Wynagrodzenia pracowników 2014

1 opinia

Format:

pdf

RODZAJ DOSTĘPU

47,31

Format: pdf

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 47,31 zł  


47,31

w tym VAT

Niniejsza publikacja powstała z myślą zarówno o przedsiębiorcach już prowadzących działalność gospodarczą jak również dopiero rozpoczynających swoją działalność.


W sposób kompleksowy omawia obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę, ale także współpracujących z osobami na podstawie umów cywilnoprawnych m.in. umów zlecenia albo umów o dzieło.


Poszczególne rozdziały odwołują się do obowiązków przedsiębiorców z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, ale również licznych obowiązków z zakresu prawa podatkowego.


W książce omówiono szereg obowiązków i uprawnień przedsiębiorcy m.in.: obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych, zasady odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, a także zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy i umów cywilnoprawnych. Dodatkowo publikacja odwołuje się do wielu bieżących i aktualnych problemów jak zawieszenie prawa do emerytury czy też zasady wypłaty zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych.


Publikacja odwołuje się do wielu praktycznych przykładów oraz prezentuje wzory deklaracji podatkowych, dokumentów ZUS oraz wzorów umów o pracę i innych dokumentów niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.


Rok wydania2014
Liczba stron352
KategoriaRachunkowość i controlling
WydawcaForum Doradców Podatkowych
ISBN-13978-83-63913-30-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ROZDZIAŁ I
  ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW
  1. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika
  2. Akta osobowe
  3. Umowy o pracę
  3.1. Umowa o pracę na czas określony
  3.2. Umowa na czas wykonywania określonej pracy
  3.3. Umowa o pracę na zastępstwo
  3.4. Umowa o pracę na czas nieokreślony
  3.5. Uwagi końcowe
  4. Projektowane zmiany do ustawy Kodeks pracy
  5. Urlop wypoczynkowy
  5.1. Urlop pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy
  5.2. Nabywanie prawa do kolejnych urlopów
  5.3. Wymiar urlopu wypoczynkowego
  5.4. Zaliczanie okresów nauki do stażu urlopowego
  5.5. Dłuższy termin na wykorzystanie zaległego urlopu
  5.5.1. Przedawnienie prawa do urlopu
  5.5.2. Urlopy i normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
  5.6. Uprawnienie do ekwiwalentu za urlop
  6. Urlop bezpłatny
  7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika
  7.1. Umowa szkoleniowa
  7.2. Świadczenia obowiązkowe
  Zwolnienie z całości lub części dnia pracy
  Urlop szkoleniowy
  8. Zatrudnianie emerytów i rencistów
  Zawieszenie prawa do emerytury
  9. Zatrudnienie w formie telepracy
  9.1. Umowa z własnym pracownikiem
  9.2. Zatrudnienie w formie telepracy
  10. Zmiany danych identyfikacyjnych w dokumentach ubezpieczeniowych
  11. Dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń
  11.1. Zgłaszanie ubezpieczonych do ubezpieczenia społecznego
  11.2. Wyrejestrowywanie ubezpieczonych z ubezpieczenia społecznego
  11.3. Osoby fizyczne rozpoczynające wykonywanie działalności gospodarczej
  11.4. Obowiązki podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
  ROZDZIAŁ II
  PRZYCHODY I KOSZTY ZE STOSUNKU PRACY 54
  1. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych 54
  2. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych 56
  3. Pobór przez płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń 60
  4. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych 65
  5. Obowiązek poboru oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - deklaracje 80
  6. Karty przychodów pracowników 84
  7. Terminarz rozliczeń rocznych 86
  8. Rozliczenie na PIT-8C 86
  9. Opodatkowanie osób zagranicznych 87
  10. Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika 89
  11. Ochrona wynagrodzenia za pracę 90
  12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 93
  12.1. Obowiązek tworzenia Funduszu 93
  12.2. Wysokość odpisu podstawowego 94
  12.3. Zwiększenie środków Funduszu 96
  12.4. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 97
  12.5. Przeznaczenie środków Funduszu 97
  12.6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a koszt uzyskania przychodu 97
  13. Umowy prawa cywilnego 104
  13.1. Umowa zlecenie 104
  13.2. Umowa o dzieło 105
  13.3. Kontrakt menedżerski 105
  13.4. Rozliczenie umów 107
  13.5. Umowa zlecenia i o dzieło a ubezpieczenia 110
  Umowa zlecenie zawierana z uczniem lub studentem 111
  Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą 112
  Umowa zlecenie i inny tytuł ubezpieczenia 112
  Kontrakt menedżerski 114
  Umowa o dzieło 114
  Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracodawcą 114
  Podstawa wymiaru składki 114
  ROZDZIAŁ III
  ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM
  I UBEZPIECZENIOM ZDROWOTNYM W 2014 116
  1. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne cudzoziemców 116
  1.1. Ubezpieczenia społeczne 116
  1.2. Ubezpieczenie zdrowotne 119
  2. Ubezpieczenia społeczne 121
  2.1. Pojęcie płatnika 121
  2.2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 122
  2.3. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym 125
  2.4. Nowy tytuł do ubezpieczeń społecznych 126
  2.5. Podleganie ubezpieczeniom społecznym osób przebywających na urlopie macierzyńskim 131
  3. Abolicja składek dla przedsiębiorców - zmiana od 15 stycznia 2013 r. 132
  4. Ulgi w spłacie lub umorzenie należności wobec ZUS 132
  5. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu 133
  5.1. Zbieg ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego 135
  5.2. Zbieg ubezpieczeń a składka zdrowotna finansowana z budżetu państwa 136
  5.3. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 136
  5.4. Wysokość i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 137
  6. Platforma usług elektronicznych PUE 138
  6.1. Bezpieczny podpis elektroniczny 139
  6.2. Zmiany w programie płatnik 139
  7. Dokumenty zgłoszeniowe 140
  7.1. Osoby fizyczne rozpoczynające wykonywanie działalności gospodarczej 144
  7.2. Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego 145
  7.3. Dokumenty rozliczeniowe 148
  7.4. Terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych 148
  7.5. Ogólne zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych 149
  8. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych 149
  9. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 155
  9.1. Podstawa wymiaru składek dla pracowników, osób wykonujących pracę nakładczą i członków spółdzielni oraz pozostających w stosunku służby 155
  9.2. Górna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i FEP 156
  9.3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 157
  10. Fundusz Emerytur Pomostowych 168
  11. Fundusz pracy 170
  12. Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 172
  13. Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 174
  14. Finansowanie składek 176
  15. Rozliczenia składek w przykładach 178
  15.1. Sporządzenie listy płac i miesięcznych raportów w przykładach 178
  15.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne a podatek dochodowy 178
  ROZDZIAŁ IV
  OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PFRON 184
  1. Finansowanie składek za osoby niepełnosprawne 184
  2. Rodzaje pracodawców 187
  3. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą 190
  4. Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą 190
  5. Wpłaty obowiązkowe na PFRON 191
  ROZDZIAŁ V
  ZATRUDNIANIE EMERYTÓW I RENCISTÓW 193
  ROZDZIAŁ VI
  KAPITAŁ POCZĄTKOWY - POŚREDNICTWO PŁATNIKA SKŁADEK 196
  ROZDZIAŁ VII
  WYPŁATY ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH DLA PRACOWNIKA 199
  1. Ogólna charakterystyka 199
  Zasiłek chorobowy 199
  Świadczenie rehabilitacyjne 199
  Zasiłek wyrównawczy 199
  Zasiłek opiekuńczy 200
  Zasiłek macierzyński 200
  Wypadek w drodze do pracy lub z pracy 200
  2. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 201
  2.1. Zasiłek chorobowy 201
  2.2. Zasiłek macierzyński 206
  2.3. Urlop ojcowski 212
  2.4. Zasiłek opiekuńczy - w trakcie urlopu macierzyńskiego 213
  2.5. Zasiłek opiekuńczy 214
  2.6. Świadczenie rehabilitacyjne 217
  2.7. Zasiłek wyrównawczy 217
  2.8. Druki ZLA 218
  ROZDZIAŁ VIII
  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 222
  1. Osoba prowadząca działalność 222
  2. Preferencyjne zasady opłacania składek 223
  3. Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą 224
  ROZDZIAŁ IX
  ZGŁOSZENIE W ZUS ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 230
  ROZDZIAŁ X
  ZŁOŻENIE W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI 233
  ROZDZIAŁ XI
  USTANIE STOSUNKU PRACY 236
  1. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron 236
  2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 237
  3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 241
  4. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania
  umowy o pracę przez pracodawcę 244
  5. Świadectwo pracy 247
  5.1. Treść świadectwa pracy 247
  5.2. Zmiany w przepisach dotyczących wydawania świadectw pracy przy kontynuowaniu zatrudnienia na podstawie kilku umów o pracę 249
  5.3. Ogólna charakterystyka informacji zawartych w świadectwie pracy 250
  ZAŁCZNIKI
RozwińZwiń