System Prawa Karnego Procesowego. Tom XVIII. Koszty procesu w sprawach karnych

-14%

RODZAJ DOSTĘPU

264,02  307,00

Format: pdf

Cena początkowa: 307,00 zł (-14%)

Najniższa cena z 30 dni: 230,25 zł  


264,02

w tym VAT

System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej.W tomie XVIII Systemu scharakteryzowano koszty procesu karnego nie tylko od strony teoretycznej poprzez wskazanie ponadczasowych zasad, dorobku doktryny polskiego procesu karnego i orzecznictwa, lecz także z zaznaczeniem kwestii praktycznych, takich jak chociażby sposób obliczania danych kosztów. Systematyka omówionych zagadnień została zdeterminowana przez podział kosztów narzucony przez Kodeks postępowania karnego, a zarazem dostosowana do struktury procesu karnego:


najpierw poruszono zagadnienia o charakterze ogólnym, statycznym, kwestie wspólne dla rozstrzygania o kosztach procesu (rozdz. 1-6),
następnie opisano koszty w dynamice procesowej, czyli tryb rozstrzygania o nich oraz reguły ich rozdziału w postępowaniu karnym (rozdz. 7-19).


Rok wydania2018
Liczba stron1220
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-983-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    19
  
  Wprowadzenie    37
  
  ROZDZIAŁ 1. Odpłatność w sprawach karnych – uwagi wprowadzające    51
  1 1 Odpłatność jako reguła w sprawach karnych    53
  1 2 Cele i funkcje kosztów procesu    59
  1 3 Historia i geneza kosztów procesu w sprawach karnych    62
  1 4 Konstytucyjne i międzynarodowe aspekty kosztów procesu karnego    78
  1 5 Koszty a zasady procesu karnego    87
  1 6 Podmiotowe i przedmiotowe aspekty zakresu odpłatności w sprawach karnych    95
  1 6 1 Reguły odpłatności    95
  1 6 2 Podmiotowy zakres odpłatności    96
  1 6 2 1 Podział kosztów procesu między uczestników procesu    96
  1 6 2 2 Koszty procesu a Skarb Państwa i inne podmioty niebędące stronami procesu    99
  1 6 3 Przedmiotowy zakres odpłatności    102
  1 7 Nowe tendencje rozwojowe dotyczące kosztów procesu karnego    106
  1 7 1 Dążenie do redukcji kosztów w procesie karnym    106
  1 7 2 Planowanie kosztów w procesie karnym    108
  1 7 3 Koszty procesu karnego a konsensualizm i kompensacja    108
  1 7 4 Koszty procesu karnego a nowe technologie    133
  1 8 Charakter regulacji prawnej dotyczącej kosztów procesu karnego    134
  1 9 Patologiczne zjawiska związane z kosztami procesu karnego    135
  
  ROZDZIAŁ 2. Pojęcie i klasyfikacja kosztów procesu karnego    137
  2 1 Zróżnicowane ujęcie kosztów w postępowaniu karnym    138
  2 1 1 Szerokie ujęcie kosztów związanych z postępowaniem karnym    138
  2 1 2 Koszty ogólne a koszty procesu    139
  2 1 3 Pojęcie kosztów procesu w ścisłym znaczeniu    141
  2 2 Normatywny podział kosztów    142
  
  ROZDZIAŁ 3. Koszty sądowe w procesie karnym    158
  3 1 Opłaty w sprawach karnych    161
  3 1 1 Pojęcie i funkcje opłat w procesie karnym    161
  3 1 2 Rodzaje opłat w procesie karnym    162
  3 1 3 Opłaty w sprawach karnych a realizacja prawa do sądu    175
  3 1 4 Opłaty związane z wydaniem określonego rozstrzygnięcia    177
  3 1 4 1 Istota opłat związanych z wydaniem określonego rozstrzygnięcia    177
  3 1 4 2 Określenie orzeczonej opłaty związanej z wydaniem określonego rozstrzygnięcia    179
  3 1 4 3 Ogólne reguły dotyczące wymierzania opłat związanych z wydaniem określonego rozstrzygnięcia    182
  3 1 4 4 Opłaty wymierzane w orzeczeniu kończącym postępowanie przez sąd pierwszej instancji    185
  3 1 4 5 Opłaty wymierzane w orzeczeniu kończącym zwyczajne postępowanie odwoławcze    193
  3 1 4 6 Wymierzanie opłat w orzeczeniu kończącym postępowanie w wyniku wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia    197
  3 1 5 Opłaty niezwiązane z wydaniem orzeczenia    200
  3 1 5 1 Charakter prawny opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia    200
  3 1 5 2 Tryb postępowania w przedmiocie uiszczenia opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia    201
  3 1 5 3 Procesowe konsekwencje braku opłaty lub uiszczenia po terminie opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia    202
  3 1 5 4 Rodzaje i wysokość opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia uiszczanych na podstawie ustawy o opłatach w sprawach karnych    206
  3 1 5 5 Opłata w sprawie o kasację    213
  3 1 5 6 Opłata od skargi na wyrok sądu odwoławczego    220
  3 1 5 7 Opłata uiszczana tytułem zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz z oskarżenia posiłkowego subsydiarnego    222
  3 1 5 8 Opłaty kancelaryjne    224
  3 1 6 Zwolnienie z opłat w orzeczeniu kończącym postępowanie oraz z opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia    228
  3 1 7 Rozłożenie na raty i umorzenie opłat orzekanych w rozstrzygnięciu kończącym postępowanie oraz opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia    231
  3 1 8 Środki zaskarżenia w przedmiocie opłat orzekanych w rozstrzygnięciu kończącym postępowanie oraz opłat niezwiązanych z wydaniem orzeczenia    233
  3 1 9 Przedawnienie praw związanych z opłatami    237
  3 2 Wydatki Skarbu Państwa w ramach procesu karnego    239
  3 2 1 Wydatki Skarbu Państwa w systematyce kosztów procesu    239
  3 2 2 Ponoszenie wydatków Skarbu Państwa    240
  3 2 3 Rodzaje sposobów obliczania wydatków Skarbu Państwa    251
  3 2 4 Charakterystyka poszczególnych wydatków Skarbu Państwa    255
  3 2 4 1 Wydatki z tytułu doręczeń wezwań i innych pism    255
  3 2 4 2 Wydatki związane z przejazdami z powodu czynności postępowania    256
  3 2 4 3 Wydatki z racji sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadków oraz biegłych    261
  3 2 4 4 Wydatki dotyczące oględzin, badań, a także przesyłek i przechowywania zajętych przedmiotów oraz ich sprzedaży    263
  3 2 4 5 Wydatki z tytułu ogłoszeń w prasie, radiu i telewizji    265
  3 2 4 6 Wydatki z tytułu wykonania orzeczenia wskazane w art 618 § 1 pkt 6 k p k    266
  3 2 4 7 Należności świadków, biegłych, tłumaczy i specjalistów    267
  3 2 4 8 Koszty postępowania mediacyjnego    325
  3 2 4 9 Koszty obserwacji psychiatrycznej oskarżonego    327
  3 2 4 10 Koszty zarządu przymusowego    332
  3 2 4 11 Opłaty za informacje z rejestru skazanych    334
  3 2 4 12 Nieopłacona przez strony pomoc prawna z urzędu    335
  3 2 4 13 Ryczałt kuratora sądowego    343
  3 2 4 14 Koszty w postępowaniu w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych    344
  3 2 4 15 Inne wydatki Skarbu Państwa    350
  
  ROZDZIAŁ 4. Uzasadnione wydatki stron w procesie karnym    354
  4 1 Pojęcie i istota uzasadnionych wydatków stron    355
  4 1 1 Wydatki stron na tle kodeksów postępowania karnego z 1928 r i 1969 r    355
  4 1 2 Uzasadnione wydatki ponoszone przez strony w postępowaniu karnym w kodeksie postępowania karnego z 1997 r    360
  4 2 Wydatki stron związane z przebiegiem procesu karnego    370
  4 3 Wydatki z tytułu pomocy prawnej w sprawach karnych    383
  
  ROZDZIAŁ 5. Zwolnienie od kosztów sądowych w procesie karnym    396
  5 1 Zasady zwolnienia od kosztów    397
  5 2 Zwolnienie od wyłożenia kosztów w procesie karnym    397
  5 2 1 Podstawa prawna zwolnienia    397
  5 2 2 Zakres podmiotowy zwolnienia    398
  5 2 3 Zakres przedmiotowy zwolnienia    398
  5 2 4 Tryb zwolnienia od wyłożenia kosztów    402
  5 2 4 1 Wniosek o zwolnienie    402
  5 2 4 2 Przesłanka zwolnienia    403
  5 2 4 3 Ciężar dowodu wykazania sytuacji materialnej osoby obowiązanej do wyłożenia kosztów    411
  5 2 4 4 Decyzja w przedmiocie zwolnienia od wyłożenia kosztów sądowych    415
  5 3 Zwolnienie od zapłaty kosztów w procesie karnym    416
  5 3 1 Geneza i istota zwolnienia od zapłaty kosztów w sprawach karnych    416
  5 3 2 Zakres zwolnienia od zapłaty kosztów w procesie karnym    419
  5 3 3 Sytuacja materialna osoby zobowiązanej do zapłaty kosztów w procesie karnym    422
  5 3 4 Względy słuszności    426
  5 3 5 Decyzja sądu w przedmiocie zwolnienia od kosztów w procesie karnym    430
  
  ROZDZIAŁ 6. Odpłatność z tytułu pomocy prawnej w procesie karnym    434
  6 1 Wydatki ponoszone przez strony z tytułu ustanowienia pełnomocnika lub obrońcy w procesie karnym    435
  6 2 Koszty pełnomocnika i obrońcy z urzędu w procesie karnym    463
  6 3 Obliczanie należnego wynagrodzenia adwokatowi i radcy prawnemu w sprawach karnych    490
  6 3 1 Istota i podstawy obliczania wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej    490
  6 3 2 Obliczanie wysokości wynagrodzenia za pomoc prawną z wyboru    493
  6 3 3 Obliczanie wysokości wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu    511
  6 3 4 Zasady obliczania wynagrodzenia adwokatowi i radcy prawnemu w sprawach karnych w świetle przepisów przejściowych    519
  
  ROZDZIAŁ 7. Ponoszenie kosztów procesu karnego    521
  7 1 Decyzja w przedmiocie ponoszenia kosztów procesu karnego    523
  7 1 1 Koszty ustalane w orzeczeniu kończącym postępowanie    523
  7 1 1 1 Podmiot uprawniony do ustalenia kosztów procesu    523
  7 1 1 2 Forma orzeczenia ustalającego koszty procesu    525
  7 1 1 3 Podmioty zobowiązane do ponoszenia kosztów    530
  7 1 1 4 Określenie zakresu przedmiotowego ponoszonych kosztów    531
  7 1 1 5 Rozstrzygnięcie o poszczególnych rodzajach kosztów procesu karnego    534
  7 1 1 5 1 Ogólne uwagi dotyczące rozstrzygania o poszczególnych elementach kosztów procesu karnego    534
  7 1 1 5 2 Rozstrzygnięcie o kosztach sądowych    535
  7 1 1 5 2 1 Rozstrzygnięcie o opłatach    535
  7 1 1 5 2 2 Rozstrzygnięcie o wydatkach Skarbu Państwa    536
  7 1 1 5 3 Rozstrzygnięcie o wydatkach stron    543
  7 1 2 Orzeczenie uzupełniające w przedmiocie kosztów procesu karnego    544
  7 2 Koszty procesu karnego w sprawach publicznoskargowych    550
  7 2 1 Koszty postępowania przygotowawczego    550
  7 2 2 Ponoszenie kosztów przez uczestników postępowania sądowego w zależności od sposobu rozstrzygnięcia    578
  7 2 2 1 Strona bierna    578
  7 2 2 1 1 Zasądzenie kosztów przy skazaniu oskarżonego    578
  7 2 2 1 2 Zasądzenie kosztów od oskarżonego przy warunkowym umorzeniu postępowania    594
  7 2 2 1 3 Wyjątkowe obciążenie kosztami oskarżonego    595
  7 2 2 2 Strona czynna    600
  7 2 3 Koszty procesu karnego ponoszone przez Skarb Państwa    606
  7 2 3 1 Uniewinnienie oskarżonego i umorzenie postępowania    606
  7 2 3 2 Koszty obciążające Skarb Państwa w razie zwolnienia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych    624
  7 3 Koszty procesu karnego w sprawach prywatnoskargowych    625
  7 3 1 Zryczałtowana równowartość wydatków w sprawach prywatnoskargowych a koszty procesu karnego    625
  7 3 2 Obciążenie kosztami w wyroku skazującym w sprawach prywatnoskargowych    631
  7 3 3 Obciążenie kosztami w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania w sprawach prywatnoskargowych    640
  7 4 Koszty kontroli procesowej w sprawach karnych    646
  7 4 1 Koszty procesu za postępowanie odwoławcze    646
  7 4 2 Koszty procesu za postępowanie nadzwyczajnoskargowe    672
  7 5 Zasady słuszności przy obciążaniu kosztami procesu karnego    696
  7 5 1 Istota zasad słuszności    696
  7 5 2 Rodzaj orzeczenia, w którym stosuje się zasady słuszności    697
  7 5 3 Przesłanki zastosowania zasad słuszności    698
  7 5 4 Ograniczenia stosowania zasad słuszności w sprawach z oskarżenia prywatnego i w sprawach prowadzonych w wyniku wniesienia aktu oskarżenia przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego (samoistnego)    705
  7 5 5 Zasady słuszności a możliwość solidarnego obciążenia kosztami procesu    706
  7 5 6 Zasady słuszności w przypadku zwolnienia jednego ze zobowiązanych podmiotów od ponoszenia kosztów lub częściowego obciążenia kosztami    708
  7 5 7 Zasady słuszności a opłaty wymierzane w związku z wydaniem określonego rozstrzygnięcia    711
  7 5 8 Zasady słuszności w postępowaniu odwoławczym    712
  7 5 9 Zasady słuszności w postępowaniach nadzwyczajnoskargowych    718
  7 5 10 Zasady słuszności a koszty orzeczone w postępowaniu przygotowawczym    719
  7 6 Zabezpieczenie wykonania orzeczenia o kosztach sądowych    720
  
  ROZDZIAŁ 8. Zaskarżalność rozstrzygnięć w przedmiocie kosztów procesu karnego    726
  8 1 Forma rozstrzygnięcia o kosztach procesu karnego podlegająca kontroli procesowej    728
  8 2 Podstawy kwestionowania oraz tryby zwyczajnej kontroli rozstrzygnięć o kosztach procesu karnego    732
  8 3 Zagadnienie prawne do Sądu Najwyższego na tle kosztów procesu karnego    777
  8 4 Kwestia prawomocności rozstrzygnięcia o kosztach procesu karnego    778
  8 5 Problem dopuszczalności zaskarżenia rozstrzygnięcia o kosztach procesu karnego w trybie nadzwyczajnoskargowym    786
  8 6 Kontrola konstytucyjna oraz kontrola sprawowana przez organy
  międzynarodowe i unijne a rozstrzygnięcie o kosztach procesu karnego    796
  8 7 Kontrola rozstrzygnięcia o kosztach procesu karnego a zakaz reformationis in peius    802
  
  ROZDZIAŁ 9. Koszty postępowań następczych po uprawomocnieniu się orzeczenia z działu XII k.p.k.    815
  9 1 Koszty podjęcia postępowania warunkowo umorzonego    815
  9 2 Koszty postępowania o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie    816
  9 3 Koszty postępowania ułaskawieniowego    822
  9 4 Koszty procesu karnego, w którym orzeka się karę łączną    823
  
  ROZDZIAŁ 10. Dodatkowe koszty postępowania jako kara porządkowa z art. 289 k.p.k. w procesie karnym    825
  10 1 Charakter prawny dodatkowych kosztów postępowania z art 289 k p k    825
  10 2 Zakres podmiotowy art 289 k p k    827
  10 3 Zakres przedmiotowy art 289 k p k    827
  10 4 Przesłanka obciążenia dodatkowymi kosztami postępowania    828
  10 5 Tryb obciążenia dodatkowymi kosztami postępowania    831
  
  ROZDZIAŁ 11. Koszty postępowań w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych    834
  11 1 Koszty w ramach współpracy z państwami obcymi w obszarze międzynarodowym i Unii Europejskiej    835
  11 1 1 Podstawy prawne kosztów w sprawach karnych w ramach współpracy międzynarodowej i unijnej    835
  11 1 2 Ogólne zasady rozliczania kosztów w ramach współpracy karnej z państwami obcymi    835
  11 1 3 Specyfika kosztów w ramach współpracy międzynarodowej wynikająca z umów zawartych między państwami    842
  11 1 4 Specyfika kosztów współpracy karnej w ramach Unii Europejskiej    844
  11 2 Koszty w ramach współpracy z trybunałami karnymi    867
  
  ROZDZIAŁ 12. Koszty w postępowaniu karnym w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych    879
  12 1 Zakres regulacji dotyczący kosztów w postępowaniu karnym w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych    879
  12 2 Osobliwości dotyczące kosztów przed sądami wojskowymi    880
  12 2 1 Ustawowe niepobieranie kosztów sądowych    880
  12 2 2 Ustawowe nieobciążanie kosztami dodatkowymi    885
  12 2 3 Koszty adwokackie i radcowskie przed sądami wojskowymi    885
  
  ROZDZIAŁ 13. Przedawnienie prawa do ściągnięcia kosztów procesu karnego    887
  13 1 Charakter prawny przedawnienia kosztów    887
  13 2 Zakres przedawnienia prawa do ściągnięcia kosztów procesu karnego    888
  13 3 Rozpoczęcie i bieg terminu przedawnienia    889
  
  ROZDZIAŁ 14. Egzekucja kosztów procesu karnego    896
  14 1 Podstawa egzekucji kosztów procesu    896
  14 2 Egzekucja kosztów sądowych    897
  14 2 1 Rodzaje kosztów podlegających egzekucji    897
  14 2 2 Tryb egzekucji    899
  14 2 2 1 Wezwanie do uiszczenia kosztów    899
  14 2 2 2 Rozłożenie kosztów na raty    901
  14 2 2 3 Umorzenie kosztów    903
  14 2 2 4 Egzekucja komornicza kosztów sądowych    904
  14 3 Egzekucja wydatków stron    906
  14 3 1 Podstawy prawne egzekucji    906
  14 3 2 Przebieg egzekucji komorniczej    907
  
  ROZDZIAŁ 15. Koszty w postępowaniu w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania karnego    908
  15 1 Podstawa prawna kosztów w postępowaniu w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania karnego    909
  15 2 Charakter prawny i wysokość opłaty od skargi    909
  15 3 Tryb uiszczenia opłaty    910
  15 3 1 Opłata jako wymóg formalny skargi    910
  15 3 2 Możliwość zwolnienia od opłaty    912
  15 4 Rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi a zwrot opłaty    914
  15 5 Kwestia innych kosztów w postępowaniu w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania karnego    915
  
  ROZDZIAŁ 16. Koszty postępowania karnego wykonawczego    918
  16 1 Podstawa prawna kosztów postępowania karnego wykonawczego    919
  16 2 Koszty postępowania karnego wykonawczego a koszty procesu karnego    925
  16 3 Rodzaje kosztów w postępowaniu karnym wykonawczym    927
  16 3 1 Klasyfikacja kosztów postępowania wykonawczego    927
  16 3 2 Opłaty od wniosków o wszczynanie postępowań incydentalnych    928
  16 3 3 Wydatki związane z postępowaniami incydentalnymi toczącymi się w postępowaniu wykonawczym    929
  16 3 3 1 Charakterystyka wydatków postępowań incydentalnych w postępowaniu karnym wykonawczym    929
  16 3 3 2 Koszty reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu karnym wykonawczym    933
  16 3 3 3 Zasady rozstrzygania o kosztach postępowania karnego wykonawczego i tryb zaskarżania takiego rozstrzygnięcia    935
  16 3 4 Inne wydatki związane z wykonywaniem orzeczeń    936
  16 3 4 1 Otwarty katalog pozostałych wydatków związanych z wykonywaniem orzeczeń    936
  16 3 4 2 Charakterystyka wybranych innych wydatków związanych z wykonywaniem orzeczeń    937
  16 3 4 2 1 Koszty utrzymania skazanego w zakładzie karnym    937
  16 3 4 2 2 Koszty opieki medycznej skazanego    937
  16 3 4 2 3 Koszty wyrządzenia przez skazanego z jego winy szkody w mieniu zakładu karnego    943
  16 3 4 2 4 Koszty doprowadzenia skazanego na karę pozbawienia wolności w przypadku niestawienia się do jej odbycia    946
  16 3 4 2 5 Ryczałt należny kuratorowi społecznemu lub stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru (art 175a k k w )    947
  16.3.4.2.6. Wydatki związane z orzeczonym przepadkiem przedmiotów    949
  16.3.4.2.7. Wydatki z tytułu ogłoszeń w prasie, radiu i telewizji    950
  16.3.4.2.8. Wydatki związane z ubezpieczeniem skazanych    951
  16.4. Koszty postępowania karnego wykonawczego a resocjalizacja    954
  
  ROZDZIAŁ 17. Koszty w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz organami międzynarodowymi rozpoznającymi skargę w związku z rozstrzygnięciem w polskim procesie karnym    956
  17.1. Koszty w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym    956
  17.2. Koszty sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka    958
  17.3. Koszty postępowania przed Komitetem Praw Człowieka    964
  17.4. Koszty procesu przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich    965
  
  ROZDZIAŁ 18. Koszty innych niż karne wybranych postępowań represyjnych    967
  18.1. Uwagi wprowadzające    969
  18.2. Koszty postępowania karnego skarbowego    970
  18.2.1. Podstawa prawna kosztów postępowania karnego skarbowego    970
  18.2.2. Osobliwe unormowania dotyczące kosztów w postępowaniu karnoskarbowym    971
  18.3. Koszty w postępowaniu w sprawach o wykroczenia    977
  18.3.1. Unormowanie kosztów w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w przedmiocie kosztów w sprawach o wykroczenia    977
  18.3.2. Zasady wykładania kosztów postępowania oraz kosztów obrońcy lub pełnomocnika    993
  18.3.3. Zasady ponoszenia kosztów postępowania w razie skazania, uniewinnienia lub umorzenia postępowania wynikające z art. 119 k.p.w.    996
  18.4. Koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych    1014
  18.5. Koszty postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Trybunałem Stanu    1015
  18.6. Koszty w postępowaniu w sprawach nieletnich    1017
  18.6.1. Podstawa prawna kosztów w postępowaniu w sprawach nieletnich    1017
  18.6.2. Rodzaje kosztów w postępowaniu w sprawach nieletnich    1019
  18.6.3. Orzekanie o kosztach postępowania w sprawach nieletnich    1026
  18.6.3.1. Rodzaje orzeczeń zawierające rozstrzygnięcie o kosztach postępowania w sprawach nieletnich    1026
  18.6.3.2. Podmioty obciążane kosztami w sprawach nieletnich    1026
  18.6.3.3. Zakres i wysokość ustalenia kosztów w sprawach nieletnich    1028
  18.6.3.4. Odstąpienie od obciążenia kosztami postępowania w sprawach nieletnich    1032
  18.6.3.5. Koszty postępowania odwoławczego w sprawach nieletnich1034
  18.6.4. Koszty postępowania wykonawczego w sprawach nieletnich    1035
  18.7. Koszty postępowania lustracyjnego    1036
  18 8 Koszty postępowań dyscyplinarnych    1038
  18 8 1 Zakres problematyki kosztów na tle charakteru prawnego postępowań dyscyplinarnych    1038
  18 8 2 Znaczenie problematyki kosztów postępowań dyscyplinarnych    1040
  18 8 3 Formuła odpowiedniego stosowania przepisów w postępowaniach dyscyplinarnych w doktrynie    1044
  18 8 4 Normatywne ujęcie kosztów postępowań dyscyplinarnych    1047
  18 8 4 1 Rodzaje unormowań postępowań dyscyplinarnych w zakresie kosztów    1047
  18 8 4 2 Postępowania dyscyplinarne bez unormowań prawnych w zakresie kosztów    1049
  18 8 4 3 Postępowania dyscyplinarne z regulacjami prawnymi odsyłającymi do innych aktów normatywnych w zakresie kosztów    1050
  18 8 4 4 Postępowania dyscyplinarne z autonomicznymi regulacjami prawnymi oraz odsyłającymi do odpowiedniego stosowania kodeksu postępowania karnego    1059
  18 8 5 Rozstrzygnięcie o kosztach w postępowaniach dyscyplinarnych    1070
  18 8 6 Sposoby określenia wysokości kosztów w postępowaniach dyscyplinarnych    1072
  18 8 7 Rodzaje kosztów w sprawach dyscyplinarnych    1075
  18 8 7 1 Pojęcie i klasyfikacja kosztów w postępowaniach dyscyplinarnych    1075
  18 8 7 2 Koszty wynagrodzenia członków składów orzekających w sprawach dyscyplinarnych    1083
  18 8 7 3 Koszty przejazdu uczestników postępowań dyscyplinarnych    1086
  18 8 7 4 Koszty ustanowienia obrońcy w postępowaniach dyscyplinarnych    1089
  18 8 7 5 Koszty biegłych, ekspertyz i tłumaczeń w postępowaniach dyscyplinarnych    1091
  18 8 7 6 Koszty promulgacji orzeczenia dyscyplinarnego    1094
  18 8 7 7 Koszty doręczeń pism, wezwań i orzeczeń w postępowaniach dyscyplinarnych    1095
  18 8 8 Zwolnienie od uiszczenia kosztów dyscyplinarnych    1097
  18 8 9 Zaskarżalność orzeczeń w przedmiocie kosztów postępowań dyscyplinarnych    1100
  18 8 10 Egzekucja i przedawnienie kosztów dyscyplinarnych    1102
  18 8 11 Model kosztów dyscyplinarnych de lege lata i de lege ferenda    1105
  
  ROZDZIAŁ 19. Koszty procesu karnego w wybranych obcych systemach prawnych    1108
  19 1 Europejskie standardy dotyczące kosztów procesu    1110
  19 1 1 Wprowadzenie    1110
  19 1 2 Prawo pierwotne Unii Europejskiej oraz system konwencyjny a koszty procesu karnego    1112
  19 1 3 Prawo pochodne Unii Europejskiej a koszty procesu karnego    1116
  19 1 4 Wnioski    1123
  19 2 Koszty postępowania w niemieckim procesie karnym    1124
  19 2 1 Systemowe aspekty kosztów postępowania karnego    1124
  19 2 2 Kategorie kosztów postępowania karnego    1128
  19 2 3 Koszty związane z udziałem adwokata w postępowaniu karnym    1130
  19 2 3 1 Obrońca i pełnomocnik w niemieckim postępowaniu karnym – zagadnienia ogólne    1130
  19 2 3 2 Koszty obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu karnym    1132
  19 2 4 Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu karnym    1133
  19 2 5 Koszty pomocy prawnej pozaprocesowej (Beratungshilfe)    1135
  19 2 6 Problematyka proceduralna orzekania w przedmiocie kosztów postępowania karnego    1135
  19 2 7 Wnioski    1137
  19 3 Koszty postępowania we francuskim procesie karnym    1138
  19 3 1 Systemowe aspekty kosztów postępowania karnego    1138
  19 3 1 1 Ewolucja prawodawstwa dotyczącego kosztów postępowania karnego    1138
  19 3 1 2 Systemowe współczesne rozwiązania w przedmiocie kosztów postępowania karnego    1143
  19 3 1 3 Normatywne źródła regulacji kosztów postępowania karnego    1151
  19 3 2 Kategorie kosztów postępowania karnego    1153
  19 3 3 Koszty adwokackie we francuskim procesie karnym    1160
  19 3 4 Problematyka proceduralna orzekania w przedmiocie kosztów postępowania karnego    1165
  19 3 5 Wnioski    1166
  19 4 Koszty postępowania we włoskim procesie karnym    1167
  19 4 1 Zasady, na których opiera się system kosztów    1167
  19 4 2 Pomoc prawna dla osób niezamożnych i stawki adwokackie    1173
  19 4 3 Wynagrodzenie dla ekspertów i tłumaczy    1176
  19 4 4 Orzekanie o kosztach    1176
  19 4 5 Wnioski    1180
  19 5 Koszty postępowania w państwach systemu common law    1181
  19 5 1 Anglia i Walia    1181
  19 5 1 1 Opłaty sądowe    1181
  19 5 1 2 Koszty pomocy prawnej w Anglii i Walii    1183
  19 5 1 3 Wnioski    1188
  19 5 2 Stany Zjednoczone Ameryki    1189
  19 5 2 1 Systemowe aspekty kosztów postępowania karnego    1189
  19 5 2 2 Kategorie kosztów postępowania karnego    1192
  19 5 2 3 Koszty adwokackie związane z udziałem adwokata w postępowaniu karnym    1193
  19 5 2 3 1 Uwagi wprowadzające    1193
  19 5 2 3 2 Zasady ponoszenia kosztów    1194
  19 5 2 3 3 Koszty obrony z wyboru    1195
  19 5 2 3 4 Koszty obrony świadczonej z urzędu    1196
  19 5 2 4 System pomocy prawnej świadczonej na rzecz niezamożnych oskarżonych przez państwo lub organizacje zrzeszające obrońców    1199
  19 5 2 5 Problematyka proceduralna orzekania w przedmiocie kosztów postępowania karnego    1201
  19 5 2 6 Wnioski    1202
  
  Skorowidz przedmiotowy    1205
  
  Autorzy    1217
RozwińZwiń