Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach

Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

 Celem logistyki miejskiej jest zarządzanie przepływami wszelkich zasobów w obrębie miasta pomiędzy jego subsystemami oraz spełnianie oczekiwań użytkowników miast na ustalonym poziomie. Jako cel logistyki miejskiej można więc również uznać łagodzenie i rozwiązywanie konfliktów wynikających z funkcjonowania przepływów osób i ładunków w mieście. Takie poglądy znajdują rozwinięcie w niniejszej pracy.


 W prezentowanej publikacji autor stosował dedukcyjny sposób dochodzenia do twierdzeń i ich uzasadniania. Proces analizy dotyczył roli i znaczenia logistyki w kreowaniu związków integracyjnych logistyki w przewozach miejskich, natomiast synteza znalazła zastosowanie przy konstruowaniu koncepcji modelu zintegrowanego zarządzania przepływami ładunków i zasobów w mieście. W identyfikacji i opisie struktury systemów logistyki miejskiej oraz w procesie budowy modeli zintegrowanego zarządzania przepływami w mieście autor wykorzystał metodę analizy systemowej.


 Podstawowe założenie badawcze pracy sprowadza się do tego, że przepływy zarówno osób, jak i ładunków w miastach pozostają we wzajemnych relacjach, mają złożoną naturę i wielorakie uwarunkowania, dlatego wymagają wielowymiarowego i interdyscyplinarnego podejścia. Utrzymanie mobilności we wszystkich okresach życia człowieka jest decydującym elementem jego niezależności. Działania w zakresie przemieszczania ładunków wymagają pogodzenia przeciwstawnych interesów – uciążliwości, jakie powodują dla użytkowników miast i potrzeby sprawnego i taniego zaopatrzenia materiałowego oraz wywozu odpadów i zanieczyszczeń. Źródłem problemów jest przede wszystkim brak zgodności pomiędzy strukturami przestrzennymi miast i funkcjonującymi w ich obrębie strukturami systemów transportowych. Powoduje to konieczność planowania nowych i modernizacji już istniejących miast oraz ich systemów transportowych. Kształtowanie przepływów w miastach ma bezpośredni wpływ na uciążliwości, jakie stwarza transport i komunikacja dla użytkowników miast oraz na odczuwany poziom satysfakcji z życia w mieście. Przedmiotem badań, których wynikiem jest praca były przepływy osób i ładunków w miastach oraz ich wpływ na powstawanie barier w ich funkcjonowaniu i rozwoju.


Rok wydania2009
Liczba stron326
KategoriaLogistyka
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-960-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    8
  Rozdział 1. BARIERY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH MIAST    16
    1.1. Rozwój miast na tle rozwoju ludzkości    16
    1.2. Współczesne miasto, jego funkcje i użytkownicy    31
    1.3. Systematyka barier funkcjonowania i rozwoju miast    40
      1.3.1. Poglądy na temat barier funkcjonowania i rozwoju miast    40
      1.3.2. Bariery społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne    44
      1.3.3. Bariery przestrzenne i infrastrukturalne    52
    1.4. O potrzebie interdyscyplinarnego podejścia w pokonywaniu barier funkcjonowania i rozwoju miast    59
  Rozdział 2. TEORETYCZNE PODSTAWY LOGISTYKI MIEJSKIEJ    63
    2.1. Teoria logistyki jako podstawa logistyki miejskiej    63
    2.2. Przesłanki stosowania koncepcji logistycznych w rozwiązywaniu problemów miast. Powstanie logistyki miejskiej    75
    2.3. System logistyczny jako podsystem systemu społeczno-gospodarczego miasta    85
    2.4. Przedmiot, cele i zadania logistyki miejskiej    94
    2.5. Zdefiniowanie logistyki miejskiej jako koncepcji zarządzania przepływami osób i ładunków w obszarach miejskich    98
  Rozdział 3. PRZEPŁYWY OSÓB I ŁADUNKÓW JAKO PRZEDMIOT LOGISTYKI MIEJSKIEJ    105
    3.1. Przyczyny przepływów osób oraz ładunków w miastach    105
    3.2. Przepływy osób    119
    3.3. Przepływy ładunków    129
    3.4. Kongestia transportowa jako skutek koncentracji przepływów osób i ładunków w miastach    134
  Rozdział 4. ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI OSÓB W MIASTACH    144
    4.1. Podstawowe problemy decyzyjne w zarządzaniu przepływami osób w miastach    144
    4.2. Efektywne wykorzystanie infrastruktury transportu miejskiego    146
    4.3. Racjonalizacja ruchliwości komunikacyjnej ludności    159
    4.4. Podział zadań przewozowych w komunikacji miejskiej    176
    4.5. Ocena stosowanych działań według kryteriów logistycznych    184
  Rozdział 5. ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI ŁADUNKÓW W MIASTACH    200
    5.1. Podstawowe problemy decyzyjne w zarządzaniu przepływami ładunków w miastach    200
    5.2. Formy organizacji obsługi transportowej dostawców i odbiorców w miastach    212
    5.3. System dostaw ładunków w miastach jako czynnik determinujący formę i organizację obsługi transportowej dostawców i odbiorców    224
    5.4. Rola i funkcje transportu w systemie zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w miastach    229
    5.5. Ocena stosowanych działań według kryteriów logistycznych    237
  Rozdział 6. KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWAMI    258
    6.1. Przesłanki oraz cele zintegrowanego zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach    258
    6.2. Obszary zintegrowanego zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach    263
    6.3. Kształtowanie popytu na usługi komunikacyjne i transportowe w miastach    270
    6.4. Zarządzanie zachowaniami komunikacyjnymi i transportowymi    277
    6.5. Założenia i elementy systemu zintegrowanego zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach    282
    6.6. Sfera instytucjonalna zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach    290
  PODSUMOWANIE    302
  BIBLIOGRAFIA    309
RozwińZwiń