Wykłady ze stylistyki

Wykłady ze stylistyki

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy od wielu lat uniwersytecki podręcznik do stylistyki:

- nowoczesny, przystępnie napisany;
- obejmujący całość zagadnień stylistycznych;
- wprowadzający w historię, zakres tematyczny i metody badawcze stylistyki;
- zbierający i porządkujący informacje o najnowszych badaniach nad tekstami internetowymi, etyką wypowiedzi czy językiem religijnym;
- zawierający liczne przykłady, syntetyczne zestawienia i porównania oraz obszerną bibliografię.

Książkę polecamy studentom filologii i dziennikarstwa, maturzystom, nauczycielom polonistom oraz lektorom języka polskiego, a także osobom zawodowo zajmującym się pisaniem i redagowaniem tekstów.


Liczba stron218
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15719-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział I. Styl. Stylistyka – dawniej i dziś    11
   1.1. Pojęcie stylu. Przybliżenie    11
   1.2. Korzenie stylistyki: starożytna poetyka i retoryka, ars predicandi, ars dictaminis    12
   1.3. Stylistyka – narodziny samodzielnej dyscypliny badań filologicznych    13
   1.3.1. Stylistyka w ujęciu Ch. Bally’ego    13
   1.3.2. Pierwsze szkoły stylistyki    14
   1.4. Różne rozumienia terminu styl w teoriach stylistycznych    14
   1.4.1. Indywidualistyczne ujęcie stylu    14
   1.4.2. Funkcjonalne ujęcie stylu    15
   1.4.3. Tekstologiczne ujęcie stylu    15
   1.4.4. Pragmatyczne ujęcie stylu    15
   1.4.5. Semiotyczno-kulturowe ujęcie stylu    16
   1.5. Metody badawcze stylistyki    16
   1.6. Stylistyka dziś    18
   Literatura    20
  Rozdział II. Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny    22
   2.1. Język ogólny – język literacki – dialekt kulturalny    22
   2.2. Język mówiony i język pisany    23
   2.2.1. Język mówiony a erystyka niewerbalna    25
   2.3. Regionalne odmiany polszczyzny ogólnej    27
   2.4. Polszczyzna ogólna a polszczyzna środowiskowa    29
   2.5. Polszczyzna ogólna a polszczyzna gwarowa    29
   2.6. Różne klasyfikacje odmian współczesnej polszczyzny    30
   Literatura    35
  Rozdział III. Analiza stylistyczna tekstu. Stylistyczna wartość środków językowych    37
   3.1. Wyrazowe środki stylistyczne    37
   3.1.1. Synonimy, hiperonimy, hiponimy    37
   3.1.2. Peryfraza    38
   3.1.3. Wyrazy modne i szablon leksykalny a styl    38
   3.1.4. Wartość stylistyczna wyrazów zapożyczonych    39
   3.1.5. Słownictwo wspólno odmianowe i wyrazy o ograniczonym zakresie użycia (kolokwializmy, profesjonalizmy, regionalizmy, dialektyzmy, kancelaryzmy, scjentyzmy, biblizmy, poetyzmy, archaizmy)    39
   3.1.6. Tropy – niezwykłe użycia wyrazów (metafora, metonimia, animizacja, antropomorfizacja, personifikacja, hiperbola, litota, oksymoron)    43
   3.1.7. Innowacje frazeologiczne    45
   3.2. Składniowe środki stylistyczne    45
   3.2.1. Figury słowne (epitet, gradacja, elipsa, polisyndeton, asyndeton, synonimia, anafora, epifora, inwersja, parenteza)    47
   3.3. Figury myśli (apostrofa, aitiologia, pytanie retoryczne, porównanie, niedopowiedzenie, ironia)    51
   3.4. Stylistyczna wartość neologizmów i form fleksyjnych    53
   3.5. Fonetyczne środki stylistyczne    54
   3.5.1. Wartość stylistyczna dźwięków mowy (harmonia głoskowa, wyrazy dźwiękonaśladowcze, rym)    54
   3.5.2. Prozodyczne elementy stylu (rytmizacja)    56
   Literatura    58
  Rozdział IV. Tekst – dyskurs    59
   4.1. Znaczenie terminu tekst. Tekst jako przedmiot badań naukowych    59
   4.2. Funkcjonalny i trans-zdaniowy kierunek badań nad tekstem    60
   4.2.1. Aktualne rozczłonkowanie zdania    60
   4.2.2. Funkcje tekstów    62
   4.3. Pragmatyczny (komunikacyjno-działaniowy) kierunek badań nad tekstem    64
   4.3.1. Pojęcie dyskursu w pragmatycznej teorii tekstu    64
   4.4. Spójność tekstu (koherencja i kohezja)    65
   4.5. Struktura i delimitacja tekstu. Metatekst    69
   Literatura    69
  Rozdział V. Gatunki wypowiedzi. Genologia – nauka o gatunkach    71
   5.1. Gatunek – wzorzec tekstu    71
   5.2. M. Bachtin – nowe drogi genologii    71
   5.3. Koncepcja gatunku wg G. Lohfinka – pojęcie kontekstu życiowego    73
   5.4. Inspiracje filozoficzne w genologii    73
   5.4.1. Gry językowe i podobieństwo rodzinne L. Wittgensteina    73
   5.4.2. Teoria aktów mowy (J. Austin, J. Searle, H.P. Grice, A. Wierzbicka)    74
   5.5. Genologia lingwistyczna    77
   5.5.1. Pojęcie gatunku (mowy) w genologii lingwistycznej    77
   5.5.2. Pojęcie gatunku (mowy) w genologii prototypowej    78
   5.6. Pojęcie gatunku w genologii multimedialnej    79
   5.7. Terminy o znaczeniu częściowo synonimicznym z terminem gatunek    79
   5.8. Typologia gatunków literackich i użytkowych    80
   5.8.1. Kryteria typologii gatunków użytkowych    81
   5.9. Społeczna świadomość gatunkowa. Kulturowe uwarunkowanie gatunków mowy    81
   5.10. Współczesne tendencje rozwojowe gatunków. Czynniki wpływające na ich ewolucję    83
   Literatura    84
  Rozdział VI. Natura hipertekstu. Gatunki wypowiedzi i język w Internecie    85
   6.1. Internet – krótka historia    85
   6.2. Hipertekst elektroniczny    85
   6.3. Hipertekst literacki    86
   6.3.1. Narodziny idei    87
   6.3.2. Literackie protohiperteksty na papierze    87
   6.3.3. Literackie hiperteksty elektroniczne    88
   6.3.4. Poetyka hipertekstu literackiego    89
   6.4. Teoretycy hipertekstu. Wojna o hipertekst    90
   6.5. Genologia internetowa. Relacje między gatunkami sieciowymi i pozasieciowymi    91
   6.6. Specyfika komunikacji za pośrednictwem komputera    93
   6.7. Język w Internecie – nowa forma oralności (język zapisany)    93
   Literatura    94
  Rozdział VII. Język potoczny wśród innych odmian stylistycznych polszczyzny    96
   7.1. Dwa rozumienia pojęcia styl potoczny w językoznawstwie polskim    96
   7.2. Styl potoczny – centrum systemu stylowego języka    97
   7.3. Językowe wyróżniki stylu potocznego    99
   7.3.1. Właściwości fonetyczne stylu potocznego    99
   7.3.2. Gramatyka potoczna    100
   7.3.3. Leksyka potoczna    101
   7.4. Składniki potocznego obrazu świata    103
   Literatura    106
  Rozdział VIII. Język religijny    107
   8.1. Język religijny w polskich badaniach językoznawczych    107
   8.2. Język religijny wśród innych odmian polszczyzny    108
   8.3. Odmiany języka religijnego    108
   8.3.1. Styl biblijny – kolebka polskiego języka religijnego    109
   8.3.2. Kanoniczne wypowiedzi religijne – typologia funkcjonalna, charakterystyka językowa    113
   8.4. Gatunki języka religijnego    116
   8.5. Nowe formy ewangelizacji. Współczesne przekształcenia stylistyczne w obrębie języka religijnego    117
   8.6. Ocena stylistyczna zjawisk językowych we współczesnych tekstach religijnych    122
   Literatura    125
  Rozdział IX. Styl naukowy i jego gatunki    127
   9.1. Odmiany polszczyzny naukowej    128
   9.2. Cechy stylu naukowego i ich wykładniki językowe    128
   9.3. Gatunki stylu naukowego    132
   9.3.1. Rozprawa naukowa    132
   9.3.2. Esej – gatunek naukowy?    135
   9.3.3. Prezentacja    136
   9.4. Formy wypowiedzi w tekście naukowym    138
   9.4.1. Streszczanie    138
   9.4.2. Cytowanie    139
   9.4.3. Definiowanie    140
   9.4.4. Porównywanie    141
   Literatura    142
  Rozdział X. Styl retoryczny i jego gatunki. Polski język polityki    143
   10.1. Narodziny i rozwój polskiego stylu retorycznego    143
   10.2. Przemówienie – jego typy i kompozycja    145
   10.3. Argumentacja    145
   10.3.1. Chwyty erystyczne    146
   10.4. Przemówienia okolicznościowe dziś    147
   10.5. Polski język polityki    148
   10.5.1. Nowomowa – język PRL-u    149
   10.5.2. Polski język polityki po 1989 roku    155
   Literatura    161
  Rozdział XI. Styl urzędowy i jego gatunki    162
   11.1. Charakterystyka sytuacji komunikacyjnych, w których stosowany jest styl urzędowy    162
   11.2. Językowe wyróżniki stylu urzędowego. Konflikty celów nadawcy    163
   11.3. Wzorce wypowiedzi – gatunki urzędowe    165
   11.4. Polszczyzna urzędowa – dawniej i dziś    168
   11.4.1. Polszczyzna urzędowa w XX i XXI wieku. Wpływ techniki na kształt stylu urzędowego    169
   Literatura    170
  Rozdział XII. Język reklamy    171
   12.1. Nośniki reklamy    172
   12.2. Struktura wypowiedzi reklamowej (elokwencja i dewiza)    172
   12.2.1. Slogan    173
   12.3. Cechy stylu reklamowego    174
   12.4. Językowy obraz świata wyłaniający się z tekstów reklamowych    175
   12.5. Zmiana polskich obyczajów językowych pod wpływem reklamy    177
   Literatura    177
  Rozdział XIII. Realizacja. Indywidualizacja. Stylizacja językowa. Intertekstualność    178
   13.1. Język osobniczy (idiolekt)    178
   13.2. Stylizacja    180
   13.2.1. Typologia stylizacji    180
   13.2.2. Funkcje stylizacji    188
   13.3. Intertekstualność    189
   Literatura    190
  Rozdział XIV. Nie będziesz szkodził drugiemu mówieniem swoim. Etyczny aspekt stylu wypowiedzi    192
   14.1. „Etyka mówienia” w perspektywie historycznej    192
   14.2. Etyka mowy i pragmatyka    194
   14.3. Etyka mowy a kultura języka    195
   14.4. Normy etyczne w komunikacji międzyludzkiej – rejestr zasad    196
   14.5. Dziedziny komunikacji międzyludzkiej szczególnie narażone na naruszenie zasad etyki mówienia    197
   14.5.1. Działania socjotechniczne mające na celu wpływanie na odbiorcę w perspektywie etycznej (manipulacja a perswazja)    197
   14.6. Językowa zniewaga: pogarda, lekceważenie, brak szacunku    199
   Literatura    202
  Rozdział XV. Estetyczne kategorie oceny stylu wypowiedzi    203
   15.1. Elementy wpływające na walory estetyczne wypowiedzi    203
   15.2. Estetyka i stosowność. Błędy stylistyczne    205
   15.3. Estetyka i logika    205
   15.4. Wulgaryzmy – jakość (anty)estetyczna w przekazach codziennych, publicznych, artystycznych    208
   15.5. Grzeczność językowa    210
   Literatura    211
  Indeks terminów    213
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia