Drodzy Klienci!

Ze względu na problemy techniczne centralki telefonicznej zachęcamy do kontaktu mailowego - pomoc@ibuk.pl.
Ewentualny kontakt telefoniczny z BOK jest możliwy pod numerem telefonu 512 876 991, może być jednak utrudniony.

Przepraszamy za niedogodności!


Podstawy chemii nieorganicznej

Podstawy chemii nieorganicznej

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

59,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie znanego i cenionego przez studentów oraz wykładowców podręcznika akademickiego. Autor uaktualnił i uzupełnił wiadomości, uwzględniając postępy chemii nieorganicznej i naukowe podstawy nowych jej zastosowań. Zastosował zgodną z obecnie obowiązującymi normami IUPAC nomenklaturę związków chemicznych. Wszystkie wprowadzone zmiany dotyczą bardzo ważnych i najintensywniej rozwijających się obszarów wiedzy z zakresu chemii nieorganicznej.


Na szczególną uwagę w tym wydaniu zasługuje:


wprowadzenie nowych rozdziałów dotyczących m.in. pierwiastków chemicznych w skorupie ziemskiej i w kosmosie; ogniw paliwowych; syntezy poliwodorotlenków i polikwasów,
omówienie metody zol-żel w syntezie nieorganicznej, wzmianka o nanotechnologiach,
uzupełnienie wiadomości o elektroujemności,
wprowadzenie dodatkowych informacji z zakresu gospodarki wodorowej, syntezy wodoru w fotoogniwach z elektrodami z półprzewodzących tlenków,
aktualizacja zagadnień dotyczących węglowców i aktynowców,
rozbudowanie treści dotyczących nowoczesnych technologii i zastosowań chemii nieorganicznej.


Liczba stron1080
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16280-1
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA DO WYDANIA PIĄTEGO     1
  PRZEDMOWA DO WYDANIA SZÓSTEGO     2
  
  1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMII. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA     3
  
  1.1. Zadania i zakres chemii nieorganicznej     3
  1.2. Wczesny rozwój teorii atomistycznej     4
  1.3. Jądrowy model atomu     6
  1.4. Masa atomowa i cząsteczkowa. Fizyczne metody wyznaczania masy atomowej     8
  1.5. Zasady obliczeń stechiometrycznych     14
  1.6. Stała Avogadra i objętość molowa gazu. Bezwzględna masa atomu i cząsteczki     16
  1.7. Chemiczne metody wyznaczania mas atomowych     16
  1.8. Rozpowszechnienie pierwiastków w skorupie ziemskiej     17
  
  2. JĄDRO ATOMOWE     20
  
  2.1. Nukleony jako składniki jądra atomowego. Izotopy     20
  2.2. Energia wiązania nukleonów w jądrze     24
  2.3. Samorzutne przemiany jądrowe     27
  2.4. Szybkość rozpadu promieniotwórczego     29
  2.5. Równowaga promieniotwórcza     31
  2.6. Szeregi promieniotwórcze     32
  2.7. Proste reakcje jądrowe     35
  2.8. Sztuczna promieniotwórczość     38
  2.9. Rozszczepienie jąder atomowych     39
  2.10. Reakcje termojądrowe     43
  2.11. Zastosowanie izotopów w badaniach chemicznych     45
  2.12. Rozpowszechnienie i powstanie pierwiastków we Wszechświecie     47
  
  3. ELEKTRONOWA STRUKTURA ATOMU     52
  
  3.1. Dwoista natura światła i elektronów     52
  3.2. Zasada nieoznaczoności Heisenberga     58
  3.3. Funkcje falowe i równanie Schrödingera     61
  3.4. Atom wodoru     63
  3.5. Orbitale atomowe wodoru     67
  3.6. Widmo emisyjne i absorpcyjne wodoru     79
  3.7. Spin elektronowy     84
  3.8. Orbitale w atomach wieloelektronowych     85
  3.9. Rozbudowa powłok elektronowych     88
  3.10. Orbitalne i spinowe momenty magnetyczne     100
  3.11. Termy atomowe     102
  3.12. Energia termów atomowych     107
  3.13. Właściwości magnetyczne atomów wieloelektronowych i powstających z nich prostych jonów     111
  3.14. Efektywna liczba atomowa i ekranowanie elektronów w atomach wieloelektronowych    116
  
  4. BUDOWA CZĄSTECZKI     118
  
  4.1. Główne rodzaje wiązań chemicznych     118
  4.2. Orbitale molekularne     123
  4.3. Homojądrowe cząsteczki dwuatomowe. Orbitale molekularne sigma     126
  4.4. Homojądrowe cząsteczki dwuatomowe zawierające orbitale molekularne pi i sigma: cząsteczki N2, O2, F2     132
  4.5. Rząd wiązania     136
  4.6. Heterojądrowe cząsteczki dwuatomowe     139
  4.7. Wiązania pośrednie pomiędzy wiązaniami kowalencyjnymi a jonowymi. Elektroujemność     142
  4.8. Cząsteczki wieloatomowe. Hybrydyzacja orbitali     148
  4.9. Cząsteczki wieloatomowe z wiązaniami podwójnymi i potrójnymi. Cząsteczka etylenu i cząsteczka acetylenu     156
  4.10. Promienie kowalencyjne, długość i energia wiązania. Orbitale zdelokalizowane     159
  
  5. SYMETRIA CZĄSTECZEK     166
  
  5.1. Elementy i operacje symetrii     166
  5.2. Punktowe grupy symetrii     169
  5.3. Reprezentacje grup symetrii     177
  5.4. Charaktery reprezentacji grup symetrii     182
  5.5. Hybrydyzacja orbitali a symetria cząsteczek     188
  
  6. GAZ DOSKONAŁY I GAZY RZECZYWISTE. SIŁY MIĘDZYCZĄSTECZKOWE    195
  
  6.1. Ogólna charakterystyka stanów skupienia     195
  6.2. Równanie stanu gazu doskonałego     195
  6.3. Kinetyczna teoria gazów     199
  6.4. Gazy rzeczywiste i równanie van der Waalsa     203
  6.5. Siły międzycząsteczkowe     205
  
  7. CIAŁO STAŁE     210
  
  7.1. Ciała anizotropowe i izotropowe     210
  7.2. Symetria kryształów     211
  7.3. Sieć przestrzenna     213
  7.4. Prawo wymiernych wskaźników     217
  7.5. Rentgenograficzne metody badania struktury kryształów     219
  7.6. Wiązania w sieci przestrzennej kryształów     223
  7.7. Promienie atomowe i jonowe     225
  7.8. Sieci przestrzenne: regularna ściennie centrowana, regularna przestrzennie centrowana oraz heksagonalna o najgęstszym ułożeniu atomów     228
  7.9. Sieci przestrzenne kryształów jonowych     231
  7.10. Sieci przestrzenne soli kwasów tlenowych i związków kompleksowych     234
  7.11. Energia sieciowa kryształów jonowych     236
  7.12. Teoria pasmowa ciała stałego. Metale, półprzewodniki i izolatory     237
  7.13. Związki chemiczne o niestechiometrycznym składzie     245
  7.14. Izomorfizm i polimorfizm     250
  7.15. Wybrane metody badania struktury powierzchni ciał stałych     251
  7.15.1. Skaningowa mikroskopia elektronowa     252
  7.15.2. Skaningowy mikroskop tunelowy     254
  
  8. SPEKTROSKOPOWE METODY BADANIA STRUKTURY CZĄSTECZEK     256
  
  8.1. Fizyczne metody badania struktury cząsteczek     256
  8.2. Ogólna charakterystyka metod i zakresu spektroskopii molekularnej     257
  8.3. Widma rotacyjne     260
  8.4. Widma oscylacyjne cząsteczek dwuatomowych     265
  8.5. Widma oscylacyjne cząsteczek wieloatomowych     269
  8.6. Widma oscylacyjne a symetria cząsteczek     272
  8.7. Widma oscylacyjno-rotacyjne     278
  8.8. Spektroskopia cząsteczek wody     280
  8.9. Widma elektronowe cząsteczek     281
  8.10. Spektroskopia fotoelektronów     283
  8.11. Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR)     287
  8.12. Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)     293
  
  9. TERMOCHEMIA     298
  
  9.1. Wstęp     298
  9.2. Pierwsza zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna     299
  9.3. Ciepło reakcji chemicznej, entalpia, prawo Hessa     302
  9.4. Równania termochemiczne     304
  9.5. Standardowe entalpie tworzenia związków chemicznych     306
  9.6. Entalpie wiązań chemicznych     308
  
  10. RÓWNOWAGI CHEMICZNE I RÓWNOWAGI FAZOWE     311
  
  10.1. Układy heterogeniczne i układy homogeniczne     311
  10.2. Entalpia swobodna układu i prawo działania mas     312
  10.3. Prawo działania mas w zastosowaniu do równowag chemicznych w układach homogenicznych     319
  10.4. Prawo działania mas w zastosowaniu do równowag chemicznych w układach heterogenicznych     321
  10.5. Entropia     323
  10.6. Molekularna interpretacja entropii     326
  10.7. Zależność położenia stanu równowagi od temperatury i ciśnienia. Reguła przekory     327
  10.8. Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych     329
  10.8.1. Równowaga ciecz–para i ciało stałe–para     329
  10.8.2. Diagram fazowy wody     333
  10.8.3. Równowagi odmian polimorficznych     335
  10.9. Reguła faz     337
  10.10. Roztwory gazów w cieczach     339
  10.11. Roztwory ciał stałych w cieczach     340
  10.12. Prężność pary nasyconej nad roztworami. Temperatura wrzenia i krzepnięcia roztworów    343
  
  11. RÓWNOWAGI W WODNYCH I NIEWODNYCH ROZTWORACH ELEKTROLITÓW. KWASY I ZASADY     346
  
  11.1. Wstęp     346
  11.2. Solwatacja jonów     347
  11.3. Kwasy i zasady według Bronsteda     352
  11.4. Dysocjacja wody i pH     354
  11.5. Dysocjacja kwasów i zasad w roztworach wodnych     356
  11.5.1. Zastosowanie prawa działania mas do dysocjacji kwasów i zasad     356
  11.5.2. Czynniki decydujące o mocy kwasów     359
  11.6. Wodne roztwory soli     363
  11.7. Roztwory buforowe     365
  11.8. Iloczyn rozpuszczalności     366
  11.9. Aktywność elektrolitów     369
  11.10. Reakcje kwasowo-zasadowe w protonowych rozpuszczalnikach niewodnych     371
  11.11. Kwasy i zasady według Lewisa     374
  11.12. Twarde i miękkie kwasy i zasady     376
  
  12. UTLENIANIE I REDUKCJA     380
  
  12.1. Utlenianie i redukcja jako proces wymiany elektronów     380
  12.2. Stopień utlenienia     382
  12.3. Ogniwa elektrochemiczne. Elektrody redoks     384
  12.4. Elektrody metaliczne i elektrody gazowe     388
  12.5. Potencjały standardowe i szereg napięciowy metali     391
  12.6. Termodynamika ogniw elektrochemicznych     396
  12.7. Czynniki decydujące o wartości potencjałów standardowych metali     398
  12.8. Diagramy Frosta i Ebswortha     400
  12.9. Ogniwa paliwowe     407
  
  13. ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE I UKŁADY DYSPERSYJNE     410
  
  13.1. Energia powierzchniowa     410
  13.2. Adsorpcja gazów na powierzchni ciała stałego     412
  13.2.1. Uwagi wstępne     412
  13.2.2. Izotermy adsorpcji     413
  13.2.3. Powierzchnia adsorbentu     416
  13.3. Adsorpcja z roztworów na powierzchni ciał stałych     417
  13.4. Chromatografia     418
  13.5. Układy dyspersyjne     419
  13.6. Roztwory koloidalne     420
  13.6.1. Właściwości fizyczne roztworów koloidalnych     420
  13.6.2. Otrzymywanie i oczyszczanie koloidów     421
  13.6.3. Koloidy hydrofobowe i hydrofilowe. Koagulacja i peptyzacja koloidów     423
  13.7. Żele i inne spoiste układy dyspersyjne     425
  
  14. KINETYKA I MECHANIZM REAKCJI CHEMICZNYCH     427
  
  14.1. Rząd reakcji     427
  14.2. Proste reakcje jedno-, dwu- i trójcząsteczkowe w fazie gazowej     432
  14.3. Szybkość reakcji odwracalnych     434
  14.4. Zależność szybkości reakcji od temperatury. Teoria zderzeń i teoria stanu przejściowego    435
  14.5. Mechanizm reakcji w roztworach     441
  14.6. Reakcje łańcuchowe     442
  14.7. Reakcje szybkie     446
  14.8. Reaktywność a struktura elektronowa cząsteczek     450
  14.9. Reakcje w układach heterogenicznych     454
  14.9.1. Ogólna charakterystyka reakcji w układach heterogenicznych. Metody badania reakcji ciał stałych     454
  14.9.2. Rozkład ciał stałych     457
  14.9.3. Utlenianie metali     459
  14.9.4. Reakcje przebiegające wyłącznie z udziałem ciał stałych     461
  14.10. Reakcje katalityczne     463
  14.10.1. Pojęcia podstawowe     463
  14.10.2. Kataliza homogeniczna     465
  14.10.3. Kataliza heterogeniczna     467
  
  15. ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE     469
  
  15.1. Pojęcia podstawowe     469
  15.2. Nomenklatura związków kompleksowych     474
  15.3. Izomeria związków kompleksowych     475
  15.4. Równowagi w roztworach związków kompleksowych     480
  15.5. Stałe trwałości kompleksów w roztworach wodnych     483
  15.6. Empiryczne korelacje dotyczące trwałości kompleksów     485
  15.7. Trwałość kompleksów chelatowych     487
  15.8. Kinetyka i mechanizm wymiany ligandów w kompleksach     488
  15.9. Wymiana ligandów w kompleksach oktaedrycznych     490
  15.10. Wymiana ligandów w kompleksach kwadratowych     493
  15.11. Reakcje utleniania i redukcji związków kompleksowych     495
  15.12. Kondensacja akwa- i oksojonów w roztworach wodnych     497
  15.13. Zastosowanie teorii pola krystalicznego w chemii koordynacyjnej     502
  15.13.1. Teoria pola krystalicznego: kompleksy oktaedryczne     502
  15.13.2. Teoria pola krystalicznego: kompleksy tetraedryczne     511
  15.13.3. Teoria pola krystalicznego: kompleksy tetragonalne i kwadratowe. Efekt Jahna–Tellera     513
  15.13.4. Widma absorpcyjne kompleksów metali przejściowych     516
  15.14. Zastosowanie teorii orbitali molekularnych w chemii koordynacyjnej     522
  15.14.1. Kompleksy oktaedryczne ze zdelokalizowanymi orbitalami cząsteczkowymi typu sigma     522
  15.14.2. Orbitale pi w kompleksach oktaedrycznych     528
  
  16. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW     533
  
  16.1. Prawo okresowości     533
  16.2. Okresowość fizycznych i chemicznych właściwości pierwiastków     538
  16.2.1. Promienie atomowe     538
  16.2.2. Energia jonizacji     540
  16.2.3. Elektroujemność     545
  16.2.4. Okresowość właściwości chemicznych     547
  
  17. WODÓR     550
  
  17.1. Ogólna charakterystyka wodoru     550
  17.2. Występowanie wodoru w przyrodzie     551
  17.3. Otrzymywanie wodoru     552
  17.4. Właściwości fizyczne wodoru     554
  17.5. Właściwości chemiczne wodoru     556
  17.6. Zastosowanie wodoru     558
  17.7. Deuter i tryt     560
  17.8. Wodór atomowy i wodór aktywny     563
  17.9. Wodorki     565
  
  18. HELOWCE     566
  
  18.1. Ogólna charakterystyka helowców     566
  18.2. Występowanie helowców w przyrodzie     567
  18.3. Otrzymywanie helowców     569
  18.4. Właściwości fizyczne helowców     569
  18.5. Związki chemiczne helowców     570
  18.5.1. Związki ksenonu, kryptonu i radonu z halogenami     572
  18.5.2. Struktura fluorków ksenonu     575
  18.5.3. Związki ksenonu z tlenem     576
  18.6. Zastosowanie helowców     577
  
  19. FLUOROWCE     578
  
  19.1. Ogólna charakterystyka fluorowców     578
  19.2. Występowanie w przyrodzie i otrzymywanie fluorowców     581
  19.3. Właściwości fizyczne i chemiczne fluorowców     584
  19.4. Zastosowanie fluorowców     586
  19.5. Związki fluorowców z wodorem     588
  19.6. Związki fluorowców z tlenem     592
  19.7. Tlenowe kwasy fluorowców     595
  19.8. Związki międzyhalogenowe     599
  19.9. Polihalogenki     602
  19.10. Dodatnie jony jodu     603
  
  20. TLENOWCE     604
  
  20.1. Ogólna charakterystyka tlenowców     604
  20.2. Występowanie tlenowców w przyrodzie     607
  20.3. Otrzymywanie i zastosowanie tlenowców     608
  20.4. Struktura cząsteczek, alotropia i właściwości fizyczne tlenowców     610
  20.4.1. Odmiany alotropowe tlenu     611
  20.4.2. Odmiany alotropowe siarki     613
  20.4.3. Odmiany alotropowe selenu i telluru     617
  20.5. Właściwości chemiczne tlenowców     618
  20.6. Związki tlenowców z wodorem     619
  20.6.1. Otrzymywanie wodorków typu H2X     619
  20.6.2. Woda jako główny składnik hydrosfery     620
  20.6.3. Struktura i właściwości fizyczne wodorków typu H2X     621
  20.6.4. Właściwości chemiczne wodorków typu H2X     624
  20.6.5. Wodorki typu H2Xn     627
  20.7. Związki tlenowców z fluorowcami     632
  20.8. Związki siarki, selenu i telluru z tlenem     634
  20.8.1. Ditlenki XO2     636
  20.8.2. Tritlenki XO3     638
  20.9. Tlenowe kwasy siarki     641
  20.9.1. Kwas tetraoksodisiarkowy     641
  20.9.2. Kwas trioksosiarkowy [kwas siarkowy(IV)]     644
  20.9.3. Kwas tetraoksosiarkowy [kwas siarkowy(VI)]     645
  20.9.4. Kwas trioksotiosiarkowy     648
  20.9.5. Kwasy peroksosiarkowe     649
  20.9.6. Kwas heksaoksodisiarkowy (ditionowy) i kwasy heksaoksopolisiarkowe (politionowe)     650
  20.10. Kwasy tlenowe selenu i telluru     651
  20.11. Tlenohalogenowe związki siarki i selenu     651
  
  21. AZOTOWCE     654
  
  21.1. Ogólna charakterystyka azotowców     654
  21.2. Występowanie azotowców w przyrodzie i ich otrzymywanie     659
  21.2.1. Azot     659
  21.2.2. Fosfor     661
  21.2.3. Arsen     662
  21.2.4. Antymon i bizmut     663
  21.3. Właściwości fizyczne i chemiczne oraz alotropia azotowców     663
  21.3.1. Azot     663
  21.3.2. Fosfor     665
  21.3.3. Arsen, antymon, bizmut     668
  21.4. Związki azotowców z wodorem i ich pochodne     669
  21.4.1. Ogólna charakterystyka związków typu XH3     669
  21.4.2. Amoniak     671
  21.4.3. Związki fosforu, arsenu, antymonu i bizmutu z wodorem     677
  21.4.4. Związki typu X2H4     679
  21.4.5. Azydek wodoru, HN3     680
  21.5. Związki azotowców z fluorowcami     681
  21.6. Tlenki i tlenowe kwasy azotu     683
  21.6.1. Tlenek diazotu     683
  21.6.2. Kwas dioksodiazotowy     684
  21.6.3. Tlenek azotu     684
  21.6.4. Tritlenek diazotu i kwas dioksoazotowy(III)     686
  21.6.5. Ditlenek azotu i tetratlenek diazotu     688
  21.6.6. Pentatlenek diazotu     690
  21.6.7. Kwas azotowy(V)     690
  21.7. Tlenki i kwasy tlenowe fosforu, arsenu, antymonu i bizmutu     694
  21.7.1. Tlenki typu X4O6     694
  21.7.2. Tlenki typu X4O10     696
  21.7.3. Tlenki typu (XO2)n     697
  21.7.4. Tlenowe kwasy fosforu     698
  21.7.5. Tlenowe kwasy arsenu     705
  21.7.6. Kwasy antymonowe i antymoniany. Bizmutany     707
  21.8. Związki azotowców z siarką     707
  21.8.1. Związki azotu z siarką     707
  21.8.2. Związki fosforu z siarką     708
  21.8.3. Siarczki arsenu, antymonu i bizmutu     708
  21.9. Sole bizmutu i antymonu z kwasami tlenowymi     711
  
  22. WĘGLOWCE I: WĘGIEL I KRZEM     712
  
  22.1. Ogólna charakterystyka węglowców     712
  22.2. Występowanie, właściwości fizyczne i chemiczne węgla     715
  22.2.1. Występowanie węgla w przyrodzie     715
  22.2.2. Diament     716
  22.2.3. Grafit     717
  22.2.4. Fullereny i nanorurki węglowe     721
  22.2.5. Węgiel bezpostaciowy     724
  22.3. Związki węgla z wodorem     725
  22.4. Związki węgla z fluorowcami     728
  22.5. Związki węgla z tlenem     729
  22.5.1. Tlenek węgla     729
  22.5.2. Ditlenek węgla i kwas węglowy     733
  22.5.3. Ditlenek triwęgla     738
  22.5.4. Termodynamika redukcji tlenków metali węglem i tlenkiem węgla     738
  22.6. Związki węgla z siarką     741
  22.7. Związki węgla z azotem i ich pochodne     742
  22.7.1. Dicyjan     742
  22.7.2. Cyjanowodór     743
  22.8. Węgliki     744
  22.9. Występowanie i otrzymywanie krzemu     746
  22.10. Właściwości fizyczne i chemiczne krzemu     749
  22.11. Związki krzemu z wodorem i ich pochodne     750
  22.12. Związki krzemu z fluorowcami     753
  22.13. Związki krzemu z tlenem     755
  22.13.1. Tlenek krzemu     755
  22.13.2. Ditlenek krzemu     755
  22.14. Kwasy krzemowe     759
  22.15. Struktura krzemianów     761
  22.16. Krzemiany litowców     770
  22.17. Szkła krzemianowe     771
  22.18. Wyroby ceramiczne     773
  
  23. WĘGLOWCE II: GERMAN, CYNA I OŁÓW     775
  
  23.1. Ogólna charakterystyka właściwości chemicznych germanu, cyny i ołowiu     775
  23.2. Występowanie i otrzymywanie germanu, cyny i ołowiu     775
  23.3. Właściwości fizyczne germanu, cyny i ołowiu     776
  23.4. Właściwości chemiczne germanu, cyny i ołowiu     778
  23.5. Zastosowanie germanu, cyny i ołowiu     778
  23.6. Związki germanu, cyny i ołowiu z wodorem     779
  23.7. Związki germanu, cyny i ołowiu z fluorowcami     780
  23.8. Tlenki i wodorotlenki germanu, cyny i ołowiu     782
  23.9. Siarczki germanu, cyny i ołowiu     784
  23.10. Sole ołowiu i kwasów tlenowych     784
  
  24. BOROWCE     786
  
  24.1. Ogólna charakterystyka borowców     786
  24.2. Bor     788
  24.2.1. Występowanie i otrzymywanie boru oraz jego właściwości     788
  24.2.2. Związki boru z wodorem     790
  24.2.3. Pochodne boranów: hydroborany i karbaborany     798
  24.2.4. Związki boru z fluorowcami     801
  24.2.5. Tlenek boru i kwasy borowe     802
  24.2.6. Sole kwasów borowych     804
  24.2.7. Związki boru z azotem     806
  24.2.8. Związki boru z węglem i fosforem     808
  24.2.9. Związki boru z metalami     808
  24.3. Glin, gal, ind i tal (glinowce)     810
  24.3.1. Występowanie i otrzymywanie glinowców     810
  24.3.2. Właściwości fizyczne i chemiczne glinowców     811
  24.3.3. Związki glinowców z wodorem     813
  24.3.4. Związki glinowców z halogenami     814
  24.3.5. Tlenki i wodorotlenki glinowców     815
  24.3.6. Sole glinu i tlenowych kwasów mineralnych     818
  24.3.7. Związki glinowców na stopniu utlenienia I     818
  
  25. BERYLOWCE     820
  
  25.1. Ogólna charakterystyka berylowców     820
  25.2. Występowanie w przyrodzie, otrzymywanie i zastosowanie berylowców     821
  25.3. Właściwości chemiczne berylowców     823
  25.4. Związki berylowców z wodorem     824
  25.5. Związki berylowców z fluorowcami     825
  25.6. Tlenki i wodorotlenki berylowców     827
  25.7. Nadtlenki berylowców     830
  25.8. Siarczki, azotki i węgliki berylowców     831
  25.9. Sole kwasów tlenowych     832
  25.9.1. Węglany i wodorowęglany berylowców     832
  25.9.2. Siarczany berylowców     834
  25.10. Związki kompleksowe berylowców     835
  
  26. LITOWCE     838
  
  26.1. Ogólna charakterystyka litowców     838
  26.2. Występowanie litowców w przyrodzie     839
  26.3. Otrzymywanie litowców     841
  26.4. Właściwości fizyczne i chemiczne litowców     842
  26.5. Zastosowanie metali grupy litowców     843
  26.6. Wodorki litowców     843
  26.7. Związki litowców z fluorowcami     844
  26.8. Tlenki litowców     845
  26.9. Wodorotlenki litowców     846
  26.10. Związki litowców z siarką     849
  26.11. Sole kwasów tlenowych     850
  26.11.1. Azotany litowców     850
  26.11.2. Węglany litowców     850
  26.11.3. Siarczany litowców     852
  26.12. Sole amonu     853
  26.13. Związki zawierające litowce na stopniu utlenienia -I     855
  
  27. METALE ZEWNĘTRZNOPRZEJŚCIOWE:
  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA     856
  
  27.1. Konfiguracje elektronowe pierwiastków przejściowych i ich stopnie utlenienia     856
  27.2. Właściwości fizyczne i chemiczne metali przejściowych     859
  27.3. Stopy metali przejściowych     863
  27.4. Międzywęzłowe związki metali przejściowych     865
  27.5. Związki metali przejściowych zawierające wiązania metal–metal, klastery     866
  27.6. Zastosowanie teorii pola krystalicznego do interpretacji właściwości związków metali przejściowych: entalpia hydratacji jonów dwu- i trójwartościowych     869
  
  28. ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE METALI PRZEJŚCIOWYCH     872
  
  28.1. Karbonylki metali przejściowych     872
  28.1.1. Synteza i właściwości karbonylków metali przejściowych     872
  28.1.2. Struktura karbonylków metali przejściowych     875
  28.1.3. Pochodne karbonylków metali przejściowych     879
  28.2. Kompleksy cyjankowe i nitrozylowe metali przejściowych     880
  28.3. Kompleksy metali przejściowych z węglowodorami: alkeny i acetylen jako ligandy     882
  28.4. Kompleksy metali przejściowych z węglowodorami: węglowodory aromatyczne jako ligandy     884
  
  29. TYTANOWCE     891
  
  29.1. Występowanie tytanowców w przyrodzie i ich otrzymywanie     891
  29.2. Fizyczne i chemiczne właściwości tytanowców     893
  29.3. Zastosowanie tytanowców     894
  29.4. Związki tytanowców z fluorowcami     895
  29.5. Związki tytanowców z tlenem     896
  29.6. Tlenki podwójne tytanowców     897
  29.7. Sole tytanowców i tlenowych kwasów nieorganicznych     898
  29.8. Związki koordynacyjne tytanowców     899
  
  30. WANADOWCE     900
  
  30.1. Występowanie wanadowców w przyrodzie i ich otrzymywanie     900
  30.2. Właściwości fizyczne i chemiczne wanadowców     901
  30.3. Pięciotlenki wanadowców oraz ich pochodne     903
  30.4. Niższe tlenki wanadowców     905
  30.5. Związki wanadowców z siarką     906
  30.6. Związki wanadowców z fluorowcami     906
  30.7. Sole wanadu i kwasu siarkowego     907
  30.8. Jony oksowanadu i ich związki kompleksowe     907
  
  31. CHROMOWCE     908
  
  31.1. Występowanie chromowców w przyrodzie i ich otrzymywanie     908
  31.2. Właściwości fizyczne i chemiczne metalicznych chromowców     909
  31.3. Zastosowanie metali grupy chromowców     910
  31.4. Ogólna charakterystyka związków chromowców     911
  31.5. Związki chromu na stopniu utlenienia II     913
  31.6. Związki chromu na stopniu utlenienia III     914
  31.7. Związki chromu na stopniu utlenienia VI     918
  31.8. Peroksochromiany     920
  31.9. Związki wolframu i molibdenu na stopniu utlenienia VI     921
  31.9.1. Tlenki, izopolikwasy i heteropolikwasy molibdenu i wolframu     921
  31.9.2. Struktura anionów izopolikwasów i heteropolikwasów molibdenu i wolframu    924
  31.10. Niższe tlenki molibdenu i wolframu oraz ich pochodne     925
  31.11. Brązy wolframowe i molibdenowe     926
  31.12. Związki molibdenu i wolframu z siarką     927
  31.13. Połączenia molibdenu i wolframu z fluorowcami     927
  31.14. Węgliki chromu, molibdenu i wolframu     928
  
  32. MANGANOWCE     929
  
  32.1. Występowanie manganowców w przyrodzie i ich otrzymywanie     929
  32.2. Ogólna charakterystyka związków manganowców     932
  32.3. Związki manganu na stopniu utlenienia II     934
  32.3.1. Sole manganu(II)     934
  32.3.2. Związki koordynacyjne manganu(II)     935
  32.4. Związki manganu na stopniu utlenienia III     938
  32.5. Związki manganu na stopniu utlenienia IV     939
  32.6. Związki manganu na stopniu utlenienia V     940
  32.7. Związki manganu na stopniach utlenienia VI i VII     940
  32.8. Związki technetu     942
  32.9. Związki renu     942
  
  33. ŻELAZO, KOBALT i NIKIEL     943
  
  33.1. Ogólna charakterystyka żelaza, kobaltu i niklu     943
  33.2. Występowanie i otrzymywanie żelaza     944
  33.3. Właściwości fizyczne żelaza i jego stopów     948
  33.4. Układ żelazo–węgiel     948
  33.5. Właściwości chemiczne żelaza     951
  33.6. Korozja żelaza i stali     952
  33.7. Tlenki żelaza     953
  33.8. Wodorotlenki żelaza     955
  33.9. Związki żelaza z siarką     957
  33.10. Związki żelaza z fluorowcami     957
  33.11. Sole żelaza i tlenowych kwasów nieorganicznych oraz niektórych kwasów organicznych    958
  33.12. Związki kompleksowe żelaza     960
  33.13. Związki żelaza na stopniach utlenienia IV, V i VI     964
  33.14. Występowanie i otrzymywanie kobaltu i niklu     964
  33.15. Fizyczne i chemiczne właściwości kobaltu i niklu     965
  33.16. Zastosowanie kobaltu i niklu     966
  33.17. Tlenki i wodorotlenki kobaltu i niklu     966
  33.18. Siarczki kobaltu i niklu     968
  33.19. Sole kobaltu i niklu z kwasami nieorganicznymi     968
  33.20. Związki kompleksowe kobaltu i niklu     969
  33.20.1. Związki kompleksowe kobaltu     970
  33.20.2. Związki kompleksowe niklu     972
  33.21. Związki kobaltu(IV) i kobaltu(V) oraz niklu(III) i niklu(IV)     973
  
  34. PLATYNOWCE     975
  
  34.1. Występowanie i otrzymywanie platynowców     975
  34.2. Fizyczne i chemiczne właściwości platynowców     977
  34.3. Zastosowanie platynowców     979
  34.4. Związki platynowców z fluorowcami     980
  34.5. Związki platynowców z tlenem i siarką     982
  34.6. Związki kompleksowe platynowców     983
  
  35. MIEDZIOWCE     984
  
  35.1. Występowanie miedziowców w przyrodzie     984
  35.2. Otrzymywanie miedziowców     985
  35.3. Właściwości fizyczne i chemiczne miedziowców     987
  35.4. Zastosowanie miedziowców     990
  35.5. Tlenki miedziowców     991
  35.6. Wodorotlenki miedziowców     993
  35.7. Związki miedziowców z fluorowcami     994
  35.8. Związki miedziowców z siarką     997
  35.9. Sole miedziowców z kwasami tlenowymi     997
  35.10. Chemia procesów fotograficznych     999
  35.11. Związki kompleksowe miedziowców     1000
  
  36. CYNKOWCE     1003
  
  36.1. Występowanie cynkowców w przyrodzie i ich otrzymywanie     1003
  36.2. Właściwości fizyczne i chemiczne cynkowców     1005
  36.3. Zastosowanie cynkowców     1007
  36.4. Związki cynkowców na stopniach utlenienia II     1009
  36.4.1. Tlenki i wodorotlenki cynkowców     1009
  36.4.2. Związki cynkowców z siarką     1011
  36.4.3. Związki cynkowców z fluorowcami     1011
  36.4.4. Sole kwasów tlenowych     1013
  36.4.5. Związki kompleksowe cynkowców     1013
  36.5. Związki cynkowców na stopniu utlenienia I     1014
  
  37. SKANDOWCE I LANTANOWCE     1017
  
  37.1. Ogólna charakterystyka skandowców i lantanowców     1017
  37.1.1. Struktura elektronowa skandowców i lantanowców     1017
  37.1.2. Promienie atomowe i jonowe. Kontrakcja lantanowców     1019
  37.1.3. Właściwości optyczne i magnetyczne lantanowców     1020
  37.2. Występowanie skandowców i lantanowców w przyrodzie     1022
  37.3. Rozdzielanie i otrzymywanie lantanowców     1024
  37.4. Fizyczne i chemiczne właściwości lantanowców     1027
  37.5. Związki skandowców i lantanowców na stopniu utlenienia III     1028
  37.6. Związki lantanowców na stopniach utlenienia II i IV     1030
  37.7. Zastosowanie skandowców i lantanowców     1030
  
  38. AKTYNOWCE     1032
  
  38.1. Ogólna charakterystyka aktynowców. Odkrycie pierwiastków transuranowych     1032
  38.2. Struktura elektronowa aktynowców     1036
  38.3. Właściwości chemiczne aktynowców     1038
  38.4. Tor i jego związki     1040
  38.5. Uran i jego związki     1041
  
  39. TRANSAKTYNOWCE     1043
  
  SKOROWIDZ     1047
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia