System prawa pracy. TOM I. Część ogólna

-21%

RODZAJ DOSTĘPU

202,24  256,00

Format: pdf

Cena początkowa: 256,00 zł (-21%)

Najniższa cena z 30 dni: 202,24 zł  


202,24

w tym VAT

Tom I Systemu prawa pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień:


pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy,
przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa,
podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy,
ewolucji i rozwoju prawa pracy
funkcji i właściwości prawa pracy,
charakteru norm prawa pracy i modeli ich tworzenia,
źródeł prawa pracy,
zasad prawa pracy,
typów stosowania prawa pracy oraz metodologii wykładni przepisów prawa pracy,
zdarzeń prawa pracy,
roszczeń w prawie pracy,
sankcji w prawie pracy,
intertemporalnego prawa pracy.
Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący, a zaprezentowane w nim rozważania dotyczą również problemów praktycznych ujawniających się na tle funkcjonowania współczesnych stosunków pracy.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów i radców prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwalifikowanej dydaktyce prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.


Rok wydania2017
Liczba stron1764
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-463-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SŁOWO WSTĘPNE | str.    21
  
  ROZDZIAŁ    1
  Pojęcie i systematyka prawa pracy | str.    25
  1.1. Uwagi wstępne | str.    25
  1.2. O problemach definiowania i definicji prawniczych | str.    28
  1.3. Sposoby definiowania prawa pracy i ich periodyzacja w literaturze polskiego prawa pracy | str.    33
  1.4. Definicje legalne prawa pracy w polskim ustawodawstwie | str.    46
  1.5. Definiowanie działów prawa pracy | str.    53
  1.6. "Prawo pracy" czy "prawo socjalne"? | str.    59
  1.7. "Prawo pracy" czy "prawo zatrudnienia"? | str.    66
  1.8. Systematyka prawa pracy | str.    85
  1.8.1. Uwagi ogólne | str.    85
  1.8.2. O tzw. tradycyjnych podziałach prawa pracy i ich wpływie na systematykę polskiego prawa pracy | str.    89
  1.8.3. O tzw. aktualnych systematykach polskiego prawa pracy | str.    95
  
  ROZDZIAŁ    2
  Przedmiot prawa pracy | str.    108
  2.1. Uwagi wstępne | str.    108
  2.2. Stosunki pracy | str.    124
  2.2.1. Umowne stosunki pracy | str.    124
  2.2.2. Pozaumowne stosunki pracy | str.    139
  2.2.2.1. Stosunki pracy z powołania | str.    139
  2.2.2.2. Stosunki pracy z mianowania | str.    143
  2.2.2.3. Stosunki pracy z wyboru | str.    146
  2.2.2.4. Spółdzielcze stosunki pracy | str.    148
  2.3. Stosunki związane ze stosunkami pracy | str.    150
  2.3.1. Zbiorowe stosunki prawa pracy | str.    150
  2.3.2. Procesowe stosunki prawa pracy | str.    155
  2.3.3. Stosunki prawne związane z nadzorem nad warunkami pracy i kontrolą przestrzegania prawa pracy | str.    161
  2.3.4. Stosunki prawne związane z promocją zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu | str.    163
  2.3.5. Inne stosunki prawa pracy | str.    164
  
  ROZDZIAŁ    3
  Miejsce prawa pracy w systemie prawa | str.    166
  3.1. Pojęcie systemu prawa i kryteria jego wewnętrznego podziału | str.    166
  3.2. Wyodrębnienie prawa pracy | str.    169
  3.3. Relacje prawa pracy do wybranych gałęzi prawa | str.    175
  3.3.1. Uwagi wstępne | str.    175
  3.3.2. Prawo pracy a prawo konstytucyjne | str.    175
  3.3.3. Prawo pracy a prawo cywilne | str.    178
  3.3.4. Prawo pracy a prawo administracyjne | str.    183
  3.3.5. Prawo pracy a prawo karne | str.    187
  3.3.6. Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych | str.    188
  3.3.7. Prawo pracy a prawo podatkowe | str.    192
  3.3.8. Prawo pracy a tzw. procesowe prawo pracy | str.    194
  
  ROZDZIAŁ    4
  Aksjologiczne podstawy prawa pracy | str.    201
  4.1. Uwagi wstępne | str.    201
  4.2. Godność człowieka (pracownika) jako centralna wartość w prawie pracy | str.    209
  4.3. Wolność pracy | str.    216
  4.4. Prawo do pracy | str.    219
  4.5. Równość | str.    226
  4.6. Sprawiedliwość społeczna | str.    235
  4.7. Solidarność | str.    250
  4.8. Życie i zdrowie | str.    258
  4.9. Wolność religii i wolność sumienia | str.    266
  4.9.1. Uwagi wstępne | str.    266
  4.9.2. Wolność religii | str.    268
  4.9.3. Wolność sumienia | str.    283
  4.10. Godność osobista (cześć) | str.    300
  4.11. Prywatność | str.    304
  4.12. Rodzina | str.    317
  4.13. Podsumowanie | str.    327
  
  ROZDZIAŁ    5
  Etyczna natura pracy ludzkiej | str.    329
  
  ROZDZIAŁ    6
  Powstanie i ewolucja prawa pracy | str.    340
  6.1. Uwagi wstępne | str.    340
  6.2. Formy regulacji pracy zarobkowej przed rewolucją przemysłową | str.    341
  6.3. Rewolucja przemysłowa i powstanie prawa pracy | str.    345
  6.4. Okres międzywojenny | str.    353
  6.5. Okres od zakończenia II wojny światowej do początku lat 70. XX w. | str.    358
  6.6. Lata 70. i 80. XX w. | str.    364
  6.7. Przełom XX i XXI w. | str.    369
  6.8. Podsumowanie | str.    384
  
  ROZDZIAŁ    7
  Uwarunkowania rozwoju współczesnego prawa pracy | str.    388
  7.1. Uwagi wstępne | str.    388
  7.2. Kontekst przekształceń prawa pracy | str.    390
  7.3. Zróżnicowanie prawnych form świadczenia pracy | str.    396
  7.4. Dyferencja i zakres przedmiotowy prawa pracy | str.    407
  7.5. Zbiorowe stosunki pracy | str.    413
  7.6. Wpływ prawa europejskiego i międzynarodowego | str.    418
  7.7. Granice prawa pracy | str.    424
  7.8. Podsumowanie | str.    431
  
  ROZDZIAŁ    8
  Podmioty prawa pracy | str.    434
  8.1. Uwagi wstępne | str.    434
  8.2. Podmioty typowe dla indywidualnych stosunków pracy | str.    435
  8.2.1. Pracownik | str.    436
  8.2.2. Pracodawca | str.    440
  8.2.3. Pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy | str.    442
  8.2.4. Kandydat na pracownika | str.    443
  8.2.5. Rodzina zmarłego pracownika | str.    443
  8.3. Podmioty typowe dla zbiorowego prawa pracy | str.    445
  8.3.1. Związki zawodowe | str.    445
  8.3.2. Rady pracowników | str.    447
  8.3.3. Inne ciała przedstawicielskie | str.    449
  8.3.4. Załoga | str.    451
  8.3.5. Inwestor | str.    453
  8.3.6. Organizacje pracodawców | str.    455
  8.4. Podmioty prawa pracy w procesowym prawie pracy | str.    456
  
  ROZDZIAŁ    9
  Funkcje prawa pracy | str.    459
  9.1. Uwagi wstępne | str.    459
  9.2. Pojęcie funkcji prawa pracy | str.    469
  9.3. Ochronna funkcja prawa pracy | str.    477
  9.3.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy funkcji ochronnej | str.    479
  9.3.2. Płaszczyzny funkcji ochronnej | str.    480
  9.4. System ochrony pracowników w prawie pracy | str.    489
  9.5. Rola organów państwowych w zapewnieniu przestrzegania uprawnień pracowniczych | str.    494
  9.6. Specyfika funkcji organizacyjnej jako funkcji prawa pracy oraz jej relacje z funkcją ochronną | str.    495
  9.7. Organizacyjna funkcja prawa pracy | str.    500
  9.8. Uwarunkowania skuteczności działania organizacyjnej funkcji prawa pracy | str.    509
  9.9. Funkcja organizacyjna a prawidłowe stanowienie norm prawnych | str.    511
  
  ROZDZIAŁ    10
  Właściwości prawa pracy | str.    517
  10.1. Pojęcie właściwości gałęzi prawa pracy | str.    517
  10.2. Właściwości a funkcje i zasady prawa pracy | str.    519
  10.3. Wpływ związków genetycznych prawa pracy z prawem cywilnym i administracyjnym na właściwości prawa pracy | str.    520
  10.4. Wyodrębnienie i klasyfikacja właściwości prawa pracy do 1989 r. | str.    523
  10.5. Transformacja ustrojowo-gospodarcza a właściwości prawa pracy | str.    526
  10.6. Złożoność metod regulacji | str.    531
  10.7. Uprzywilejowanie pracownika oraz występowanie norm prawnych o szczególnym charakterze | str.    537
  10.8. Dynamika prawa pracy i ekspansja prawa pracy | str.    542
  10.9. Uniformizm prawa pracy | str.    552
  10.10. Dyferencjacja prawa pracy | str.    554
  10.11. Szczególny (swoisty) charakter źródeł prawa pracy | str.    567
  10.12. Udział partnerów społecznych w dialogu społecznym i tworzeniu prawa pracy | str.    575
  10.13. Podsumowanie | str.    579
  
  ROZDZIAŁ    11
  Modele tworzenia prawa pracy | str.    581
  11.1. Uwagi wstępne | str.    581
  11.2. Model międzynarodowy | str.    582
  11.3. Model unijny | str.    583
  11.4. Model ustawodawczy | str.    585
  11.5. Model wykonawczy | str.    586
  11.6. Model negocjacyjny | str.    588
  11.7. Model decyzyjny | str.    590
  11.8. Model negocjacyjno-decyzyjny | str.    594
  11.9. Model heterogeniczny | str.    595
  11.10. Model tworzenia norm zwyczajowych | str.    596
  11.11. Zasady tworzenia prawa pracy | str.    599
  
  ROZDZIAŁ    12
  Sposoby ujęcia prawa pracy | str.    602
  12.1. Prawo pracy w ujęciu publicznoprawnym | str.    602
  12.1.1. Charakter prawny obowiązków ustawowych | str.    604
  12.1.2. Dobro wspólne a solidarność społeczna | str.    606
  12.1.3. Włączenie społeczne i inne wartości zbiorowe jako podstawowy element dobra wspólnego w prawie pracy | str.    609
  12.1.4. Wolność pracy (prawo do pracy) jako kwintesencja samorealizacji jednostki | str.    610
  12.1.5. Umowa o pracę jako umowa prawa publicznego | str.    611
  12.1.6. Pracodawca jako podmiot administrujący | str.    613
  12.1.7. Zasada uprzywilejowania a publiczne prawo pracy | str.    615
  12.1.8. Zbiorowe prawo pracy a publicznoprawne ujęcie prawa pracy | str.    616
  12.1.9. Przedmiot prawa pracy a publicznoprawne ujęcie prawa pracy | str.    617
  12.2. Prawo pracy w ujęciu heterogenicznym | str.    618
  12.2.1. Uwagi wstępne | str.    618
  12.2.2. Przedmiot prawa pracy a heterogeniczne ujęcie prawa pracy | str.    619
  12.2.3. Umowne i pozaumowne stosunki pracy | str.    622
  12.2.4. Relacje prawa pracy do innych gałęzi prawa | str.    625
  12.2.5. Podsumowanie | str.    628
  
  ROZDZIAŁ    13
  Charakter norm prawa pracy | str.    630
  
  ROZDZIAŁ    14
  Pojęcie, systematyka i hierarchia źródeł prawa pracy | str.    646
  
  ROZDZIAŁ    15
  Konstytucyjne źródła prawa pracy | str.    666
  15.1. Uwagi wstępne | str.    666
  15.2. Konstytucyjny system formalnych źródeł prawa | str.    668
  15.3. Konstytucja jako źródło prawa pracy - zakres i relacje między regulacjami dotyczącymi wolności i praw związanych z pracą | str.    681
  15.4. Ogólne reguły dotyczące ram ustroju pracy oraz wolności i praw związanych z pracą | str.    684
  15.5. Ochrona wolności i praw człowieka oraz warunki ich ograniczenia | str.    690
  15.6. Sposób ujęcia i charakter regulacji konstytucyjnych wolności i praw dotyczących pracy | str.    693
  15.7. Charakterystyka podstawowych konstytucyjnych ram ustrojowych prawa pracy | str.    698
  15.7.1. Zasada sprawiedliwości społecznej | str.    698
  15.7.2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej | str.    710
  15.7.3. Zasada ochrony pracy i państwowy nadzór nad warunkami pracy | str.    714
  15.8. Charakterystyka podstawowych zasad katalogu wolności i praw jednostek | str.    721
  15.8.1. Uwagi wstępne | str.    721
  15.8.2. Zasada godności - jej poszanowanie i ochrona | str.    722
  15.8.3. Zasada równości wobec prawa oraz niedyskryminacji | str.    727
  15.9. Konstytucyjne wolności i prawa podmiotów indywidualnych w stosunkach pracy | str.    733
  15.9.1. Wolność pracy | str.    733
  15.9.2. Wolność wyboru zawodu | str.    738
  15.9.3. Wolność wykonywania zawodu | str.    739
  15.9.4. Wolność wyboru miejsca pracy | str.    742
  15.9.5. Wynagrodzenie | str.    742
  15.9.6. Obowiązek państwa prowadzenia polityki zmierzającej do pełnego i produktywnego zatrudnienia | str.    745
  15.9.7. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy | str.    748
  15.9.8. Prawa pracownika do dni wolnych i płatnych urlopów | str.    758
  15.9.9. Zakaz zatrudniania dzieci | str.    765
  15.10. Konstytucyjne źródła zbiorowych stosunków pracy | str.    765
  15.10.1. Uwagi wstępne | str.    765
  15.10.2. Swoboda tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych .    766
  15.10.3. Prawa do rokowań, strajku i innych form protestu | str.    771
  15.11. Wolność i prawa pracownicze w warunkach stanów nadzwyczajnych | str.    774
  
  ROZDZIAŁ    16
  Źródła międzynarodowego i europejskiego prawa pracy | str.    777
  16.1. Pojęcie prawa międzynarodowego i europejskiego i ich znaczenie jako źródeł prawa | str.    777
  16.2. Znaczenie prawa międzynarodowego i europejskiego w polskim porządku prawnym | str.    786
  16.3. Umowy dwustronne jako źródło międzynarodowego prawa pracy i ich wpływ na polskie prawo pracy | str.    791
  16.4. Dokumenty wydawane przez organizacje międzynarodowe jako źródło międzynarodowego prawa pracy i ich wpływ na polskie prawo pracy | str.    792
  16.5. Regulacje Unii Europejskiej i ich rola jako źródła prawa pracy | str.    800
  16.6. Podsumowanie | str.    810
  
  ROZDZIAŁ    17
  Ustawowe i wykonawcze źródła prawa pracy | str.    811
  17.1. Ustawy jako źródła prawa pracy | str.    811
  17.2. Kodeks pracy jako źródło prawa pracy | str.    817
  17.2.1. Kodyfikacja prawa pracy - zagadnienia ogólne | str.    817
  17.2.2. Charakterystyka polskiego kodeksu pracy jako źródła prawa pracy | str.    821
  17.3. Ustawy pozakodeksowe jako źródła prawa pracy | str.    826
  17.4. Kodeks cywilny jako subsydiarne źródło regulacji stosunku pracy | str.    830
  17.5. Rozporządzenia jako źródła prawa pracy | str.    838
  
  ROZDZIAŁ    18
  Swoiste źródła prawa pracy | str.    843
  18.1. Źródła "swoiste" - geneza i funkcje | str.    843
  18.2. Układy zbiorowe pracy w systemie prawa pracy | str.    851
  18.2.1. Podstawy prawne regulacji układowej | str.    851
  18.2.2. Charakter prawny układu zbiorowego pracy | str.    854
  18.2.3. Strony układów zbiorowych pracy | str.    858
  18.2.4. Formowanie się strony pracowniczej układu zbiorowego pracy | str.    861
  18.2.4.1. Układ ponadzakładowy | str.    862
  18.2.4.2. Układ zakładowy | str.    865
  18.2.5. Strona pracownicza układu zbiorowego pracy | str.    868
  18.2.5.1. Układ ponadzakładowy | str.    868
  18.2.5.2. Układ zakładowy | str.    869
  18.2.6. Zasady ustalania "reprezentatywności" układowej | str.    871
  18.2.7. Zasady ustalania "reprezentatywności" zakładowych organizacji związkowych | str.    876
  18.2.8. Kwestia reprezentatywności organizacji pracodawców | str.    879
  18.2.9. Treść układu zbiorowego pracy | str.    880
  18.2.10. Zakres podmiotowy układów zbiorowych pracy | str.    887
  18.2.11. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy | str.    890
  18.2.11.1. Rokowania układowe | str.    890
  18.2.11.2. Forma i czas obowiązywania układu | str.    896
  18.2.11.3. Rejestracja i wejście w życie układu | str.    898
  18.2.11.4. Zmiana treści układu | str.    902
  18.2.11.5. Rozwiązanie układu | str.    903
  18.2.11.6. Zawieszenie stosowania układu | str.    910
  18.3. Inne porozumienia zbiorowe w systemie prawa pracy | str.    911
  18.3.1. Uwagi wstępne | str.    911
  18.3.2. Pojęcie porozumienia zbiorowego, jego rodzaje i funkcje | str.    914
  18.3.3. Porozumienia zbiorowe "nazwane" | str.    922
  18.3.4. Porozumienia zbiorowe "nienazwane" | str.    926
  18.3.5. Uznanie porozumienia zbiorowego jako normatywnego porozumienia zbiorowego | str.    938
  18.4. Regulaminy w systemie prawa pracy | str.    942
  18.4.1. Uwagi wstępne | str.    942
  18.4.2. Kształtowanie regulaminów i ich charakteru prawnego | str.    944
  18.4.3. Charakter prawny współczesnych regulaminów w prawie pracy oraz określenie charakteru norm w nich zawartych | str.    948
  18.4.4. Sposób przyjmowania regulaminów | str.    951
  18.4.5. Zakres regulacji i wzajemne relacje regulaminów do pozostałych "swoistych" źródeł prawa pracy | str.    954
  18.4.6. Regulaminy a kodeksy moralne | str.    958
  18.5. Statuty w systemie prawa pracy | str.    959
  18.5.1. Uwagi wstępne | str.    959
  18.5.2. Postanowienia statutów a prawo pracy | str.    961
  18.5.3. Umiejscowienie postanowień statutu w tzw. hierarchii źródeł prawa pracy | str.    967
  18.5.4. Podsumowanie | str.    968
  
  ROZDZIAŁ    19
  Ogólnoteoretyczne aspekty wyodrębnienia zasad prawa pracy | str.    970
  
  ROZDZIAŁ    20
  Podstawowe zasady indywidualnego prawa pracy | str.    998
  20.1. Prawo do pracy | str.    998
  20.1.1. Uwagi wstępne | str.    998
  20.1.2. Podstawy prawne | str.    1000
  20.1.3. Treść prawa do pracy | str.    1015
  20.1.3.1. Prawo do zatrudnienia swobodnie wybranego | str.    1016
  20.1.3.2. Prawo do zatrudnienia z gwarantowanym przez państwo wynagrodzeniem minimalnym | str.    1032
  20.1.3.3. Prawo do pomocy w podjęciu zatrudnienia | str.    1035
  20.2. Swoboda nawiązania stosunku pracy | str.    1040
  20.2.1. Uwagi wstępne | str.    1040
  20.2.2. Treść zasady swobody nawiązania stosunku pracy | str.    1044
  20.2.2.1. Zgodna wola stron jako warunek nawiązania stosunku pracy | str.    1044
  20.2.2.2. Sposób złożenia zgodnych oświadczeń woli stron oraz ich forma | str.    1050
  20.2.2.3. Swoboda wyboru podstawy zatrudnienia | str.    1052
  20.2.2.4. Swoboda kształtowania treści stosunku pracy | str.    1054
  20.3. Zasada ochrony godności i innych dóbr osobistych pracownika | str.    1056
  20.3.1. Uwagi wstępne | str.    1056
  20.3.2. Podstawy prawne | str.    1057
  20.3.3. Treść zasady | str.    1066
  20.4. Zasada równości pracowników w dziedzinie zatrudnienia i niedyskryminacji w zatrudnieniu | str.    1084
  20.4.1. Uwagi wstępne | str.    1084
  20.4.2. Podstawy prawne | str.    1084
  20.4.3. Treść zasady | str.    1087
  20.5. Zasada godziwego wynagrodzenia za pracę | str.    1101
  20.5.1. Uwagi wstępne | str.    1101
  20.5.2. Podstawy prawne | str.    1103
  20.5.3. Treść zasady | str.    1108
  20.6. Zasada prawa do wypoczynku | str.    1113
  20.6.1. Podstawy prawne | str.    1113
  20.6.2. Treść zasady | str.    1117
  20.7. Zasada zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy | str.    1122
  20.7.1. Podstawy prawne | str.    1122
  20.7.2. Treść zasady | str.    1125
  20.8. Zasada zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników | str.    1128
  20.9. Zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych | str.    1131
  20.10. Zasada uprzywilejowania pracownika | str.    1134
  
  ROZDZIAŁ    21
  Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy | str.    1143
  21.1. Zasada wolności związkowej w stosunkach pracy | str.    1143
  21.1.1. Uwagi wstępne | str.    1143
  21.1.2. Podstawy prawne | str.    1146
  21.1.3. Treść zasady | str.    1151
  21.1.3.1. Wolność koalicji ludzi pracy | str.    1152
  21.1.3.2. Wolność koalicji pracodawców | str.    1154
  21.1.3.3. Negatywna wolność związkowa | str.    1156
  21.1.3.4. Wolność działania organizacji pracowników i pracodawców | str.    1157
  21.2. Zasada dialogu społecznego w stosunkach pracy | str.    1164
  21.2.1. Uwagi wstępne | str.    1164
  21.2.2. Podstawy prawne | str.    1166
  21.2.3. Treść zasady | str.    1168
  21.3. Zasada partycypacji pracowników w zarządzaniu zakładem pracy | str.    1172
  21.3.1. Uwagi wstępne | str.    1172
  21.3.2. Podstawy prawne | str.    1173
  21.3.3. Treść zasady | str.    1179
  21.4. Zasada wolności akcji zbiorowych w stosunkach pracy | str.    1186
  21.4.1. Uwagi wstępne | str.    1186
  21.4.2. Podstawy prawne | str.    1187
  21.4.3. Treść zasady | str.    1188
  
  ROZDZIAŁ    22
  Podstawowe zasady procesowego prawa pracy | str.    1193
  22.1. Zasada szczególnej ochrony słusznych interesów pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    1193
  22.2. Zasada prawdy obiektywnej w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    1202
  22.3. Zasada polubownego likwidowania sporów w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    1207
  
  ROZDZIAŁ    23
  Typy stosowania prawa pracy | str.    1215
  23.1. Uwagi wstępne | str.    1215
  23.2. Typy stosowania prawa a prawo pracy | str.    1219
  23.2.1. Administracyjny typ stosowania prawa pracy | str.    1220
  23.2.2. Kierowniczy typ stosowania prawa pracy | str.    1221
  23.2.3. Sądowy typ stosowania prawa pracy | str.    1223
  23.3. Proces stosowania prawa pracy w ujęciu decyzyjnym | str.    1225
  
  ROZDZIAŁ    24
  Rola orzecznictwa sądowego w procesie stosowania prawa pracy | str.    1229
  24.1. Uwagi wstępne | str.    1229
  24.2. Funkcje Sądu Najwyższego w polskim systemie sądownictwa pracy | str.    1231
  24.3. Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na kodeks pracy | str.    1236
  24.4. Orzecznictwo sądów administracyjnych | str.    1242
  24.5. Znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego | str.    1244
  24.6. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str.    1247
  24.7. Wzajemnie oddziaływanie nauki prawa pracy i judykatury | str.    1250
  
  ROZDZIAŁ    25
  Metodologia wykładni przepisów prawa pracy | str.    1253
  25.1. Uwagi wstępne | str.    1253
  25.2. Znaczenie terminu "wykładnia prawa" | str.    1255
  25.3. Przedmiot wykładni prawa pracy | str.    1257
  25.4. Rodzaje wykładni prawa pracy | str.    1259
  25.5. Etapy wykładni prawa | str.    1265
  25.6. Problem luk w prawie pracy | str.    1273
  
  ROZDZIAŁ    26
  Zwyczaj w prawie pracy | str.    1277
  26.1. Uwagi wstępne | str.    1277
  26.2. Zwyczaj a prawo zwyczajowe | str.    1278
  26.3. Zwyczaj a klauzule generalne | str.    1280
  26.4. Zwyczaj a stosowanie prawa pracy | str.    1283
  26.4.1. Uwagi wstępne | str.    1283
  26.4.2. Treść zobowiązań w prawie pracy | str.    1285
  26.4.3. Wykonanie zobowiązań | str.    1289
  26.5. Podsumowanie | str.    1294
  
  ROZDZIAŁ    27
  Zdarzenia prawne w prawie pracy | str.    1296
  27.1. Uwagi wstępne | str.    1296
  27.2. Zdarzenia prawne prawa pracy | str.    1297
  27.3. Typy zdarzeń prawnych w prawie pracy | str.    1300
  27.3.1. Zdarzenia prawne sensu stricto | str.    1300
  27.3.2. Czynności z zakresu prawa pracy | str.    1301
  27.3.2.1. Czynności prawne w prawie pracy | str.    1301
  27.3.2.2. Rodzaje czynności prawnych | str.    1301
  27.3.2.3. Oświadczenie woli jako element czynności prawnej | str.    1304
  27.3.2.3.1. Forma czynności prawnych | str.    1305
  27.3.2.3.2. Wady oświadczenia woli | str.    1308
  27.3.2.3.3. Wykładnia oświadczeń woli | str.    1317
  27.3.2.3.4. Zawieranie umów | str.    1319
  27.3.2.3.5. Treść czynności prawnych | str.    1320
  27.3.2.4. Czynności zbiorowego prawa pracy | str.    1324
  27.3.3. Czynności kierownicze | str.    1325
  27.3.3.1. Czynności dyrektywne | str.    1326
  27.3.3.2. Czynności dyscyplinarne | str.    1326
  27.3.3.3. Czynności dystrybutywne | str.    1327
  27.4. Oświadczenia wiedzy | str.    1328
  27.5. Orzeczenia sądu i decyzje administracyjne | str.    1329
  
  ROZDZIAŁ    28
  Prawa podmiotowe w prawie pracy | str.    1331
  28.1. Konstrukcja, istota i nabycie praw podmiotowych | str.    1331
  28.2. Ustanie, utrata i zrzeczenie się prawa podmiotowego | str.    1336
  28.3. Rodzaje praw podmiotowych | str.    1338
  28.3.1. Rodzaje praw podmiotowych według kryterium ich budowy | str.    1338
  28.3.2. Rodzaje praw podmiotowych według przedmiotu ich treści | str.    1341
  28.4. Dopuszczalność ograniczenia prawa podmiotowego | str.    1342
  28.4.1. Kontraktowe ograniczenie prawa podmiotowego | str.    1343
  28.4.2. Ustawowe ograniczenie prawa podmiotowego | str.    1344
  28.5. Realizacja prawa podmiotowego | str.    1346
  28.6. Zagadnienie nadużycia prawa w prawie pracy | str.    1349
  28.7. Klauzule generalne | str.    1359
  28.7.1. Pojęcie klauzul generalnych i wzajemna ich relacja | str.    1359
  28.7.2. Zasady współżycia społecznego - zakres znaczeniowy i mechanizm działania | str.    1371
  28.7.3. Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa - zakres znaczeniowy i mechanizm działania | str.    1383
  28.7.4. Określenie relacji między klauzulami zasady współżycia społecznego a społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa | str.    1387
  28.8. Problem dobrej wiary i słuszności w prawie pracy | str.    1392
  
  ROZDZIAŁ    29
  Roszczenia w prawie pracy | str.    1400
  
  ROZDZIAŁ    30
  Domniemania i fikcje prawne w prawe pracy | str.    1415
  30.1. Zagadnienia pojęciowe | str.    1415
  30.2. Fikcje prawne w przepisach prawa pracy | str.    1423
  30.3. Domniemania prawne w prawie pracy | str.    1429
  
  ROZDZIAŁ    31
  Ciężar dowodu w prawie pracy | str.    1431
  31.1. Uwagi wstępne | str.    1431
  31.2. Regulacja ciężaru dowodu w prawie pracy | str.    1434
  31.2.1. Uwagi ogólne | str.    1434
  31.2.2. Zmiany rozkładu ciężaru dowodu | str.    1437
  31.3. Rozkład ciężaru dowodu w indywidualnym prawie pracy | str.    1442
  31.3.1. Domniemania związane z nawiązaniem stosunku pracy | str.    1442
  31.3.2. Ciężar dowodzenia przyczyn wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy | str.    1447
  31.3.3. Ciężar dowodzenia roszczeń pracowniczych uzależnionych od możliwości pracodawcy | str.    1452
  31.3.4. Odpowiedzialność materialna pracownika | str.    1455
  31.3.4.1. Odpowiedzialność materialna według zasad ogólnych | str.    1455
  31.3.4.2. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone | str.    1456
  31.3.5. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązków wobec pracownika | str.    1462
  31.3.5.1. Uwagi ogólne | str.    1462
  31.3.5.2. Ciężar dowodzenia roszczeń wywodzonych z nakazu równego traktowania pracowników | str.    1462
  31.3.5.3. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu | str.    1471
  31.3.6. Ciężar dowodu świadczenia pracy nadliczbowej | str.    1473
  31.4. Ciężar dowodu w stosunkach zbiorowego prawa pracy | str.    1475
  31.5. Problem ciężaru dowodu w administracyjnych stosunkach prawa pracy | str.    1480
  
  ROZDZIAŁ    32
  Sankcje w prawie pracy | str.    1485
  32.1. Uwagi wstępne | str.    1485
  32.2. Odpowiedzialność kompensacyjna podmiotów prawa pracy | str.    1489
  32.2.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników | str.    1489
  32.2.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza zbiorowych podmiotów prawa pracy | str.    1497
  32.3. Odpowiedzialność podmiotów prawa pracy o charakterze niekompensacyjnym | str.    1501
  32.3.1. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna | str.    1501
  32.3.2. Odpowiedzialność karna i za wykroczenia | str.    1508
  32.3.3. Sankcje wadliwych czynności prawnych | str.    1514
  32.4. Szczególne sankcje prawa pracy | str.    1516
  32.4.1. Sankcje szczególne stosowane wobec pracowników | str.    1516
  32.4.2. Sankcje szczególne stosowane wobec zbiorowych podmiotów prawa pracy | str.    1518
  
  ROZDZIAŁ    33
  Intertemporalne prawo pracy | str.    1521
  
  WYKAZ SKRÓTÓW | str.    1553
  
  BIBLIOGRAFIA | str.    1561
  
  ORZECZENIA | str.    1713
  
  INDEKS RZECZOWY | str.    1741
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia