Wykłady z polskiej fleksji

Wykłady z polskiej fleksji

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 17,45 zł  


17,45

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy od wielu lat uniwersytecki podręcznik fleksji polskiej, uwzględniający nowe osiągnięcia w tej dziedzinie i prezentujący je w sposób zwięzły oraz przystępny dla studentów. Ponieważ zawiera ćwiczenia z kluczem, może służyć także do samodzielnej nauki. Liczne wskazówki bibliograficzne oraz wyodrębnione z całości problemy do dalszych studiów zachęcają do samodzielnych poszukiwań, a także są źródłem pomysłów dla wykładowców prowadzących zajęcia seminaryjne.


W książce zostały wykorzystane autentyczne przykłady z Korpusu Języka Polskiego PWN oraz dokładne charakterystyki fleksyjne trudniejszych leksemów, oparte na danych z Korpusu.

Układ książki odpowiada 13 wykładom do jednosemestralnego kursu fleksji dla studentów polonistyki.

Jest to pierwsze polskie opracowanie gramatyczne, które przerzuca pomost między fleksją a leksykografią - dyscyplinami mającymi wiele wspólnego.

Rok wydania2009
Liczba stron240
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0113-796-0
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  Wykaz skrótów i symboli    13
  
  1. Co to jest fleksja?    15
    1.1. Fleksja jako komponent języka i jako dział gramatyki    15
    1.2. Czym się zajmuje fleksja?    16
    1.3. Fleksja a kształt słownika    17
    1.4. Fleksja a słowotwórstwo    18
    1.5. Fleksja a składnia. Fleksja a semantyka    20
  
  2. Podstawowe pojęcia paradygmatyki fleksyjnej    22
    2.1. O wieloznaczności terminu wyraz    22
    2.2. Więcej o pojęciu leksenu    24
    2.3. Leksemy i formy wyrazowe: konwencje notacyjne    26
    2.4. Kategoria fleksyjna i jej wartości    26
    2.5. Paradygmat fleksyjny    28
    2.6. Leksymy defektywne i formy potencjalne    29
    2.7. Formy wariantywne    29
    2.8. Synkretyzmy    30
    2.9. Neutralizacja i nienacechowanie    31
    2.10. Co to znaczy, że leksem się odmienia    32
    2.11. Homonimia leksykalna i gramatyczna    33
    2.12. Leksemy proste i złożone    34
  
  3. Podstawowe pojęcia syntagmatyki fleksyjnej    40
    3.1. Z czego zbudowana jest forma wyrazowa?    40
    3.2. Budowa formy fleksyjnej: temat i część gramatyczna    42
    3.3. Formy syntetyczne i analityczne    45
    3.4. Formy fuzyjne i aglutynacyjne    48
    3.5. Końcówki -(E)M    49
    3.6. Morfem -BY-    51
    3.7. Słowa posiłkowe BĘDZIE I BYŁ    52
    3.8. Rodzaje form fleksyjnych ze względu na budowę    53
  
  4. Przegląd leksemów odmiennych (nomina)    57
    4.1. Rzeczowniki    57
    4.2. Przymiotniki    59
    4.3. Przysłówki stopniowalne    62
    4.4. Liczebniki (tradycyjnie)    62
      4.4.1. Liczebniki główne    62
      4.4.2. Liczebniki zbiorowe    64
      4.4.3. Liczebniki ułamkowe    65
      4.4.4. Liczebniki porządkowe, wielokrotne i wielorakie    65
    4.5. Problem rodzaju    66
  
  5. Przegląd leksemów odmiennych (pronomia)    71
    5.1. Cecha konstytutywna zaimków — deiktyczność    71
    5.2. Podział zaimków według kryterium substytucyjności    72
    5.3. Podział zaimków według kryterium deiktyczności    72
    5.4. Przegląd zaimków poszczególnych klas    73
      5.4.1. Zaimki wskazujące    73
      5.4.2. Zaimki pytajne i względne    73
      5.4.3. Zaimki nieokreślone    74
      5.4.4. Zaimki dzierżawcze    75
      5.4.5. Zaimki osobowe    75
      5.4.6. Zaimki SIĘ: zwrotny i nieokreślony    75
    5.5. Odmiana zaimków — prawidłowości i osobliwości    77
      5.5.1. Uwagi ogólne    77
      5.5.2. Odmiana zaimków osobowych    79
      5.5.3. Odmiana zaimków SIĘ    81
      5.5.4. Odmiana zaimków na -kolwiek, -ś, -ż, -że    82
      5.5.5. Odmiana zaimków dzierżawczych    83
      5.5.6. Ograniczenia w odmianie i łączliwości zaimków liczebnych    84
    5.6. Tendencja do usuwania zaimków z nowszych gramatyk    85
  
  6. Przegląd leksemów odmiennych (verba)    88
    6.1. Kategorie fleksyjne czasownika    88
    6.2. Obraz odmiany czasownika    89
      6.2.1. Bezokolicznik    89
      6.2.2. Bezosobnik    89
      6.2.3. Gerundium    89
      6.2.4. Imiesłowy    90
      6.2.5. Formy osobowe    92
    6.3. Problem aspektu    98
    6.4. Problem strony    99
    6.5. Czasowniki niewłaściwe    100
    6.6. Predykatywy    101
    6.7. Osobliwości czasownika BYĆ    103
    6.8. Osobliwości czasownika POWINIEN, WINIEN i POWINNO    104
  
  7. Przegląd leksemów nieodmiennych    110
    7.1. Przyimki    110
      7.1.1. Przyimek a spójnik    110
      7.1.2. Przyimek a przysłówek    111
      7.1.3. Szyk przyimków    113
      7.1.4. Zakres łączliwości przyimka.Problem prztyimków adwerbialnych    113
      7.1.5. Formy niewokaliczne i wokaliczne przyimków    114
    7.2. Spójniki    116
    7.3. Przysłówki    117
    7.4. Partykuły    118
      7.4.1. Partykuła a przysłówek    119
      7.4.2. Szyk partykuł    119
      7.4.3. Partykuła a spójnik    120
    7.5. Wykrzykniki    120
  
  8. Klasyfikacje leksemów i form wyrazowych    124
    8.1. Klasy leksemów i części mowy    124
    8.2. Warunki poprawnego podziału leksemów    125
    8.3. Kryteria podziału leksemów na części mowy    125
      8.3.1. Kryteria semantyczne    125
      8.3.2. Kryteria fleksyjne    126
      8.3.3. Kryteria składniowe    127
    8.4. Klasyfikacja leksemów Zygmunta Saloniego    127
    8.5. Inne współczesne klasyfikacje leksemów    130
    8.6. Jak klasyfikować leksemy? Dygresja metodologiczna    131
    8.7. Części mowy — zestawienie    133
      8.7.1. Rzeczowniki    134
      8.7.2. Przymiotniki    134
      8.7.3. Przysłówki    134
      8.7.4. Liczebniki    135
      8.7.5. Zaimki    135
      8.7.6. Czasowniki    135
      8.7.7. Predykatywy    136
      8.7.8. Przyimki    136
      8.7.9. Spójniki    136
      8.7.10. Partykuły    137
      8.7.11. Wykrzykniki    137
    8.8. Liczebność i otwartość vs. zamkniętość poszczególnych cześci mowy    137
    8.9. Ćwiczenie: rozbiór gramatyczny, czyli klasyfikacja form wyrazowych    138
  
  9. Kategorie gramatyczne polszczyzny (imienne)    142
    9.1. Typologia katgorii gramatycznych    142
    9.2. Przypadek    144
    9.3. Liczba    146
    9.4. Deprecjatywność    147
    9.5. Rodzaj    148
      9.5.1. Korelacja między rodzajem rzeczownika a jego odmianą    148
      9.5.2. Korelacja między rodzajem a znaczeniem rzeczownika    150
      9.5.3. Statystyka rodzaju męskozwierzęcego    153
    9.6. Stopień    154
  
  10. Kategorie gramatyczne polszczyzny (werbalne)    159
    10.1. Tryb    159
      10.1.1. Tryb rozkazujący    160
      10.1.2. Tryb warunkowy    161
      10.1.3. Tryb orzekający    162
    10.2. Czas    163
      10.2.1. Charakterystyka temporalna zdarzenia    163
      10.2.2. Czas aktualny i nieaktualny    164
      10.2.3. Prymarne funkcje poszczególnych czasów gramatycznych    165
      10.2.4. Sekundarne funkcje poszczególnych czasów gramatycznych    165
    10.3. Osoba    166
      10.3.1. Sekundarne (w szczególności nieosobowe) użycia form osobowych    167
      10.3.2. Nieosobowe formy czasownika    168
    10.4. Aspekt    169
    10.5. Strona    171
  
  11. Synteza i analiza form, czyli fleksja w działaniu    175
    11.1. Synteza fleksyjna i analiza fleksyjna    175
    11.2. Końcówki wspólnofunkcyjne w deklinacji    177
      11.2.1. Przykład I: dopełniacz lp rzeczowników    178
      11.2.2. Przykład II: celownik lp rzeczowników    179
      11.2.3. Przykład III: biernik lp rzeczowników    179
      11.2.4. Podsumowanie: kryteria wyboru końcówki rzeczownika    180
      11.2.5. Łatwe i trudne przypadki w deklinacji rzeczownikowej    181
      11.2.6. Końcówki wspólnofunkcyjne w deklinacji przymiotnikowej    181
    11.3. Końcówki wielofunkcyjne    182
    11.4. Wspólnofunkcyjne przyrostki tematowe w koniugacji. Systematyzacja czasowników Jana Tokarskiego    183
    11.5. Czasowniki nieregularne    186
    11.6. Przedrostki czasownikowe z ruchomym -e-    187
    11.7. Inne systematyzacje koniugacji polskiej    187
    11.8. Końcówki czasownikowe według Jana Tokarskiego    189
    11.9. Formy bazowe czasownika    190
    11.10. Różnice między deklinacją a koniugacją w polszczyźnie    192
  
  12. Synteza i analiza fleksyjna w słownikach polskich    195
    12.1. Projekt Jana Karłowicza    196
    12.2. Synteza fleksyjna w Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego    196
    12.3. Synteza fleksyjna w Wielkim słowniku polsko-angielskim Jana Stanisławskiego    198
    12.4. Synteza fleksyjna w słownikach pod red. Bogusława Dunaja    198
    12.5. Synteza fleksyjna w Innym słowniku języka polskiego    199
    12.6. Analiza fleksyjna w słownikach    200
    12.7. Matareguły fleksyjne    202
    12.8. Synteza i analiza a regularność form    204
    12.9. Podsumowanie    207
  
  13. Polszczyzna jako język fleksyjny    210
    13.1. Polszczyzna na tle morfologicznej klasyfikacji języków    210
    13.2. Związek między fleksją, szykiem a określonością w polszczyźnie    212
      13.2.1. Fleksja a szyk wyrazów    212
      13.2.2. Szyk wyrazów w polszczyźnie    213
      13.2.3. Szyk a określoność    217
    13.3. Podsumowanie    218
  
  Klucz do ćwiczeń    221
  Literatura cytowana    232
  Indeks terminów    238
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia