System Prawa Pracy. TOM X. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie

-17%

RODZAJ DOSTĘPU

247,34  298,00

Format: pdf

Cena początkowa: 298,00 zł (-17%)

Najniższa cena z 30 dni: 229,46 zł  


247,34

w tym VAT

Tom X Systemu Prawa Pracy w sposób syntetyzujący prezentuje fundamentalne standardy normatywne prawodawstwa Rady Europy i Unii Europejskiej oraz dokonuje analizy w zakresie ich implementacji do polskiego systemu prawa pracy. Rozważania w nim zamieszczone zostały oparte na mechanizmach generalizacji cechujących się ogólnością wywodów, a zarazem ich wieloaspektowością. W książce omówiono m.in.: pojęcie, źródła, funkcje oraz genezę i ewolucję europejskiego prawa pracy.


Autorzy tomu są uznanymi przedstawicielami nauki prawa pracy, reprezentującymi różne ośrodki naukowe z całego kraju i wyróżniającymi się znaczącym dorobkiem w zakresie opracowanych zagadnień.


Publikacja przedstawia zasadnicze standardy europejskiego prawa pracy, w szczególności dotyczące:


stanowienia prawa pracy w Unii Europejskiej,
stosowania europejskiego prawa pracy,
swobody przepływu pracowników,
delegowania pracowników i ich migracji w ramach świadczenia usług,
obowiązku informowania pracowników o warunkach umowy o pracę,
przejścia przedsiębiorstwa, zakładu lub ich części,
zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji,
wynagradzania pracowników i czasu pracy,
ochrony zatrudnienia kierowców w prawie unijnym,
prawa do wypoczynku w prawie Unii Europejskiej,
ochrony kobiet i rodzicielstwa,
ochrony pracy młodocianych i dzieci oraz pracowników niepełnosprawnych,
zwalniania pracowników,
europejskiego zbiorowego prawa pracy.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i praktyków, w tym sędziów, adwokatów i radców prawnych.


Rok wydania2019
Liczba stron1248
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieMonika Nowak
ISBN-13978-83-8187-430-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SŁOWO WSTĘPNE | str.    25
  
  ROZDZIAŁ    1
  Pojęcie europejskiego prawa pracy | str.    27
  1.1. Prawo pracy Rady Europy i prawo pracy Unii Europejskiej | str.    27
  1.2. Uwagi terminologiczne i próba definicji | str.    33
  1.3. Charakter prawny aktów prawa europejskiego | str.    35
  1.4. Hierarchia źródeł prawa europejskiego | str.    38
  
  ROZDZIAŁ    2
  Funkcje europejskiego prawa pracy | str.    41
  2.1. Pojęcie funkcji prawa pracy i ich znaczenie dla analizy systemu normatywnego | str.    41
  2.2. Systemowe usytuowanie europejskiego prawa pracy i jego funkcja integracyjna | str.    46
  2.3. Ochronna funkcja europejskiego prawa pracy | str.    52
  2.4. Funkcja organizacyjna europejskiego prawa pracy | str.    62
  2.5. Funkcja rozdzielcza (dystrybutywna) europejskiego prawa pracy | str.    65
  2.6. Funkcja wychowawcza | str.    66
  
  ROZDZIAŁ    3
  Geneza i ewolucja europejskiego prawa pracy | str.    68
  3.1. Unia Europejska | str.    68
  3.1.1. Uwagi wstępne | str.    68
  3.1.2. Traktaty rzymskie | str.    69
  3.1.3. Program akcji społecznej z 1972 r. | str.    74
  3.1.4. Jednolity Akt Europejski | str.    75
  3.1.5. Program Akcji Społecznej z 1989 r. | str.    78
  3.1.6. Traktat z Maastricht i Porozumienie w sprawie polityki społecznej | str.    79
  3.1.7. Traktat z Amsterdamu | str.    83
  3.1.8. Traktat z Nicei i Karta praw podstawowych Unii Europejskiej | str.    86
  3.1.9. Zielona Księga z 2006 r. oraz Odnowiona agenda społeczna z 2008 r. | str.    88
  3.1.10. Traktat z Lizbony (w kontekście wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) | str.    89
  3.2. Rada Europy | str.    90
  3.2.1. Uwagi wstępne | str.    90
  3.2.2. Kodyfikacja prawa pracy Rady Europy w ramach procesu kodyfikacji europejskiego prawa socjalnego | str.    91
  
  ROZDZIAŁ    4
  Źródła europejskiego prawa pracy | str.    97
  4.1. Unia Europejska | str.    97
  4.1.1. Wstęp | str.    97
  4.1.2. Pierwotne prawo pracy Unii Europejskiej | str.    97
  4.1.2.1. Uwagi wstępne | str.    97
  4.1.2.2. Podstawowe swobody Unii Europejskiej | str.    98
  4.1.2.3. Zakazy dyskryminacji | str.    103
  4.1.2.4. Normy kompetencyjne będące podstawą stanowienia przepisów prawa pracy | str.    105
  4.1.2.5. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej | str.    105
  4.1.2.6. Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników | str.    108
  4.1.2.7. Ogólne zasady prawa | str.    110
  4.1.3. Wtórne prawo pracy Unii Europejskiej | str.    111
  4.1.4. Umowy międzynarodowe | str.    115
  4.1.5. Umowy zbiorowe | str.    115
  4.2. Rada Europy | str.    117
  4.2.1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str.    117
  4.2.1.1. Uwagi wstępne | str.    117
  4.2.1.2. Prawa socjalne związane z prawami pracowniczymi w postanowieniach Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str.    120
  4.2.1.3. Prawa socjalne związane z prawami pracowniczymi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str.    123
  4.2.1.3.1. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej | str.    123
  4.2.1.3.2. Dostęp do zatrudnienia i awansu | str.    124
  4.2.1.3.3. Prawo do słusznej płacy | str.    125
  4.2.1.3.4. Poszanowanie życia prywatnego pracownika | str.    126
  4.2.1.3.5. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu | str.    127
  4.2.1.3.6. Wolność stowarzyszania się | str.    128
  4.2.2. Europejska Karta Społeczna | str.    129
  4.2.2.1. System Europejskiej Karty Społecznej | str.    129
  4.2.2.2. Kategorie praw chronionych w systemie Europejskiej Karty Społecznej | str.    132
  4.2.2.3. Charakter i zakres zobowiązań państw-stron w systemie Europejskiej Karty Społecznej | str.    135
  4.2.3. Inne źródła europejskiego prawa pracy w ramach Rady Europy | str.    139
  4.2.3.1. Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego | str.    139
  4.2.3.2. Inne konwencje Rady Europy o charakterze koordynacyjnym | str.    141
  
  ROZDZIAŁ    5
  Stanowienie prawa pracy w Unii Europejskiej | str.    145
  5.1. Ogólne zagadnienia dotyczące kompetencji w zakresie stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy | str.    145
  5.2. Stanowienie europejskiego prawa pracy w ramach kształtowania polityki społecznej (art. 153 TFUE) | str.    148
  5.2.1. Kompetencja w zakresie wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich – uwagi wstępne | str.    148
  5.2.2. Przedmiot kompetencji dotyczącej wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich | str.    149
  5.2.3. Podmioty kompetencji oraz środki | str.    152
  5.2.4. Postępowanie w przedmiocie wykonania kompetencji | str.    153
  5.2.5. Udział partnerów społecznych w wykonywaniu dyrektyw wydanych na podstawie kompetencji z art. 153 TFUE | str.    154
  5.3. Udział partnerów społecznych w stanowieniu przepisów prawa pracy | str.    154
  5.4. Pozostałe kompetencje w zakresie stanowienia europejskiego prawa pracy | str.    158
  
  ROZDZIAŁ    6
  Stosowanie europejskiego prawa pracy | str.    160
  6.1. Stosowanie postanowień prawa Rady Europy | str.    160
  6.1.1. Charakter prawny norm prawa pracy stanowionych w ramach systemu Rady Europy | str.    160
  6.1.2. Europejski Komitet Praw Społecznych jako najważniejszy organ stosujący postanowienia Europejskiej Karty Społecznej i zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej | str.    161
  6.2. Stosowanie prawa Unii Europejskiej | str.    167
  6.2.1. Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej | str.    167
  6.2.2. Zasada pierwszeństwa stosowania prawa unijnego przed prawem państw członkowskich | str.    169
  6.2.3. Zasada równości (zakazu dyskryminacji) | str.    170
  6.2.4. Zasada proporcjonalności | str.    170
  6.2.5. Zasada efektywności | str.    172
  6.2.6. Zasada ochrony praw podstawowych | str.    173
  6.2.7. Reguły interpretacyjne w toku stosowania przepisów prawa unijnego | str.    174
  6.2.8. Trybunał Sprawiedliwości jako najważniejszy podmiot odpowiedzialny za stosowanie prawa Unii Europejskiej | str.    177
  
  ROZDZIAŁ    7
  Wolność pracy a prawo do pracy | str.    181
  7.1. Uwagi wstępne | str.    181
  7.2. Prawo Rady Europy | str.    186
  7.2.1. Część I pkt 1 EKS | str.    186
  7.2.2. Prawo do pracy z art. 1 EKS – uwagi wstępne | str.    187
  7.2.3. Zobowiązanie do prowadzenia polityki zatrudnienia (art. 1 pkt 1 EKS) | str.    188
  7.2.4. Prawo do zarabiania na życie przez pracę swobodnie wybraną (art. 1 pkt 2 EKS) | str.    189
  7.2.4.1. Uwagi wstępne | str.    189
  7.2.4.2. Zakaz dyskryminacji | str.    190
  7.2.4.3. Zakaz pracy przymusowej lub obowiązkowej | str.    192
  7.2.4.4. Zawieszenie i ograniczenie prawa do zarabiania na życie przez pracę swobodnie wybraną | str.    198
  7.2.5. Prawo dostępu do bezpłatnych służb zatrudnienia (art. 1 pkt 3 EKS) | str.    199
  7.2.6. Obowiązek zapewnienia lub popierania odpowiedniego poradnictwa zawodowego, szkolenia i readaptacji zawodowej (art. 1 pkt 4 EKS) | str.    201
  7.3. Prawo Unii Europejskiej | str.    203
  7.3.1. Wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy (art. 15 ust. 1 KPP) | str.    203
  7.3.2. Zakaz pracy przymusowej lub obowiązkowej | str.    214
  7.3.3. Swoboda przepływu pracowników | str.    215
  7.3.3.1. Swoboda przepływu pracowników (art. 45 ust. 1 TFUE) | str.    215
  7.3.3.2. Swoboda poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia usług w każdym państwie członkowskim (art. 15 ust. 2 KPP) | str.    216
  7.3.4. Prawo obywateli państw trzecich do takich samych warunków pracy, z jakich korzystają obywatele Unii (art. 15 ust. 3 KPP) | str.    217
  7.3.5. Prawo dostępu do pośrednictwa pracy (art. 29 KPP) | str.    219
  7.3.6. Ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy (art. 30 KPP) | str.    222
  
  ROZDZIAŁ    8
  Swoboda przepływu pracowników | str.    227
  8.1. Uwagi wstępne | str.    227
  8.2. Prawo Rady Europy | str.    230
  8.3. Prawo Unii Europejskiej | str.    237
  8.3.1. Zakres podmiotowy swobody przepływu pracowników | str.    237
  8.3.1.1. Pojęcie „pracownik” w rozumieniu art. 45 TFUE | str.    237
  8.3.1.2. Członkowie rodziny | str.    240
  8.3.1.3. Pracodawcy i agencje zatrudnienia | str.    242
  8.3.2. Gwarancje swobody przepływu pracowników | str.    243
  8.3.2.1. Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową | str.    243
  8.3.2.2. Zakaz stosowania regulacji utrudniającej lub zniechęcającej obywateli Unii Europejskiej do skorzystania ze swobody przepływu pracowników | str.    250
  8.3.2.3. Adresaci nakazu równego traktowania | str.    253
  8.3.2.4. Zakaz dyskryminacji członków rodziny pracownika | str.    254
  8.3.2.5. Środki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników | str.    256
  8.3.3. Szczególne prawa dotyczące swobody przepływu pracowników (art. 45 ust. 3 TFUE) | str.    257
  8.3.3.1. Prawo ubiegania się o rzeczywiście oferowane miejsca pracy | str.    257
  8.3.3.2. Prawo swobodnego przemieszczania się po terytorium państw członkowskich w celu ubiegania się o rzeczywiście oferowane miejsca pracy oraz podjęcia pracy | str.    259
  8.3.3.3. Prawo przebywania w jednym z państw członkowskich w celu podjęcia tam pracy | str.    261
  8.3.3.4. Prawo pozostawania na terytorium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia | str.    263
  8.3.3.5. Ograniczenia praw z art. 45 ust. 3 TFUE uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego | str.    267
  8.3.4. Zatrudnienie w administracji publicznej | str.    271
  8.3.5. Instrumenty prawne wspierające swobodę przepływu pracowników | str.    273
  8.3.5.1. Europejska sieć EURES | str.    273
  8.3.5.2. Uznawanie kwalifikacji zawodowych | str.    275
  8.3.5.3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | str.    278
  8.4. Implementacja standardów europejskich do polskiego systemu prawa pracy | str.    279
  
  ROZDZIAŁ    9
  Delegowanie pracowników a migracja pracowników w ramach świadczenia usług | str.    281
  9.1. Fundamentalne swobody związane z przemieszczaniem się osób (swobody osobowe) | str.    281
  9.2. Delegowanie pracowników jako jedna z fundamentalnych swobód jednolitego rynku (pracownicy migrujący a pracownicy delegowani) | str.    282
  9.3. Stan prawny | str.    285
  9.3.1. Cel wydania dyrektywy 96/71/WE | str.    285
  9.3.2. Dyrektywa 2014/67/UE | str.    287
  9.4. Podstawa prawna uregulowania statusu pracowników delegowanych – dwa modele delegowania w oparciu o czynniki konkurencji | str.    289
  9.5. Zakres i legalne definicje | str.    292
  9.5.1. Pojęcie przedsiębiorstwa delegującego | str.    292
  9.5.2. Wyłączenia | str.    292
  9.5.3. Pojęcie pracownika delegowanego | str.    295
  9.5.4. Rzeczywista więź stosunku pracy | str.    297
  9.6. Konstrukcja prawna delegowania | str.    299
  9.6.1. Podstawowe formy delegowania | str.    299
  9.6.2. Przesłanki prawidłowego delegowania | str.    300
  9.6.3. Dwa modele delegowania w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości | str.    302
  9.7. Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych | str.    307
  9.7.1. Źródła regulacji warunków pracy oraz zastosowanie układów zbiorowych pracy do pracowników delegowanych | str.    307
  9.7.2. Normy wymuszające swoje zastosowanie | str.    309
  9.7.3. Środki kontroli i wzmacniające | str.    312
  9.8. Implementacja | str.    315
  
  ROZDZIAŁ    10
  Obowiązek informowania pracowników o warunkach umowy o pracę (stosunku pracy) | str.    318
  10.1. Prawo pierwotne | str.    318
  10.2. Prawo wtórne – dyrektywa 91/533/EWG | str.    323
  10.2.1. Zakres podmiotowy obowiązku informacyjnego i jego dopuszczalne ograniczenia | str.    323
  10.2.2. Rodzaje informacji przekazywanych pracownikom podlegającym dyrektywie | str.    330
  10.2.3. Sposób i termin realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z dyrektywy | str.    336
  10.2.4. Skutki niedopełnienia lub niewłaściwego dopełnienia obowiązków wskazanych w dyrektywie | str.    339
  10.2.5. Implementacja w prawie polskim | str.    346
  
  ROZDZIAŁ    11
  Nietypowe stosunki pracy | str.    353
  11.1. Prawo pierwotne | str.    353
  11.2. Prawo wtórne | str.    359
  11.2.1. Umowa o pracę na czas określony – dyrektywa 99/70/WE | str.    359
  11.2.1.1. Cel i zakres dyrektywy | str.    359
  11.2.1.2. Zakaz dyskryminacji pracowników zatrudnionych na czas określony | str.    361
  11.2.1.3. Zapobieganie nadużyciom w stosowaniu umów / stosunku pracy na czas określony | str.    366
  11.2.1.4. Obowiązki informacyjne pracodawcy | str.    371
  11.2.1.5. Wprowadzanie w życie porozumienia ramowego w państwach członkowskich | str.    372
  11.2.1.6. Implementacja dyrektywy 99/70/WE do polskiego porządku prawnego | str.    374
  11.2.2. Praca tymczasowa – dyrektywa 2008/104/WE | str.    377
  11.2.2.1. Cel i zakres zastosowania dyrektywy | str.    377
  11.2.2.2. Zatrudnienie i warunki pracy pracowników tymczasowych | str.    381
  11.2.2.3. Zasada równego traktowania pracowników tymczasowych | str.    382
  11.2.2.4. Dostęp do zatrudnienia, pomieszczeń pracowniczych i kształcenia zawodowego | str.    385
  11.2.2.5. Reprezentacja pracowników tymczasowych i obowiązek informacyjny przedsiębiorstwa użytkownika wobec przedstawicieli pracowników | str.    387
  11.2.2.6. Obowiązki państw członkowskich w związku z wdrożeniem dyrektywy do wewnętrznych porządków prawnych | str.    388
  11.3. Implementacja dyrektywy 2008/104/WE do polskiego porządku prawnego | str.    389
  
  ROZDZIAŁ    12
  Przejście przedsiębiorstwa, zakładu lub ich części | str.    393
  12.1. Cel i zakres regulacji prawnej przejścia przedsiębiorstwa lub zakładu | str.    393
  12.2. Podmiotowy zakres stosowania dyrektywy 2001/23/WE | str.    397
  12.3. Pojęcie przejścia przedsiębiorstwa, zakładu lub ich części | str.    403
  12.3.1. Uwagi wstępne | str.    403
  12.3.2. Przejście jako zdarzenie faktyczne | str.    404
  12.3.3. Prawny element przejścia | str.    413
  12.4. Automatyzm prawny skutków transferu | str.    419
  12.5. Prawa i obowiązki objęte transferem | str.    424
  12.5.1. Uwagi wstępne | str.    424
  12.5.2. Warunki zatrudnienia wynikające z porozumień zbiorowych | str.    426
  12.5.3. Zakres przedmiotowy praw i obowiązków objętych zasadą kontynuacji | str.    429
  12.6. Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy i zmiany warunków zatrudnienia w związku z transferem | str.    433
  12.7. Transfer w związku z postępowaniem upadłościowym | str.    437
  12.8. Skutki prawne transferu w zbiorowych stosunkach pracy | str.    442
  
  ROZDZIAŁ    13
  Zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji | str.    450
  13.1. Uwagi wstępne | str.    450
  13.2. Zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji na gruncie regulacji prawnych Rady Europy | str.    450
  13.3. Zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji w prawie Unii Europejskiej | str.    458
  13.3.1. Uwagi wstępne | str.    458
  13.3.2. Koncepcje zasady równości i niedyskryminacji na gruncie prawa Unii Europejskiej | str.    462
  13.3.3. Formy dyskryminacji | str.    465
  13.3.3.1. Wstęp | str.    465
  13.3.3.2. Dyskryminacja bezpośrednia | str.    465
  13.3.3.3. Dyskryminacja pośrednia | str.    468
  13.3.3.4. Molestowanie | str.    472
  13.3.4. Polecenie dyskryminacji | str.    473
  13.4. Prawnie zabronione kryteria różnicowania | str.    473
  13.5. Zakres podmiotowy zakazu dyskryminacji na gruncie prawa unijnego | str.    479
  13.6. Zakres przedmiotowy zakazu dyskryminacji na gruncie prawa unijnego | str.    481
  13.7. Zakaz dyskryminacji ze względu na wynagrodzenie na gruncie prawa unijnego | str.    484
  13.8. Kontratypy zakazu dyskryminacji na gruncie prawa unijnego | str.    489
  13.9. Racjonalne usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami | str.    497
  13.10. Środki ochrony przed dyskryminacją na gruncie prawa unijnego | str.    498
  13.11. Ocena implementacji postanowień antydyskryminacyjnych do prawa polskiego | str.    502
  
  ROZDZIAŁ    14
  Wynagradzanie pracowników | str.    505
  14.1. Uwagi wstępne | str.    505
  14.2. Prawo do wynagrodzenia za pracę w dokumentach normatywnych Rady Europy | str.    508
  14.2.1. Postanowienia Europejskiej Karty Społecznej | str.    508
  14.2.2. „Godziwy poziom życia” | str.    512
  14.2.3. Miara godziwego poziomu życia | str.    513
  14.2.4. „Godziwość” wynagrodzenia w prawie polskim | str.    516
  14.2.5. Zwiększone wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych | str.    518
  14.2.6. Prawo mężczyzn i kobiet do równego wynagrodzenia za pracę | str.    519
  14.2.7. Potrącenie z wynagrodzenia za pracę | str.    521
  14.3. Pozostałe konwencje Rady Europy | str.    522
  14.4. Wynagrodzenie za pracę w przepisach Unii Europejskiej | str.    524
  14.4.1. Uwagi wstępne | str.    524
  14.4.2. Prawo do wynagrodzenia a swoboda przepływu pracowników | str.    525
  14.4.2.1. Prawo traktatowe | str.    525
  14.4.2.2. Prawo wtórne | str.    526
  14.4.2.3. Pojęcie „minimalna stawka wynagrodzenia” w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości | str.    528
  14.4.3. Prawo do równych zasad wynagradzania zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy | str.    532
  14.4.4. Zasada równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn | str.    534
  14.4.4.1. Podstawa prawna zasady (prawo pierwotne) | str.    534
  14.4.4.2. Definicja wynagrodzenia | str.    535
  14.4.4.3. Praca jednakowa i praca takiej samej wartości | str.    539
  14.4.4.4. Prawo do równego wynagrodzenia (prawo wtórne) | str.    544
  14.5. Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników | str.    546
  14.6. Prawo do wynagrodzenia w innych dokumentach Unii Europejskiej (zalecenia Komisji Europejskiej) | str.    548
  
  ROZDZIAŁ    15
  Czas pracy | str.    554
  15.1. Uwagi wstępne | str.    554
  15.2. Czas pracy w Europejskiej Karcie Społecznej | str.    555
  15.3. Czas pracy w prawie pierwotnym Unii Europejskiej | str.    557
  15.4. Czas pracy w prawie wtórnym Unii Europejskiej | str.    558
  15.4.1. Rozwój regulacji europejskich z zakresu czasu pracy | str.    558
  15.4.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy 2003/88/WE | str.    564
  15.5. Pojęcie czasu pracy w prawie Unii Europejskiej | str.    569
  15.6. Pojęcia związane z czasem pracy | str.    577
  15.7. Okresy odpoczynku w prawie Unii Europejskiej | str.    578
  15.8. Maksymalny wymiar czasu pracy w przepisach Unii Europejskiej | str.    581
  15.9. Praca w porze nocnej | str.    585
  15.10. Praca w niepełnym wymiarze czasu | str.    588
  15.11. Szczególne regulacje czasu pracy | str.    590
  15.11.1. Uwagi wstępne | str.    590
  15.11.2. Czas pracy rybaków i marynarzy | str.    591
  15.11.3. Czas pracy personelu lotniczego | str.    592
  15.11.4. Czas pracy kierowców | str.    594
  15.12. Podsumowanie | str.    598
  
  ROZDZIAŁ    16
  Ochrona zatrudnienia kierowców | str.    601
  16.1. Uwagi wstępne | str.    601
  16.2. Aspekty ogólnoteoretyczne zatrudnienia w sektorze transportu drogowego | str.    602
  16.3. Prawna regulacja zatrudnienia kierowców w prawie unijnym – uwagi wstępne | str.    605
  16.4. Czas pracy, przerwy i okresy odpoczynku kierowców w prawie unijnym | str.    607
  16.4.1. Źródła regulacji czasu pracy, przerw i okresów odpoczynku
  kierowców w prawie unijnym | str.    607
  16.4.2. Zakres regulacji rozporządzenia nr 561/2006 | str.    608
  16.4.3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy przysługujący kierowcom wykonującym przewozy pojazdami podlegającymi przepisom rozporządzenia nr 561/2006 | str.    613
  16.4.4. Przerwy w prowadzeniu pojazdu przysługujące kierowcom wykonującym przewozy pojazdami podlegającymi przepisom rozporządzenia nr 561/2006 | str.    616
  16.4.5. Dobowy i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu | str.    618
  16.4.6. Zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy 2002/15/WE | str.    620
  16.5. Zatrudnienie kierowców w sektorze transportu międzynarodowego a normy kolizyjne prawa prywatnego | str.    626
  16.6. Zatrudnienie kierowców w sektorze transportu międzynarodowego a prawodawstwo w przedmiocie delegowania pracowników | str.    630
  16.7. Podsumowanie | str.    634
  
  ROZDZIAŁ    17
  Prawo do wypoczynku | str.    636
  17.1. Źródła prawa do wypoczynku w europejskim prawie pracy | str.    636
  17.1.1. Akty prawne Unii Europejskiej i inne dokumenty dotyczące prawa do wypoczynku | str.    636
  17.1.1.1. Prawo pierwotne i inne dokumenty | str.    636
  17.1.1.2. Prawo wtórne | str.    637
  17.1.2. Znaczenie prawodawstwa Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Europejskiej Karty Socjalnej Rady Europy dla rozwoju i określenia treści prawa do wypoczynku w regulacjach unijnych | str.    643
  17.1.3. Wpływ europejskiego prawa pracy na krajowe porządki prawne w obszarze prawa do wypoczynku – rola dyrektyw dotyczących prawa do wypoczynku | str.    646
  17.2. Cele i zasady europejskiego prawa pracy w zakresie regulacji prawa do wypoczynku | str.    649
  17.3. Prawo do wypoczynku w europejskim prawie pracy – istota i pojęcie | str.    657
  17.3.1. Ujęcie negatywne – normatywne | str.    657
  17.3.2. Ujęcie pozytywne – doktrynalne | str.    660
  17.3.3. Czas pracy a okres odpoczynku – problem dychotomii pojęć | str.    661
  17.4. Uprawnienia związane z realizacją prawa do wypoczynku w europejskim prawie pracy | str.    663
  17.4.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji zawartej w dyrektywie 2003/88/WE | str.    663
  17.4.2. Przerwa na odpoczynek | str.    666
  17.4.3. Minimalny dobowy odpoczynek | str.    669
  17.4.4. Minimalny tygodniowy okres odpoczynku | str.    671
  17.4.5. Coroczny płatny urlop wypoczynkowy | str.    672
  17.4.6. Odstępstwa i wyjątki od stosowania minimalnych gwarancji w zakresie prawa do wypoczynku | str.    679
  
  ROZDZIAŁ    18
  Ochrona kobiet i rodzicielstwa | str.    684
  18.1. Uwagi wstępne | str.    684
  18.2. Europejska Karta Społeczna | str.    685
  18.3. Dyrektywy Unii Europejskiej | str.    688
  18.3.1. Uwagi wstępne | str.    688
  18.3.2. Dyrektywa 92/85/EWG | str.    688
  18.3.3. Dyrektywa 2010/18/UE | str.    701
  18.3.4. Dyrektywa 2006/54/WE | str.    709
  18.4. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 33 ust. 2) | str.    712
  18.5. Regulacje polskie | str.    714
  
  ROZDZIAŁ    19
  Ochrona pracy młodocianych i dzieci | str.    723
  19.1. Praca ludzi młodych w Europie | str.    723
  19.2. Prawo dzieci i młodocianych do ochrony według art. 7 EKS/ZEKS | str.    725
  19.2.1. Uwagi wstępne | str.    725
  19.2.2. Minimalny wiek dopuszczenia do pracy | str.    727
  19.2.3. Realizacja prawa do nauki | str.    730
  19.2.4. Czas pracy pracowników młodocianych | str.    732
  19.2.5. Prawo do godziwego wynagrodzenia | str.    733
  19.2.6. Prawo do urlopu wypoczynkowego | str.    735
  19.2.7. Badania lekarskie | str.    735
  19.2.8. Ochrona przed zagrożeniami fizycznymi i moralnymi | str.    736
  19.3. Dyrektywa 94/33/WE | str.    737
  19.3.1. Uwagi wstępne | str.    737
  19.3.2. Ratio legis dyrektywy | str.    739
  19.3.3. Zakres podmiotowy | str.    740
  19.3.4. Zakres przedmiotowy | str.    741
  19.3.5. Podsumowanie | str.    746
  19.4. Zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy na podstawie art. 32 KPP | str.    748
  19.4.1. Uwagi wstępne | str.    748
  19.4.2. Zakres przedmiotowy | str.    749
  19.4.3. Podsumowanie | str.    750
  
  ROZDZIAŁ    20
  Ochrona pracowników niepełnosprawnych | str.    752
  20.1. Uwagi wstępne | str.    752
  20.2. Ogólna charakterystyka aktów prawa unijnego dotyczących ochrony osób niepełnosprawnych | str.    753
  20.2.1. Prawo pierwotne | str.    753
  20.2.2. Prawo wtórne | str.    761
  20.3. Wybrane kwestie szczegółowe dotyczące ochrony pracowników niepełnosprawnych | str.    775
  20.3.1. Definicja niepełnosprawności | str.    775
  20.3.2. Ochrona pracowników niepełnosprawnych przed dyskryminacją | str.    780
  20.3.3. Prawo do pracy osób niepełnosprawnych | str.    784
  20.3.4. Środki służące wyrównywaniu szans zatrudniania osób niepełnosprawnych | str.    786
  20.4. Podsumowanie | str.    790
  
  ROZDZIAŁ    21
  Ochrona roszczeń pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy | str.    793
  21.1. Cele i zakres ochrony roszczeń pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy | str.    793
  21.2. Niewypłacalność pracodawcy | str.    797
  21.3. Zasięg podmiotowy ochrony roszczeń | str.    804
  21.4. Zakres przedmiotowy ochrony roszczeń | str.    808
  21.4.1. Rodzaje roszczeń chronionych | str.    808
  21.4.2. Ograniczenia ochrony roszczeń | str.    810
  21.4.2.1. Uwagi wstępne | str.    810
  21.4.2.2. Ograniczenia temporalne | str.    811
  21.4.2.3. Ograniczenia co do wysokości wypłacanych świadczeń | str.    814
  21.4.3. Świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego | str.    816
  21.4.4. Wyłączenia przewidziane w art. 12 dyrektywy 2008/94/WE | str.    819
  21.5. Ustrój instytucji gwarancyjnej oraz jej właściwość w sprawach transgranicznych stosunków pracy | str.    822
  
  ROZDZIAŁ    22
  Zwolnienia pracowników | str.    827
  22.1. Uwagi wstępne | str.    827
  22.2. Europejska Karta Społeczna i zrewidowana Europejska Karta Społeczna | str.    829
  22.3. Ochrona trwałości stosunku pracy w prawie Unii Europejskiej | str.    834
  22.3.1. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej | str.    834
  22.3.1.1. Uwagi wstępne | str.    834
  22.3.1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej | str.    835
  22.3.1.3. Protokół nr 30 w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej | str.    836
  22.3.2. Pojęcie zwolnienia grupowego | str.    838
  22.3.3. Zakres podmiotowy zwolnień grupowych | str.    842
  22.3.4. Informacja i konsultacja pracowników | str.    847
  22.3.5. Procedura zwolnień grupowych | str.    850
  
  ROZDZIAŁ    23
  Bezpieczeństwo i higiena pracy | str.    853
  23.1. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w świetle Europejskich Kart Społecznych Rady Europy | str.    853
  23.1.1. Uwagi wstępne | str.    853
  23.1.2. Ustanowienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | str.    855
  23.1.3. Zapewnienie środków kontroli stosowania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | str.    858
  23.1.4. Konsultacje z organizacjami pracodawców i pracowników | str.    861
  23.1.5. Stworzenie spójnej polityki krajowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy | str.    862
  23.1.6. Popieranie rozwoju służb medycyny pracy | str.    863
  23.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w prawie Unii Europejskiej | str.    864
  23.2.1. Źródła prawa pierwotnego – ewolucja przepisów | str.    864
  23.2.2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 153) | str.    866
  23.2.3. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 31 ust. 1) | str.    874
  23.3. Źródła prawa wtórnego | str.    880
  23.3.1. Dyrektywa 89/391/EWG | str.    880
  23.3.1.1. Uwagi wstępne | str.    880
  23.3.1.2. Zakres stosowania dyrektywy 89/391/EWG | str.    884
  23.3.1.3. Obowiązki pracodawcy | str.    886
  23.3.1.3.1. Generalny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników | str.    886
  23.3.1.3.2. Ogólne obowiązki pracodawcy | str.    890
  23.3.1.3.3. Obowiązek wyznaczenia osób lub służb do pełnienia zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy | str.    894
  23.3.1.3.4. Obowiązki dotyczące udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników | str.    898
  23.3.1.3.5. Obowiązki informacyjne | str.    900
  23.3.1.3.6. Obowiązki dotyczące konsultacji i partycypacji pracowniczej | str.    902
  23.3.1.3.7. Obowiązek zapewnienia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | str.    905
  23.3.1.4. Obowiązki pracownika | str.    907
  23.3.1.5. Obowiązki państwa | str.    909
  23.3.1.6 Dyrektywy szczegółowe do dyrektywy 89/391/EWG | str.    910
  23.3.2. Inne źródła prawa wtórnego | str.    914
  
  ROZDZIAŁ    24
  Szkolenia zawodowe | str.    918
  24.1. Uwagi wstępne | str.    918
  24.2. Polityka Rady Europy | str.    920
  24.3. Standardy Unii Europejskiej | str.    924
  24.4. Podsumowanie | str.    937
  
  ROZDZIAŁ    25
  Europejskie zbiorowe prawo pracy | str.    939
  25.1. System europejskiego zbiorowego prawa pracy | str.    939
  25.1.1. Wybrane koncepcje teoretyczne | str.    939
  25.1.2. Charakterystyka źródeł prawa | str.    950
  25.1.3. Rozwój europejskiego dialogu społecznego | str.    956
  25.2. Prawo do zrzeszania się | str.    970
  25.3. Prawo do rokowań zbiorowych | str.    984
  25.3.1. Prawo unijne | str.    984
  25.3.2. Prawo Rady Europy | str.    998
  25.4. Prawo do strajku | str.    1007
  25.4.1. Prawo wspólnotowe | str.    1007
  25.4.2. Rada Europy | str.    1018
  25.4.2.1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str.    1018
  25.4.2.2. Europejska Karta Społeczna | str.    1028
  25.5. Prawo do informacji i konsultacji | str.    1042
  25.5.1. Unijne ramy prawne | str.    1042
  25.5.2. Europejskie rady zakładowe | str.    1058
  25.5.2.1. Sposób regulacji | str.    1058
  25.5.2.2. Problem autonomii woli stron | str.    1067
  25.5.2.3. Problem sankcji | str.    1075
  25.5.3. Rada zakładowa spółki europejskiej | str.    1081
  25.5.4. Europejskie spółdzielnie pracy | str.    1093
  
  ROZDZIAŁ    26
  Europejska polityka zatrudnienia a współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia państw członkowskich | str.    1098
  26.1. Uwagi wstępne | str.    1098
  26.2. Prawo Rady Europy – Europejska Karta Społeczna | str.    1100
  26.3. Prawo Unii Europejskiej | str.    1101
  26.3.1. Polityka zatrudnienia a kompetencje Unii | str.    1101
  26.3.2. Koordynowanie polityk zatrudnienia i wytyczne dla polityk zatrudnienia | str.    1104
  26.3.2.1. Otwarta metoda koordynacji a polityki zatrudnienia państw członkowskich | str.    1104
  26.3.2.2. Procedura opracowywania wytycznych dla polityk zatrudnienia oraz analizy ich realizacji | str.    1105
  26.3.2.3. Problematyka związania państw członkowskich wytycznymi dla polityk zatrudnienia | str.    1106
  26.3.2.4. Wytyczne dla polityk zatrudnienia na rok 2019 | str.    1108
  26.3.3. Skoordynowana strategia dla zatrudnienia | str.    1113
  26.3.4. Wysoki poziom zatrudnienia | str.    1117
  26.3.5. Środki zachęcające | str.    1118
  26.3.6. Komitet ds. Zatrudnienia | str.    1123
  
  WYKAZ SKRÓTÓW | str.    1125
  
  BIBLIOGRAFIA | str.    1133
  
  ORZECZNICTWO | str.    1177
  
  INDEKS RZECZOWY | str.    1215
RozwińZwiń