Wstęp do chemii koordynacyjnej

22 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

89,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 44,50 zł  


89,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Chemia związków koordynacyjnych fundamentem nowoczesnej chemii praktycznej! Pierwszy podręcznik na rynku polskim wprowadzający Czytelnika w podstawowe zagadnienia chemii związków kompleksowych. Autorzy zrobili to w sposób opisowy, unikając nadmiernego wprowadzania aparatu matematycznego i zaawansowanej chemii kwantowej. Książka stanowi pomost pomiędzy publikacjami wprowadzającymi w zagadnienia chemii nieorganicznej a specjalistycznymi, dając podstawę do dalszych studiów lub pracy. W podręczniku omówiono m.in.: •podstawowe pojęcia chemii koordynacyjnej, •charakterystykę procesu kompleksowania, •kinetykę i mechanizmy reakcji, •otrzymywanie związków kompleksowych, •elementy chemii supramolekularnej, •związki kompleksowe w przyrodzie, •związki kompleksowe w życiu i działalności człowieka. Książka przeznaczona jest dla studentów i doktorantów chemii, biologii, biotechnologii, nauk medycznych, inżynierii i ochrony środowiska, technologii chemicznej oraz inżynierii materiałowej.


Rok wydania2010
Liczba stron448
KategoriaChemia nieorganiczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16414-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XI
  1. RYS HISTORYCZNY I POJĘCIA PODSTAWOWE    1
    1.1. Rys historyczny rozwoju chemii koordynacyjnej    1
      1.1.1. Starożytność i czasy średniowieczne    1
      1.1.2. Pierwszy etap rozwoju chemii koordynacyjnej    2
      1.1.3. Drugi etap rozwoju chemii koordynacyjnej    5
      1.1.4. Trzeci etap rozwoju chemii koordynacyjnej    6
    1.2. Podstawowe pojęcia chemii koordynacyjnej    9
      1.2.1. Związek kompleksowy    9
      1.2.2. Atom centralny    9
      1.2.3. Ligandy    10
    1.3. Wiązanie koordynacyjne i sfera koordynacyjna    14
    1.4. Nazewnictwo związków kompleksowych    15
    Literatura do rozdziału 1    16
  2. LICZBA KOORDYNACYJNA    17
    2.1. Pojęcie liczby koordynacyjnej    17
    2.2. Liczba koordynacyjna a geometria bezpośredniego otoczenia atomu centralnego w kompleksie    19
    2.3. Liczba koordynacyjna a położenie pierwiastka w układzie okresowym    22
    2.4. Przewidywanie liczb koordynacyjnych w kompleksach    32
      2.4.1. Uwagi ogólne    32
      2.4.2. Model jonowy    33
      2.4.3. Liczba koordynacyjna a hybrydyzacja orbitali jonu centralnego    34
      2.4.4. Liczba koordynacyjna a model odpychania się par elektronowych powłoki walencyjnej jonu metalu w kompleksie (VSEPR)    34
    2.5. Przegląd form kompleksowych o różnych liczbach koordynacyjnych    35
      2.5.1. Liczby koordynacyjne 1, 2 i 3    35
      2.5.2. Liczba koordynacyjna 4    37
      2.5.3. Liczba koordynacyjna 5    39
      2.5.4. Liczba koordynacyjna 6    40
      2.5.5. Liczba koordynacyjna 7    43
      2.5.6. Liczba koordynacyjna 8    43
      2.5.7. Liczba koordynacyjna 9    45
      2.5.8. Liczby koordynacyjne większe od 9    46
    Literatura do rozdziału 2    50
  3. WIĄZANIA CHEMICZNE    52
    3.1. Wprowadzenie. Charakterystyka ogólna wiązań chemicznych w związkach kompleksowych    52
    3.2. Oddziaływania silne — wiązanie jonowe. Teoria pola krystalicznego    54
      3.2.1. Charakterystyka ogólna teorii pola krystalicznego    54
      3.2.2. Rozszczepienie orbitali d w polach ligandów o symetrii oktaedrycznej i tetraedrycznej    55
      3.2.3. Konfiguracje elektronowe jonów metali w kompleksach    58
      3.2.4. Energie oddziaływań międzyelektronowych i szeregi spektrochemiczne w kompleksach oktaedrycznych    62
      3.2.5. Kompleksy tetragonalne    64
      3.2.6. Rozszczepienie orbital d w polach ligandów o innych symetriach    67
      3.2.7. Efekt Jahna–Tellera    67
      3.2.8. Podsumowanie teorii pola krystalicznego    70
    3.3. Oddziaływania silne — wiązanie kowalencyjne. Teoria orbitali molekularnych i teoria pola ligandów    71
      3.3.1. Koncepcja wiązania kowalencyjnego    71
      3.3.2. Podstawowe założenia teorii orbitali molekularnych    73
      3.3.3. Teoria orbitali molekularnych w zastosowaniu do związków kompleksowych    76
      3.3.4. Teoria pola ligandów    86
    3.4. Oddziaływania średniej mocy oraz słabe    88
      3.4.1. Wprowadzenie    88
      3.4.2. Wiązania wodorowe    89
      3.4.3. Inne siły niekowalencyjne    94
    3.5. Wokół wiązań chemicznych. Elektroujemność i twardość    95
      3.5.1. Pojęcie i skale elektroujemności    95
      3.5.2. Elektroujemność bezwzględna (absolutna)    100
      3.5.3. Twardość bezwzględna (absolutna)    101
    3.6. Wybrane metody badania wiązań chemicznych w związkach kompleksowych    106
      3.6.1. Spektroskopia i spektrofotometria    106
      3.6.2. Właściwości magnetyczne związków kompleksowych    122
      3.6.3. Metody półempiryczne opisu wiązań w cząsteczce. Model kątowego nakładania    130
      3.6.4. Metody teoretyczne opisu wiązań. Metoda funkcjonału gęstości elektronowej (DFT)    132
    Literatura do rozdziału 3    134
  4. IZOMERIA KOMPLEKSÓW METALI    136
    4.1. Wprowadzenie    136
    4.2. Izomeria konstytucyjna związków kompleksowych    138
      4.2.1. Izomeria jonowa    138
      4.2.2. Izomeria solwatacyjna (hydratacyjna)    138
      4.2.3. Izomeria koordynacyjna    139
      4.2.4. Izomeria wiązaniowa    140
      4.2.5. Izomeria ligandowa    142
    4.3. Stereoizomeria związków kompleksowych    142
      4.3.1. Wprowadzenie    142
      4.3.2. Enancjomeria    142
      4.3.3. Izomeria geometryczna    153
      4.3.4. Inne rodzaje izomerii    155
    Literatura do rozdziału 4    157
  5. TERMODYNAMICZNA CHARAKTERYSTYKA PROCESU KOMPLEKSOWANIA    158
    5.1. Wprowadzenie    158
    5.2. Parametry termodynamiczne procesu kompleksowania    159
    5.3. Równowagi reakcji w roztworach wodnych i ich charakterystyka ilościowa    162
    5.4. Czynniki wpływające na trwałość związków kompleksowych    166
      5.4.1. Jon metalu    166
      5.4.2. Ligand    168
      5.4.3. Inne parametry. Twarde i miękkie kwasy i zasady Lewisa    172
    5.5. Metody wyznaczania stałych trwałości    175
      5.5.1. Podstawowe zależności    175
      5.5.2. Metody eksperymentalne    178
    5.6. Znaczenie stałych trwałości    183
    Literatura do rozdziału 5    184
  6. KINETYKA I MECHANIZMY REAKCJI    185
    6.1. Wprowadzenie    185
    6.2. Podstawowe pojęcia kinetyki chemicznej    186
    6.3. Profile reakcji    187
    6.4. Klasyfikacja reakcji z udziałem form kompleksowych    189
    6.5. Kinetyka i mechanizmy reakcji podstawienia ligandów    189
      6.5.1. Wprowadzenie    189
      6.5.2. Charakterystyka ogólna reakcji podstawienia    190
      6.5.3. Reakcje wymiany cząsteczek wody w akwakompleksach jonów metali    193
      6.5.4. Kryteria podziału reakcji podstawienia    195
    6.6. Reakcje utlenienia i redukcji związków kompleksowych    212
      6.6.1. Mechanizmy zewnętrzno- i wewnętrznosferowe    212
      6.6.2. Reakcje redoks z przeniesieniem dwóch elektronów    215
    6.7. Kinetyka reakcji związków izomerycznych    215
    6.8. Fotokinetyka reakcji związków kompleksowych    217
    6.9. Metody pomiarowe — badanie reakcji szybkich i kontrola postępu reakcji    218
    6.10. Metody teoretyczne w badaniach kinetyki i mechanizmów reakcji    219
    Literatura do rozdziału 6    221
  7. OTRZYMYWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH    222
    7.1. Wprowadzenie    222
    7.2. Otrzymywanie związków kompleksowych w roztworach    224
      7.2.1. Typ reakcji: substytucja nukleofilowa    224
      7.2.2. Typ reakcji: addycja nukleofilowa    226
      7.2.3. Typ reakcji: reakcje redoks    226
      7.2.4. Ligandy. Reakcje insercji i eliminacji    230
      7.2.5. Warunki syntezy. Parametry fizyczne procesu    231
    7.3. Otrzymywanie związków kompleksowych w postaci stałej    234
      7.3.1. Charakterystyka ogólna    234
      7.3.2. Ważniejsze typy reakcji chemicznych w fazie stałej prowadzące do otrzymywania kompleksów    236
      7.3.3. Otrzymywanie kompleksów stałych przy wykorzystaniu specyficznych właściwości reagentów    242
      7.3.4. Wybrane metody otrzymywania związków w postaci stałej    246
    Literatura do rozdziału 7    260
  8. ZWIĄZKI METALOORGANICZNE, METALONIEORGANICZNE I KLASTEROWE    261
    8.1. Wprowadzenie    261
    8.2. Kompleksy metaloorganiczne    262
      8.2.1. Wprowadzenie    262
      8.2.2. Rodzaje i właściwości ligandów organicznych    262
      8.2.3. Wiązanie M C i budowa kompleksów metaloorganicznych    263
      8.2.4. Związki z ligandami jednoelektronowymi -karbylowymi    264
      8.2.5. Kompleksy z ligandami alkilidenowymi (karbenowymi) i alkilidynowymi (karbinowymi)    266
      8.2.6. Kompleksy metali przejściowych z ligandami donorowymi (kompleksy)    267
    8.3. Kompleksy metali przejściowych z ligandami akceptorowymi    276
      8.3.1. Wprowadzenie    276
      8.3.2. Związki karbonylowe metali (karbonylki metali)    277
      8.3.3. Kompleksy z innymi ligandami akceptorowymi    282
    8.4. Związki metalonieorganiczne    283
      8.4.1. Przedmiot chemii metalonieorganicznej    283
      8.4.2. Wybrane przykłady związków metalonieorganicznych    284
      8.4.3. Perspektywy rozwoju i zastosowań związków metalonieorganicznych    293
    8.5. Związki klasterowe    294
      8.5.1. Wprowadzenie    294
      8.5.2. Wiązanie metal–metal w klasterach; struktura klasterów    295
      8.5.3. Syntezy związków klasterowych metali przejściowych    299
      8.5.4. Właściwości i zastosowanie klasterów    300
    Literatura do rozdziału 8    301
  9. ELEMENTY CHEMII SUPRAMOLEKULARNEJ    302
    9.1. Wprowadzenie    302
    9.2. Przedmiot chemii supramolekularnej    302
    9.3. Rodzaje i właściwości ligandów w chemii supramolekularnej    305
      9.3.1. Wprowadzenie    305
      9.3.2. Charakterystyka wybranych syntonów    306
    9.4. Samoorganizacja molekularna — główny kierunek rozwoju chemii supramolekularnej    312
      9.4.1. Wprowadzenie    312
      9.4.2. Helikaty    313
      9.4.3. Struktury wieszakowe i drabinowe    315
      9.4.4. Wielokąty (metalocykle) i poliedry    315
      9.4.5. Katenany i związki węzłowe    316
      9.4.6. Uwagi ogólne    317
    9.5. Nazewnictwo związków makrocyklicznych    318
    9.6. Oddziaływania międzycząsteczkowe w układach supramolekularnych    319
    Literatura do rozdziału 9    320
  10. KOMPLEKSY METALI W PRZYRODZIE I DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA    322
    10.1. Wprowadzenie    322
    10.2. Makrocząsteczki — podstawowa forma obecności metali w przyrodzie    323
    10.3. Chemia koordynacyjna metali w biologii    325
      10.3.1. Wprowadzenie    325
      10.3.2. Wiązanie cząsteczek azotu i tlenu    330
      10.3.3. Fotosynteza    333
    10.4. Chemia koordynacyjna metali w medycynie i technice    334
      10.4.1. Leki nieorganiczne w terapii    334
      10.4.2. Leki nieorganiczne w terapii antynowotworowej    335
      10.4.3. Związki koordynacyjne — podstawowe składniki nowych materiałów i biomateriałów    342
      10.4.4. Kompleksy barwne i ich praktyczne wykorzystanie    357
      10.4.5. Nano- i bionanotechnologia    362
      10.4.6. Zielona chemia koordynacyjna    363
    Literatura do rozdziału 10    365
  SUPLEMENT    367
    S1. Chronologia odkryć w chemii koordynacyjnej    369
    S2. Wybrane reguły nazewnictwa związków kompleksowych    373
      S2.1. Wzory    373
      S2.2. Nazwy    374
      S2.3. Stopień utlenienia atomu centralnego i proporcje składników    375
      S2.4. Kolejność i liczba ligandów    376
      S2.5. Nazwy ligandów    377
      S2.6. Węglowodory nienasycone jako ligandy    379
      S2.7. Różne sposoby wiązania niektórych ligandów    380
      S2.8. Dwu- i wielordzeniowe kompleksy z grupami mostkowymi    381
      S2.9. Dwu- i wielordzeniowe kompleksy z wiązaniami metal–metal    382
      S2.10. Struktury polimeryczne    383
      S2.11. Oznaczenia stereochemiczne    384
      Literatura do Suplementu S2    392
    S3. Elementy teorii grup w zastosowaniu do związków kompleksowych    393
      S3.1. Wprowadzenie    393
      S3.2. Elementy symetrii i operacje symetrii    393
      S3.3. Punktowe grupy symetrii    397
      S3.4. Przykłady określania grupy punktowej cząsteczki    398
      S3.5. Reprezentacje grup symetrii i ich charaktery    400
      S3.6. Uwagi końcowe    409
      Literatura do Suplementu S3    410
  SKOROWIDZ    411
RozwińZwiń