Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

60,80  76,00

Format: pdf

60,8076,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji w przystępny sposób omówiono:


prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej,
zagadnienia dotyczące zasad, źródeł i wykładni prawa podatkowego,
ogólne materialne prawo podatkowe oraz szczegółowe prawo podatkowe w podziale na podatki dochodowe, obrotowe i majątkowe,
publiczne prawo bankowe, z uwzględnieniem m.in. zagadnień dotyczących NBP, działalności bankowej, nadzoru bankowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawowych kwestii Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.


W podręczniku nie tylko wyjaśniono podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiono ocenę ich funkcjonowania w praktyce.


Autorami opracowania są pracownicy Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa, administracji i zarządzania, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych o profilu finansowym i podatkowym. Będzie cennym źródłem wiedzy dla praktyków specjalizujących się w finansach samorządowych, podatkach i bankowości.


Liczba stron580
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-259-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    15
  
  
  Część A
  Prawo finansów publicznych
  
  
  Rozdział. I
  System finansów publicznych i prawa finansowego (Elżbieta Chojna-Duch)
  | str.    21
  1. Istota finansów publicznych i publicznej działalności finansowej | str.    21
  1.1. Pojęcie finansów publicznych | str.    21
  1.2. Rodzaje publicznych operacji finansowych | str.    23
  1.3. Finanse publiczne a finanse prywatne | str.    24
  2. System finansowy państwa | str.    25
  2.1. Publiczny system finansowy | str.    25
  2.2. Rynkowy system finansowy | str.    29
  3. Prawo finansowe | str.    33
  3.1. System prawa finansowego | str.    33
  3.2. Źródła prawa finansowego | str.    36
  3.3. Stabilizacyjne reguły fiskalne | str.    40
  4. Skarb Państwa | str.    44
  4.1. Pojęcie i mienie Skarbu Państwa | str.    44
  4.2. Zarządzanie majątkiem państwowym oraz ochrona prawna uprawnień i interesów Skarbu Państwa | str.    49
  5. Funkcje finansów publicznych | str.    52
  5.1. Tradycyjne funkcje ekonomiczne finansów publicznych | str.    52
  5.2. Współczesne funkcje finansów publicznych | str.    53
  6. Sektor finansów publicznych | str.    56
  6.1. Pojęcie i zakres sektora finansów publicznych | str.    56
  6.2. Rodzaje podmiotów sektora finansów publicznych w polskim prawie | str.    62
  6.3. Jednostki budżetowe - klasyczna forma gospodarki budżetowej | str.    64
  6.4. Samorządowe zakłady budżetowe | str.    65
  6.5. Fundusze celowe | str.    67
  6.6. Agencje wykonawcze | str.    71
  6.7. Instytucje gospodarki budżetowej | str.    74
  6.8. Inne formy gospodarki pozabudżetowej | str.    77
  7. Środki finansowe na cele publiczne | str.    82
  7.1. Pojęcie środków publicznych | str.    82
  7.2. Rodzaje środków publicznych | str.    83
  7.3. Dochody i przychody publiczne | str.    85
  7.4. Wydatki publiczne | str.    89
  8. Polityka finansowa | str.    96
  8.1. Istota polityki finansowej | str.    96
  8.2. Polityka finansowa wobec globalnego kryzysu ekonomicznego | str.    98
  8.3. Współczesna polska polityka finansowa | str.    104
  8.4. Stabilność systemu finansowego | str.    106
  9. Zasady zarządzania długiem publicznym | str.    114
  9.1. Pojęcia i sposoby szacowania dopuszczalnego deficytu budżetowego i długu publicznego | str.    114
  9.2. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych | str.    125
  
  Rozdział. II
  Budzet państwa (Elżbieta Kornberger-Sokołowska)
  | str.    132
  1. Budżet państwa jako podstawa gospodarki finansowej państwa | str.    132
  2. Pojęcie budżetu | str.    134
  3. Charakter prawny budżetu | str.    136
  4. Charakterystyka ustawy budżetowej | str.    138
  5. Zasady budżetowe | str.    139
  5.1. Pojęcie | str.    139
  5.2. Zasada jedności | str.    140
  5.3. Zasada zupełności (powszechności) | str.    141
  5.4. Zasada równowagi budżetowej | str.    143
  5.5. Zasada jawności | str.    144
  5.6. Zasada przejrzystości | str.    145
  5.7. Zasada roczności | str.    145
  5.8. Zasada uprzedniości | str.    146
  5.9. Zasada odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej | str.    146
  6. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa | str.    146
  7. Dochody i wydatki budżetowe | str.    150
  8. Klasyfikacja budżetowa | str.    153
  9. Zadaniowe ujęcie budżetu państwa | str.    154
  10. Wieloletni Plan Finansowy Państwa | str.    155
  11. Procedura budżetowa | str.    157
  11.1. Planowanie i uchwalanie budżetu państwa | str.    157
  11.2. Wykonywanie budżetu państwa | str.    159
  11.3. Harmonogram realizacji budżetu państwa | str.    160
  11.4. Zasady wykonywania budżetu państwa | str.    161
  11.5. Dotacje budżetowe | str.    162
  11.6. Zmiany w budżecie państwa w trakcie jego wykonywania | str.    163
  11.7. Bankowa obsługa budżetu państwa | str.    166
  11.8. Kontrola wykonania budżetu państwa | str.    166
  12. Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych | str.    168
  13. Kontrola zarządcza | str.    169
  14. Sprawozdawczość i rachunkowość budżetowa | str.    170
  15. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    172
  
  Rozdział. III
  Finanse jednostek samorządu terytorialnego (Elżbieta Kornberger-Sokołowska)
  | str.    176
  1. Pojęcie decentralizacji finansów publicznych | str.    176
  2. Gospodarka finansowa j.s.t. w świetle regulacji konstytucyjnych oraz Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego | str.    178
  3. Budżet j.s.t. oraz wieloletnia prognoza finansowa | str.    181
  3.1. Budżet i uchwała budżetowa | str.    181
  3.2. Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t. | str.    185
  4. Dochody budżetów j.s.t. | str.    186
  4.1. Zasady systemu dochodów j.s.t. | str.    186
  4.1.1. Zasada stabilności i pewności źródeł dochodów | str.    186
  4.1.2. Zasada wydajności i elastyczności źródeł dochodów | str.    187
  4.1.3. Zasada adekwatności środków do zadań | str.    188
  4.1.4. Zasada minimalizowania rozbieżności w poziomie dochodów | str.    189
  4.1.5. Zasada przyznania samorządom władztwa podatkowego | str.    190
  4.1.6. Zasada terytorialnego ukierunkowania źródeł dochodów | str.    190
  4.1.7. Zasada dostępu samorządów do rynku kapitałowego | str.    191
  4.1.8. Zasada konsultowania z samorządami rozstrzygnięć dotyczących ich systemu finansowego | str.    191
  4.2. Klasyfikacja dochodów j.s.t. | str.    192
  4.3. Dochody własne j.s.t. | str.    193
  4.4. Subwencje ogólne dla j.s.t. | str.    197
  4.4.1. Pojęcie subwencji | str.    197
  4.4.2. Funkcje subwencji | str.    199
  4.4.3. Struktura subwencji ogólnych | str.    201
  4.5. Dotacje celowe dla j.s.t. | str.    203
  5. Procedura budżetowa w j.s.t. | str.    205
  5.1. Procedura planowania i uchwalania budżetu j.s.t. | str.    205
  5.2. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str.    207
  5.2.1. Ogólna charakterystyka | str.    207
  5.2.2. Zasada szczególnej roli organu wykonawczego j.s.t. w procesie wykonywania budżetu | str.    207
  5.2.3. Zasada pełnej i terminowej realizacji budżetu | str.    208
  5.2.4. Zasada dokonywania wydatków w granicach kwot wynikających z uchwały budżetowej i odpowiednich upoważnień do ich dokonywania | str.    209
  5.2.5. Zasada dokonywania zmian w budżecie tylko w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo | str.    209
  5.2.6. Zasada efektywnej realizacji zadań za pomocą środków budżetowych | str.    210
  5.2.7. Zasada szczególnej roli skarbnika | str.    211
  5.2.8. Zasada bankowej obsługi budżetu j.s.t. przez dowolny bank wybrany na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych | str.    211
  5.2.9. Zasada szczególnego statusu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych środków zagranicznych | str.    212
  5.3. Zatwierdzanie wykonania budżetu | str.    212
  6. Wydatki budżetów j.s.t. | str.    212
  7. Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową j.s.t. | str.    215
  8. Deficyt i dług w j.s.t. | str.    217
  8.1. Deficyt budżetowy w j.s.t. oraz źródła jego finansowania | str.    217
  8.2. Dług j.s.t. jako element długu publicznego | str.    219
  8.3. Ograniczenia dotyczące zaciągania zobowiązań dłużnych w j.s.t. | str.    220
  
  Rozdział IV
  Budżet Unii Europejskiej oraz polityka spójności (Michał Bitner) | str.    222
  1. Budżet Unii Europejskiej | str.    222
  1.1. Źródła prawa finansów publicznych Unii Europejskiej | str.    222
  1.2. Podstawy budżetowania w Unii Europejskiej | str.    223
  1.3. Dochody budżetu Unii Europejskiej | str.    225
  1.4. Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej | str.    229
  1.5. Budżet Unii Europejskiej i zasady budżetowe | str.    232
  1.6. Metody wykonywania budżetu Unii Europejskiej. Zarządzanie podzielone | str.    237
  2. Polityka spójności | str.    239
  2.1. Podstawowe zasady i system realizacji | str.    239
  2.1.1. Traktatowe podstawy polityki spójności | str.    239
  2.1.2. Cele polityki spójności | str.    241
  2.1.3. Źródła prawa | str.    242
  2.1.4. Koncentracja tematyczna interwencji | str.    244
  2.1.5. Programowanie wsparcia | str.    245
  2.1.6. Instytucjonalny system wdrażania | str.    250
  2.1.7. Postępowanie w sprawie wyboru projektów | str.    253
  2.2. Unijne regulacje w zakresie finansowania polityki spójności | str.    258
  2.2.1. Uwagi wprowadzające | str.    258
  2.2.2. Zaangażowania budżetowe i zobowiązania prawne | str.    258
  2.2.3. Poziom dofinansowania | str.    259
  2.2.4. Płatności | str.    259
  2.3. Polskie regulacje w zakresie finansowania polityki spójności | str.    262
  2.3.1. Systematyka środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | str.    262
  2.3.2. Budżet środków europejskich - konstrukcja | str.    264
  2.3.3. Umowa o dofinansowanie projektu | str.    266
  2.3.4. Płatności z budżetu środków europejskich | str.    267
  2.3.5. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości | str.    269
  
  
  Część B
  Prawo podatkowe
  
  
  Rozdział I
  Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego | str.    273
  1. Podstawowe pojęcia związane z podatkiem i jego konstrukcją (Hanna Litwińczuk) | str.    273
  1.1. Pojęcie podatku | str.    273
  1.2. Funkcje podatków | str.    274
  1.3. Elementy konstrukcji podatków | str.    275
  1.4. System podatkowy | str.    277
  1.5. Klasyfikacje podatków | str.    278
  2. Ogólna charakterystyka prawa podatkowego (Hanna Litwińczuk) | str.    281
  2.1. Pojęcie i źródła prawa podatkowego | str.    281
  2.2. Wykładnia prawa podatkowego | str.    283
  2.3. Znaczenie orzecznictwa sądów administracyjnych w procesie stosowania prawa podatkowego | str.    289
  3. Zasady podatkowe. Ucieczka przed podatkiem | str.    291
  3.1. Zasady podatkowe (Hanna Litwińczuk) | str.    291
  3.2. Ucieczka przed podatkiem (Piotr Karwat) | str.    297
  
  Rozdział II
  Ogólne materialne prawo podatkowe (Maciej Ślifirczyk) | str.    302
  1. Zakres regulacji ogólnego prawa podatkowego | str.    302
  2. Podstawowe podmioty stosunków prawnopodatkowych i ich odpowiedzialność | str.    304
  2.1. Wierzyciel podatkowy i organy podatkowe | str.    304
  2.2. Dłużnicy podatkowi i ich odpowiedzialność | str.    306
  3. Stosunek zobowiązania podatkowego | str.    308
  3.1. Konstrukcja prawna | str.    308
  3.2. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe | str.    310
  3.3. Powstawanie zobowiązań podatkowych | str.    311
  3.4. Termin płatności, zaległość podatkowa i opłata prolongacyjna | str.    314
  3.5. Wygasanie zobowi.za. podatkowych oraz ulgi w spłacie zobowi.za. podatkowych | str.    317
  3.5.1. Efektywne sposoby wygasania zobowi.za. podatkowych | str.    317
  3.5.2. Nieefektywne sposoby wygasania zobowi.za. podatkowych | str.    322
  4. Nadpłata i zwrot podatku | str.    327
  4.1. Instytucja nadpłaty podatku | str.    327
  4.2. Zobowiązanie z tytułu nadpłaty podatku | str.    329
  4.3. Instytucja zwrotu podatku | str.    331
  5. Sukcesja podatkowa | str.    332
  6. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich | str.    334
  7. Zabezpieczanie zobowi.za. podatkowych | str.    340
  8. Ogólna klauzula przeciwdzia.aj.ca unikaniu opodatkowania | str.    343
  9. Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego. Opinie zabezpieczające. Porozumienia w sprawach cen transakcyjnych | str.    345
  9.1. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego | str.    345
  9.2. Opinie zabezpieczające | str.    348
  9.3. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych | str.    348
  
  Rozdział. III
  Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki dochodowe | str.    351
  1. Wprowadzenie do podatków dochodowych (Hanna Litwińczuk) | str.    351
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (Marek Waluga) | str.    354
  2.1. Ogólna charakterystyka i geneza | str.    354
  2.2. Źródła prawa | str.    357
  2.3. Zakres podmiotowy | str.    358
  2.4. Charakter osobisty podatku | str.    360
  2.5. Przedmiot podatku | str.    363
  2.6. Zasady ustalania dochodu . przychody i koszty uzyskania | str.    365
  2.7. Zwolnienia podatkowe | str.    368
  2.8. Podstawa obliczenia i wysoko.. podatku | str.    370
  2.9. Płatność podatku - zaliczki na podatek oraz zeznanie podatkowe | str.    374
  2.10. Uproszczone formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych | str.    377
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych | str.    380
  3.1. Ogólna charakterystyka (Maria Supera-Markowska)
  | str.    380
  3.2. Harmonizacja podatku dochodowego od osób prawnych | str.    382
  3.2.1. Zakres harmonizacji | str.    382
  3.2.2. Harmonizacja tylnymi drzwiami | str.    382
  3.2.3. Harmonizacja przez działania prawodawcy unijnego | str.    383
  3.2.4. Problem unifikacji korporacyjnej podstawy opodatkowania w UE | str.    386
  3.3. Związki prawa podatkowego z prawem bilansowym | str.    388
  3.4. Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych (Marcin Lachowicz) | str.    392
  3.4.1. Podmiot opodatkowania | str.    392
  3.4.2. Przedmiot opodatkowania i podstawa opodatkowania | str.    394
  3.4.3. Stawki podatkowe | str.    396
  3.4.4. Pobór podatku | str.    397
  3.4.5. Ogólne zasady ustalania dochodu podatkowego | str.    399
  3.4.6. Szczególne zasady ustalania dochodu podatkowego | str.    404
  4. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu (Karolina Tetłak) | str.    410
  4.1. Zjawisko międzynarodowego podwójnego opodatkowania | str.    410
  4.2. Charakterystyka podstawowych pojęć i struktury MK OECD | str.    412
  4.3. Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wzorowanych na MK OECD | str.    417
  
  Rozdział IV
  Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki obrotowe | str.    420
  1. Wprowadzenie do podatków obrotowych (Witold Modzelewski) | str.    420
  2. Podatek od towarów i usług (Krzysztof Radzikowski) | str.    423
  2.1. Ogólna charakterystyka | str.    423
  2.2. Harmonizacja podatku od wartości dodanej | str.    424
  2.3. Konstrukcja podatku od towarów i usług | str.    426
  2.3.1. Podstawa prawna | str.    426
  2.3.2. Przedmiot opodatkowania | str.    426
  2.3.3. Podatnicy i inne podmioty objęte zakresem podmiotowym podatku | str.    433
  2.3.4. Moment powstania obowiązku podatkowego | str.    436
  2.3.5. Podstawa opodatkowania | str.    436
  2.3.6. Stawki i zwolnienia od podatku | str.    438
  2.3.7. Rozliczenie podatku: podatek należny i podatek naliczony | str.    438
  2.3.8. Okres podatkowy | str.    444
  2.3.9. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku | str.    445
  2.3.10. Faktury i ewidencje podatkowe | str.    446
  3. Podatek akcyzowy (Jakub Chowaniec) | str.    447
  3.1. Ogólna charakterystyka | str.    447
  3.2. Harmonizacja podatku akcyzowego | str.    449
  3.3. Wyroby akcyzowe | str.    450
  3.4. Skład podatkowy | str.    451
  3.5. Procedura zawieszenia poboru akcyzy | str.    453
  3.6. Konstrukcja podatku akcyzowego | str.    455
  3.6.1. Przedmiot opodatkowania | str.    455
  3.6.2. Podmiot podatku | str.    457
  3.6.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe | str.    458
  3.6.4. Zwolnienia podatkowe | str.    459
  3.6.5. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe. Warunki i terminy płatności podatku | str.    460
  3.7. Akcyza od wybranych produktów | str.    462
  3.7.1. Akcyza od energii elektrycznej | str.    462
  3.7.2. Akcyza od wyrobów węglowych | str.    463
  3.7.3. Akcyza od wyrobów gazowych | str.    464
  3.7.4. Akcyza od suszu tytoniowego | str.    464
  3.7.5. Akcyza od samochodów osobowych | str.    465
  4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (Piotr Karwat) | str.    467
  4.1. Ogólna charakterystyka podatku | str.    467
  4.2. Konstrukcja podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    467
  4.2.1. Podmiot podatku | str.    467
  4.2.2. Przedmiot opodatkowania. Ogólna charakterystyka i katalog czynności opodatkowanych | str.    468
  4.2.3. Kryteria uznania czynności za podlegając opodatkowaniu w Polsce | str.    471
  4.2.4. Moment powstania obowiązku podatkowego | str.    471
  4.2.5. Wyłączenia przedmiotowe. PCC a VAT | str.    472
  4.2.6. Podstawa opodatkowania i stawki | str.    473
  4.2.7. Pozostałe elementy konstrukcji podatku | str.    474
  4.3. Spółki kapitałowe: szczególne zasady opodatkowania w świetle dyrektywy UE dotyczącej podatków od gromadzenia kapitału | str.    474
  
  Rozdział. V
  Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki majątkowe | str.    476
  1. Wprowadzenie do podatków majątkowych (Witold Modzelewski) | str.    476
  2. Podatek od nieruchomości (Elżbieta Kornberger-Sokołowska)
  | str.    479
  2.1. Ogólna charakterystyka | str.    479
  2.2. Konstrukcja podatku od nieruchomości | str.    480
  2.2.1. Budynki lub ich części jako przedmioty opodatkowania | str.    480
  2.2.2. Budowle jako przedmioty opodatkowania | str.    481
  2.2.3. Zakres podmiotowy podatku od nieruchomości. Opodatkowanie współwłasności nieruchomości | str.    482
  2.2.4. Podstawa opodatkowania | str.    482
  2.3. Powstawanie, zmiana oraz wygasanie obowiązków i zobowi.za. podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości | str.    484
  3. Podatek rolny i leśny (Elżbieta Kornberger-Sokołowska)
  | str.    485
  4. Podatek od środków transportowych i opłaty lokalne (Krzysztof Radzikowski) | str.    487
  4.1. Podatek od środków transportowych | str.    487
  4.2. Opłaty lokalne | str.    488
  5. Podatek od niektórych instytucji finansowych (Jakub Chowaniec) | str.    490
  6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz specjalny podatek węglowodorowy (Marcin Lachowicz) | str.    491
  7. Podatek od spadków i darowizn (Maria Supera-Markowska)
  | str.    494
  
  
  Część C
  Publiczne prawo bankowe (Marek Grzybowski)
  
  
  Rozdział I
  Wprowadzenie do prawa bankowego | str.    499
  1. Zakres i źródła prawa bankowego | str.    499
  2. Prawo walutowe i dewizowe | str.    504
  
  Rozdział II
  Narodowy Bank Polski | str.    508
  1. Funkcje banku centralnego | str.    508
  2. Niezależność banku centralnego | str.    509
  3. Organy Narodowego Banku Polskiego | str.    511
  4. Cele i zadania Narodowego Banku Polskiego | str.    513
  
  Rozdział III
  Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny | str.    519
  1. Cele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych | str.    519
  2. Organy Europejskiego Banku Centralnego | str.    520
  3. Rola Narodowego Banku Polskiego w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej | str.    521
  
  Rozdział IV
  Charakterystyka banku i działalności bankowej | str.    523
  1. Bank | str.    523
  1.1. Definicja banku i jego istota | str.    523
  1.2. Zakres działalności banku. Monopol bankowy | str.    525
  1.3. Bank krajowy a instytucja kredytowa i bank zagraniczny | str.    528
  1.4. Instytucja finansowa | str.    528
  1.5. Rodzaje banków | str.    529
  1.6. Zasady i tryb tworzenia banków | str.    531
  1.7. Ograniczenia obrotu akcjami banków | str.    536
  2. Działalność bankowa | str.    539
  2.1. Podejmowanie działalności bankowej przez instytucje kredytowe i banki zagraniczne na terytorium Polski | str.    539
  2.1.1. Podejmowanie działalności przez instytucje kredytowe | str.    539
  2.1.2. Podejmowanie działalności bankowej w Polsce przez bank zagraniczny | str.    541
  2.2. Podjęcie lub zwiększenie skali działalności bankowej w wyniku transakcji restrukturyzacyjnych | str.    541
  2.3. Szczególny sposób tworzenia banku krajowego przez instytucje kredytowe | str.    542
  2.4. Przedstawicielstwo instytucji kredytowej lub banku zagranicznego | str.    543
  
  Rozdział V
  Nadzór bankowy w Polsce | str.    545
  1. Pojęcie nadzoru bankowego i jego funkcje | str.    545
  2. Usytuowanie nadzoru bankowego | str.    546
  3. Spór o model nadzoru nad rynkiem finansowym | str.    547
  4. Podstawy prawne nadzoru finansowego w Polsce | str.    548
  5. Komisja Nadzoru Finansowego | str.    550
  6. Cele nadzoru bankowego | str.    551
  7. Europejski System Nadzoru Bankowego | str.    554
  8. Europejska Unia Bankowa | str.    557
  
  Rozdział VI
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny | str.    560
  1. Zadania i organy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | str.    560
  1.1. Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | str.    560
  1.2. Organy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | str.    561
  2. Gwarantowanie depozytów | str.    562
  2.1. Zakres podmiotowy obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów | str.    562
  2.2. Zakres przedmiotowy obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów | str.    562
  2.3. Źródła finansowania działalności gwarancyjnej | str.    566
  3. Przymusowa restrukturyzacja | str.    566
  
  Bibliografia | str.    573
  
  Autorzy | str.    577
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia