoryjne przyczyny zwolnienia ze służby o charakterze szczególnym  | str.    406
  9.2.2.2.1. Orzeczenie zakazu wykonywania zawodu   | str.    406
  9.2.2.2.2. Upływ okresu służby kontraktowej lub zwolnienie ze służby w okresie próbnym służby kontraktowej  | str.    408
  9.2.2.2.3. Przyczyny zwolnienia ze służby związane z przeniesieniem służbowym (zmiana miejsca pełnienia służby)  | str.    410
  9.2.2.2.3.1. Odmowa wykonania decyzji w sprawie przeniesienia  | str.    410
  9.2.2.2.3.2. Zakończenie okresu pozostawania w dyspozycji
   lub niewyznaczenie
   na stanowisko służbowe   | str.    411
  9.2.2.2.4. Obligatoryjne przyczyny zwolnienia
   ze służby wynikające z nieprawidłowości dotyczących wymaganych dokumentów  | str.    413
  9.2.2.2.4.1. Podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym lub w oświadczeniu lustracyjnym  | str.    413
  9.2.2.2.4.2. Brak poświadczenia bezpieczeństwa   | str.    416
  9.2.2.2.5. Utrata stopnia wojskowego lub degradacja  | str.    419
  9.2.2.2.6. Odmowa poddania się badaniom lekarskim oraz inne okoliczności dotyczące badań lekarskich  | str.    421
  9.2.2.2.7. Odmowa złożenia ślubowania  | str.    422
  9.2.2.3. Podsumowanie  | str.    422
  9.2.3. Fakultatywne zwolnienie ze służby   | str.    425
  9.2.3.1. Uwagi wstępne  | str.    425
  9.2.3.2. Fakultatywne przyczyny zwolnienia ze służby o charakterze powszechnym  | str.    428
  9.2.3.2.1. Negatywna opinia służbowa  | str.    428
  9.2.3.2.2. Skazanie za przestępstwo umyślne
   ścigane z oskarżenia prywatnego
   lub za przestępstwo nieumyślne  | str.    431
  9.2.3.2.3. Powołanie do innej służby państwowej, objęcie funkcji w samorządzie
   terytorialnym lub stowarzyszeniu   | str.    433
  9.2.3.2.4. Nabycie prawa do emerytury   | str.    442
  9.2.3.2.5. Ważny interes służby lub inna ważna przyczyna  | str.    452
  9.2.3.2.6. Likwidacja lub reorganizacja jednostki   | str.    458
  9.2.3.2.7. Zaprzestanie służby z powodu choroby  | str.    468
  9.2.3.2.8. Niestawienie się na badania   | str.    471
  9.2.3.3. Fakultatywne przyczyny zwolnienia ze służby o charakterze szczególnym  | str.    472
  9.2.3.3.1. Przyczyny związane z podejrzeniem
   (lub popełnieniem) przestępstwa  | str.    472
  9.2.3.3.2. Upływ okresu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych   | str.    476
  9.2.3.3.3. Niewyznaczenie na stanowisko służbowe
   na kolejną kadencję  | str.    481
  9.2.3.4. Podsumowanie  | str.    481
  9.3. Warunki formalne zwolnienia ze służby   | str.    486
  9.3.1. Uwagi wstępne  | str.    486
  9.3.2. Organ uprawniony do zwolnienia ze służby  | str.    486
  9.3.3. Obowiązek konsultacji zwolnienia ze służby z organizacją związkową   | str.    489
  9.3.3.1. Prawo koalicji  | str.    489
  9.3.3.2. Wymóg zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji związkowej  | str.    493
  9.3.3.3. Tryb wydania opinii w sprawie zwolnienia ze służby i jej charakter prawny  | str.    496
  9.3.4. Forma i treść aktu w sprawie zwolnienia ze służby   | str.    497
  9.3.5. Termin zwolnienia ze służby  | str.    505
  9.3.6. Podsumowanie  | str.    512
  9.4. Ochrona szczególna przed zwolnieniem ze służby   | str.    514
  9.4.1. Uwagi wstępne  | str.    514
  9.4.2. Ograniczenie zwolnienia ze służby w okresie choroby   | str.    515
  9.4.3. Ograniczenie zwolnienia ze służby w okresie ciąży i urlopów związanych z opieką nad dzieckiem  | str.    525
  9.4.4. Ograniczenie dopuszczalności zwolnienia ze służby
   ze względu na pełnione funkcje związkowe  | str.    537
  9.4.5. Podsumowanie  | str.    547
  9.5. Uprawnienia w razie niezgodnego z prawem zwolnienia ze służby  | str.    550
  9.5.1. Uwagi wstępne  | str.    550
  9.5.2. Tryb odwoławczy od decyzji w sprawie zwolnienia ze służby   | str.    551
  9.5.3. Przesłanki zaskarżenia decyzji o zwolnieniu ze służby  | str.    557
  9.5.4. Skutki uchylenia decyzji o zwolnieniu ze służby
   lub stwierdzenia jej nieważności   | str.    562
  9.5.4.1. Przywrócenie do służby  | str.    562
  9.5.4.2. Uprawnienia w związku z przywróceniem do służby  | str.    570
  9.5.4.3. Ponowne nawiązanie stosunku służbowego  | str.    573
  9.5.4.4. Prawo do odszkodowania przysługujące żołnierzowi zawodowemu  | str.    582
  9.5.5. Podsumowanie  | str.    584
  9.6. Świadczenia pieniężne w związku ze zwolnieniem ze służby   | str.    586
  9.6.1. Uwagi wstępne  | str.    586
  9.6.2. Prawo do odprawy  | str.    587
  9.6.3. Pozostałe świadczenia pieniężne w związku ze zwolnieniem
   ze służby  | str.    600
  9.6.4. Podsumowanie  | str.    604
  Rozdział    10
  Uprawnienia socjalne | str.    605
  10.1. Uwagi wstępne  | str.    605
  10.2. Uprawnienia mieszkaniowe   | str.    608
  10.2.1. Niepieniężna forma uprawnień mieszkaniowych  | str.    608
  10.2.2. Pieniężna forma realizacji uprawnień mieszkaniowych  | str.    610
  10.3. Uprawnienia żywnościowe   | str.    612
  10.4. Uprawnienia związane z rodzicielstwem  | str.    614
  10.5. Uprawnienia w razie pogorszenia sytuacji materialnej  | str.    615
  10.6. Uprawnienia w razie śmierci funkcjonariusza i żołnierza
   zawodowego lub członka ich rodzin  | str.    617
  10.6.1. Zasiłek pogrzebowy  | str.    617
  10.6.2. Odprawa pośmiertna  | str.    619
  10.7. Forma prawna rozstrzygnięć w przedmiocie uprawnień socjalnych   | str.    620
  Rozdział    11
  Uposażenie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu pełnienia służby lub służby wojskowej | str.    622
  11.1. Uwagi wstępne  | str.    622
  11.2. Prawo do uposażenia  | str.    625
  11.2.1. Uposażenie jako konieczny element stosunku służbowego  | str.    625
  11.2.2. Składniki uposażenia  | str.    627
  11.2.2.1. Uposażenie zasadnicze  | str.    627
  11.2.2.2. Dodatki do uposażenia  | str.    628
  11.2.2.2.1. Uwagi wstępne  | str.    628
  11.2.2.2.2. Dodatek za stopień  | str.    630
  11.2.2.2.3. Dodatek funkcyjny  | str.    631
  11.2.2.2.4. Dodatek za wysługę lat  | str.    633
  11.2.2.2.5. Dodatki motywacyjne  | str.    634
  11.2.2.2.6. Dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby   | str.    635
  11.2.3. Uposażenie za czas niewykonywania obowiązków służbowych   | str.    637
  11.2.3.1. Uwagi wstępne  | str.    637
  11.2.3.2. Uposażenie za czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim (uposażenie chorobowe)  | str.    639
  11.2.3.3. Prawo do części uposażenia  | str.    641
  11.2.3.4. Prawo do pełnego uposażenia  | str.    642
  11.2.4. Uposażenie w czasie zawieszenia w czynnościach służbowych   | str.    643
  11.2.5. Prawna ochrona uposażenia  | str.    644
  11.2.6. Zmiana wysokości uposażenia  | str.    647
  11.2.7. Przedawnienie roszczeń o uposażenie   | str.    650
  11.3. Prawo do świadczeń pieniężnych niebędących uposażeniem  | str.    652
  11.3.1. Uwagi wstępne   | str.    652
  11.3.2. Świadczenia kompensacyjne  | str.    653
  11.3.2.1. Należności z tytułu podróży służbowych  | str.    653
  11.3.2.2. Świadczenia z tytułu dojazdu i ryczałt samochodowy  | str.    654
  11.3.2.3. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe  | str.    654
  11.3.2.4. Rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę  | str.    656
  11.3.3. Nagrody uznaniowe  | str.    658
  11.3.4. Nagroda roczna   | str.    660
  11.3.5. Świadczenie motywacyjne  | str.    662
  11.3.6. Nagrody jubileuszowe   | str.    664
  11.3.7. Świadczenia przysługujące w związku ze zwolnieniem
   ze służby  | str.    664
  11.3.8. Świadczenie teleinformatyczne  | str.    666
  Rozdział    12
  Czas służby | str.    668
  12.1. Specyfika regulacji czasu służby   | str.    668
  12.2. Normy czasu służby  | str.    672
  12.3. Rozkłady czasu służby  | str.    674
  12.4. Okresy odpoczynków i przerwy w służbie  | str.    678
  12.5. Służba ponad normy i wynikające z niej uprawnienia  | str.    681
  12.6. Szczególne regulacje związane z czasem służby  | str.    683
  12.6.1. Uwagi wstępne  | str.    683
  12.6.2. Czynności przygotowawcze  | str.    683
  12.6.3. Czas służby związany z prowadzeniem pojazdów  | str.    684
  12.6.4. Podróż służbowa  | str.    685
  12.6.5. Szkolenia  | str.    688
  12.6.6. Dyżur  | str.    689
  12.7. Szczególne uprawnienia niektórych grup funkcjonariuszy w zakresie czasu służby  | str.    691
  12.8. Ewidencja czasu służby  | str.    692
  Rozdział    13
  Urlopy  | str.    694
  13.1. Uwagi wstępne  | str.    694
  13.2. Urlop wypoczynkowy  | str.    695
  13.2.1. Uwagi wstępne  | str.    695
  13.2.2. Cechy urlopu wypoczynkowego  | str.    696
  13.2.3. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego  | str.    702
  13.2.4. Wymiar urlopu wypoczynkowego   | str.    704
  13.2.5. Zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego   | str.    705
  13.2.5.1. Uwagi wstępne  | str.    705
  13.2.5.2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy  | str.    705
  13.2.5.3. Urlop wypoczynkowy dla weterana poszkodowanego  | str.    708
  13.2.5.4. Urlop nagrodowy   | str.    710
  13.2.6. Wstrzymanie urlopu wypoczynkowego  | str.    711
  13.2.7. Odwołanie z urlopu wypoczynkowego  | str.    713
  13.3. Urlop bezpłatny  | str.    716
  13.4. Urlop zdrowotny   | str.    720
  13.5. Urlop okolicznościowy   | str.    723
  Rozdział    14
  Równe traktowanie w zatrudnieniu administracyjnoprawnym  | str.    730
  14.1. Podstawy prawne i adresaci nakazu równego traktowania w zatrudnieniu administracyjnoprawnym  | str.    730
  14.2. Treść nakazu równego traktowania w zatrudnieniu administracyjnoprawnym  | str.    742
  14.2.1. Nakaz równego traktowania w zatrudnieniu administracyjnoprawnym – kwestie pojęciowe  | str.    742
  14.2.2. Kryteria zakazanej dyskryminacji w zatrudnieniu administracyjnoprawnym   | str.    748
  14.2.3. Przejawy (formy) dyskryminacji   | str.    752
  14.2.3.1. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia  | str.    752
  14.2.3.2. Molestowanie i molestowanie seksualne
   jako przejawy dyskryminacji  | str.    759
  14.2.3.3. Zakaz zachęcania do nierównego traktowania i nakazywania nierównego traktowania  | str.    760
  14.3. Fazy funkcjonowania nakazu równego traktowania w zatrudnieniu administracyjnoprawnym  | str.    761
  14.3.1. Rekrutacja do służby oraz zwolnienie ze służby  | str.    761
  14.3.2. Warunki zatrudnienia i wynagradzania   | str.    766
  14.4. Dopuszczalne wyjątki od nakazu równego traktowania
   w zatrudnieniu administracyjnoprawnym  | str.    769
  14.5. Skutki prawne naruszenia nakazu równego traktowania w zatrudnieniu administracyjnoprawnym  | str.    774
  Rozdział    15
  Zjawisko mobbingu w zatrudnieniu administracyjnoprawnym | str.    780
  15.1. Uwagi wstępne  | str.    780
  15.2. Pojęcie mobbingu   | str.    782
  15.2.1. Uwagi wstępne  | str.    782
  15.2.2. Stosunki pracy  | str.    783
  15.2.3. Zatrudnienie administracyjnoprawne   | str.    785
  15.3. Mobbing jako idea i zjawisko   | str.    786
  15.4. Ogólne przejawy mobbingu w obszarze zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    788
  15.5. Zjawisko mobbingu w obszarze zatrudnienia
   administracyjnoprawnego  | str.    792
  15.6. Środki podejmowane w celu przeciwdziałania mobbingowi
   w obszarze zatrudnienia administracyjnoprawnego
   (uwagi de lege ferenda)  | str.    815
  Rozdział    16
  Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu administracyjnoprawnym  | str.    819
  16.1. Uwagi wstępne  | str.    819
  16.2. Źródła prawa dotyczące ochrony danych osobowych w zatrudnieniu administracyjnoprawnym  | str.    822
  16.2.1. Międzynarodowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych  | str.    822
  16.2.2. Ochrona danych osobowych w aktach Rady Europy   | str.    823
  16.2.3. Ochrona danych osobowych w prawie Unii Europejskiej  | str.    825
  16.2.3.1. Prawo pierwotne Unii Europejskiej  | str.    825
  16.2.3.2. Prawo wtórne Unii Europejskiej  | str.    827
  16.3. Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych   | str.    833
  16.4. Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu służbowym   | str.    835
  16.4.1. Zasady przetwarzania danych osobowych   | str.    835
  16.4.2. Podstawy przetwarzania danych osobowych zwykłych i podlegających szczególnej ochronie prawnej w stosunkach zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    836
  16.4.3. Pojęcie i zakres danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem administracyjnoprawnym  | str.    843
  16.4.4. Administrator w administracyjnoprawnych stosunkach zatrudnienia   | str.    856
  Rozdział    17
  Obowiązki funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych | str.    861
  17.1. Uwagi wstępne  | str.    861
  17.2. Obowiązki wynikające z roty ślubowania i przysięgi  | str.    863
  17.2.1. Uwagi wstępne   | str.    863
  17.2.2. Służba społeczeństwu  | str.    867
  17.2.3. Ochrona porządku prawnego  | str.    868
  17.2.4. Przestrzeganie prawa  | str.    869
  17.2.5. Wykonywanie rozkazów i poleceń  | str.    871
  17.2.6. Obowiązek zachowania tajemnicy prawnie chronionej  | str.    874
  17.3. Informowanie przełożonych  | str.    874
  17.3.1. Uwagi wstępne  | str.    874
  17.3.2. Szczególne formy zatrudnienia lub wykonywania czynności przez członka rodziny  | str.    875
  17.3.3. Przynależność do stowarzyszeń i organizacji  | str.    878
  17.3.4. Wyjazdy zagraniczne  | str.    881
  17.3.5. Obowiązek informowania o zaistnieniu ważnych zdarzeń w życiu funkcjonariusza  | str.    884
  17.3.6. Informowanie o nieobecności w służbie  | str.    887
  17.4. Wpływ norm deontologicznych na kształtowanie obowiązków  | str.    889
  17.4.1. Uwagi wstępne  | str.    889
  17.4.2. Obowiązek przestrzegania etyki zawodowej  | str.    892
  17.4.3. Zasady etyki zawodowej   | str.    895
  17.4.4. Obowiązki etyczne w relacjach w sferze wewnętrznej i zewnętrznej  | str.    897
  17.5. Apolityczność  | str.    905
  17.6. Obowiązki związane z dodatkowym zatrudnieniem  | str.    910
  17.7. Obowiązki wynikające z pełnienia służby  | str.    916
  17.7.1. Umundurowanie  | str.    916
  17.7.2. Składanie oświadczeń majątkowych  | str.    921
  17.7.3. Utrzymanie sprawności fizycznej  | str.    924
  17.7.4. Zgłoszenie się do komisji lekarskiej i poddanie się badaniom  | str.    928
  Rozdział    18
  Opiniowanie służbowe | str.    932
  18.1. Uwagi wstępne  | str.    932
  18.2. Opinia służbowa i klasyfikacja opinii służbowych  | str.    934
  18.3. Funkcje opinii służbowych  | str.    943
  18.4. Administracyjny tok instancji w sprawach opinii służbowych  | str.    947
  18.5. Opinia o służbie  | str.    963
  18.6. Podsumowanie  | str.    964
  Rozdział    19
  Odpowiedzialność majątkowa | str.    966
  19.1. Uwagi wstępne  | str.    966
  19.2. Zasady odpowiedzialności majątkowej   | str.    967
  19.2.1. Pojęcie zasad odpowiedzialności  | str.    967
  19.2.2. Zasada winy jako podstawowa zasada odpowiedzialności  | str.    968
  19.2.3. Wina umyślna i nieumyślna  | str.    972
  19.3. Zakres odpowiedzialności na tle ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy  | str.    974
  19.4. Odpowiedzialność kontraktowa za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków służbowych   | str.    976
  19.5. Odpowiedzialność deliktowa  | str.    979
  19.6. Zakres wymaganej staranności   | str.    982
  19.6.1. Kryteria oceny należytej staranności   | str.    982
  19.6.2. Wzorzec starannego zachowania  | str.    985
  19.7. Przesłanki odpowiedzialności  | str.    988
  19.7.1. Uwagi wstępne  | str.    988
  19.7.2. Zdarzenie, którym jest niewykonanie lub nienależyte
   wykonanie obowiązków służbowych  | str.    989
  19.7.3. Zaistnienie szkody ograniczonej do rzeczywistej straty  | str.    990
  19.7.4. Związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą  | str.    995
  19.8. Odstępstwa dotyczące możliwości zwolnienia się
   z odpowiedzialności   | str.    1000
  19.8.1. Przyczynienie się organu, jednostki albo innej osoby
   do powstania szkody lub jej zwiększenia  | str.    1000
  19.8.2. Szkoda wynikła w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka  | str.    1002
  19.9. Ciężar dowodu  | str.    1004
  19.10. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie trzeciej
   przy wykonywaniu obowiązków służbowych  | str.    1006
  19.10.1. Uwagi wstępne  | str.    1006
  19.10.2. Pojęcie osoby trzeciej (status osoby trzeciej)  | str.    1007
  19.10.3. Pojęcie wykonywania obowiązków służbowych  | str.    1008
  19.10.4. Zakres odpowiedzialności  | str.    1012
  19.11. Szczegółowe zasady i tryb zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej   | str.    1019
  19.12. Przedawnienie roszczeń  | str.    1020
  19.13. Stosunek ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
   do innych ustaw regulujących kwestie odpowiedzialności majątkowej   | str.    1022
  Rozdział    20
  Odpowiedzialność dyscyplinarna | str.    1025
  20.1. Uwagi wstępne  | str.    1025
  20.2. Materialnoprawna odpowiedzialność dyscyplinarna i karna   | str.    1027
  20.2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej   | str.    1027
  20.2.1.1. Uwagi wstępne  | str.    1027
  20.2.1.2. Wina  | str.    1032
  20.2.1.3. Formy popełnienia czynów  | str.    1033
  20.2.1.4. Czyn ciągły  | str.    1034
  20.2.1.5. Wyłączenie odpowiedzialności   | str.    1035
  20.2.2. Kary dyscyplinarne  | str.    1035
  20.2.2.1. Uwagi wstępne  | str.    1035
  20.2.2.2. Upomnienie  | str.    1037
  20.2.2.3. Nagana  | str.    1038
  20.2.2.4. Ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby
   na zajmowanym stanowisku  | str.    1038
  20.2.2.5. Wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe  | str.    1039
  20.2.2.6. Obniżenie stopnia  | str.    1039
  20.2.2.7. Wydalenie ze służby  | str.    1040
  20.2.3. Zakaz łączenia kar  | str.    1040
  20.2.4. Wymiar kary  | str.    1040
  20.2.5. Przedawnienie  | str.    1042
  20.2.6. Zatarcie kary  | str.    1044
  20.2.7. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego  | str.    1046
  20.3. Zagadnienia procesowe odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej   | str.    1047
  20.3.1. Uwagi wstępne  | str.    1047
  20.3.2. Zasady postępowania   | str.    1047
  20.3.2.1. Uwagi wstępne  | str.    1047
  20.3.2.2. Zasada prawdy materialnej  | str.    1048
  20.3.2.3. Zasada legalizmu  | str.    1048
  20.3.2.4. Zasada swobodnej oceny dowodów  | str.    1049
  20.3.2.5. Zasada samodzielności orzekania  | str.    1050
  20.3.2.6. Zasada obiektywizmu   | str.    1051
  20.3.2.7. Zasada prawa do obrony  | str.    1051
  20.3.2.8. Zasada domniemania niewinności   | str.    1052
  20.3.2.9. Zasada in dubio pro reo  | str.    1053
  20.3.2.10. Zasada ne bis in idem  | str.    1053
  20.3.3. Warunki dopuszczalności postępowania  | str.    1054
  20.3.4. Przełożony dyscyplinarny i wyższy przełożony dyscyplinarny   | str.    1057
  20.3.5. Strony postępowania dyscyplinarnego  | str.    1060
  20.3.5.1. Rzecznik dyscyplinarny   | str.    1060
  20.3.5.1.1. Uwagi wstępne  | str.    1060
  20.3.5.1.2. Odwołanie rzecznika   | str.    1062
  20.3.5.1.3. Wyłączenie rzecznika od udziału w postępowaniu   | str.    1063
  20.3.5.1.4. Przejęcie postępowania  | str.    1065
  20.3.5.2. Obwiniony  | str.    1066
  20.3.5.3. Obrońca   | str.    1069
  20.3.5.4. Pokrzywdzony   | str.    1070
  20.3.6. Czynności postępowania  | str.    1070
  20.3.6.1. Uwagi wstępne  | str.    1070
  20.3.6.2. Postanowienia  | str.    1071
  20.3.6.3. Protokoły  | str.    1072
  20.3.6.4. Oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe  | str.    1073
  20.3.7. Dowody i czynności postępowania dowodowego   | str.    1075
  20.3.8. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego  | str.    1075
  20.3.9. Dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej  | str.    1076
  20.3.10. Czynności wyjaśniające   | str.    1078
  20.3.11. Odmowa wszczęcia postępowania   | str.    1079
  20.3.12. Wszczęcie postępowania   | str.    1081
  20.3.13. Umorzenie postępowania   | str.    1084
  20.3.14. Wyłączenie czynu do odrębnego postępowania
     dyscyplinarnego  | str.    1085
  20.3.15. Zapoznanie się z aktami sprawy   | str.    1085
  20.3.16. Orzekanie  | str.    1087
  20.3.16.1. Orzeczenie  | str.    1087
  20.3.16.2. Zwrot sprawy w celu usunięcia istotnych braków   | str.    1090
  20.3.16.3. Odstąpienie od ukarania   | str.    1091
  20.3.17. Postępowanie odwoławcze  | str.    1092
  20.3.18. Prawomocność orzeczenia   | str.    1096
  20.3.19. Wznowienie postępowania   | str.    1097
  20.3.20. Skarga do sądu administracyjnego   | str.    1101
  20.3.21. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania
     karnego  | str.    1102
  20.3.22. Wykonywanie kar dyscyplinarnych  | str.    1103
  Rozdział    21
  Bezpieczne i higieniczne warunki służby  | str.    1104
  21.1. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
   w regulacjach międzynarodowych i europejskich  | str.    1104
  21.2. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
   w Konstytucji RP  | str.    1108
  21.3. Bezpieczeństwo i higiena służby w pragmatykach służbowych
   i aktach wykonawczych do nich  | str.    1111
  21.3.1. Uwagi wstępne  | str.    1111
  21.3.2. Obowiązek wykonywania służby z narażeniem życia
   a prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków służby  | str.    1117
  21.3.3. Podmioty odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa i higieny służby  | str.    1119
  21.3.4. Wybrane obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny służby  | str.    1123
  21.3.4.1. Obowiązki „podstawowe”  | str.    1123
  21.3.4.2. Obowiązki informacyjne   | str.    1127
  21.3.4.3. Obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy  | str.    1127
  21.3.4.4. Obowiązki w przypadku wystąpienia zagrożenia
   dla życia i zdrowia  | str.    1128
  21.3.5. Wybrane prawa i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa
   i higieny służby  | str.    1130
  21.3.5.1. Obowiązek przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby  | str.    1130
  21.3.5.2. Prawo do umundurowania i wyposażenia  | str.    1133
  21.3.6. Profilaktyczna ochrona zdrowia  | str.    1134
  21.3.6.1. Badania okresowe i kontrolne   | str.    1134
  21.3.6.2. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby  | str.    1135
  21.3.7. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (służby)  | str.    1136
  21.3.8. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby  | str.    1138
  Rozdział    22
  Wypadki oraz choroby pozostające w związku ze służbą | str.    1140
  22.1. Uwagi wstępne  | str.    1140
  22.2. Zakres pojęciowy wypadku w służbie  | str.    1142
  22.3. Wypadek w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby  | str.    1147
  22.4. Choroba pozostająca w związku ze służbą  | str.    1149
  22.5. Rodzaje świadczeń związanych z wypadkiem lub chorobą w służbie  | str.    1151
  22.5.1. Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
   lub śmierć  | str.    1151
  22.5.2. Jednorazowe odszkodowanie za szkodę w mieniu  | str.    1155
  22.5.3. Wypadki oraz choroby pozostające w związku ze służbą
   a inne świadczenia   | str.    1156
  22.5.4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą  | str.    1159
  Rozdział    23
  Zbiorowe prawo zatrudnienia administracyjnoprawnego | str.    1161
  23.1. Wolność (prawo) zrzeszania się w związkach zawodowych   | str.    1161
  23.1.1. Uwagi wstępne  | str.    1161
  23.1.2. Wolność (prawo) zrzeszania się w związkach zawodowych w ramach zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    1162
  23.2. Tworzenie i organizacja związków zawodowych   | str.    1167
  23.2.1. Uwagi wstępne  | str.    1167
  23.2.2. Rejestracja związków zawodowych  | str.    1169
  23.2.3. Struktura organizacji związkowych   | str.    1170
  23.3. Pracodawca „służbowy”  | str.    1171
  23.4. Autonomia związków zawodowych   | str.    1172
  23.5. Funkcje i uprawnienia związków zawodowych   | str.    1176
  23.5.1. Funkcje związków zawodowych   | str.    1176
  23.5.2. Uprawnienia związków zawodowych   | str.    1178
  23.5.2.1. Uwagi wstępne  | str.    1178
  23.5.2.2. Prawo udziału w dialogu społecznym  | str.    1181
  23.5.2.3. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych   | str.    1184
  23.5.2.4. Prawo do informacji związków zawodowych   | str.    1185
  23.5.2.5. Prawo wszczęcia sporu zbiorowego i prowadzenia akcji protestacyjnej  | str.    1186
  23.5.2.6. Prawo do akcji protestacyjnych w ramach zatrudnienia administracyjnoprawnego  | str.    1189
  23.5.2.7. Inne uprawnienia (kompetencje) związków zawodowych   | str.    1192
  23.6. Status funkcjonariuszy będących działaczami związkowymi  | str.    1196
  Rozdział    24
  Rozstrzyganie sporów w zatrudnieniu administracyjnoprawnym | str.    1205
  24.1. Uwagi wstępne  | str.    1205
  24.2. Postępowanie prowadzone przez przełożonych  | str.    1209
  24.2.1. Zasady postępowania administracyjnego stosowane w postępowaniu przed przełożonymi   | str.    1209
  24.2.2. Przebieg postępowania  | str.    1220
  24.2.2.1. Wszczęcie postępowania  | str.    1220
  24.2.2.2. Podmioty biorące udział w postępowaniu  | str.    1224
  24.2.2.3. Przebieg postępowania  | str.    1228
  24.2.2.4. Sposoby zakończenia postępowania przed organem pierwszej instancji   | str.    1232
  24.2.3. Postępowanie odwoławcze  | str.    1234
  24.2.3.1. Organy odwoławcze  | str.    1234
  24.2.3.2. Przebieg postępowania przed organem
   drugiej instancji  | str.    1235
  24.2.3.3. Sposoby zakończenia postępowania przed organem drugiej instancji  | str.    1237
  24.2.4. Postępowanie nadzwyczajne  | str.    1240
  24.2.5. Podsumowanie  | str.    1245
  24.3. Postępowanie przed sądem administracyjnym  | str.    1246
  24.3.1. Właściwość i organizacja sądów administracyjnych   | str.    1246
  24.3.2. Wszczęcie postępowania przed sądem pierwszej instancji  | str.    1249
  24.3.3. Tok postępowania przed wojewódzkim sądem
   administracyjnym  | str.    1253
  24.3.3.1. Zawieszenie i umorzenie postępowania  | str.    1253
  24.3.3.2. Prawo pomocy  | str.    1254
  24.3.3.3. Postępowanie dowodowe  | str.    1256
  24.3.3.4. Rodzaje postępowań  | str.    1256
  24.3.3.4.1. Postępowanie ogólne  | str.    1256
  24.3.3.4.2. Postępowanie uproszczone  | str.    1257
  24.3.3.4.3. Inne rodzaje postępowań   | str.    1258
  24.3.3.5. Sposoby zakończenia postępowania
   przed wojewódzkim sądem administracyjnym  | str.    1259
  24.3.3.6. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  | str.    1263
  24.3.3.6.1. Forma, terminy i tryb wnoszenia środków odwoławczych od orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego  | str.    1263
  24.3.3.6.1.1. Uwagi wstępne  | str.    1263
  24.3.3.6.1.2. Skarga kasacyjna  | str.    1264
  24.3.3.6.1.3. Zażalenie  | str.    1266
  24.3.3.6.2. Orzeczenia wydane w postępowaniu kasacyjnym  | str.    1266
  24.3.3.6.3. Skutki prawne wyroku sądu administracyjnego  | str.    1267
  24.3.3.6.4. Postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia  | str.    1268
  24.3.3.7. Podsumowanie  | str.    1272
  24.4. Rozstrzyganie sporów przez sąd powszechny  | str.    1272
  24.5. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między sądami administracyjnymi a sądami powszechnymi   | str.    1273
  Rozdział    25
  Uprawnienia emerytalno-rentowe  | str.    1281
  25.1. Konstytucyjne gwarancje prawa do zabezpieczenia społecznego   | str.    1281
  25.1.1. Uwagi wstępne  | str.    1281
  25.1.2. Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP  | str.    1291
  25.1.3. Techniki zabezpieczenia emerytalno-rentowego  | str.    1297
  25.1.3.1. Uwagi wstępne  | str.    1297
  25.1.3.2. Technika zaopatrzeniowa  | str.    1301
  25.1.3.3. Technika ubezpieczeniowa   | str.    1305
  25.1.4. Prawo do zabezpieczenia społecznego a zasada równości   | str.    1307
  25.1.5. Prawo do zabezpieczenia społecznego a zasada
   sprawiedliwości społecznej  | str.    1314
  25.1.6. Prawo do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego a zasada ochrony praw nabytych  | str.    1316
  25.2. Ustawowe gwarancje prawa do emerytury  | str.    1323
  25.2.1. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego   | str.    1323
  25.2.2. Stosunki prawne zaopatrzenia emerytalnego  | str.    1332
  25.2.2.1. Teoretycznoprawne ujęcie stosunków zaopatrzenia emerytalnego   | str.    1332
  25.2.2.2. Pełnienie służby oraz służby wojskowej jako tytuł ochrony emerytalno-rentowej   | str.    1340
  25.2.2.3. Wysługa emerytalna w przepisach prawa zapatrzenia emerytalnego i jej funkcje  | str.    1344
  25.2.2.3.1. Wysługa emerytalna jako warunek
   nabycia prawa do świadczeń  | str.    1344
  25.2.2.3.2. Wysługa emerytalna jako kryterium ustalania wysokości świadczeń
   emerytalno-rentowych  | str.    1350
  25.2.3. Czas nawiązania stosunku służbowego a warunki nabycia
   prawa do emerytury z zaopatrzenia emerytalnego  | str.    1352
  25.2.4. Ryzyko socjalne w zaopatrzeniu emerytalnym   | str.    1356
  25.2.4.1. Ryzyko emerytalne  | str.    1356
  25.2.4.2. Ryzyko inwalidztwa  | str.    1362
  25.2.4.2.1. Inwalidztwo i jego rodzaje  | str.    1362
  25.2.4.2.2. Tryb ustalania inwalidztwa  | str.    1367
  25.2.4.3. Ryzyko utraty żywiciela   | str.    1370
  25.2.5. Wymiar emerytur i rent   | str.    1374
  25.2.5.1. Uwagi wstępne  | str.    1374
  25.2.5.1.1. Pojęcie i funkcje wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych   | str.    1374
  25.2.5.1.2. Podstawa wymiaru emerytur dla funkcjonariuszy przyjętych do służby
   przed 1 stycznia 2013 r. oraz podstawa wymiaru policyjnej renty inwalidzkiej  | str.    1378
  25.2.5.1.3. Podstawa wymiaru emerytury policyjnej
   dla funkcjonariuszy przyjętych do służby
   po 31 grudnia 2012 r. ....................................    1381
  25.2.5.2. Szczególne zasady wymiaru policyjnej emerytury i policyjnej renty inwalidzkiej  | str.    1383
  25.2.5.2.1. Podstawa wymiaru świadczeń w razie ponownego przyjęcia do służby   | str.    1383
  25.2.5.2.2. Podstawa wymiaru emerytury dla funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, Służby Cywilnej i Służby Celno-Skarbowej  | str.    1383
  25.2.5.2.3. Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej dla funkcjonariuszy w służbie kandydackiej   | str.    1384
  25.2.5.3. Podstawa wymiaru emerytury wojskowej i wojskowej renty inwalidzkiej   | str.    1385
  25.2.5.3.1. Podstawa wymiaru emerytury wojskowej dla żołnierzy powołanych do służby wojskowej przed 1 stycznia 2013 r.
   oraz podstawa wymiaru renty inwalidzkiej   | str.    1385
  25.2.5.3.2. Podstawa wymiaru emerytury wojskowej dla żołnierzy powołanych do służby wojskowej po 31 grudnia 2012 r.    1386
  25.2.5.3.3. Podstawa wymiaru emerytury w przypadku ponownego powołania emeryta
   do zawodowej służby wojskowej   | str.    1387
  25.2.5.4. Wysokość indywidualnej emerytury z zaopatrzenia emerytalnego  | str.    1387
  25.2.5.5. Wysokość emerytury żołnierza powołanego do zawodowej służby przed 1 stycznia 2013 r.
   oraz funkcjonariusza przyjętego do służby przed 1 stycznia 2013 r.    1388
  25.2.5.5.1. Wysokość indywidualnych emerytur żołnierza i funkcjonariusza,
   którzy pozostawali w służbie
   przed 2 stycznia 1999 r. .................................    1388
  25.2.5.5.2. Wysokość indywidualnej emerytury funkcjonariusza, który został przyjęty
   do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r.    1391
  25.2.5.5.3. Wysokość indywidualnej emerytury
   dla funkcjonariusza lub żołnierza, który został przyjęty do służby po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r.   | str.    1392
  25.2.5.5.4. Wysokość indywidualnej emerytury
   dla funkcjonariusza przyjętego do służby
   po 31 grudnia 2012 r.   | str.    1393
  25.2.6. Szczególne zasady ustalania wysokości emerytur i rent  | str.    1393
  25.2.6.1. Wysokość emerytury dla funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa   | str.    1393
  25.2.6.2. Wysokość emerytury dla osób będących członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego   | str.    1394
  25.2.6.3. Wysokość indywidualnej renty inwalidzkiej   | str.    1395
  25.2.6.4. Wysokość indywidualnej renty rodzinnej  | str.    1395
  25.2.6.5. Maksymalna i minimalna wysokość emerytur i rent z zaopatrzenia emerytalnego   | str.    1398
  25.2.7. Nabycie prawa do emerytury z zaopatrzenia emerytalnego  | str.    1400
  25.2.7.1. Uwagi wstępne  | str.    1400
  25.2.7.2. Charakter prawa do emerytury i renty z zaopatrzenia emerytalnego  | str.    1404
  25.2.8. Prawo do emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku   | str.    1405
  25.2.9. Wypłata emerytury i renty  | str.    1408
  25.2.10. Zawieszenie i wstrzymanie prawa do emerytury i renty  | str.    1409
  25.2.11. Waloryzacja emerytur i rent z zaopatrzenia emerytalnego  | str.    1412
  25.2.12. Zbieg prawa do emerytur i rent   | str.    1413
  25.2.13. Ustanie prawa do emerytury lub renty  | str.    1414
  Wykaz skrótów  | str.    1417
  Bibliografia  | str.    1423
  Orzecznictwo  | str.    1485
  Indeks rzeczowy  | str.    1527
RozwińZwiń