Wykłady ze stylistyki

Wykłady ze stylistyki

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 22,45 zł  


22,45

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy od wielu lat uniwersytecki podręcznik do stylistyki:

- nowoczesny, przystępnie napisany;
- obejmujący całość zagadnień stylistycznych;
- wprowadzający w historię, zakres tematyczny i metody badawcze stylistyki;
- zbierający i porządkujący informacje o najnowszych badaniach nad tekstami internetowymi, etyką wypowiedzi czy językiem religijnym;
- zawierający liczne przykłady, syntetyczne zestawienia i porównania oraz obszerną bibliografię.

Książkę polecamy studentom filologii i dziennikarstwa, maturzystom, nauczycielom polonistom oraz lektorom języka polskiego, a także osobom zawodowo zajmującym się pisaniem i redagowaniem tekstów.


Rok wydania2008
Liczba stron218
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15719-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział I. Styl. Stylistyka – dawniej i dziś     11
   1.1. Pojęcie stylu. Przybliżenie     11
   1.2. Korzenie stylistyki: starożytna poetyka i retoryka, ars predicandi, ars dictaminis     12
   1.3. Stylistyka – narodziny samodzielnej dyscypliny badań filologicznych     13
   1.3.1. Stylistyka w ujęciu Ch. Bally’ego     13
   1.3.2. Pierwsze szkoły stylistyki     14
   1.4. Różne rozumienia terminu styl w teoriach stylistycznych     14
   1.4.1. Indywidualistyczne ujęcie stylu     14
   1.4.2. Funkcjonalne ujęcie stylu     15
   1.4.3. Tekstologiczne ujęcie stylu     15
   1.4.4. Pragmatyczne ujęcie stylu     15
   1.4.5. Semiotyczno-kulturowe ujęcie stylu     16
   1.5. Metody badawcze stylistyki     16
   1.6. Stylistyka dziś     18
   Literatura     20
  
  Rozdział II. Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny     22
   2.1. Język ogólny – język literacki – dialekt kulturalny     22
   2.2. Język mówiony i język pisany     23
   2.2.1. Język mówiony a erystyka niewerbalna     25
   2.3. Regionalne odmiany polszczyzny ogólnej     27
   2.4. Polszczyzna ogólna a polszczyzna środowiskowa     29
   2.5. Polszczyzna ogólna a polszczyzna gwarowa     29
   2.6. Różne klasyfikacje odmian współczesnej polszczyzny     30
   Literatura     35
  
  Rozdział III. Analiza stylistyczna tekstu. Stylistyczna wartość środków językowych     37
   3.1. Wyrazowe środki stylistyczne     37
   3.1.1. Synonimy, hiperonimy, hiponimy     37
   3.1.2. Peryfraza     38
   3.1.3. Wyrazy modne i szablon leksykalny a styl     38
   3.1.4. Wartość stylistyczna wyrazów zapożyczonych     39
   3.1.5. Słownictwo wspólno odmianowe i wyrazy o ograniczonym zakresie użycia (kolokwializmy, profesjonalizmy, regionalizmy, dialektyzmy, kancelaryzmy, scjentyzmy, biblizmy, poetyzmy, archaizmy)     39
   3.1.6. Tropy – niezwykłe użycia wyrazów (metafora, metonimia, animizacja, antropomorfizacja, personifikacja, hiperbola, litota, oksymoron)     43
   3.1.7. Innowacje frazeologiczne     45
   3.2. Składniowe środki stylistyczne     45
   3.2.1. Figury słowne (epitet, gradacja, elipsa, polisyndeton, asyndeton, synonimia, anafora, epifora, inwersja, parenteza)     47
   3.3. Figury myśli (apostrofa, aitiologia, pytanie retoryczne, porównanie, niedopowiedzenie, ironia)     51
   3.4. Stylistyczna wartość neologizmów i form fleksyjnych     53
   3.5. Fonetyczne środki stylistyczne     54
   3.5.1. Wartość stylistyczna dźwięków mowy (harmonia głoskowa, wyrazy dźwiękonaśladowcze, rym)     54
   3.5.2. Prozodyczne elementy stylu (rytmizacja)     56
   Literatura     58
  
  Rozdział IV. Tekst – dyskurs     59
   4.1. Znaczenie terminu tekst. Tekst jako przedmiot badań naukowych     59
   4.2. Funkcjonalny i trans-zdaniowy kierunek badań nad tekstem     60
   4.2.1. Aktualne rozczłonkowanie zdania     60
   4.2.2. Funkcje tekstów     62
   4.3. Pragmatyczny (komunikacyjno-działaniowy) kierunek badań nad tekstem     64
   4.3.1. Pojęcie dyskursu w pragmatycznej teorii tekstu     64
   4.4. Spójność tekstu (koherencja i kohezja)     65
   4.5. Struktura i delimitacja tekstu. Metatekst     69
   Literatura     69
  
  Rozdział V. Gatunki wypowiedzi. Genologia – nauka o gatunkach     71
   5.1. Gatunek – wzorzec tekstu     71
   5.2. M. Bachtin – nowe drogi genologii     71
   5.3. Koncepcja gatunku wg G. Lohfinka – pojęcie kontekstu życiowego     73
   5.4. Inspiracje filozoficzne w genologii     73
   5.4.1. Gry językowe i podobieństwo rodzinne L. Wittgensteina     73
   5.4.2. Teoria aktów mowy (J. Austin, J. Searle, H.P. Grice, A. Wierzbicka)     74
   5.5. Genologia lingwistyczna     77
   5.5.1. Pojęcie gatunku (mowy) w genologii lingwistycznej     77
   5.5.2. Pojęcie gatunku (mowy) w genologii prototypowej     78
   5.6. Pojęcie gatunku w genologii multimedialnej     79
   5.7. Terminy o znaczeniu częściowo synonimicznym z terminem gatunek     79
   5.8. Typologia gatunków literackich i użytkowych     80
   5.8.1. Kryteria typologii gatunków użytkowych     81
   5.9. Społeczna świadomość gatunkowa. Kulturowe uwarunkowanie gatunków mowy     81
   5.10. Współczesne tendencje rozwojowe gatunków. Czynniki wpływające na ich ewolucję     83
   Literatura     84
  
  Rozdział VI. Natura hipertekstu. Gatunki wypowiedzi i język w Internecie     85
   6.1. Internet – krótka historia     85
   6.2. Hipertekst elektroniczny     85
   6.3. Hipertekst literacki     86
   6.3.1. Narodziny idei     87
   6.3.2. Literackie protohiperteksty na papierze     87
   6.3.3. Literackie hiperteksty elektroniczne     88
   6.3.4. Poetyka hipertekstu literackiego     89
   6.4. Teoretycy hipertekstu. Wojna o hipertekst     90
   6.5. Genologia internetowa. Relacje między gatunkami sieciowymi i pozasieciowymi     91
   6.6. Specyfika komunikacji za pośrednictwem komputera     93
   6.7. Język w Internecie – nowa forma oralności (język zapisany)     93
   Literatura     94
  
  Rozdział VII. Język potoczny wśród innych odmian stylistycznych polszczyzny     96
   7.1. Dwa rozumienia pojęcia styl potoczny w językoznawstwie polskim     96
   7.2. Styl potoczny – centrum systemu stylowego języka     97
   7.3. Językowe wyróżniki stylu potocznego     99
   7.3.1. Właściwości fonetyczne stylu potocznego     99
   7.3.2. Gramatyka potoczna     100
   7.3.3. Leksyka potoczna     101
   7.4. Składniki potocznego obrazu świata     103
   Literatura     106
  
  Rozdział VIII. Język religijny     107
   8.1. Język religijny w polskich badaniach językoznawczych     107
   8.2. Język religijny wśród innych odmian polszczyzny     108
   8.3. Odmiany języka religijnego     108
   8.3.1. Styl biblijny – kolebka polskiego języka religijnego     109
   8.3.2. Kanoniczne wypowiedzi religijne – typologia funkcjonalna, charakterystyka językowa     113
   8.4. Gatunki języka religijnego     116
   8.5. Nowe formy ewangelizacji. Współczesne przekształcenia stylistyczne w obrębie języka religijnego     117
   8.6. Ocena stylistyczna zjawisk językowych we współczesnych tekstach religijnych     122
   Literatura     125
  
  Rozdział IX. Styl naukowy i jego gatunki     127
   9.1. Odmiany polszczyzny naukowej     128
   9.2. Cechy stylu naukowego i ich wykładniki językowe     128
   9.3. Gatunki stylu naukowego     132
   9.3.1. Rozprawa naukowa     132
   9.3.2. Esej – gatunek naukowy?     135
   9.3.3. Prezentacja     136
   9.4. Formy wypowiedzi w tekście naukowym     138
   9.4.1. Streszczanie     138
   9.4.2. Cytowanie     139
   9.4.3. Definiowanie     140
   9.4.4. Porównywanie     141
   Literatura     142
  
  Rozdział X. Styl retoryczny i jego gatunki. Polski język polityki     143
   10.1. Narodziny i rozwój polskiego stylu retorycznego     143
   10.2. Przemówienie – jego typy i kompozycja     145
   10.3. Argumentacja     145
   10.3.1. Chwyty erystyczne     146
   10.4. Przemówienia okolicznościowe dziś     147
   10.5. Polski język polityki     148
   10.5.1. Nowomowa – język PRL-u     149
   10.5.2. Polski język polityki po 1989 roku     155
   Literatura     161
  
  Rozdział XI. Styl urzędowy i jego gatunki     162
   11.1. Charakterystyka sytuacji komunikacyjnych, w których stosowany jest styl urzędowy     162
   11.2. Językowe wyróżniki stylu urzędowego. Konflikty celów nadawcy     163
   11.3. Wzorce wypowiedzi – gatunki urzędowe     165
   11.4. Polszczyzna urzędowa – dawniej i dziś     168
   11.4.1. Polszczyzna urzędowa w XX i XXI wieku. Wpływ techniki na kształt stylu urzędowego     169
   Literatura     170
  
  Rozdział XII. Język reklamy     171
   12.1. Nośniki reklamy     172
   12.2. Struktura wypowiedzi reklamowej (elokwencja i dewiza)     172
   12.2.1. Slogan     173
   12.3. Cechy stylu reklamowego     174
   12.4. Językowy obraz świata wyłaniający się z tekstów reklamowych     175
   12.5. Zmiana polskich obyczajów językowych pod wpływem reklamy     177
   Literatura     177
  
  Rozdział XIII. Realizacja. Indywidualizacja. Stylizacja językowa. Intertekstualność     178
   13.1. Język osobniczy (idiolekt)     178
   13.2. Stylizacja     180
   13.2.1. Typologia stylizacji     180
   13.2.2. Funkcje stylizacji     188
   13.3. Intertekstualność     189
   Literatura     190
  
  Rozdział XIV. Nie będziesz szkodził drugiemu mówieniem swoim. Etyczny aspekt stylu wypowiedzi     192
   14.1. „Etyka mówienia” w perspektywie historycznej     192
   14.2. Etyka mowy i pragmatyka     194
   14.3. Etyka mowy a kultura języka     195
   14.4. Normy etyczne w komunikacji międzyludzkiej – rejestr zasad     196
   14.5. Dziedziny komunikacji międzyludzkiej szczególnie narażone na naruszenie zasad etyki mówienia     197
   14.5.1. Działania socjotechniczne mające na celu wpływanie na odbiorcę w perspektywie etycznej (manipulacja a perswazja)     197
   14.6. Językowa zniewaga: pogarda, lekceważenie, brak szacunku     199
   Literatura     202
  
  Rozdział XV. Estetyczne kategorie oceny stylu wypowiedzi     203
   15.1. Elementy wpływające na walory estetyczne wypowiedzi     203
   15.2. Estetyka i stosowność. Błędy stylistyczne     205
   15.3. Estetyka i logika     205
   15.4. Wulgaryzmy – jakość (anty)estetyczna w przekazach codziennych, publicznych, artystycznych     208
   15.5. Grzeczność językowa     210
   Literatura     211
  
  Indeks terminów     213
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia