Prawo socjalne

Nowe wydanie 2010

2 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,40  49,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 49,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 29,40 zł  


29,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe zmienione wydanie podręcznika do przedmiotów: prawo pracy i polityka społeczna na kierunkach ekonomicznych oraz administracyjnych.


W książce omówiono następujące zagadnienia:  • prawo pracy,

  • ubezpieczenie społeczne,

  • pomoc i zaopatrzenie społeczne,

  • zatrudnienie,

  • ochrona zdrowia,

  • ochrona prawa do mieszkania,

  • prawo międzynarodowe i europejskie.


Autor prezentuje aktualny stan prawny, przede wszystkim w zakresie emerytur w nowym systemie emerytalnym, w tym emerytur pomostowych, systemu rentowego, świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, pomocy społecznej, uprawnień mieszkaniowych i dodatków mieszkaniowych. Po każdej części tekstu zostały zamieszczone spisy polecanej literatury, a także wykaz podstawowych aktów prawnych na końcu książki.


Uniwersalny charakter publikacji sprawia, że może ona być z powodzeniem wykorzystywana zarówno przez studentów i wykładowców, jak i przez praktyków, zwłaszcza pracowników służb socjalnych i specjalistów ds. kadr.


Rok wydania2010
Liczba stron296
KategoriaPrawo pracy
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16865-0
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  Literatura    14
  
  Część pierwsza. PRAWO PRACY    17
  
    Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy    17
      1. Pojęcie prawa pracy    17
      2. Geneza i rozwój ochrony pracy    18
      3. Ochrona pracy w Polsce    19
      4. Funkcje i zasady prawa pracy    22
      5. Charakter norm prawa pracy    24
      6. Zakres podmiotowy    25
      7. Zakres przedmiotowy    26
      8. Źródła prawa pracy    27
      9. Nadzór nad warunkami pracy    29
  
    Rozdział II. Stosunek pracy    32
      1. Strony stosunku pracy    32
      2. Stosunek pracy i jego podstawy    33
      3. Umowa o pracę    35
      4. Umowa o pracę a umowa o dzieło i umowa zlecenia    37
      5. Zakaz konkurencji    39
      6. Umowy terminowe    39
      7. Umowa na czas nieokreślony    40
      8. Rozwiązanie umowy o prace˛ bez wypowiedzenia    42
      9. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (zwolnienia grupowe)    44
      10. Wygaśnięcie umowy z mocy prawa    46
      11. Telepraca    47
  
    Rozdział III. Wynagrodzenie za pracę    49
      1. Pojęcie, zasady i system wynagradzania    49
      2. Ochrona wynagrodzenia    51
      3. Wynagrodzenie gwarancyjne    52
      4. Odprawa w razie śmierci pracownika, przejścia na emeryturę lub rentę    53
      5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    53
      6. Przedawnienie    54
  
    Rozdział IV. Odpowiedzialność pracownika    55
      1. Odpowiedzialność porządkowa    55
      2. Odpowiedzialność materialna    56
  
    Rozdział V. Czas pracy i urlopy    60
      1. Czas pracy    60
      2. Urlop wypoczynkowy    63
      3. Urlopy bezpłatne    65
  
    Rozdział VI. Uprawnienia rodzicielskie i ochrona pracy młodocianych    67
      1. Uprawnienia rodzicielskie    67
      2. Urlop wychowawczy    69
      3. Ochrona pracy młodocianych    70
  
    Rozdział VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy    72
      1. Uwagi ogólne    72
      2. Postępowanie w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej    74
  
    Rozdział VIII. Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika    76
      1. Rozstrzyganie sporu przez sąd    76
      2. Postępowanie pojednawcze    77
      3. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika    78
  
    Rozdział IX. Zbiorowe prawo pracy    80
      1. Pojęcie zbiorowego prawa pracy    80
      2. Związki zawodowe    81
      3. Organizacje pracodawców    85
      4. Rokowania i układy zbiorowe pracy    85
      5. Rozwiązywanie sporów zbiorowych    88
      6. Partycypacja pracownicza    91
    Literatura    93
  
  Cześć druga. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE    99
  
    Rozdział X. Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego    99
      1. Pojęcie zabezpieczenia, ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego    99
      2. Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego    102
      3. Ubezpieczenie społeczne w Polsce    105
      4. Ogólna charakterystyka rozwiązań prawa ubezpieczenia społecznego    106
      5. Struktura i obowiązek ubezpieczenia społecznego    109
  
    Rozdział XI. Administracja i finansowanie    113
      1. Administracja    113
      2. Finansowanie    115
      3. Składki i ich płatnicy    116
  
    Rozdział XII. Zasiłki    119
      1. Zasiłki – ogólnie    119
      2. Zasiłek chorobowy    120
      3. Świadczenie rehabilitacyjne    121
      4. Zasiłek wyrównawczy    122
      5. Zasiłek macierzyński    122
      6. Zasiłek opiekuńczy    123
      7. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania    124
  
    Rozdział XIII. Emerytura (system wygasający)    125
      1. Emerytury i renty – ogólnie    125
      2. Emerytura    127
      3. Podstawa wymiaru, wysokość i waloryzacja    128
      4. Dodatki do emerytur i rent    129
      5. Zawieszenie emerytury i renty    130
      6. Górnicy    130
  
    Rozdział XIV. Renty    132
      1. Niezdolność do pracy    132
      2. Renta szkoleniowa    133
      3. Renta z tytułu niezdolności do pracy    133
      4. Renta rodzinna    134
      5. Zasiłek pogrzebowy    136
  
    Rozdział XV. Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej    137
      1. Wypadek przy pracy i choroba zawodowa    137
      2. Renty wypadkowe    139
      3. Jednorazowe odszkodowanie    140
      4. Inne świadczenia    140
      5. Składka    141
  
    Rozdział XVI. Postępowanie w sprawie świadczeń    142
      1. Ogólne zasady postępowania    142
      2. Ogólne zasady wypłaty świadczeń i zwrotu świadczeń nienależnie pobranych    143
      3. Postępowanie w sprawie zasiłków i ich wypłata    144
      4. Postępowanie wyjaśniające i dowodowe oraz orzekanie w sprawach emerytalno-rentowych    146
      5. Wypłata, zwrot, potrącenia i egzekucja z emerytur i rent    148
      6. Postępowanie w sprawach wypadku przy pracy i choroby zawodowej    150
      7. Postępowanie odwoławcze    151
  
    Rozdział XVII. Reforma emerytalna i obowiązek oszczędzania    153
      1. Reforma w ogólności    153
      2. Emerytury powszechne    155
      3. Przymus oszczędzania    156
      4. Emerytury kapitałowe    159
      5. Emerytury pomostowe    159
      6. Zakładowe systemy emerytalne    160
  
    Rozdział XVIII. Ubezpieczenie społeczne rolników    163
      1. Odrębność systemu    163
      2. Świadczenia ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego    165
      3. Świadczenia ubezpieczenia emerytalno-rentowego    165
      4. Inne świadczenia    166
      5. Umowa z następcą    166
  
    Rozdział XIX. System emerytalny w służbie państwowej    168
      1. Zabezpieczenie w służbie państwowej – zagadnienia ogólne    168
      2. Zaopatrzenie żołnierzy zawodowych    169
      3. Zaopatrzenie funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych    170
    Literatura    171
  
  Cześć trzecia. POMOC I ZAOPATRZENIE SPOŁECZNE    177
  
    Rozdział XX. Pomoc społeczna    177
      1. Pojęcie pomocy społecznej    177
      2. Regulacja prawna    179
      3. Zasady ogólne    180
      4. Organizacja pomocy społecznej    183
      5. Świadczenia    185
      6. Postępowanie    189
  
    Rozdział XXI. Pomoc alimentacyjna    191
      1. Organizacja i zakres    191
      2. Świadczenie alimentacyjne    192
  
    Rozdział XXII. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne    193
      1. Charakter świadczeń rodzinnych    193
      2. Zasiłek rodzinny    194
      3. Świadczenia opiekuńcze    195
      4. Postępowanie    196
      5. Pomoc dla kobiet w ciąży    197
  
    Rozdział XXIII. Szczególne formy zaopatrzeniowe    198
      1. Renta socjalna    198
      2. Wypadki w szczególnych okolicznościach    198
      3. Świadczenie dla ofiar przestępstw    199
  
    Rozdział XXIV. Zaopatrzenie w związku z obroną kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich    200
      1. Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych    200
      2. Zaopatrzenie kombatantów    201
      3. Świadczenia związane ze służbą wojskową    202
      4. Świadczenia w związku zz udzuieleniem pomocy policji    202
      Literatura    204
  
  Część czwarta. ZATRUDNIENIE    207
  
    Rozdział XXV. Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania    207
      1. Organizacja administracji zatrudnienia    207
      2. Pośrednictwo pracy    209
      3. Fundusz Pracy    211
      4. Agencje zatrudnienia    211
  
    Rozdział XXVI. Zabezpieczenie na wypadek braku pracy    213
      1. Uprawnieni do świadczeń    213
      2. Zasiłek dla bezrobotnych    214
      3. Szkolenie zawodowe    216
      4. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i pomoc w tworzeniu miejsc pracy    217
  
    Rozdział XXVII. Zatrudnianie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce    219
      1. Zatrudnianie obywateli polskich za granica˛ u pracodawców zagranicznych    219
      2. Zatrudnianie cudzoziemców    220
  
    Rozdział XXVIII. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy    222
      1. System ochrony    222
      2. Uprawnienia do świadczeń    223
  
    Rozdział XXIX. Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych    225
      1. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych    225
      2. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych    226
      3. Zakłady pracy chronionej    227
      4. Pośrednictwo pracy i świadczenia w razie braku pracy    228
      5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    228
  
    Rozdział XXX. Szczególne formy aktywności i pracy    230
      1. Praca tymczasowa    230
      2. Zatrudnienie socjalne    231
      3. Spółdzielnie socjalne    232
      4. Wolontariat    232
    Literatura    234
  
  Część piąta. OCHRONA ZDROWIA    239
  
    Rozdział XXXI. Opieka zdrowotna    239
      1. Rozwój ochrony zdrowia    239
      2. Organizacja i świadczenia opieki zdrowotnej    241
      3. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej    242
      4. Świadczenia szpitalne    244
      5. Orzecznictwo lekarskie    245
      6. Państwowe Ratownictwo Medyczne    246
  
    Rozdział XXXII. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej    247
      1. Ubezpieczenie zdrowotne    247
      2. Świadczenia zdrowotne    249
      3. Odpłatność za leki i materiały medyczne    251
      4. Świadczenia i obowiązki związane z wymaganiami sanitarnymi    251
      5. Ochrona zdrowia psychicznego    252
    Literatura    254
  
  Część szósta. OCHRONA PRAWA DO MIESZKANIA    259
  
    Rozdział XXXIII. Forma i zakres prawa do mieszkania    259
      1. Ochrona mieszkania w prawie socjalnym    259
      2. Rozwój reglamentacji mieszkaniowej    259
      3. Rodzaje prawa do mieszkania    262
      4. Reforma gospodarki mieszkaniowej    263
      5. Najem lokali    265
      6. Lokale socjalne    268
  
    Rozdział XXXIV. Czynsze i dodatki mieszkaniowe    269
      1. Czynsze i inne opłaty    269
      2. Dodatki mieszkaniowe    270
    Literatura    272
  
  Aneks. Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej    273
    1. Organizacje międzynarodowe    273
    2. Międzynarodowa Organizacja Pracy    274
    3. Unia Europejska    276
  Literatura    278
  Wykaz podstawowych przepisów    280
  Skorowidz    285
RozwińZwiń