System Prawa Karnego Procesowego. Tom VIII. Dowody. Część 1 i 2

-16%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

286,44  341,00

Format: pdf

286,44341,00

cena zawiera podatek VAT

Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęcony zagadnieniom dowodowym, które w nauce procesu karnego zaliczane są nie tylko do najważniejszych, ale także skomplikowanych i kontrowersyjnych. Dość powiedzieć, że sporne są pojęcia dowodu i dowodzenia. Nie ma zgody co do systematyki dowodów oraz ich nazw. Dyskusyjne są kryteria wyróżnienia poszczególnych rodzajów dowodów. Liczne polemiki wywołuje kwestia dopuszczalności dowodów i numerus clausus środków dowodowych. Obecnie debata skupia się wokół dowodów nielegalnych oraz dopuszczalności wprowadzenia ich do procesu karnego i oceny, a także możliwości autonomicznej oceny czynności dowodowych przez pryzmat ich prawidłowości i proporcjonalności.


Zagadnienia dowodowe stanowią jednocześnie materię o niezwykle istotnym znaczeniu dla praktyki ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Nie będzie przesadne powiedzenie, że istotnym, jeśli nie najważniejszym zadaniem organów ścigania jest zbieranie informacji i dowodów, a zadaniem sądu ich ocena. Dowody stanowią podstawę podjęcia każdej czynności procesowej i mają decydujące znaczenia dla rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu.


Z wprowadzenia


Na tom ósmy Systemu Prawa Karnego Procesowego składają się cztery woluminy. W pierwszych dwóch częściach, oddawanych właśnie do rąk Czytelników, omówiono tzw. materialne prawo dowodowe, czyli:


podstawy prawa dowodowego;
ewolucję prawa dowodowego i teorii dowodów;
zakazy dowodowe.


Kolejne dwie części, które ukażą się we wrześniu br., poświęcone są formalnemu prawu dowodowemu i obejmują zasady postępowania dowodowego oraz samo postępowanie dowodowe.


Tom ósmy to rezultat pracy czterdziestu sześciu autorów pochodzących ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w kraju. Opracowanie cechuje wysoki poziom naukowy z bogatą bazą źródłową, rzetelność wywodów oraz obiektywny charakter wniosków.


Rok wydania2019
Liczba stron2824
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieMichał Rusinek
ISBN-13978-83-8187-040-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TOM VIII część    1
  
  Wykaz skrótów    27
  
  Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym    33
  
  Wprowadzenie    43
  
  DZIAŁ I. Podstawy prawa dowodowego
  
  ROZDZIAŁ 1. Pojęcie prawa dowodowego i nauki o dowodach    49
  1. Pojęcie prawa dowodowego    51
  2. Historyczna zmienność prawa dowodowego    57
  3. Pojęcie prawa dowodowego i postępowania dowodowego w dogmatyce prawa procesowego cywilnego    68
  4. Prawo dowodowe w ogólnej nauce o procesie sądowym    72
  5. Zasada wspólności dowodów    76
  6. Postępowanie dowodowe    79
  7. Limitacja postępowania dowodowego    85
  8. Nauka prawa dowodowego w Polsce    91
  
  ROZDZIAŁ 2. System prawa dowodowego    101
  1. Pojęcie systemu prawa dowodowego    101
  2. Hermetyczność (zupełność) prawa dowodowego    106
  
  ROZDZIAŁ 3. Źródła prawa dowodowego    119
  
  ROZDZIAŁ 4. Doniosłość prawa dowodowego    137
  
  ROZDZIAŁ 5. Pojęcie dowodu w dyskusji naukowej    141
  1. Wprowadzenie    143
  2. Pojęcie dowodu według Stanisława Śliwińskiego    148
  3. Pojęcie dowodu według Leona Schaff a    151
  4. Pojęcie dowodu według Mariana Cieślaka    153
  5. Pojęcie dowodu według Pawła Horoszowskiego    155
  6. Pojęcie dowodu według Stefana Kalinowskiego    157
  7. Pojęcie dowodu według Wacława Daszkiewicza    158
  8. Pojęcie dowodu według Romualda Kmiecika    159
  9. Pojęcie dowodu według Stanisława Waltosia    162
  10. Pojęcie dowodu w poglądach innych przedstawicieli doktryny prawa karnego procesowego    163
  11. Podstawowe znaczenia pojęcia dowodu    169
  11.1. Wprowadzenie    169
  11.2. Dowód jako źródło dowodu    174
  11.3. Dowód jako środek dowodowy    177
  11.4. Dowód jako fakt dowodowy    184
  12. Pozostałe znaczenia pojęcia dowodu    187
  13. Pojęcie dowodu w dogmatyce prawa procesowego cywilnego    192
  13.1. Pojęcie dowodu w postępowaniu cywilnym    192
  13.2. Dowód w psychologii    195
  13.3. Dowód na gruncie logiki    196
  13.4. Dowód bezprawny na gruncie prawa procesowego cywilnego    199
  13.5. Podział dowodów na gruncie prawa procesowego cywilnego    204
  
  ROZDZIAŁ 6. Systematyka dowodów w dyskusji naukowej    209
  1. Wprowadzenie    209
  2. Systematyka dowodów według Stanisława Śliwińskiego    210
  3. Systematyka dowodów według Leona Schaff a    212
  4. Systematyka dowodów według Mariana Cieślaka    214
  5. Systematyka dowodów według Stefana Kalinowskiego    221
  6. Systematyka dowodów według Marii Lipczyńskiej    225
  7. Systematyka dowodów według Wacława Daszkiewicza    228
  8. Systematyka dowodów według Romualda Kmiecika    231
  9. Systematyka dowodów według Stanisława Waltosia    236
  10. Systematyka dowodów według Tomasza Grzegorczyka    238
  
  ROZDZIAŁ 7. Rodzaje dowodów    243
  1. Wprowadzenie    252
  2. Dowody osobowe i rzeczowe    252
  3. Dowody pierwotne i pochodne    263
  4. Dowody bezpośrednie i pośrednie    268
  5. Dowody pojęciowe i zmysłowe    274
  6. Dowody ścisłe i swobodne    277
  7. Dowody obciążające i odciążające    286
  8. Pozostałe rodzaje dowodów    288
  9. Szczególne rodzaje dowodów    293
  9.1. Dokument    293
  9.1.1. Anonim    323
  9.1.2. Systematyka dokumentów    324
  9.2. Dowód naukowy    329
  9.2.1. Pojęcie dowodu naukowego    329
  9.2.2. Kryteria dopuszczalności dowodów naukowych oraz ich ocena    334
  9.3. Dowód prywatny    348
  9.3.1. Uwagi ogólne    348
  9.3.2. Pojęcie tzw. dowodu prywatnego    350
  9.3.3. Rys historyczny dowodów prywatnych w ustawodawstwie polskim    358
  9.3.3.1. Pojęcie tzw. dowodu prywatnego w kodeksie postępowania karnego z 1928 r.    358
  9.3.3.2. Pojęcie tzw. dowodu prywatnego w kodeksie postępowania karnego z 1969 r.    365
  9.3.4. Pojęcie tzw. dowodu prywatnego w kodeksie postępowania karnego z 1997 r.    369
  9.3.4.1. Zakres przedmiotowy tzw. dowodu prywatnego    369
  9.3.4.2. Podmiot uprawniony do gromadzenia tzw. dowodów prywatnych    388
  9.3.4.3. Granice wykorzystania tzw. dowodów prywatnych w procesie karnym    391
  9.4. Dowód poszlakowy    404
  9.4.1. Historia dowodu poszlakowego    404
  9.4.1.1. Proces rzymski    404
  9.4.1.2. Proces karny Europy kontynentalnej    406
  9.4.1.3. Proces angielski    411
  9.4.1.4. Podsumowanie    413
  9.4.2. Dowód poszlakowy w perspektywie prawnoporównawczej    413
  9.4.2.1. Uwagi wstępne    413
  9.4.2.2. Proces angielski    414
  9.4.2.3. Proces niemiecki    422
  9.4.2.4. Podsumowanie    427
  9.4.3. Dowód poszlakowy i proces poszlakowy w doktrynie polskiej    428
  9.4.4. Dowód poszlakowy w aktualnym orzecznictwie sądowym    439
  9.5. Dowody niekonwencjonalne    445
  9.5.1. Pojęcie dowodów niekonwencjonalnych i kryteria ich wyróżnienia    445
  9.5.2. Dogmatyczne uzasadnienie wyróżnienia dowodów niekonwencjonalnych    451
  9.5.3. Systematyka dowodów niekonwencjonalnych    457
  9.5.4. Wprowadzanie dowodów niekonwencjonalnych do procesu karnego    462
  9.6. Dowody elektroniczne    467
  9.7. Dowody nienazwane    468
  10. Rodzaje dowodów w dogmatyce prawa procesowego cywilnego    476
  11. Dowód prima facie    483
  
  ROZDZIAŁ 8. Konwencjonalizm i formalizm postępowania dowodowego    489
  1. Uwagi wstępne    495
  2. Koncepcja czynności konwencjonalnych w prawie – ujęcie podstawowe i jej rozwinięcie w prawoznawstwie    497
  3. Pojęcia konwencjonalizacji i formalizacji    503
  4. Czynności dowodowe jako sformalizowane karnoprocesowe czynności konwencjonalne    508
  4.1. Reguły konstytutywne i reguły formalizacji dla czynności dowodowych – zagadnienia ogólne i typologiczne    508
  4.2. Czynności dowodowe o zbiorowym charakterze    523
  4.3. Formalizacja i konwencjonalizacja a tzw. dowód swobodny    528
  4.4. Czynność dowodowa i jej wytwór    532
  5. Konwencjonalizm i formalizm w płaszczyźnie wadliwości czynności dowodowych    537
  5.1. Uwagi wstępne    537
  5.2. Konstrukcja nieważności czynności dowodowej    538
  5.2.1. Ujęcie nieważności czynności dowodowej w płaszczyźnie reguł konstytutywnych dla czynności danego typu – zarys problematyki    538
  5.2.2. Ujęcie nieważności czynności dowodowej w odniesieniu do warunków realizacji jej substratu materialnego    546
  5.3. Konstrukcja niedopuszczalności czynności dowodowej    557
  5.4. Konstrukcje: nieprawidłowości i bezskuteczności czynności dowodowej    573
  6. Konwalidacja i konwersja czynności dowodowej    583
  7. Podsumowanie    594
  
  ROZDZIAŁ 9. Dowodzenie w procesie karnym. Zagadnienia ogólne    597
  1. Pojęcie dowodzenia w procesie karnym i w logice    598
  2. Dowodzenie w logice    611
  3. Ustalenia faktyczne i subsumcja faktów prawnie istotnych    624
  4. Przedmiot dowodu w procesie karnym    629
  4.1. Pojęcie przedmiotu dowodu w procesie karnym    629
  4.2. Fakt główny i fakty dowodowe (poszlaki)    636
  5. Przedmiot dowodu w procesie cywilnym    641
  
  ROZDZIAŁ 10. Udowodnienie oraz surogaty udowodnienia    647
  1. Udowodnienie    648
  2. Surogaty udowodnienia    655
  2.1. Notoryjność    656
  2.1.1. Notoryjność powszechna    658
  2.1.2. Notoryjność urzędowa    661
  2.2. Oczywistość    664
  2.3. Uprawdopodobnienie    665
  2.4. Domniemania    675
  2.4.1. Domniemania faktyczne    678
  2.4.2. Domniemania prawne    681
  
  DZIAŁ II. Ewolucja prawa dowodowego i teorii dowodów
  
  ROZDZIAŁ 11. Początki prawa dowodowego    689
  1. Prawo egipskie    691
  2. Prawa mezopotamskie    692
  2.1. Kodeks Urukaginy    692
  2.2. Kodeks Ur-Nammu    692
  2.3. Kodeks Lipit-Isztara    693
  2.4. Kodeks Hammurabiego    693
  2.4.1. Sąd boga rzeki (próba zimnej wody)    694
  2.4.2. Zeznania świadków    695
  2.4.3. Przysięga    696
  2.4.4. Ujęcie na gorącym uczynku    696
  2.4.5. Oględziny miejsca    696
  2.4.6. Tabliczki gliniane zawierające teksty prawne    696
  2.5. Kodeks esznuński    697
  2.6. Zbiór czternastu tabliczek prawa średnioasyryjskiego    697
  3. Prawo izraelskie    697
  3.1. Świadkowie    698
  3.2. Sądy boże    702
  3.2.1. Próba gorzkiej wody    702
  3.2.2. Losowanie    703
  3.3. Przyznanie się do winy    704
  3.4. Ujęcie na gorącym uczynku    705
  3.5. Przysięga oczyszczająca    705
  
  ROZDZIAŁ 12. Prawo dowodowe w starożytnej Grecji    707
  1. Wprowadzenie    708
  2. Środki dowodowe    709
  2.1. Prawa    709
  2.2. Dokumenty prywatne    709
  2.3. Zeznania świadków    710
  2.4. Tortury    712
  2.5. Przysięga    715
  2.6. Wezwania    716
  
  ROZDZIAŁ 13. Prawo dowodowe w starożytnym Rzymie    717
  1. Prawo dowodowe w rzymskim procesie karnym    719
  2. Źródła i środki dowodowe    721
  2.1. Środki dowodowe pochodzące od osobowych źródeł dowodowych    722
  2.1.1. Zeznania świadków    722
  2.1.1.1. Kwalifi kacje świadków i wyłączenia od zeznawania    722
  2.1.1.2. Prawo odmowy zeznań    724
  2.1.1.3. Kategorie świadków    726
  2.1.1.4. Formy zeznań    727
  2.1.1.5. Charakter zeznań    728
  2.1.1.6. Tortury    729
  2.1.2. Laudationes    730
  2.1.3. „Opinie biegłych”    731
  2.1.4. Confessio oskarżonego    732
  2.1.5. „Zeznania” niewolników    733
  2.1.6. Rumores    737
  2.2. Rzeczowe źródła dowodowe    737
  2.3. Mieszane źródła dowodowe    738
  2.3.1. Dokumenty urzędowe    738
  2.3.2. Dokumenty prywatne    738
  3. Przebieg postępowania dowodowego    739
  4. Ocena dowodów    741
  
  ROZDZIAŁ 14. Prawo dowodowe w okresie średniowiecza    745
  1. Prawo germańskie    753
  1.1. Wizygoci    756
  1.2. Ostrogoci    756
  1.3. Burgundowie    756
  1.4. Longobardowie    757
  1.4.1. Przysięga    757
  1.4.2. Sądy boże    758
  1.4.2.1. Pojedynek sądowy    758
  1.4.2.2. Próba gorącej wody    759
  1.4.3. Świadkowie    759
  1.4.4. Dokumenty    759
  1.5. Frankowie    759
  1.5.1. Przysięga strony    760
  1.5.2. Sądy boże    761
  1.5.2.1. Próba gorącej wody    762
  1.5.2.2. Próba rozpalonego żelaza    763
  1.5.2.3. Próba ognia    763
  1.5.2.4. Próba zimnej wody    763
  1.5.2.5. Próba losowania    764
  1.5.2.6. Próba poświęconego kęsa    764
  1.5.2.7. Próba komunii    764
  1.5.2.8. Próba krzyża    765
  1.5.2.9. Pojedynek sądowy    765
  1.5.3. Przyznanie się do winy    766
  1.5.4. Świadkowie    766
  1.5.5. Dokumenty    767
  1.5.6. Schwytanie na gorącym uczynku    768
  1.5.7. Rugi    769
  1.6. Anglosasi    770
  1.6.1. Przysięga    771
  1.6.2. Sądy boże    771
  1.6.2.1. Próba zimnej wody    772
  1.6.2.2. Próba gorącej wody    772
  1.6.2.3. Próba gorącego żelaza    772
  1.6.2.4. Próba poświęconego kęsa    773
  1.6.3. Świadkowie    773
  1.6.4. Dokumenty    773
  1.6.5. Schwytanie na gorącym uczynku    773
  1.6.6. Znalezienie skradzionej rzeczy    774
  1.6.7. Oględziny    774
  1.7. Fryzowie    774
  2. Prawo niemieckie    775
  2.1. Zmiany proceduralne    775
  2.2. Postępowanie dowodowe dotyczące jawnego przestępstwa    776
  2.3. Postępowanie dowodowe dotyczące niejawnego przestępstwa (postępowanie rugowe)    776
  2.4. Pokoje boże i ziemskie    776
  2.5. Postępowanie dowodowe przeciw szkodliwym ludziom    777
  2.6. Postępowanie dowodowe w procesach o czary    777
  2.6.1. Próba łez    778
  2.6.2. Próba igły    778
  2.6.3. Próba ognia    779
  2.6.4. Próba wody    779
  2.6.5. Próba wagi    780
  2.6.6. Próba pacierza    780
  2.6.7. Próba krwi z nosa    780
  2.6.8. Próba chleba z masłem    780
  2.7. Postępowanie dowodowe w procesie inkwizycyjnym    781
  2.8. Przysięga i świadectwo    782
  2.9. Dokumenty    784
  2.10. Dostarczenie sprawcy przestępstwa    784
  2.11. Wyroki boże    784
  2.11.1. Sąd na marach    785
  2.11.2. Pojedynek sądowy    786
  2.11.3. Próba klucza    788
  2.11.4. Próba klucza z biblią    788
  2.11.5. Próba sita    789
  2.11.6. Próba ognia    789
  2.11.6.1. Niesienie rozpalonego żelaza    789
  2.11.6.2. Kroczenie po rozpalonych lemieszach    789
  2.11.7. Próba wody    790
  2.11.8. Próba poświęconego noża    790
  2.11.9. Próba myszy    791
  3. Prawo nordyckie    791
  3.1. Przysięga    791
  3.2. Świadectwo przysięgłych    792
  3.3. Świadkowie    793
  3.4. Sądy boże    793
  3.4.1. Pojedynek sądowy    793
  3.4.2. Próba żelaza    793
  3.5. Oględziny    794
  3.6. Dokumenty    794
  4. Prawo dowodowe włoskie    794
  4.1. Przysięga stron    795
  4.2. Świadkowie    795
  4.3. Sądy boże    796
  4.4. Przyznanie się do winy    796
  4.5. Dokumenty    796
  5. Prawo francuskie    796
  5.1. Świadkowie    797
  5.2. Przysięga    797
  5.3. Sądy boże    797
  5.4. Przyznanie się do winy    798
  5.5. Dokumenty    798
  5.6. Wizja    799
  6. Prawo angielskie    799
  6.1. Świadkowie    799
  6.2. Przysięga    800
  6.3. Sądy boże    800
  6.3.1. Próba ognia    800
  6.3.2. Próba zimnej wody    800
  6.3.3. Próba gorącej wody    800
  6.3.4. Kęs przekleństwa    801
  6.3.5. Pojedynek sądowy    801
  6.3.6. Próba mar    802
  6.4. Dokumenty    802
  6.5. Przyznanie się do winy    802
  6.6. Przysięgli    802
  7. Prawo ruskie    804
  7.1. Źródła prawa i zasady procesowe    804
  7.2. Środki dowodowe    805
  7.2.1. Świadkowie    805
  7.2.2. Przysięga    806
  7.2.3. Ordalia    807
  7.2.3.1. Próba żelaza    807
  7.2.3.2. Próba wody    808
  7.2.3.3. Pojedynek sądowy    808
  7.2.3.4. Ciągnienie losu    809
  7.2.4. Zdanie się na zeznanie obwinionych    810
  7.2.5. Wspólne zdanie się na zeznanie    810
  7.2.6. Oględziny    810
  7.2.7. Postępowanie rugowe    811
  7.2.7.1. Głos powszechny    811
  7.2.7.2. Powszechne przesłuchanie    811
  7.2.8. Gonienie śladem    811
  7.2.9. Dokument    812
  7.2.10. Zwód    812
  7.2.11. Przesłuchanie    813
  7.2.12. Przyznanie się    813
  7.2.13. Schwytanie na gorącym uczynku    814
  7.2.14. Schwytanie z licem    814
  8. Prawo czeskie    814
  8.1. Źródła prawa i zasady procesowe    814
  8.2. Środki dowodowe    815
  8.2.1. Świadkowie    815
  8.2.2. Ordalia    816
  8.2.2.1. Przysięga    817
  8.2.2.2. Dowód wody    818
  8.2.2.3. Próba rozżarzonego żelaza    818
  8.2.2.4. Pojedynek sądowy    818
  8.2.2.5. Losowanie    819
  8.2.3. Przyznanie się strony    819
  8.2.4. Pojmanie sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku    819
  8.2.5. Zwód    820
  8.2.6. Sok    820
  8.2.7. Zeznanie    820
  8.2.8. Znaki graniczne    821
  8.2.9. Dokumenty    821
  8.2.10. Księgi ziemskie    821
  8.2.11. Oględziny    822
  9. Prawo węgierskie i słowackie    822
  9.1. Źródła prawa i zasady procesowe    822
  9.2. Środki dowodowe    823
  9.2.1. Świadkowie    823
  9.2.2. Przysięga    823
  9.2.3. Oględziny    824
  9.2.4. Ordalia    824
  9.2.4.1. Próba krzyża i hostii    824
  9.2.4.2. Próba ognia i wody    824
  9.2.4.3. Próba wagi    825
  9.2.4.4. Pojedynek    825
  9.2.5. Dokumenty    825
  10. Prawo polskie    826
  10.1. Źródła prawa i zasady procesowe    826
  10.2. Środki dowodowe    826
  10.2.1. Przysięga    826
  10.2.2. Współprzysięga    827
  10.2.3. Świadkowanie    828
  10.2.4. Ordalia    828
  10.2.4.1. Próba wody    829
  10.2.4.1.1. Próba zimnej wody    829
  10.2.4.1.2. Próba gorącej wody    829
  10.2.4.2. Próba żelaza    829
  10.2.4.2.1. Próba żelaza z użyciem ręki    830
  10.2.4.2.2. Próba żelaza z użyciem stóp    830
  10.2.4.3. Próba chleba i sera    830
  10.2.4.4. Pojedynek sądowy    830
  10.2.5. Wizja    832
  10.2.6. Wstecz    832
  10.2.7. Dokument    832
  10.2.8. Przyznanie się do winy    832
  10.2.9. Ujęcie na gorącym uczynku    833
  
  ROZDZIAŁ 15. Prawo dowodowe w czasach nowożytnych    835
  1. Prawo dowodowe w procesie inkwizycyjnym (na podstawie Caroliny)    837
  2. Prawo dowodowe w powszechnym procesie niemieckim    850
  3. Prawo dowodowe w procesie francuskim na podstawie ordonansu z 1670 r.    856
  4. Prawo dowodowe w procesie karnym angielskim    859
  5. Prawo dowodowe w procesie karnym w Rzeczypospolitej szlacheckiej    865
  5.1. W procesie ziemskim    865
  5.2. W procesie miejskim    871
  5.3. W procesie wiejskim    877
  
  ROZDZIAŁ 16. Prawo dowodowe w okresie oświecenia    883
  1. Wstęp    884
  2. Prawo dowodowe w Austrii    891
  3. Prawo dowodowe w Prusach    903
  4. Prawo dowodowe w Rosji    909
  5. Prawo dowodowe we Francji    912
  6. Prawo dowodowe w Anglii    920
  
  ROZDZIAŁ 17. Prawo dowodowe we współczesnym procesie karnym od początku XIX do połowy XX w.    935
  1. Prawo dowodowe w rosyjskim procesie karnym    936
  2. Prawo dowodowe w austriackim procesie karnym    946
  3. Prawo dowodowe w niemieckim procesie karnym    954
  4. Prawo dowodowe w procesie karnym totalitarnym    961
  4.1. W faszystowskim procesie karnym    961
  4.2. W radzieckim procesie karnym    964
  
  ROZDZIAŁ 18. Prawo dowodowe w polskim procesie karnym w XX w. (do 1997 r.)    971
  1. Wstęp    973
  2. Prawo dowodowe na podstawie kodeksu z 1928 r.    974
  3. Prawo dowodowe na podstawie kodeksu z 1969 r.    986
  
  ROZDZIAŁ 19. Prawo dowodowe w wybranych współczesnych procesach karnych    999
  1. Prawo dowodowe w rosyjskim procesie karnym    1004
  1.1. Geneza i ewolucja prawa dowodowego w Rosji    1005
  1.2. Rodzaje dowodów i ich charakterystyka    1016
  1.3. Prawo do uczestniczenia w procesie dowodzenia przez obronę    1025
  1.4. Funkcjonowanie prawa dowodowego    1027
  1.5. Specyfika wybranych czynności śledczych    1029
  1.5.1. Oględziny    1029
  1.5.2. Przeszukanie    1030
  1.5.3. Przesłuchanie    1032
  1.5.4. Okazanie    1033
  1.5.5. Weryfikacja zeznań i wyjaśnień w miejscu zdarzenia    1033
  1.5.6. Ekspertyza sądowa    1034
  1.6. Problem wykorzystywania informacji uzyskanych w drodze operacyjnej w dowodzeniu w sprawach karnych    1035
  1.7. Kierunki rozwoju prawa dowodowego    1038
  2. Prawo dowodowe w niemieckim procesie karnym    1040
  2.1. Prawo dowodowe – zagadnienia ogólne i systemowe    1048
  2.1.1. Podstawowe pojęcia niemieckiego prawa dowodowego i systematyka dowodów    1049
  2.1.1.1. Dowody ścisłe a dowody swobodne    1049
  2.1.1.2. Przedmiot i cel dowodzenia    1053
  2.1.1.3. Problem przyporządkowania czynności wykrywczych i poszukiwawczych    1055
  2.1.2. Zasady postępowania dowodowego    1057
  2.1.2.1. Zasada śledcza i granice obowiązku wyjaśnienia sprawy    1058
  2.1.2.2. Zasada bezpośredniości    1063
  2.1.2.3. Zasada swobodnej oceny dowodów    1071
  2.1.2.4. Zasada in dubio pro reo    1075
  2.1.2.5. Pozostałe zasady procesowe mające znaczenie dla postępowania dowodowego    1079
  2.1.3. Zakazy dowodowe w procesie niemieckim    1081
  2.2. Prawo inicjatywy dowodowej    1088
  2.2.1. Wniosek dowodowy    1090
  2.2.2. Inne niż wniosek dowodowy przejawy inicjatywy dowodowej stron    1095
  2.2.3. Oddalenie wniosku dowodowego    1097
  2.3. Charakterystyka poszczególnych dowodów    1111
  2.3.1. Osobowe źródła dowodowe    1111
  2.3.1.1. Oskarżony    1111
  2.3.1.2. Świadkowie    1123
  2.3.1.3. Biegły    1133
  2.4. Dowody rzeczowe    1141
  2.4.1. Dokumenty    1141
  2.4.2. Dowód z oględzin    1146
  3. Prawo dowodowe we francuskim procesie karnym    1148
  3.1. Ewolucja francuskiego procesu karnego w aspekcie transformacji środków dowodowych i metod dowodzenia. Krótka analiza materialnoprawna    1150
  3.2. Regulacja prawa dowodowego we Francji w ujęciu obowiązujących przepisów. Źródła prawa dowodowego    1158
  3.3. Zasady postępowania dowodowego we francuskim współczesnym procesie karnym    1160
  3.4. Zagadnienie dowodów nielegalnych    1168
  3.5. Dowód we francuskim postępowaniu karnym. Charakterystyka teoretyczna    1172
  3.5.1. Pojęcie dowodu    1172
  3.5.2. Źródła i środki dowodowe    1173
  3.5.2.1. Dowody pisemne (les preuves littérales)    1174
  3.5.2.2. Zeznania świadków (le témoignage)    1175
  3.5.2.3. Wyjaśnienia oskarżonego (l’aveu)    1180
  3.5.3. Dowody naukowe (les preuves scientifi ques)    1182
  3.5.4. Inne czynności dowodowe    1186
  3.6. Wnioski końcowe    1189
  4. Prawo dowodowe w procesie karnym angielskim    1190
  4.1. Ogólne zasady prawa dowodowego    1192
  4.2. Dowodowe czynności poszukiwawcze    1195
  4.2.1. Wyjaśnienia oskarżonego    1195
  4.2.1.1. Przyznanie się do winy (confession)    1196
  4.2.1.2. Guilty plea    1199
  4.2.1.3. Milczenie oskarżonego    1202
  4.2.1.4. Oskarżony jako świadek    1206
  4.2.2. Okazanie    1207
  4.2.3. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy    1212
  4.2.4. Wywiad środowiskowy i dowód na charakter oskarżonego    1214
  4.2.5. Badanie osoby oskarżonego    1217
  4.2.6. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie    1218
  4.2.7. Kontrola i utrwalanie rozmów    1225
  4.3. Systematyka dowodów przedstawianych na rozprawie    1228
  4.3.1. Świadkowie    1229
  4.3.2. Dowód pośredni    1234
  4.3.3. Dowód potwierdzający (corroboration evidence)    1241
  4.3.4. Biegli, tłumacze, specjaliści    1243
  4.3.5. Dowód rzeczowy    1246
  4.3.6. Dowód z dokumentu    1246
  4.4. Zasady dopuszczalności dowodów    1248
  4.4.1. Legalność uzyskania dowodów i rzetelność procesu    1248
  4.4.2. Zakazy dowodowe    1253
  4.5. Postępowanie dowodowe    1255
  4.5.1. Posiedzenie przygotowawcze    1255
  4.5.2. Disclosure of evidence    1257
  4.5.3. Prezentacja materiału dowodowego na rozprawie    1261
  4.5.4. Przesłuchanie świadka    1264
  4.5.5. Rola sędziego w postępowaniu dowodowym    1268
  4.6. Wyrokowanie i narada    1270
  4.7. Podstawowe odmienności postępowania dowodowego przed sądem pokoju    1273
  4.8. Podsumowanie    1276
  5. Prawo dowodowe w procesie karnym USA    1280
  5.1. Zagadnienia wstępne    1283
  5.1.1. Pojęcie dowodu i prawa dowodowego w amerykańskim procesie karnym    1283
  5.1.2. Osobowe źródła dowodowe w amerykańskim prawie dowodowym    1288
  5.1.3. Źródła amerykańskiego prawa dowodowego    1290
  5.1.3.1. Ewolucja amerykańskich reguł prawa dowodowego    1290
  5.1.3.2. Zakres obowiązywania federalnych reguł dowodowych    1294
  5.1.3.3. Systematyka federalnych reguł dowodowych w kontekście struktury opracowania    1295
  5.1.4. Zarys amerykańskiego procesu karnego    1297
  5.1.4.1. Zasady amerykańskiego procesu karnego    1297
  5.1.4.2. Przebieg amerykańskiego procesu karnego    1299
  5.2. Zagadnienia ogólne prawa dowodowego    1309
  5.2.1. Ciężar dowodu (burden of proof)    1309
  5.2.2. Standard udowodnienia (standard of proof)    1314
  5.2.3. Notoryjność i domniemania    1318
  5.2.4. Wprowadzanie dowodów do procesu    1320
  5.2.4.1. Uwagi wprowadzające    1320
  5.2.4.2. Wprowadzanie dowodów do procesu przez strony    1322
  5.2.4.3. Wprowadzanie dowodów do procesu przez sąd z urzędu    1325
  5.2.5. Kryteria dopuszczalności dowodów w amerykańskim prawie dowodowym    1328
  5.2.5.1. Ogólne kryteria dopuszczalności dowodów – przydatność (relevancy) i istotność (materiality)    1328
  5.2.5.2. Szczególne kryteria niedopuszczalności dowodów – zagadnienia ogólne    1330
  5.2.5.3. Normatywne kryteria niedopuszczalności dowodów    1332
  5.2.5.4. Niedopuszczalność oświadczeń złożonych poza rozprawą (hearsay evidence)    1334
  5.2.5.5. Nielegalnie uzyskane dowody i reguła wyłączania dowodów (exclusionary rule)    1341
  5.2.5.5.1. Zagadnienia wstępne    1341
  5.2.5.5.2. Ewolucja reguły wyłączania dowodów    1343
  5.2.5.5.3. Zakres obowiązywania reguły wyłączania dowodów    1346
  5.2.5.5.4. Wyjątki od reguły wyłączania dowodów    1347
  5.2.5.5.5. Doktryna „owoców zatrutego drzewa” (fruits of the poisonous tree doctrine)    1349
  5.2.5.6. Przeprowadzanie dowodów na rozprawie    1352
  5.3. Szczególne zagadnienia prawa dowodowego    1355
  5.3.1. Świadek    1355
  5.3.1.1. Świadek w postępowaniu przygotowawczym    1355
  5.3.1.2. Kwalifikacja do złożenia zeznań w charakterze świadka w postępowaniu sądowym    1356
  5.3.1.3. Wyłączenie dowodu z zeznań świadka (privileges)    1358
  5.3.1.4. Przesłuchanie świadka na rozprawie    1361
  5.3.1.4.1. Ogólny schemat przesłuchania świadka    1361
  5.3.1.4.2. Przesłuchanie bezpośrednie (direct examination)    1362
  5.3.1.4.3. Przesłuchanie krzyżowe (cross-examination)    1364
  5.3.1.4.4. Dalsze przesłuchania świadka przez strony (re-direct oraz re-cross)    1369
  5.3.1.5. Szczególna procedura przeprowadzania dowodu z przesłuchania dzieci    1370
  5.3.2. Oskarżony (podejrzany)    1371
  5.3.2.1. Zagadnienia wstępne i terminologiczne    1371
  5.3.2.2. Przesłuchanie podejrzanego (suspect) w postępowaniu przygotowawczym (reguły Mirandy)    1374
  5.3.2.3. Przesłuchanie oskarżonego (accused/defendant) na rozprawie    1383
  5.3.3. Biegły    1384
  5.3.3.1. Pozycja biegłego w amerykańskim postępowaniu karnym    1384
  5.3.3.2. Definicja biegłego    1386
  5.3.3.3. Dopuszczalność dowodów naukowych w amerykańskim procesie karnym (standardy Frye’a i Dauberta)    1387
  5.3.3.4. Forma i zakres opinii biegłego    1390
  5.3.3.5. Opinia psychiatryczna    1392
  5.3.4. Okazanie (eyewitness identification)    1393
  5.3.5. Oględziny    1397
  5.3.5.1. Zagadnienia wstępne    1397
  5.3.5.2. Historyczna ewolucja modeli dochodzenia przyczyny śmierci w Stanach Zjednoczonych    1398
  5.3.5.3. Przeprowadzanie śledztw medyczno-sądowych (medicolegal investigation)    1400
  5.3.6. Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy    1403
  5.3.6.1. Zagadnienia wstępne    1403
  5.3.6.2. Pojęcie przeszukania i zatrzymania    1404
  5.3.6.3. Zakres zastosowania czwartej poprawki    1405
  5.3.6.4. Przeszukanie i zatrzymanie na podstawie nakazu sądowego    1408
  5.3.6.5. Przeszukanie i zatrzymanie bez nakazu sądowego    1412
  5.3.6.6. Konsekwencje nielegalnego przeprowadzenia przeszukania i zatrzymania rzeczy    1415
  5.3.7. Kontrola i utrwalanie rozmów    1416
  5.3.8. Dowód z dokumentów    1418
  5.3.9. Dowody rzeczowe    1420
  6. Prawo dowodowe w hiszpańskim procesie karnym    1422
  6.1. Źródła prawa hiszpańskiego procesu karnego    1423
  6.2. Charakterystyka hiszpańskiego procesu karnego z perspektywy problematyki dowodowej    1429
  6.3. Dowody w procesie karnym w świetle konstytucyjnych praw podstawowych    1437
  6.4. Koncepcja dowodów i postępowania dowodowego w hiszpańskim procesie karnym    1443
  6.4.1. Pojęcie dowodu    1443
  6.4.2. Przedmiot dowodu    1445
  6.4.3. Środki dowodowe    1447
  6.4.4. Postępowanie dowodowe    1447
  6.4.4.1. Zasady ogólne    1447
  6.4.4.2. Wnioski dowodowe    1450
  6.4.4.3. Decyzja w sprawie dopuszczalności dowodów    1451
  6.4.4.4. Przeprowadzenie dowodów    1452
  6.5. Czynności dowodowe postępowania przygotowawczego    1453
  6.5.1. Uwagi porządkujące    1453
  6.5.2. Czynności śledcze oraz tzw. dowody uprzednie    1455
  6.5.3. Przesłanki warunkujące dowodowy charakter czynności    1458
  6.5.3.1. Niepowtarzalność    1458
  6.5.3.2. Gwarancje instytucjonalne i proceduralne    1458
  6.5.3.3. Wprowadzenie do procesu dowodu uprzedniego    1460
  6.5.4. Dowody antycypowane    1460
  6.5.5. Dowody uprzednio rekonstruowane    1462
  6.6. Poszczególne rodzaje czynności o charakterze dowodowym    1463
  6.6.1. Metody pomiaru zawartości alkoholu w organizmie ludzkim    1463
  6.6.2. Nagranie z kamery    1465
  6.6.2.1. Nagranie z ukrytej kamery    1466
  6.6.3. Analiza środków odurzających    1466
  6.6.4. Przeszukanie ciała    1467
  6.6.5. Przeprowadzenie kontroli osobistej    1468
  6.6.6. Geolokalizacja    1469
  6.6.7. Zeznania świadków    1470
  6.6.8. Wyjaśnienia osoby objętej postępowaniem    1473
  6.6.9. Konfrontacja    1474
  6.6.10. Opinia biegłych    1474
  6.6.11. Okazanie    1474
  6.7. Czynności śledztwa ograniczające prawa podstawowe z art. 18 Konstytucji    1475
  6.7.1. Reforma z 2015 r.    1475
  6.7.2. Wejście do miejsca zamkniętego (przeszukanie miejsca) i zatrzymanie rzeczy    1476
  6.7.3. Zatrzymanie ksiąg i dokumentów    1479
  6.7.4. Zatrzymanie i otwarcie korespondencji sporządzonej w formie pisemnej i telegrafi cznej    1479
  6.7.5. Środki śledcze z zastosowaniem nowoczesnych technologii    1481
  6.7.5.1. Kontrola komunikacji telefonicznej i telematycznej    1483
  6.7.5.2. Przechwytywanie i utrwalanie komunikacji werbalnej za pomocą urządzeń elektronicznych    1485
  6.7.5.3. Zatrzymanie urządzeń do przechowywania danych masowych    1486
  6.7.5.4. Dostęp zdalny do zasobów teleinformatycznych    1487
  6.8. Dowody przeprowadzane na rozprawie    1488
  6.8.1. Uwagi wprowadzające    1488
  6.8.2. Środki dowodowe    1489
  6.8.2.1. Zeznania (wysłuchanie) oskarżonego oraz osób ponoszących odpowiedzialność cywilną    1489
  6.8.2.2. Przesłuchanie świadka    1491
  6.8.2.3. Opinia biegłego    1494
  6.8.2.4. Dowód z dokumentów    1495
  6.8.2.5. Wizja lokalna, oględziny miejsca    1495
  6.9. Problematyka dowodów nielegalnych w prawie hiszpańskim    1496
  6.9.1. Pojęcie dowodu nielegalnego    1496
  6.9.1.1. Dowód nielegalny w ujęciu szerokim    1496
  6.9.1.2. Dowód nielegalny w ujęciu wąskim    1498
  6.9.1.3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego STC 114/1984 z 29 listopada 1984 r.    1499
  6.9.1.4. Dowód nielegalny w orzecznictwie Sądu Najwyższego    1499
  6.9.2. Rodzaje nielegalności dowodowej    1501
  6.9.3. Skuteczność procesowa dowodów nielegalnych    1504
  7. Prawo dowodowe w muzułmańskim procesie karnym    1506
  7.1. Geneza powstania prawa i procesu karnego – szariatu    1506
  7.2. Źródła i zasady prawa karnego islamu    1511
  7.3. Ogólna charakterystyka przestępstw w szariacie    1516
  7.4. Charakterystyka muzułmańskiego procesu karnego    1519
  7.5. Podstawowe zasady i funkcjonowanie współczesnego muzułmańskiego procesu karnego    1528
  8. Prawo dowodowe w procesie judaistycznym    1534
  8.1. Charakterystyka i specyfika procesu judaistycznego    1535
  8.2. Dowodzenie winy oskarżonego w judaistycznym procesie karnym    1540
  8.3. Wpływy tradycji judaistycznej na ukształtowanie wybranych instytucji postępowania dowodowego w procesie karnym współczesnego Izraela    1548
  
  Skorowidz przedmiotowy    1557
  
  Autorzy    1567
  
  TOM VIII część    2
  
  Wykaz skrótów    1597
  
  Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym    1603
  
  DZIAŁ II. Ewolucja prawa dowodowego i teorii dowodów
  
  ROZDZIAŁ 20. Kształtowanie się europejskiego (unijnego) prawa dowodowego    1615
  1. Uwagi wstępne    1617
  2. Tradycyjny mechanizm współpracy w zakresie prawa dowodowego według przepisów kodeksu postępowania karnego    1622
  2.1. Sporządzenie czynności dowodowej „na wniosek polskiego sądu lub prokuratora” jako przesłanka wykorzystania dowodu z zagranicy    1623
  2.2. Niesprzeczność sposobu przeprowadzenia czynności dowodowej z zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej    1626
  2.3. Zachowanie wymogów, od spełnienia których zależy dopuszczalność odstąpienia w postępowaniu karnym od zasady bezpośredniości (art. 389, 391 i 393 k.p.k.)    1628
  3. Ponadpaństwowe inicjatywy dotyczące prawa dowodowego    1629
  3.1. Pierwsze instrumenty Rady Europy i pierwsze inicjatywy unijne    1630
  3.2. Przepisy kodeksu postępowania karnego implementujące decyzję ramową w sprawie wykonywania w Unii Europejskiej orzeczeń o zajęciu mienia i środków dowodowych    1634
  3.3. Wspólny zespół śledczy jako forma międzynarodowej współpracy w zakresie prawa dowodowego    1646
  3.4. Od europejskiego nakazu dowodowego do europejskiego nakazu dochodzeniowego    1655
  4. Ratio ograniczeń korzystania z dowodów przeprowadzonych przez obce organy    1668
  5. Ograniczenia dopuszczalności wykorzystywania dowodów przeprowadzonych przed obcym organem w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu    1671
  6. Ograniczenia dopuszczalności wykorzystywania dowodów nieprzeprowadzonych bezpośrednio przed organem orzekającym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego    1677
  7. Podsumowanie    1680
  
  ROZDZIAŁ 21. Prawo dowodowe w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka    1681
  1. Prawo dowodowe w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym    1688
  1.1. Wstęp    1688
  1.2. Prawo dowodowe przed międzynarodowymi trybunałami karnymi    1691
  1.2.1. Prawo dowodowe Międzynarodowych Trybunałów Wojskowych    1691
  1.2.2. Prawo dowodowe przed Międzynarodowymi Trybunałami Karnymi ad hoc    1695
  1.2.2.1. Systematyka dowodów    1695
  1.2.2.2. Zagadnienia dopuszczalności dowodów    1700
  1.2.2.3. Główne założenia postępowania dowodowego przed MTKJ    1702
  1.3. Prawo dowodowe przed MTK    1704
  1.3.1. Systematyka dowodów    1704
  1.3.1.1. Dowód z zeznań świadka    1705
  1.3.1.2. Dowód z wyjaśnień oskarżonego    1711
  1.3.1.3. Dowód z opinii biegłego    1713
  1.3.1.4. Dowód z dokumentu    1714
  1.3.1.5. Dowody bezpośrednie i pośrednie    1717
  1.3.2. Zagadnienia dopuszczalności dowodów    1719
  1.3.2.1. Ocena dopuszczalności dowodów    1719
  1.3.2.2. Przydatność dowodu    1721
  1.3.2.3. Wartość dowodowa    1722
  1.3.2.4. Rzetelność rozprawy    1723
  1.3.2.5. Dopuszczalność dowodów przed MTK a prawo krajowe    1723
  1.3.3. Zakazy dowodowe (dowody niedopuszczalne)    1726
  1.3.3.1. Naruszenie postanowień statutu rzymskiego    1727
  1.3.3.2. Naruszenie praw człowieka uznanych przez społeczność międzynarodową    1730
  1.3.3.3. Wątpliwości co do wiarygodności dowodu    1732
  1.3.3.4. Sprzeczność z rzetelnością postępowania    1733
  1.3.4. Ograniczenia postępowania dowodowego    1735
  1.3.4.1. Ochrona świadka    1735
  1.3.4.2. Dowody poufne    1736
  1.3.4.3. Stosunki uprzywilejowane    1737
  1.3.4.4. Odmowa składania zeznań    1738
  1.4. Postępowanie dowodowe przed MTK    1739
  1.4.1. Główne założenia postępowania dowodowego    1739
  1.4.2. Ujawnienie dowodów (disclosure of evidence)    1742
  1.4.3. Tok postępowania dowodowego    1744
  1.4.4. Zasady przesłuchiwania świadków    1746
  1.4.5. Rola sędziego w postępowaniu dowodowym    1747
  1.5. Podsumowanie    1750
  2. Prawo dowodowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka    1752
  2.1. Wprowadzenie    1752
  2.2. Wykrywanie i zabezpieczanie dowodów    1761
  2.2.1. Wprowadzenie    1761
  2.2.2. Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy    1764
  2.2.3. Kontrola korespondencji, rozmów i innych przekazów informacji    1772
  2.2.4. Ustalanie w celach dowodowych lokalizacji danej osoby    1781
  2.2.5. Pozyskiwanie próbek i przedmiotów z ludzkiego ciała oraz utrwalanie wizerunku osoby na potrzeby procesu karnego    1783
  2.2.6. Zbieranie danych o jednostce na potrzeby procesu karnego    1787
  2.2.7. Okazanie    1795
  2.2.8. Uzyskiwanie oświadczeń od osobowych źródeł dowodowych    1795
  2.2.9. Gromadzenie dowodów a ochrona swobody wypowiedzi    1799
  2.2.10. Problematyka prywatnego gromadzenia dowodów    1808
  2.3. Wprowadzanie dowodów do procesu karnego    1810
  2.3.1. Wprowadzenie    1810
  2.3.2. Dowody uzyskane z naruszeniem art. 3 EKPC    1813
  2.3.3. Dowody uzyskane z naruszeniem art. 8 EKPC    1818
  2.3.4. Dowody uzyskane w wyniku nielegalnej prowokacji policyjnej    1822
  2.3.5. Dowody uzyskane z naruszeniem prawa do nieobciążania się    1831
  2.3.6. Dowody uzyskane z naruszeniem prawa dostępu do adwokata    1844
  2.3.7. Podsumowanie    1853
  2.4. Przeprowadzanie dowodów w procesie karnym    1858
  2.4.1. Wprowadzenie    1858
  2.4.2. Domniemanie niewinności i jego implikacje dla przeprowadzania dowodów    1859
  2.4.3. Równość broni stron    1870
  2.4.4. Osobowe źródła dowodowe w procesie karnym    1872
  2.4.4.1. Prawo do przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia (art. 6 ust. 3 lit. d EKPC)    1872
  2.4.4.1.1. Uwagi wprowadzające    1872
  2.4.4.1.2. Świadkowie, którzy nie zostali przesłuchani w obecności oskarżonego lub jego obrońcy    1876
  2.4.4.1.3. Świadkowie anonimowi i narażeni na pokrzywdzenie (vulnerable witnesses)    1888
  2.4.4.2. Przesłuchanie a prawo do poszanowania życia rodzinnego    1893
  2.4.5. Dowód z opinii biegłego    1895
  2.5. Ocena dowodów w procesie karnym    1899
  2.6. Podsumowanie    1900
  
  DZIAŁ III. Zakazy dowodowe
  
  ROZDZIAŁ 22. Zakazy dowodowe w ogólności    1905
  1. Pojęcie zakazu dowodowego    1906
  2. Ratio legis zakazów dowodowych    1913
  3. Charakter prawny zakazów dowodowych    1917
  4. Klasyfikacja zakazów dowodowych    1921
  4.1. Uwagi ogólne    1921
  4.2. Podział z uwagi na element procesu dowodzenia, którego dotyczy zakaz (tezy dowodowej, źródła lub środka dowodowego bądź sposobu dowodzenia)    1922
  4.2.1. Wprowadzenie    1922
  4.2.2. Zakazy odnoszące się do tezy dowodowej (zupełne)    1923
  4.2.3. Zakazy odnoszące się do źródła lub środka dowodowego (niezupełne, w tym quasi-niezupełne)    1925
  4.2.4. Zakazy odnoszące się do sposobu dowodzenia    1929
  4.2.5. Problem zakazów wykorzystania dowodów    1930
  4.3. Podział z uwagi na rygoryzm związania (zakazy bezwarunkowe i warunkowe)    1934
  4.3.1. Wprowadzenie    1934
  4.3.2. Zakazy bezwarunkowe (bezwzględne)    1934
  4.3.3. Zakazy warunkowe (względne)    1935
  4.4. Inne kryteria podziału    1937
  
  ROZDZIAŁ 23. Zakazy odnoszące się do tezy dowodowej (zupełne)    1939
  1. Zakaz dowodzenia stanu prawnego lub stosunku prawnego wbrew wiążącemu rozstrzygnięciu sądu lub innego organu    1941
  2. Zakaz dowodzenia przebiegu narady i głosowania nad orzeczeniem (art. 108 § 1 k.p.k.)    1955
  3. Zakaz dowodzenia treści oświadczenia oskarżonego dotyczącego zarzucanego mu czynu , złożonego wobec biegłego lub lekarza udzielającego mu pomocy medycznej (art. 199 k.p.k.)    1958
  4. Zakaz dowodzenia okoliczności ochrony świadka koronnego (art. 14 ust. 4 u.ś.k.)    1965
  
  ROZDZIAŁ 24. Zakazy odnoszące się do źródła lub środka dowodowego (niezupełne, w tym quasi-niezupełne)    1969
  1. Zakaz przesłuchania oskarżonego odmawiającego składania wyjaśnień (art. 175 k.p.k.)    1982
  1.1. Charakter i zakres zakazu    1982
  1.2. Problem wyjaśnień podejrzanego złożonych pod nieobecność obrońcy    1992
  2. Zakaz przesłuchania obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego osoby zatrzymanej (art. 178 pkt 1 k.p.k.)    1996
  2.1. Ratio legis i charakter zakazu    1996
  2.2. Zakres podmiotowy    2000
  2.2.1. Obrońca    2000
  2.2.2. Adwokat lub radca prawny udzielający pomocy prawnej zatrzymanemu    2003
  2.3. Zakres przedmiotowy    2005
  3. Zakaz przesłuchania duchownego (art. 178 pkt 2 k.p.k.)    2007
  3.1. Ratio legis i charakter zakazu    2007
  3.2. Zakres podmiotowy    2009
  3.3. Zakres przedmiotowy    2012
  4. Zakaz przesłuchania mediatora (art. 178a k.p.k.)    2015
  5. Zakaz przesłuchania świadka związanego tajemnicą informacji niejawnych z klauzulą „ściśle tajne” i „tajne” (art. 179 k.p.k.)    2018
  5.1. Ratio legis i charakter zakazu    2018
  5.2. Zakres zakazu    2020
  5.3. Zwolnienie świadka z tajemnicy    2023
  5.3.1. Uwagi ogólne    2023
  5.3.2. Organ uprawniony do zwolnienia w trybie art. 179 k.p.k.    2026
  5.3.3. Regulacje zawarte w ustawach szczególnych    2031
  6. Prawo odmowy zeznań co do informacji niejawnych z klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” oraz tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (art. 180 § 1 k.p.k.)    2033
  6.1. Ratio legis i charakter zakazu    2033
  6.2. Obowiązek zachowania tajemnicy jako podstawa odmowy zeznań    2036
  6.2.1. Wprowadzenie    2036
  6.2.2. Informacje niejawne z klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”    2037
  6.2.3. Tajemnica związana z wykonywaniem zawodu lub funkcji    2039
  6.3. Oświadczenie świadka i jego skutki    2044
  6.4. Uchylenie zakazu – zwolnienie z tajemnicy przez sąd lub prokuratora    2046
  6.4.1. Uwagi ogólne    2046
  6.4.2. Przesłanka zwolnienia z tajemnicy    2047
  6.4.3. Tryb zwolnienia z tajemnicy    2049
  6.5. Zwolnienie z tajemnicy na podstawie art. 180 § 1 k.p.k. a ustawy zawodowe    2052
  6.5.1. Uwagi ogólne    2052
  6.5.2. Regulacje uchylające tajemnicę zawodową z mocy prawa    2054
  6.5.3. Prawo bankowe i inne szczególne regulacje dotyczące uchylania tajemnicy zawodowej    2057
  7. Zakaz przesłuchania osób związanych tajemnicą notarialną, adwokacką , radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarską, dziennikarską, statystyczną lub tajemnicą Prokuratorii Generalnej (art. 180 § 2 k.p.k.)    2059
  7.1. Charakter zakazu    2059
  7.2. Zakres zakazu    2063
  7.3. Uchylenie zakazu przesłuchania    2068
  7.3.1. Teoretyczne uzasadnienie uchylenia zakazu – relatywność obowiązku dyskrecji    2068
  7.3.2. Zwolnienie świadka z tajemnicy przez jej dysponenta    2073
  7.3.3. Przesłanki uchylenia zakazu przesłuchania    2076
  7.4. Szczególna ochrona dziennikarskiego anonimatu    2081
  7.5. Tryb zwolnienia z tajemnicy    2088
  8. Prawo odmowy zeznań (art. 182 k.p.k.)    2092
  8.1. Charakter zakazu    2092
  8.2. Osoba najbliższa dla oskarżonego (art. 182 § 1 k.p.k.)    2095
  8.2.1. Ratio legis prawa odmowy zeznań osoby najbliższej dla oskarżonego    2095
  8.2.2. Zakres podmiotowy    2097
  8.2.3. Zakres przedmiotowy    2105
  8.3. Świadek oskarżony o współudział w przestępstwie będącym przedmiotem postępowania (art. 182 § 3 k.p.k.)    2108
  8.3.1. Ratio legis prawa odmowy zeznań osoby oskarżonej o współudział w przestępstwie    2108
  8.3.2. Zakres zakazu    2109
  8.4. Oświadczenie świadka i jego skutki    2113
  9. Prawo uchylenia się od odpowiedzi na pytanie ze względu na grożącą odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 183 k.p.k.)    2123
  9.1. Ratio legis i charakter zakazu    2123
  9.2. Zakres zakazu    2126
  9.3. Oświadczenie świadka    2131
  10. Zakaz przesłuchania osoby zwolnionej z obowiązku zeznawania lub odpowiedzi na pytanie ze względu na szczególnie bliski stosunek osobisty do oskarżonego (art. 185 k.p.k.)    2136
  10.1. Charakter i zakres zakazu    2136
  10.2. Zwolnienie z obowiązku zeznawania i jego skutki    2141
  11. Zakaz dowodzenia za pomocą zeznań osoby, która skorzystała z prawa odmowy zeznań lub została zwolniona od zeznawania (art. 186 in fi ne k.p.k.)    2146
  11.1. Ratio legis i charakter zakazu    2146
  11.2. Zakres zakazu    2148
  11.3. Powstanie zakazu    2156
  12. Zakaz poddania oględzinom pokrzywdzonego, który odmówił złożenia zeznań lub został zwolniony od ich złożenia (art. 192 § 3 k.p.k.)    2161
  13. Zakaz powoływania niektórych osób na biegłego (art. 196 § 1 k.p.k.)    2165
  14. Zakaz dowodzenia za pomocą opinii sporządzonych przez osoby wyłączone od pełnienia funkcji biegłego (art. 196 § 2 k.p.k.)    2171
  15. Zakaz zatrzymania dokumentów zawierających tajemnicę związaną z wykonywaniem obrony (art. 225 § 3 k.p.k.)    2173
  16. Zakazy wykorzystania dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową (art. 226 w zw. z art. 178–181 k.p.k.)    2177
  16.1. Uwagi ogólne    2177
  16.2. Dokumenty zawierające okoliczności związane z obroną, spowiedzią i mediacją (art. 226 w zw. z art. 178–178a k.p.k.) oraz zawierające tajemnicę psychiatryczną (art. 226 k.p.k. w zw. z art. 52 u.o.z.p.)    2184
  16.3. Dokumenty związane z tajemnicą informacji niejawnych lub tajemnicą zawodową lub funkcyjną (art. 226 w zw. z art. 179 i 226 w zw. z art. 180 § 1–2 k.p.k.)    2186
  17. Zakaz dowodzenia za pomocą protokołu zeznań złożonych przez oskarżonego (a contrario ex art. 389 § 1 k.p.k.)    2190
  18. Zakaz powoływania na świadka, biegłego lub tłumacza osób korzystających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego (art. 581–582 k.p.k.)    2194
  18.1. Wprowadzenie    2194
  18.2. Osoby korzystające z immunitetu dyplomatycznego    2194
  18.3. Osoby korzystające z immunitetu konsularnego    2198
  18.4. Poczta dyplomatyczna i dokumenty konsularne    2201
  19. Zakaz przesłuchania osób związanych tajemnicą psychiatryczną oraz biegłych na okoliczność wypowiedzi pacjenta co do popełnienia przez niego czynu zabronionego (art. 52 u.o.z.p.)    2202
  20. Zakaz dowodzenia za pomocą wyjaśnień złożonych przez podejrzanego mającego zostać świadkiem koronnym (art. 6 u.ś.k.)    2207
  
  ROZDZIAŁ 25. Zakazy odnoszące się do sposobu dowodzenia    2213
  1. Zakazy związane z wyłączeniem swobody wypowiedzi przy przesłuchaniu    2219
  1.1. Swoboda wypowiedzi jako gwarancja przesłuchania    2219
  1.2. Zakaz stosowania określonych metod przy przesłuchaniu (art. 171 § 5 k.p.k.)    2230
  1.2.1. Charakter i zakres zakazu    2230
  1.2.2. Zakaz na tle aktów prawa międzynarodowego    2235
  1.3. Zakaz odbierania wyjaśnień, zeznań i oświadczeń w warunkach wyłączonej swobody wypowiedzi (art. 171 § 7 k.p.k.)    2240
  1.4. Wyłączenie swobody wypowiedzi    2244
  1.4.1. Uwagi ogólne    2244
  1.4.2. Zakłócenie świadomości (vis absoluta)    2245
  1.4.2.1. Uwagi ogólne    2245
  1.4.2.2. Hipnoza    2247
  1.4.2.3. Środki chemiczne wpływające na procesy psychiczne    2254
  1.4.2.3.1. Narkoanaliza    2254
  1.4.2.3.2. Przesłuchanie osoby pozostającej pod wpływem środków chemicznych    2257
  1.4.2.4. Poligraf (wariograf) i inne środki techniczne pozwalające śledzić reakcje organizmu    2261
  1.4.3. Przymus, w tym groźba i obietnice (vis compulsiva)    2270
  1.4.3.1. Przymus, groźba i obietnice jako niedozwolone metody przesłuchania    2270
  1.4.3.2. Inne przyczyny wyłączenia swobody wypowiedzi    2288
  1.4.4. Problem podstępu    2291
  1.4.5. Problem sugestii    2301
  2. Zakaz zastępowania wyjaśnień i zeznań treścią pism, zapisków i notatek (art. 174 k.p.k.)    2304
  
  ROZDZIAŁ 26. Zakazy wykorzystania dowodów    2317
  1. Zakaz wykorzystania dowodów bezpośrednio nielegalnych    2328
  1.1. Wprowadzenie    2328
  1.2. Nielegalnie uzyskany dowód – zagadnienia terminologiczne    2329
  1.3. Wadliwość nielegalnie uzyskanego dowodu i jej skutki procesowe – zagadnienia węzłowe    2347
  1.4. Dowody bezpośrednio nielegalne w ujęciu prawnoporównawczym    2355
  1.4.1. Wprowadzenie    2355
  1.4.2. Źródła norm prawnych regulujących status nielegalnie uzyskanych dowodów w procesie karnym    2357
  1.4.2.1. Wprowadzenie    2357
  1.4.2.2. Konstytucjonalizacja statusu nielegalnie uzyskanych dowodów w procesie karnym    2359
  1.4.2.3. Regulacja statusu nielegalnie uzyskanych dowodów w procesie karnym w aktach prawnych rangi ustawowej    2361
  1.4.2.4. Kreowanie statusu nielegalnie uzyskanych dowodów w procesie karnym w orzecznictwie sądowym    2379
  1.4.3. Zakres nielegalnie uzyskanych dowodów, których wykorzystanie w procesie karnym jest zabronione    2393
  1.4.4. Zakres swobody organu orzekającego o wykorzystaniu nielegalnie uzyskanego dowodu w procesie karnym    2397
  1.4.5. Podmiot pozyskujący nielegalnie dowód a jego status w procesie karnym    2406
  1.4.6. Reakcja procesowa na nielegalne pozyskanie dowodu    2411
  1.4.7. Podsumowanie    2414
  1.5. Dowody bezpośrednio nielegalne w polskim procesie karnym w ujęciu historycznym    2418
  1.5.1. Dowody bezpośrednio nielegalne na gruncie kodeksu postępowania karnego z 1928 r.    2418
  1.5.2. Dowody bezpośrednio nielegalne na gruncie kodeksu postępowania karnego z 1969 r.    2427
  1.6. Dowody bezpośrednio nielegalne w polskim procesie karnym w świetle Konstytucji RP oraz standardu prawnomiędzynarodowego    2454
  1.6.1. Wprowadzenie    2454
  1.6.2. Konstytucyjny standard dotyczący dowodów bezpośrednio nielegalnych    2455
  1.6.3. Wiążący polskę standard międzynarodowy dotyczący dowodów bezpośrednio nielegalnych    2476
  1.7. Dowody bezpośrednio nielegalne w polskim procesie karnym na gruncie kodeksu postępowania karnego z 1997 r.    2480
  1.7.1. Poglądy doktrynalne i orzecznicze dotyczące statusu dowodów bezpośrednio nielegalnych w kodeksie postępowania karnego z 1997 r.    2480
  1.7.1.1. Wprowadzenie    2480
  1.7.1.2. Dowody bezpośrednio nielegalne a problematyka wadliwości czynności gromadzenia informacji dla celów dowodowych    2483
  1.7.1.3. Możliwość wykorzystania w procesie karnym dowodu uzyskanego z naruszeniem zakazu dowodowego – zagadnienia ogólne    2495
  1.7.1.4. Dowód uzyskany w warunkach określonych w art. 168a k.p.k.    2497
  1.7.1.5. Dowód uzyskany w warunkach określonych w art. 171 § 7 k.p.k.    2515
  1.7.1.6. Dowód uzyskany z naruszeniem prawa do informacji (art. 16 k.p.k.)    2522
  1.7.1.7. Możliwość wykorzystania w procesie karnym dowodu uzyskanego z naruszeniem pozytywnie określonych warunków legalności czynności dowodowej    2527
  1.7.1.8. Możliwość wykorzystania w procesie karnym dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów regulujących przeprowadzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych    2541
  1.7.1.9. Możliwość wykorzystania w procesie karnym dowodu uzyskanego z naruszeniem innych przepisów    2558
  1.7.1.10. Możliwość wykorzystania w procesie karnym nielegalnie uzyskanego dowodu korzystnego dla oskarżonego    2561
  1.7.1.11. Podsumowanie    2565
  1.7.2. Dowody bezpośrednio nielegalne na gruncie kodeksu postępowania karnego z 1997 r. – uwagi de lege lata    2570
  1.7.2.1. Założenia ogólne warunkujące dokonywanie ustaleń w przedmiocie statusu nielegalnie uzyskanych dowodów    2570
  1.7.2.2. Dowody uzyskane z naruszeniem zakazu dowodowego    2580
  1.7.2.2.1. Unormowanie z art. 168a k.p.k.    2580
  1.7.2.2.1.1. Geneza i charakter unormowania z art. 168a k.p.k.    2580
  1.7.2.2.1.2. Zakaz uznania dowodu za niedopuszczalny wyłącznie z tego powodu, że został on uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 k.k.    2585
  1.7.2.2.1.3. Niedopuszczalność dowodu uzyskanego w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności    2599
  1.7.2.2.1.4. Podsumowanie    2603
  1.7.2.2.2. Dowód uzyskany z naruszeniem zakazu dowodowego z art. 171 § 7 k.p.k.    2605
  1.7.2.2.3. Dowód uzyskany z naruszeniem obowiązku pouczenia o prawach i obowiązkach procesowych    2609
  1.7.2.2.4. Dowód uzyskany z naruszeniem innych zakazów dowodowych    2618
  1.7.2.3. Dowód uzyskany z naruszeniem pozytywnie określonych warunków legalności czynności dowodowej    2626
  1.7.2.4. Informacje uzyskane z naruszeniem przepisów regulujących przeprowadzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych    2648
  1.7.2.5. Informacje uzyskane przez osoby prywatne z naruszeniem prawa    2666
  1.7.2.6. Problematyka kierunku dowodu uzyskanego nielegalnie    2670
  1.7.2.7. Podsumowanie    2671
  2. Zakaz wykorzystania dowodów pośrednio nielegalnych. Doktryna owoców zatrutego drzewa    2677
  2.1. Wprowadzenie    2677
  2.2. Dowody pośrednio nielegalne w ujęciu prawnoporównawczym    2678
  2.2.1. Doktryna owoców zatrutego drzewa (fruit of the poisonous tree doctrine)    2678
  2.2.2. Dowody pośrednio nielegalne w porządkach prawnych państw świata    2697
  2.3. Dowody pośrednio nielegalne w polskim procesie karnym w ujęciu historycznym    2709
  2.4. Dowody pośrednio nielegalne w polskim procesie karnym na gruncie kodeksu postępowania karnego z 1997 r.    2713
  2.5. Podsumowanie    2734
  
  ROZDZIAŁ 27. Eliminowanie z procesu karnego dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem    2737
  1. Wstęp    2740
  2. Ustawowy standard eliminowania z procesu karnego dowodów sprzecznych z prawem    2742
  3. Konstytucyjny standard eliminowania z procesu karnego dowodów sprzecznych z prawem    2749
  4. Prawnomiędzynarodowy (europejski) standard eliminowania z procesu karnego dowodów sprzecznych z prawem    2758
  5. Stan dogmatyki prawa procesowego w kwestii eliminowania z procesu dowodów sprzecznych z prawem    2761
  5.1. Prawo karne procesowe    2761
  5.2. Procesowe prawo cywilne    2772
  6. Źródła wadliwości dowodu sprzecznego z prawem    2778
  7. Kryteria oceny wadliwości dowodów sprzecznych z prawem    2779
  8. Eliminowanie z procesu karnego dowodów sprzecznych z prawem    2799
  
  Skorowidz przedmiotowy    2807
  
  Autorzy    2815
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia