Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Celem książki jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez.


Autorami opracowania są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pracownicy naukowi.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.


Rok wydania2017
Liczba stron344
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-166-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str. 9 
  
  Od redakcji | str. 13 
  
  Jan Rudowski 
  Znaczenie uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego dla jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych | str. 15 
  
  Rozdział I 
  Zagadnienia ogólne prawa podatkowego | str. 43 
  Stanisław Bogucki 
  Granice uznania administracyjnego (wyrok NSA z 2.03.2016 r., II FSK 2474/15) | str. 43 
  Roman Wiatrowski 
  Likwidator spółki wykreślonej z KRS nie jest stroną postępowania (wyrok NSA z 20.10.2016 r., I FSK 1731/15) | str. 59 
  Wojciech Morawski 
  Skutki prawne milczenia broszury informacyjnej Ministra Finansów (wyrok NSA z 22.01.2016 r., II FSK 2775/13) | str. 68 
  Krzysztof Winiarski 
  Zakres stosowania art .199a § 1 o.p. (wyrok NSA z 19.10.2016 r., II FSK 1969/16) | str. 75 
  Michał Goj, Izabela Rymanowska 
  "Przyczyny niezależne od organu" a przedłużanie czasu trwania postępowania kontrolnego do okresu przekraczającego 6 miesięcy (wyrok NSA z 14.06.2016 r., II FSK 1148/14) | str. 84 
  Adam Nita 
  Wykorzystywanie instytucji prawa cywilnego dla obchodzenia przepisów o przedawnieniu w prawie podatkowym (wyrok SA w Krakowie z 28.09.2016 r., I ACa 429/16) | str. 91 
  Michał Goj, Michał Potyrała 
  Interpretacja indywidualna prawa podatkowego a następstwo prawne - czy już jasne? (wyrok NSA z 8.09.2016 r., II FSK 2210/14) | str. 103 
  Alicja Sarna 
  Obowiązek odniesienia się przez podmiot wydający interpretację indywidualną także do przepisów, które nie zostały powołane przez wnioskodawcę (wyrok NSA z 30.11.2016 r., II FSK 3161/14) | str. 113 
  Piotr Kołodziejczyk, Michał Goj 
  Znaczenie dowodu z opinii biegłego powołanego bez wyraźnej potrzeby (wyrok WSA w Poznaniu z 3.03.2016 r., I SA/Po 1711/15) | str. 119 
  Andrzej Ladziński 
  Początek biegu terminu przedawnienia (wyrok NSA z 6.12.2016 r., II FSK 3678/14) | str. 125 
  Joanna Zawiejska-Rataj 
  Wszczęcie postępowania karnego skarbowego a istota przedawnienia zobowiązania podatkowego (wyrok NSA z 17.05.2016 r., II FSK 894/14; wyrok NSA z 24.11.2016 r., II FSK 1488/15) | str. 136 
  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły 
  Charakter postępowania w sprawie nadania nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - implikacje na gruncie postępowania (wyrok NSA z 9.02.2016 r., II FSK 3536/13, wyrok NSA z 7.12.2016 r., II FSK 3398/14) | str. 147 
  Ewa Prejs 
  Znaczenie zbliżającego się przedawnienia zobowiązania podatkowego dla możliwości nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (wyrok NSA z 8.11.2016 r., I FSK 1327/16) | str. 160 
  
  Rozdział II 
  Podatki dochodowe | str. 169 
  Radosław Baraniewicz, Sławomir Krempa 
  Wymiana udziałów jako transakcja neutralna podatkowo (wyrok NSA z 14.04.2016 r., II FSK 920/14) | str. 169 
  Adam Wacławczyk 
  Co stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbycia spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki osobowej? (wyrok NSA z 8.09.2016 r., II FSK 2260/14) | str. 178 
  Jarosław Ostrowski 
  Ponoszenie przez pracodawcę kosztów zakwaterowania i dojazdu do miejsca pracy wskazanego umową a przychód pracownika (wyrok NSA z 9.08.2016 r., II FSK 1970/14) | str. 188 
  Jowita Pustuł 
  Koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez spółkę kapitałową składników otrzymanych w wyniku likwidacji spółki zależnej (wyrok NSA z 25.11.2016 r., II FSK 3300/14) | str. 199 
  Dagmara Dominik-Ogińska 
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia zasądzonych wyrokiem sądu (wyrok WSA w Krakowie z 5.12.2016 r., I SA/Kr 1205/16) | str. 208 
  
  Rozdział III 
  Podatki obrotowe | str. 219 
  Mariusz Marecki 
  Wpływ czynności niepodlegających opodatkowaniu na zakres prawa do odliczenia - spór o proporcje (wyrok NSA z 9.02.2016 r., I FSK 1464/14) | str. 219 
  Mariusz Marecki, Jacek Drzazga 
  Konieczność badania dobrej wiary przez organ, gdy nie doszło do transakcji (wyrok NSA z 23.11.2016 r., I FSK 566/15) | str. 227 
  Rafał Mikulski 
  Naruszenie warunków formalnych wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a prawo do odliczenia podatku naliczonego (wyrok WSA w Szczecinie z 3.08.2016 r., I SA/Sz 174/16) | str. 236 
  Tomasz Michalik 
  Opłata reprograficzna a VAT (wyrok TS z 18.01.2017 r., C-37/16, SAWP) | str. 246 
  Anna Janowska, Tomasz Janicki 
  Zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym i skutki nieprawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy (wyrok NSA z 4.11.2016 r., I FSK 638/15) | str. 258 
  
  Rozdział IV 
  Podatki i opłaty lokalne | str. 269 
  Agata Han, Krzysztof Winiarski 
  Możliwość delegowania kompetencji organu podatkowego w trybie art .39 ust .4 u.s.g. (uchwała składu 7 sędziów NSA z 19.12.2016 r., II FPS 3/16) | str. 269 
  Paweł Banasik, Paweł Pucher 
  Elewator zbożowy - budynek czy budowla w podatku od nieruchomości (wyrok NSA z 18.10.2016 r., II FSK 1741/16) | str. 279 
  Paweł Majka 
  Wpływ rozbudowy i nadbudowy budynku na powstanie obowiązku podatkowego oraz wysokość stawek w podatku od nieruchomości (wyrok WSA w Rzeszowie z 7.07.2016 r., I SA/Rz 1134/15) | str. 291 
  Adam Kałążny 
  Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości, gdy amortyzacji nie dokonuje podatnik (wyrok WSA w Bydgoszczy z 27.10.2016 r., I SA/Bd 613/16) | str. 302 
  Michał Nielepkowicz 
  Budynek wypełniony urządzeniami jednak nie staje się budowlą (wyrok NSA z 5.07.2016 r., II FSK 1994/14) | str. 312 
  Paweł Banasik, Sławomir Michalski 
  Wydzielenia obiektu z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych w podatku od nieruchomości (wyrok NSA z 11.05.2016 r., II FSK 1581/15) | str. 322 
  
  Bibliografia | str. 331 
  
  Autorzy | str. 339 
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia