Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu

1 opinia

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

66,60  74,00 (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 44,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Lobbing i grupy interesu wraz z rozwojem procesów integracyjnych stały się ważnym elementem mechanizmu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Rola interesariuszy nie ogranicza się jedynie do forsowania swojego stanowiska. Ich działalność sprzyja reformowaniu gospodarki europejskiej, jest szansą na uwzględnienie przez decydentów opinii jak najszerszych grup społecznych i narzędziem rozwiązywania konfliktów interesu.


Głównym celem książki jest przybliżenie problematyki grup interesu i ich aktywności lobbingowej w ramach Unii Europejskiej. W pierwszej części autorka przedstawiła:


• lobbing i grupy interesu w perspektywie teoretycznej,


• podejścia do kwestii reprezentacji interesów w UE w głównych nurtach badawczych.


W kolejnych częściach książki, wykorzystując studium przypadku, autorka omówiła:


• rozwój systemu reprezentacji interesów grupowych w UE,


• środki i metody działań grup interesu w UE,


• wzajemną współpracę grup interesu,


• relacje grup interesu z głównymi organami UE,


• znaczenie lobbingu w procesach decyzyjnych UE,


• regulacje prawne i etyczne lobbingu w UE.


Dr Urszula Kurczewska – socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Katedrze Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej. Autorka i współautorka wielu prac na temat lobbingu i grup interesów w Unii Europejskiej oraz różnych aspektów integracji europejskiej, m.in.: Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Lobbing w Unii Europejskiej. Pod jej redakcją ukazała się książka Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, współredakcją – Polska w Unii Europejskiej: początkowe problemy i kryzysy?


Rok wydania2011
Liczba stron504
KategoriaUnia Europejska
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20653-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    13
  Część I. LOBBING I GRUPY INTERESU W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ    23
    Rozdział 1. Teorie integracji międzynarodowej wobec reprezentacji interesów grupowych – neofunkcjonalizm    25
      Wielkie teorie integracji europejskiej    25
      Funkcjonalizm i neofunkcjonalizm    26
      Neofunkcjonalistyczna wizja społeczeństwa jako gry sprzecznych interesów    27
      Założenie o kluczowej roli grup interesu w procesie integracji europejskiej    29
    Rozdział 2. Neoinstytucjonalizm w badaniach reprezentacji interesów w Unii Europejskiej    31
      Formalne i nieformalne wymiary instytucji i instytucjonalizacji    31
      Dominacja perspektywy neoinstytucjonalnej w badaniach grup interesu w UE    33
      Relacje grup interesu z organami UE jako główny temat badań    35
      Inne wątki w analizach neoinstytucjonalnych nad grupami interesu    39
    Rozdział 3. Teoria racjonalnego wyboru i działań kolektywnych w badaniach grup interesu    42
      Działania kolektywne na poziomie Unii Europejskiej    43
      Struktury motywacji w działaniach kolektywnych europejskich interesariuszy    44
    Rozdział 4. Rzecznictwo interesów w perspektywie teorii wymiany i dostępu    48
      Teoria wymiany i model zależności od zasobów    48
      Dobra dostępu w wymianie międzyorganizacyjnej    49
    Rozdział 5. Poza klasyczną oś neokorporatyzmu i pluralizmu    52
      Typy polityki grup interesu – podstawowe ustalenia    53
      W poszukiwaniu europejskiego modelu zapośredniczania interesów    56
    Rozdział 6. Koncepcja zarządzania wielopoziomowego w Unii Europejskiej    62
      Nowe podejście wobec procesu rozpraszania władzy w UE    62
      Grupy interesu w UE w teorii zarządzania wielopoziomowego    64
    Rozdział 7. Reprezentacja interesów w ujęciu teorii demokracji deliberatywnej    67
      Możliwości oferowane przez teorię demokracji deliberatywnej    67
      Teoria deliberacji w badaniach grup interesu w UE    68
  Część II. PROCES FORMOWANIA SIĘ SYSTEMU REPREZENTACJI INTERESÓW    73
    Rozdział 8. Ewolucja rzecznictwa interesów na szczeblu ponadnarodowym    75
      Ekspansja europejskiego lobbingu    76
      Współewolucja instytucji UE i grup interesu    79
      Ewolucja europejskich organizacji sektorowych    84
      Zróżnicowanie europejskich interesariuszy    89
    Rozdział 9. Liczba interesariuszy i struktura reprezentacji interesów w Unii Europejskiej    93
      Ogólna liczba grup interesu    94
      Grupy interesów ekonomicznych    95
      Organizacje pozarządowe i zespoły ekspertów    98
      Interesariusze prowadzący zawodową działalność lobbingową    99
      Reprezentacje interesów rozproszonych    101
    Rozdział 10. Uwarunkowania mobilizacji społecznej na poziomie Unii Europejskiej    103
      Od logiki członkostwa do logiki kosztów nieczłonkostwa    104
      Uwarunkowania zewnętrzne mobilizacji społecznej na poziomie UE    109
  Część III. FORMY, KONFIGURACJE I STRUKTURY REPREZENTACJI INTERESÓW GRUPOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ    113
    Rozdział 11. Interesy ekonomiczne: organizacje, koalicje, platformy    115
      Europejskie organizacje biznesu – wielość i różnorodność    115
      Europejskie federacje interesów ponadsektorowych    120
        BusinessEurope    122
        Europejski Okrągły Stół Przemysłowców – ERT    126
        EUROCHAMBRES    128
        Europejska Unia Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw – UEAPME    130
        AmCham EU    133
      Europejskie stowarzyszenia sektorowe – proces fragmentaryzacji    134
        Charakterystyka europejskich stowarzyszeń sektorowych    134
        Fragmentaryzacja interesów sektorowych    139
      Platformy i sojusze – nowe formy reprezentacji interesów biznesu    143
    Rozdział 12. Rola biznesu w tworzeniu polityk europejskich – ERT jako „generator idei”    148
      Wpływ ERT na tworzenie programu jednolitego rynku europejskiego    148
      Elity gospodarcze – liderzy w tworzeniu programu jednolitego rynku    150
      Dylemat ERT: wizjoner gospodarki europejskiej czy manager polityczny?    152
        ERT jako promotor rozwoju gospodarki europejskiej    153
        ERT jako manager polityczny    156
    Rozdział 13. Europejskie organizacje ekologiczne i polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej    159
      Ewolucja polityki ochrony środowiska i dyskursu na temat ekologii    160
      Proces konsolidacji organizacji ekologicznych: od ruchów społecznych do instytucjonalizacji    164
      „Punkty dostępu” w procesie formułowania polityki ochrony środowiska    166
      Ekologiczni interesariusze – typy, profile, atrybuty    167
      Green 10 – wzrastająca siła    173
      Mocne strony koalicji Green 10    176
      Finansowanie działalności europejskich organizacji ekologicznych    183
    Rozdział 14. „Zielone sojusze” – partnerstwo biznesu i ekologii    188
      Od konfrontacji do tworzenia „zielonych sojuszy”    188
      Dlaczego tworzone są „zielone sojusze”? System „dóbr i zachęt” członkostwa    192
      Elementy składowe partnerstwa i ewolucja relacji    196
        Typy partnerstwa    196
        Ewolucja relacji między partnerami    197
        Odmienności i różnice między partnerami    199
    Rozdział 15. Organizacje interesów społecznych i publicznych – instytucjonalizacja odgórna    205
      Społeczeństwo obywatelskie jako ideologia    205
      Instytucjonalizacja odgórna – ramy prawne włączenia społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie polityk publicznych UE    207
      Specyfika grup interesów społecznych i publicznych    210
      Uwarunkowania rozwoju europejskich grup interesów społecznych i publicznych    214
      Rodzaje organizacji interesów publicznych i społecznych    216
      Ocena polityki Komisji Europejskiej wobec interesów społecznych i publicznych    224
    Rozdział 16. Europejskie organizacje związków zawodowych – między „logiką członkostwa” a „logiką wpływu”    226
      Europejskie federacje branżowe    227
      ETUC – gigant uwięziony między „logiką członkostwa” a „logiką wpływu”    229
        Heterogeniczny charakter ETUC    229
        Etapy i uwarunkowania rozwoju ETUC    233
        Rozszerzenie UE jako szansa wzmocnienia pozycji ETUC    236
        ETUC jako lider polityczny?    239
        Od „logiki członkostwa” do „logiki wpływu”    240
      Jaka będzie przyszłość ETUC?    242
      Europejski dialog społeczny jako zinstytucjonalizowana forma wpływu partnerów społecznych    246
        Uczestnicy europejskiego dialogu społecznego    246
        Formy prowadzenia europejskiego dialogu społecznego    247
      Etapy w procesie instytucjonalizacji europejskiego dialogu społecznego    248
      Europejski dialog społeczny – stracone nadzieje mimo instytucjonalizacji?    2250
    Rozdział 17. Interesy terytorialne/regionalne – od mobilizacji do instytucjonalizacji    252
      Regiony w zarządzaniu wielopoziomowym    253
      Formy reprezentacji interesów terytorialnych – mobilizacja i różnorodność    255
        Przedstawicielstwa interesów terytorialnych    255
        Przedstawicielstwa regionów i władz lokalnych z nowych państw członkowskich UE    260
      Europejskie stowarzyszenia interesów terytorialnych    261
      Reprezentacja interesów terytorialnych w instytucjach UE    267
  Część IV. LOCI ET ARENAE – INSTYTUCJE I PROCEDURY DOSTĘPU DLA GRUP INTERESU    271
    Rozdział 18. Komisja Europejska – bierny uczestnik czy aktywny kreator europejskiego systemu zapośredniczania interesów?    273
      Kompetencje Komisji Europejskiej i ich znaczenie dla grup interesu    275
      Relacje między Komisją Europejską i grupami interesu    276
      Stosunki grup interesu z Komisją Europejską ze względu na jej zróżnicowanie funkcjonalne i hierarchiczne    278
      Polityka Komisji Europejskiej wobec grup interesu    280
    Rozdział 19. Parlament Europejski – obrońca interesów społecznych czy biznesu?    287
      Relacje Parlamentu Europejskiego z grupami interesu    287
      Znaczenie procedury współdecydowania dla grup interesu    290
    Rozdział 20. Konsultacje społeczne, czyli deliberacja w praktyce    294
      Deliberacja alternatywą dla wątłej demokracji przedstawicielskiej w UE    294
      Instytucjonalna struktura konsultacji w UE    296
      Pełzająca instytucjonalizacja polityki deliberatywnej Komisji Europejskiej    299
      Narzędzia i instrumenty deliberacji Komisji Europejskiej    303
        Otwarte konsultacje społeczne    304
        Konsultacje on-line    307
    Rozdział 21. Wpływ grup interesu na kształtowanie polityk publicznych w Unii Europejskiej    314
      Jak oszacować wpływ grup interesu w skali mikro?    314
      Wskaźnik prestiżu i reputacji w ocenie wpływu grup interesu    317
      Ocena wpływu w kategoriach dostępu, wymiany i zależności od zasobów    323
        Jaka jest podaż dóbr dostępu?    323
        Zapotrzebowanie na dobra dostępu    326
        Czym jest dostęp?    328
    Rozdział 22. Kampanie lobbingowe w sprawie pakietu energetycznoklimatycznego – czy starcie wszystkich ze wszystkimi?    331
      Istota sporu    332
      Konsultacje społeczne jako główne narzędzie włączenia interesariuszy w proces legislacyjny    334
      Grupy interesu uczestniczące w konsultacjach Komisji Europejskiej    338
      Typy interesariuszy i ich interesy    340
        Przedstawiciele producentów energii elektrycznej    340
        Interesariusze reprezentujący interesy odbiorców energii    342
        Stowarzyszenia ekologiczne    344
      Osobliwości procesu uchwalania pakietu energetyczno-klimatycznego    345
        Kontekst polityczny negocjacji    346
        Nadzwyczajne modyfikacje procedury współdecydowania    348
      Różnice w strategiach lobbingowych organizacji biznesu i stowarzyszeń ekologicznych w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego    349
        Strategie długoterminowe organizacji biznesu    350
        Strategie krótkoterminowe stowarzyszeń ekologicznych    352
      Lobbing polskich organizacji sektorowych w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego    353
      Kampania lobbingowa Green Effort Group (Grupa G-6) w sprawie uchwalenia dyrektywy o systemie ETS    355
        Lobbing na poziomie krajowym    356
        Lobbing na poziomie UE    358
        Lobbing wobec prezydencji w UE    360
        Działania lobbystyczne wobec państw członkowskich UE    360
        Współpraca z mediami    361
        Strategia argumentacyjna    361
        Sukces lobbingu Grupy G-6    363
    Rozdział 23. Kampania lobbingowa w sprawie „rozporządzenia spirytusowego” – czy porażka polskich organizacji sektorowych?    365
      Przedmiot sporu    365
        Analiza sytuacji wyjściowej    365
        Nowa regulacja    366
      Strony konfliktu    368
        Zwolennicy przyjęcia w rozporządzeniu wąskiej definicji wódki    368
        Zwolennicy przyjęcia w rozporządzeniu szerokiej definicji wódki    368
      Analiza procesu politycznego – ścieżki i punkty dostępu dla interesariuszy    370
        Etap ustalania agendy politycznej    370
        Etap formułowania polityki/rozporządzenia    371
      Lobbing ekspercki i polityczny    376
      Rozporządzenie nr 110/2008 jako katalizator mobilizacji społecznej    379
      Wzorce neokorporatystyczne w reprezentacji polskich organizacji biznesu na poziomie UE    380
    Rozdział 24. Kampania w sprawie dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – związki zawodowe jako ruch społeczny    382
      Przebieg procesu tworzenia podstaw dyrektywy usługowej    383
      Dyrektywa jako początek rewolucji na rynku usług w UE    384
      Mobilizacja organizacji biznesowych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych    386
        Organizacje biznesu jako adwokaci uchwalenia dyrektywy    386
        Ugrupowania interesów społecznych jako kontestatorzy    388
      Przebieg kampanii – proces legislacyjny jako arena ścierania się odmiennych interesów    392
      Rezultaty kampanii – czyj sukces, czyja porażka?    398
  Część V. INSTYTUCJONALIZACJA ZAAWANSOWANA, CZYLI W STRONĘ REGULACJI PRAWNYCH I ETYCZNYCH LOBBINGU W UNII EUROPEJSKIEJ    401
    Rozdział 25. Cóż po regulacjach prawnych i etycznych lobbingu?    403
    Rozdział 26. Komisja Europejska – ewolucja od koncepcji otwartego dostępu do formalnej instytucjonalizacji    405
      Etapy procesu instytucjonalizacji polityki Komisji Europejskiej wobec grup interesu    406
      Obecna polityka Komisji Europejskiej wobec grup interesu    413
        Rejestr dla reprezentacji interesów    413
        Kodeks postępowania    415
        System kontroli i sankcji    416
        Prawa i obowiązki pracowników Komisji Europejskiej    417
      Rejestr jako kamień milowy w procesie instytucjonalizacji kontaktów Komisji Europejskiej z grupami interesu    417
      Grupy interesu i etyka – pojawiające się pytania i wątpliwości    420
      Standardy przejrzystości w sferze publicznej jako czynnik różnicujący    422
    Rozdział 27. Parlament Europejski i grupy interesu – wczesna, ale płytka instytucjonalizacja    426
      Pierwsze uregulowania prawne i etyczne Parlamentu Europejskiego – porażki i sukcesy    426
      Kierunki debaty w Parlamencie Europejskim na temat prawnych i etycznych regulacji lobbingu    432
      Intergrupy w Parlamencie Europejskim – poza zasadą przejrzystości?    433
      Obecnie obowiązujące uregulowania lobbingu w Parlamencie Europejskim    436
    Rozdział 28. Debata publiczna na temat uregulowania działalności lobbingowej na szczeblu Unii Europejskiej    438
      Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości jako katalizator debaty publicznej na temat uregulowania lobbingu    438
      Mobilizacja środowisk zwolenników i przeciwników ETI    439
      Odpowiedź innych instytucji UE na europejską inicjatywę na rzecz przejrzystości    442
      Niedokończona batalia, czyli więcej pytań niż odpowiedzi    444
    Rozdział 29. Czy możliwa jest jedna spójna polityka instytucji Unii Europejskiej wobec grup interesu?    447
      Odmienność ról i zadań głównych instytucji UE    447
      Różnice w podejściach do problemu legitymizacji instytucji UE    448
      Autonomia instytucji UE w regulowaniu spraw wewnętrznych wynikająca z postanowień traktatowych    449
      Odmienne oczekiwania wobec zasady jawności i przejrzystości w kontaktach z grupami interesu    451
    Rozdział 30. Lobbing w sprawie lobbingu    455
      Komisja Europejska i ALTER-EU jako kreatorzy debaty i strategii regulacji lobbingu    455
      Mobilizacja przeciwników regulacji, czyli jak lobbing rodzi więcej lobbingu    459
      Efekty lobbingu na rzecz regulacji lobbingu    462
    Rozdział 31. Normy etyczne działalności lobbingowej w Unii Europejskiej    465
      Regulacje etyczne w instytucjach UE    466
      Regulacje organizacji działających w UE    467
        Kodeks postępowania SEAP    467
        Kodeks postępowania AALEP    468
        Kodeks postępowania EPACA    470
  Zakończenie    473
  Bibliografia    481
  Indeks nazwisk    499
RozwińZwiń