Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego

-20%

Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,32  34,15

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,3234,15

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Praca podejmuje problematykę prawa karnego procesowego. Autorki w kolejnych rozdziałach dokonały analizy merytorycznej m.in. następujących problemów: naczelne zasady procesowe, przesłanki procesowe, stadia procesu karnego, tryby inicjowania tego procesu, jego cele, uczestnicy procesu, formy postępowania przygotowawczego, wykorzystanie w procesie karnym wybranych dowodów, wybrane aspekty stosowania środków przymusu procesowego, konsensualizm procesowy, nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, wybrane aspekty postępowań szczególnych. Praca jest niewątpliwym wynikiem zarówno wiedzy autorek w dziedzinie omawianej problematyki, jak i wieloletniego ich doświadczenia dydaktycznego. Bez wątpienia mamy do czynienia z pełnowartościowym opracowaniem, które posłuży nauczycielom akademickim, studentom czy też słuchaczom do poszerzenia swojej znajomości prawa karnego procesowego. Jasne, zwięzłe, logiczne wyjaśnienie przepisów, wspomagane rysunkami i tabelami, to niewątpliwy atut publikacji. Przyjmuje ona nieco wyższą od podręcznikowej formułę, w dogłębny sposób ukazując problemy wynikające z interpretacji niektórych uregulowań.


Liczba stron396
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-452-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  Wykaz skrótów     9
  1. Zagadnienia wstępne     11
  2. Naczelne zasady procesowe     15
  2.1. Systematyka zasad procesowych i ich charakterystyka     15
  2.1.1. Zasada prawdy materialnej — art. 2 § 2 k.p.k.    15
  2.1.2. Zasada obiektywizmu — art. 4 k.p.k.     17
  2.1.3. Zasada domniemania niewinności — art. 5 § 1 k.p.k.     18
  2.1.4. Zasada in dubio pro reo — art. 5 § 2 k.p.k.     19
  2.1.5. Zasada prawa do obrony — art. 6 k.p.k.     20
  2.1.6. Zasada swobodnej oceny dowodów — art. 7 k.p.k.     21
  2.1.7. Zasada ścigania z urzędu — art. 9 k.p.k.     22
  2.1.8. Zasada legalizmu — art. 10 k.p.k.     24
  2.1.9. Zasada oportunizmu (celowości) — art. 11 k.p.k.     25
  2.1.10. Zasada skargowości — art. 14 k.p.k.     26
  2.1.11. Zasada jawności — art. 355 k.p.k.     27
  2.1.12. Zasada kontradyktoryjności (sporności)     28
  2.1.13. Zasada ustności — art. 365 k.p.k.     29
  2.1.14. Zasada bezpośredniości — nieskodyfikowana     29
  2.1.15. Zasada informacji prawnej — art. 16 k.p.k.     31
  3. Przesłanki procesowe     33
  3.1. Charakterystyka poszczególnych przesłanek procesowych     37
  3.1.1. Art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.     37
  3.1.2. Art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.     38
  3.1.3. Art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.     42
  3.1.4. Art. 17 § 1 pkt 4 k.p.k.     44
  3.1.5. Art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k.     45
  3.1.6. Art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.     45
  3.1.7. Art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.     46
  3.1.8. Art. 17 § 1 pkt 8 k.p.k.     48
  3.1.9. Art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.     49
  3.1.10. Art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.     51
  3.1.11. Art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.     54
  3.2. Zbieg negatywnych przesłanek procesowych     54
  4. Stadia procesu karnego     57
  5. Tryby inicjowania procesu karnego     59
  6. Cele procesu karnego     63
  7. Uczestnicy procesu karnego     67
  7.1. Organy procesowe     71
  7.2. Strony procesowe     73
  7.2.1. Pokrzywdzony jako strona     77
  7.2.2. Podejrzany (oskarżony)     83
  7.2.3. Oskarżyciel publiczny    87
  7.2.4. Oskarżyciel posiłkowy     90
  7.2.5. Oskarżyciel prywatny     91
  7.3. Przedstawiciele procesowi stron     92
  7.3.1. Przedstawiciel ustawowy     93
  7.3.2. Obrońca     94
  7.3.3. Pełnomocnik     96
  7.4. Rzecznicy interesu społecznego     97
  7.5. Osobowe źródła dowodowe     99
  7.5.1. Świadek     99
  7.5.2. Biegły     104
  7.6. Pomocnicy organów procesowych     109
  7.7. Instrumenty dyscyplinowania uczestników postępowania karnego ..    110
  8. Czynności poprzedzające formalne wszczęcie postępowania
  przygotowawczego    117
  8.1. Czynności sprawdzające     127
  8.2. Czynności niecierpiące zwłoki     131
  8.3. Dopuszczalność reasumpcji postanowienia o wszczęciu
  postępowania przygotowawczego     136
  9. Formy postępowania przygotowawczego     141
  9.1. Śledztwo     141
  9.2. Dochodzenie     146
  10. Wykorzystanie wybranych dowodów w procesie karnym     151
  10.1. Zagadnienia ogólne     151
  10.2. Zakazy dowodowe w procesie karnym     154
  10.3. Karnoprocesowe uwarunkowania instytucji świadka anonimowego ...    157
  10.3.1. Przesłanki     158
  10.3.2. Wyłączenia podmiotowe     161
  10.4. Założenia ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego
  i świadka     174
  10.5. Karnoprocesowe uwarunkowania instytucji świadka koronnego    180
  10.6. Mały świadek koronny     190
  10.6.1. Zakres przedmiotowy     190
  10.6.2. Zakres podmiotowy     190
  10.6.3. Przesłanki stosowania     191
  10.7. Śledztwo dziennikarskie     192
  10.7.1. Prowokacja dziennikarska     194
  10.7.2. Granice śledztwa dziennikarskiego     195
  10.7.3. Tajemnica dziennikarska     196
  11. Wybrane aspekty stosowania środków przymusu procesowego     199
  11.1. Zatrzymanie osoby     201
  11.1.1. Ustawa Kodeks postępowania karnego     201
  11.1.2. Ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ....    209
  11.1.3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi     210
  11.1.4. Ustawa o Policji     217
  11.1.5. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich     217
  11.1.6. Ustawa o cudzoziemcach     222
  11.1.7. Wytyczne nr 3 komendanta głównego Policji w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych     223
  11.1.8. Inne przepisy regulujące problematykę postępowania z osobami zatrzymanymi     224
  11.2. Istota i rodzaje środków zapobiegawczych     226
  11.2.1. Warunki materialne stosowania środków zapobiegawczych     227
  11.2.2. Warunki formalne stosowania środków zapobiegawczych     228
  11.2.3. Uchylenie lub zmiana środka zapobiegawczego     229
  11.2.4. Tymczasowe aresztowanie     230
  11.2.5. Poręczenie (art. 266–274 k.p.k.)     234
  11.2.6. Dozór (art. 275 k.p.k.)     237
  11.2.7. Opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie
  z pokrzywdzonym (art. 275a k.p.k.)     239
  11.2.8. Zawieszenie w czynnościach służbowych (art. 276 k.p.k.)     240
  11.2.9. Zakaz opuszczania kraju (art. 277 k.p.k.)241
  11.2.10. Inne środki przymusu     243
  12. Konsensualizm procesowy     249
  12.1. Mediacja     249
  12.1.1. Wyłączenie mediatora (art. 23a § 3 k.p.k.)     253
  12.1.2. Zakres i warunki udostępniania akt sprawy instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego     253
  12.1.3. Zasady prowadzenia mediacji     254
  12.1.4. Sposób prowadzenia mediacji przez mediatora     255
  12.1.5. Charakter ugody mediacyjnej     257
  12.1.6. Umorzenie postępowania na wniosek
  pokrzywdzonego (art. 59a k.k.)     258
  12.2. Skazanie bez rozprawy     260
  12.3. Skazanie bez przeprowadzenia postępowania dowodowego     264
  13. Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym     269
  13.1. Nadzór prokuratora     269
  13.2. Sąd w postępowaniu przygotowawczym     279
  14. Wybrane aspekty postępowań szczególnych     283
  14.1. Postępowanie przyspieszone     285
  14.1.1. Zakres czynności procesowych w postępowaniu
  przyspieszonym     290
  14.1.2. Rozpoznanie sprawy przez sąd w postępowaniu
  przyspieszonym     294
  14.2. Postępowanie nakazowe     295
  14.3. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego     298
  Zakończenie     305
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia