Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

1 opinia

Autor:

Piotr Nita

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

29,40

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce na podstawie najnowszych osiągnięć przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a także perspektywiczne kierunki rozwoju. Wyróżniono zagadnienia diagnostyki technicznej nawierzchni lotniskowych oraz ekologiczne aspekty koegzystencji środowiska naturalnego i obiektów lotniskowych. Nowe wydanie rozszerzono o opis lotniskowych robót ziemnych, odwodnienia lotnisk i kanalizacji lotniskowej, wzmocnień nawierzchni betonowych oraz zaopatrzenia lotnisk w energię elektryczną i wodę. Uwzględniono najnowsze normy europejskie.
Odbiorcy książki: projektanci i inżynierowie służb utrzymania nawierzchni lotniskowych oraz studenci wyższych uczelni technicznych o specjalności budowa dróg i lotnisk.


Rok wydania2008
Liczba stron588
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1853-2
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  1. Wiadomości wstępne    13
  1.1. Podstawowe pojęcia prawne dotyczące lotnisk i ruchu lotniczego    14
  1.2. Elementy funkcjonalne lotnisk i ich charakterystyka    16
  1.3. Rola i zadania nawierzchni lotniskowych    19
  1.4. Specyfika pracy nawierzchni lotniskowych i jej obciążeń    20
  1.4.1. Zależność od warunków meteorologicznych i klimatycznych    20
  1.4.2. Szczególny charakter obciążeń nawierzchni lotniskowych    20
  1.4.3. Rozkład obciążeń i prędkości w czasie rozbiegu samolotu    23
  1.4.4. Analiza prędkości statku powietrznego w funkcji długości rozbiegu    23
  1.4.5. Obciążenie nawierzchni drogi startowej w funkcji rozbiegu    23
  1.4.6. Obciążenie nawierzchni drogi startowej w czasie dobiegu statku powietrznego    24
  1.4.7. Dynamiczne obciążenie nawierzchni lotniskowych    26
  1.4.8. Charakterystyka termicznych obciążeń wymuszonych    29
  1.4.9. Wymagania eksploatacyjne dla nawierzchni lotniskowych    31
  1.5. Wpływ rozwoju konstrukcji statków powietrznych na rozwój infrastruktury lotniskowej    33
  Bibliografia    37
  2. Prace pomiarowe oraz roboty ziemne na lotniskach    38
  2.1. Ogólna charakterystyka robót lotniskowych    38
  2.2. Przygotowanie terenu pod budowę lotniska    39
  2.3. Prace pomiarowe związane z wyznaczaniem lotniska w terenie    41
  2.4. Roboty ziemne na lotniskach    44
  2.5. Ekonomiczne aspekty projektowania wysokościowego terenu lotniska    46
  2.6. Metody projektowania pionowego ukształtowania terenu lotniska    48
  2.6.1. Metoda projektowania przekrojów pionowych    48
  2.6.2. Metoda profili izometrycznych    50
  2.6.3. Metoda projektowania rzędnych wierzchołków kwadratów siatki niwelacyjnej    50
  2.6.4. Metoda projektowania warstwic    58
  2.6.5 Sprawdzanie pionowej konfiguracji terenu w płaszczyźnie stycznej do przebiegu warstwic i jej korekta    64
  2.6.6. Wybór odpowiedniej metody projektowania w zależności od ukształtowania pionowego terenu wybranego pod lotnisko    67
  2.6.7. Obliczanie ilości robót ziemnych. Bilans robót ziemnych    68
  2.6.8. Obliczanie objętości robót ziemnych za pomocą izolinii roboczych    70
  2.6.9. Projekt organizacji robót ziemnych    72
  2.6.10. Komputerowe metody obliczania ilości robót ziemnych    74
  2.7. Geologiczno-inżynierskie badanie gruntów i podłoży gruntowych pod powierzchnie lotniskowe    74
  2.7.1. Uwagi ogólne i podział gruntów    74
  2.7.2. Grunty budowlane    78
  2.7.3. Określenie parametrów geotechnicznych podłoża    81
  2.8. Nośność podłoży gruntowych pod nawierzchnie lotniskowe    86
  2.8.1. Podstawowe cechy fizyczne gruntów    86
  2.8.2. Plastyczność gruntów spoistych    88
  2.8.3. Podstawowe cechy mechaniczne gruntów    90
  2.9. Warunki konstruowania podłoży gruntowych pod nawierzchnie lotniskowe    91
  2.10. Metody badań i ustalenia miarodajnej wartości wskaźników nośności podłoża    92
  2.11. Wzmocnienie podłoży gruntowych i metody badań ich nośności    98
  2.11.1. Naturalne wzmocnienie podłoża gruntowego    99
  2.11.2. Mechaniczne wzmocnienie podłoża gruntowego    100
  2.11.3. Wzmocnienie podłoża gruntowego wapnem    101
  2.11.4. Wzmocnienie podłoża gruntowego cementem    105
  2.11.5. Wzmocnienie podłoża gruntowego środkami chemicznymi – żywicami    106
  2.11.6. Wzmocnienie podłoży gruntowych nowoczesnymi środkami wiążącymi    108
  2.11.7. Wzmocnienie podłoży gruntowych geosyntetykami    110
  Bibliografia    111
  3. Odwodnienie lotnisk    112
  3.1. Uwagi ogólne    112
  3.2. Pochodzenie wód podziemnych, ich znaczenie i charakterystyka    118
  3.2.1. Rodzaje wód podziemnych    121
  3.2.2. Opady atmosferyczne, ich rodzaje i charakterystyka    123
  3.2.3. Parowanie, sublimacja, spływ, odpływ i przepływ    127
  3.2.4. Retencja    128
  3.3. Systemy odwodnienia lotnisk    129
  3.3.1. Kanalizacja lotniskowa nawierzchni sztucznych    130
  3.3.2. Kanalizacja lotniskowa nawierzchni gruntowych    135
  3.3.3. Drenaż lotniskowy    135
  3.3.4. Inne urządzenia odwadniające na lotniskach    140
  3.4. Nawadnianie pola wzlotów    141
  3.5. Metody obliczeń odwodnienia lotnisk    141
  3.5.1. Sposób obliczeń kanalizacji lotniskowej    145
  3.5.2. Obliczanie ścieków otwartych na nawierzchniach sztucznych    146
  3.5.3. Obliczanie rowów i ścieków gruntowych    148
  3.5.4. Obliczanie drenażu lotniskowego    149
  Bibliografia    151
  4. Podbudowy pod nawierzchnie lotniskowe    152
  4.1. Zadania i rola podbudów    152
  4.2. Podbudowy pod nowe nawierzchnie lotniskowe    153
  4.2.1. Podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem    153
  4.2.2. Kruszywa do podbudów pod nawierzchnie    155
  4.2.3. Podbudowy z kruszywa ulepszonego cementem    156
  4.2.4. Podbudowy z chudego betonu    156
  4.2.5. Podbudowy stabilizowane wapnem    158
  4.2.6. Podbudowy z tworzyw sztucznych    158
  4.2.7. Podbudowy z betonu cementowego zbrojonego polimerowymi elementami komórkowymi    159
  4.3. Istniejące podbudowy pod nawierzchnie lotniskowe    161
  Bibliografia    161
  5. Materiały, składniki i właściwości materiałów do budowy betonowych nawierzchni lotniskowych    163
  5.1. Uwagi ogólne    163
  5.2. Materiały składowe betonu nawierzchniowego    164
  5.3. Metody projektowania mieszanki betonowej przeznaczonej na nawierzchnie lotniskowe    181
  5.3.1. Metoda projektowania składu betonu zalecana przez przepisy krajowe    182
  5.3.2. Francuska metoda projektowania betonu    183
  5.3.3. Brytyjska metoda projektowania betonu    184
  5.4. Klasy wytrzymałości betonu    185
  5.5. Klasy ekspozycji betonu    186
  5.6. Materiały do wypełnienia szczelin w nawierzchniach betonowych    190
  5.6.1. Masy stosowane na gorąco    190
  5.6.2. Masy stosowane na zimno    191
  5.7. Metody badań podstawowych parametrów betonu nawierzchniowego    191
  5.7.1. Wytrzymałość na ściskanie    191
  5.7.2. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu    193
  5.7.3. Wytrzymałość betonu na bezpośrednie rozciąganie    194
  5.7.4. Wytrzymałość betonu w czasie    195
  5.7.5. Naprężenia dopuszczalne dla betonu    196
  5.7.6. Moduł sprężystości betonu    197
  5.7.7. Współczynnik Poissona    200
  5.7.8. Skurcz betonu    201
  5.7.9. Pęcznienie betonu    202
  5.8. Wytrzymałość betonu na obciążenia udarowe    202
  Bibliografia    203
  6. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego    204
  6.1. Uwagi ogólne    204
  6.2. Cechy charakterystyczne i rodzaje konstrukcji nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego    204
  6.3. Betonowe nawierzchnie lotniskowe układane w szalunkach    207
  6.3.1. Przygotowanie mieszanki betonowej    211
  6.3.2. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej    212
  6.4. Współczesne metody budowy nawierzchni betonowych bez szalunków – metodą ślizgową    213
  6.4.1. Sprzęt i urządzenia do budowy nawierzchni betonowych    214
  6.4.2. Maszyny i sprzęt pomocniczy w budowie nawierzchni    222
  6.5. Realizacja robót nawierzchniowych    226
  6.5.1. Wykonanie warstwy poślizgowej    227
  6.5.2. Układanie mieszanki betonowej    229
  6.5.3. Wykonywanie nawierzchni w trudnych warunkach atmosferycznych    236
  6.5.4. Pielęgnacja nawierzchni betonowych po ich wykonaniu    239
  6.5.5. Szczeliny w lotniskowych nawierzchniach betonowych    241
  6.6. Technologia betonów wałowanych w budowie nawierzchni lotniskowych    248
  6.7. Kontrola jakości wykonywanych robót związanych z budową nawierzchni lotniskowych    254
  6.7.1. Uwagi ogólne    254
  6.7.2. Program kontroli jakości robót    255
  6.7.3. Opis badań kontrolnych    256
  6.8. Ogólna ocena wyników badań    262
  6.9. Nowe technologie robót nawierzchniowych    263
  6.9.1. Nawierzchnie z betonu upłynnionego    263
  6.9.2. Nawierzchnie z betonu wewnętrznie uszczelnionego    263
  6.10. Nawierzchnie z betonów o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (betony wysokowartościowe)    264
  6.11. Wzmocnienie nawierzchni betonowych    269
  Bibliografia    270
  7. Lotniskowe nawierzchnie zbrojone z betonu cementowego    271
  7.1. Lotniskowe nawierzchnie żelbetowe    271
  7.2. Wykonanie nawierzchni żelbetowych w szalunkach    272
  7.3. Nawierzchnie lotniskowe o zbrojeniu ciągłym    273
  7.4. Wykonanie szczelin w nawierzchniach zbrojonych    276
  7.5. Nawierzchnie betonowe o minimalnej zawartości stali    277
  7.6. Nawierzchnie dyblowane    278
  7.7. Lotniskowe nawierzchnie betonowe zbrojone stalowym włóknem rozproszonym    283
  7.8. Lotniskowe nawierzchnie betonowe zbrojone włóknami sztucznymi    293
  7.9. Zastosowania betonów zbrojonych włóknami sztucznymi w budowie nawierzchni    297
  Bibliografia    298
  8. Lotniskowe nawierzchnie sprężone    300
  8.1. Uwagi ogólne    300
  8.2. Analiza czynników uzasadniających stosowanie płyt wstępnie sprężonych w budowie nawierzchni lotniskowych    304
  8.3. Nawierzchnie lotniskowe z płyt wstępnie sprężonych    308
  8.3.1. Technologia produkcji płyt wstępnie sprężonych    309
  8.3.2. Budowa nawierzchni lotniskowych z prefabrykowanych płyt wstępnie sprężonych    313
  Bibliografia    319
  9. Lotniskowe nawierzchnie zbudowane z użyciem spoiw asfaltowych    320
  9.1. Materiały stosowane do budowy nawierzchni lotniskowych z użyciem spoiw asfaltowych    320
  9.1.1. Lepiszcza    320
  9.1.2. Pochodzenie asfaltów i ich charakterystyka    323
  9.1.3. Modyfikatory i dodatki do asfaltu    333
  9.1.4. Elastomeroasfalty i polimeroasfalty    336
  9.1.5. Normowe wymagania dla asfaltów stosowanych do budowy nawierzchni lotniskowych    337
  9.1.6. Zasady stosowania asfaltów drogowych    337
  9.2. Emulsje asfaltowe    339
  9.3. Kruszywa mineralne    344
  9.3.1. Cechy techniczne kruszywa łamanego    350
  9.3.2. Wypełniacze mineralne    350
  9.4. Projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych    351
  9.4.1. Projektowanie składu mieszanki mineralnej    351
  9.4.2. Projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie badań mechanicznych    363
  9.4.3. Produkcja i zakres stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych    370
  9.5. Asfaltowe nawierzchnie lotniskowe    375
  9.5.1. Budowa nawierzchni    375
  9.5.2. Maszyny do produkcji i wbudowania mieszanek mineralno-asfaltowych    376
  9.5.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe modyfikowane elastomerami    379
  9.6. Nawierzchnie lotniskowe z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA (Splitt - Mastix - Asphalt)
  9.7. Renowacja nawierzchni z betonu asfaltowego    384
  9.8. Technologia asfaltów spienionych i możliwość wykorzystania
  jej do robót nawierzchniowych na lotniskach    388
  9. 9. Wzmacnianie nawierzchni asfaltowych geotekstyliami    389
  9.10. Wzmacnianie nawierzchni nowymi warstwami konstrukcyjnymi    390
  9.11. Kontrola jakości realizowanych i wykonanych robót    391
  Bibliografia    393
  10. Lotniskowe nawierzchnie darniowe i gruntowe    394
  10.1. Warunki pracy nawierzchni darniowych i gruntowych    394
  10.2. Ocena przydatności nawierzchni gruntowych i darniowych do startów i lądowań    399
  10.3. Kryteria nośności nawierzchni darniowych    401
  10.4. Użytkowanie nawierzchni darniowej    405
  10.5. Charakterystyka czynników powodujących erozję gruntowych części nawierzchni lotniskowych    409
  Bibliografia    415
  11. Niekonwencjonalne nawierzchnie lotniskowe    416
  11.1. Nawierzchnie lotniskowe rulonowe typu MATA    416
  11.2. Lotniskowe nawierzchnie składane w postaci pasm płytowych    418
  11.3. System budowy nawierzchni operacyjnych typu MO-MAT    421
  11.4. System składanych nawierzchni aluminiowych – aluminium airfield system    426
  Bibliografia    428
  12. Diagnostyka techniczna i niezawodność nawierzchni lotniskowych    429
  12.1. Uwagi ogólne    429
  12.2. Problem stanów niezawodnościowych nawierzchni    437
  12.3. Metody stosowane w ocenie stanu technicznego    441
  12.4. Metody oceny nośności nawierzchni    446
  12.4.1. Zasada działania i budowa urządzenia do badania nośności nawierzchni lotniskowych UL-1    449
  12.4.2. Rozwiązanie teoretyczne    451
  12.4.3. Zasada działania i budowa urządzenia do badania nośności nawierzchni lotniskowych typu HWD (Heavy Weight Deflectometer)    453
  12.4.4. Nośność nawierzchni według zasad LCN (Load Classification Number)    455
  12.5. Równość nawierzchni    458
  12.6. Szorstkość nawierzchni    464
  12.7. Metody ultradźwiękowe    467
  12.8. Metody radarowe    469
  12.9. Metoda sejsmiczna określania stanu technicznego układu konstrukcyjnego    471
  12.10. Proponowane wskaźniki oceny nawierzchni
  12.11. Miejsce diagnostyki nawierzchni lotniskowych w docelowym systemie ich utrzymania    478
  12.12. Niezawodność techniczna betonowych nawierzchni lotniskowych    479
  12.13. Problemy technicznej niezawodności nawierzchni    483
  Bibliografia    487
  13. Rekonstrukcja, naprawy i zabiegi utrzymaniowe związane z wykorzystaniem nawierzchni lotniskowych    488
  13.1. Czynniki wywołujące zmianę stanu technicznego nawierzchni lotniskowych    488
  13.2. Charakterystyka najczęściej występujących zniszczeń    491
  13.2.1. Złuszczenia powierzchni płyt    492
  13.2.2. Uszkodzenia wgłębne    493
  13.2.3. Spękanie krawędzi płyt nawierzchniowych    493
  13.2.4. Pękanie i odłamania naroży płyt    493
  13.2.5. Pęknięcia włoskowate i szczelinowe    494
  13.2.6. Progi między krawędziami sąsiednich płyt nawierzchniowych    495
  13.2.7. Zwietrzenia masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych    495
  13.3. Uszkodzenia nawierzchni z betonu asfaltowego    497
  13.3.1. Pęcherze w nawierzchniach asfaltowych    498
  13.3.2. Wykruszenia masy asfaltowej    498
  13.3.3. Zrakowacenia nawierzchni asfaltowych    499
  13.4. Wskaźniki bieżącej oceny technicznej nawierzchni lotniskowych    500
  13.5. Kryteria kwalifikacyjne napraw i zabiegów utrzymaniowych    502
  13.6. Remont i naprawy nawierzchni lotniskowych    503
  13.6.1. Materiały do napraw nawierzchni betonowych    503
  13.6.2. Żywice epoksydowe    506
  13.6.3. Kompozycja gruntująca    507
  13.6.4. Betony i zaprawy epoksydowe    507
  13.6.5. Materiały do napraw nawierzchni z betonu asfaltowego    508
  13.6.6. Naprawa uszkodzeń nawierzchni z betonu cementowego    509
  13.6.7. Naprawa nawierzchni asfaltowych    514
  13.6.8. Naprawa nawierzchni prefabrykowanych    516
  13.6.9. Naprawy sztucznych nawierzchni lotniskowych materiałami bitumiczno-epoksydowymi    517
  13.7. Środki i metody zwalczania oblodzeń na nawierzchniach lotniskowych    525
  Bibliografia    531
  14. Zaopatrzenie lotnisk w energię elektryczną    532
  14.1. Uwagi ogólne    532
  14.2. Urządzenia zasilające    532
  14.3. Lotniskowe układy elektroenergetyczne wysokiego napięcia    533
  14.4. Lotniskowe układy energetyczne niskiego napięcia    535
  14.5. Linie przesyłowe i stacje transformatorowe    536
  14.6. Współczesny model lotniskowych systemów elektroenergetycznych    539
  14.7. Rozdzielnie niskiego napięcia    539
  14.8. Rodzaje lotniskowych instalacji elektrycznych    543
  14.9. Akumulatornie lotniskowe    543
  14.10. Dokumentacja eksploatacyjno-konserwacyjna instalacji    544
  Bibliografia    544
  15. Zaopatrzenie lotnisk w wodę    545
  15.1. Uwagi ogólne    545
  15.2. Źródła wody i jej jakość    546
  15.3. Składowe elementy urządzeń wodociągowych lotniska    548
  15.4. Pozostałe elementy składowe sieci wodociągowej na lotnisku    552
  Bibliografia    556
  16. Ekologiczne warunki koegzystencji lotniska i jego infrastruktury technicznej ze środowiskiem naturalnym    557
  16.1. Uwagi ogólne    557
  16.2. Hałas lotniczy i sposoby jego ograniczania    559
  16.3. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na otoczenie    563
  16.4. Zagrożenia wód (powierzchniowych i podziemnych) oraz gruntów środkami chemicznymi powstającymi w procesie eksploatacji lotnisk głównie ropą naftową i jej pochodnymi    567
  16.4.1. Źródła zanieczyszczeń i ich charakterystyka    567
  16.4.2. Charakterystyka rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i oddziaływania związków ropopochodnych w gruncie    569
  16.4.3. Metodyka prowadzenia prac związanych z oczyszczaniem gruntu ze związków ropy i jej pochodnych    571
  16.4.4. Wskaźniki degradacji gleby    577
  Bibliografia    579
  Skorowidz    581
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia