Komercjalizacja wyników badań naukowych

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja dotyczy wszystkich prawnych aspektów tytułowego zagadnienia - ochrony, obrotu i finansowania, a także powiązania z innymi stronami funkcjonowania uczelni. Zawiłości tego procesu przedstawiono w sposób zrozumiały również dla nieprawnika. Autorzy, mający doświadczenie w kontaktach z inżynierami, tłumaczą, co jest chronione, komu przynależą prawa i jakie należy się wynagrodzenie. Wskazują też konkretne problemy i metody ich rozwiązania.


Czytelnicy odnajdą w opracowaniu omówienie zagadnień odnoszących się m.in. do:


konstruowania regulaminów ochrony własności intelektualnej,
relacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
ryzyka komercjalizacji oraz jej związków z oceną parametryczną.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników centrów transferu technologii, naukowców i przedsiębiorców akademickich, menedżerów w firmach prowadzących działalność innowacyjną, władz uczelni wyższych oraz prawników stykających się zawodowo z omawianą tematyką.


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-284-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Od Autorów | str.    15
  
  Wprowadzenie: komercjalizacja własności intelektualnej jako zadanie jednostek naukowych | str.    17
  
  Rozdział I
  Wyniki prac naukowo-badawczych jako dobro chronione prawem | str.    37
  1. Wprowadzenie | str.    37
  2. Zagadnienia ogólne | str.    38
  3. Wyniki badań naukowych - zakres przedmiotowy | str.    42
  4. Wyniki prac naukowo-badawczych chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    46
  4.1. Przedmiot ochrony | str.    46
  4.2. Sposób ochrony wyników badań naukowych w prawie autorskim | str.    51
  4.3. Jak powstaje ochrona prawna wyników badań naukowych? | str.    61
  5. Wyniki badań naukowych chronione na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej | str.    66
  5.1. Wynalazek | str.    67
  5.2. Wzór użytkowy | str.    77
  5.3. Wzór przemysłowy | str.    80
  5.4. Znak towarowy | str.    86
  5.5. Topografia układu scalonego | str.    92
  6. Wyniki badań naukowych chronione na podstawie ustawy o ochronie baz danych | str.    95
  7. Wyniki badań naukowych chronione na podstawie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin | str.    100
  8. Wyniki badań naukowych chronione jako know-how | str.    103
  9. Wyniki badań naukowych chronione jako program komputerowy | str.    105
  10. Wyniki badań naukowych chronione jako dobra osobiste | str.    111
  11. Problem "wiedzy wolnej" | str.    115
  
  Rozdział II
  Prawo do korzystania z wyników prac naukowo-badawczych (B+R) | str.    119
  1. Uczelnia i instytut naukowy jako podmiot praw na dobrach niematerialnych | str.    119
  1.1. Uczelnia i instytut naukowy jako podmiot nabywający prawa majątkowe do dóbr własności przemysłowej | str.    120
  1.2. Uczelnia i instytut naukowy jako podmiot nabywający wyłączne prawo do odmiany rośliny | str.    128
  1.3. Uczelnia i instytut naukowy jako podmiot nabywający autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych | str.    131
  1.4. Zasady nabycia praw na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o PAN | str.    143
  1.5. Nabycie praw do wyników prac badawczo-rozwojowych na podstawie ustawy o NCBiR, ustawy o NCN i ustawy o zasadach finansowania nauki | str.    153
  2. Uczelnia i instytut naukowy jako podmiot korzystający z praw na dobrach niematerialnych | str.    156
  2.1. Pracownicze dobra własności przemysłowej stworzone przy pomocy przedsiębiorcy | str.    158
  2.2. Utwory naukowe stworzone przez pracowników instytucji naukowej | str.    163
  3. Przyporządkowanie praw na dobrach niematerialnych w stosunkach umownych | str.    174
  3.1. Swoboda umów modyfikujących ustawowe reguły przyporządkowania i jej granice w prawie własności przemysłowej | str.    177
  3.2. Swoboda umów i jej granice na gruncie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin | str.    181
  3.3. Swoboda umów i jej granice na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    184
  3.4. Ograniczenia swobody umów wynikające z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o PAN | str.    194
  3.5. Ograniczenia w swobodzie umów na podstawie ustawy o NCBiR, ustawy o NCN i ustawy o zasadach finansowania nauki | str.    196
  4. Uprawnienia pracownika do wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji | str.    198
  4.1. Zasady wynagradzania na podstawie prawa własności przemysłowej | str.    200
  4.2. Zasady wynagradzania przyjęte w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin | str.    206
  4.3. Zasady wynagradzania w świetle prawa autorskiego | str.    209
  4.4. Zasady wynagradzania za pracownicze dobra intelektualne niestanowiące przedmiotu praw wyłącznych (know-how, projekty racjonalizatorskie) | str.    213
  4.5. Prawo do wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o PAN | str.    214
  
  Rozdział III
  Organizacyjno-prawne aspekty komercjalizacji | str.    222
  1. Uczelnia i instytut naukowy jako przedsiębiorca i organizator transferu technologii | str.    222
  1.1. Centra transferu technologii | str.    224
  1.2. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości | str.    228
  1.3. Parki technologiczne | str.    231
  1.4. Spółki celowe | str.    235
  2. Formy przedsiębiorczości akademickiej | str.    241
  2.1. Przedsiębiorca jednoosobowy | str.    243
  2.2. Spin-off, spin-out | str.    248
  3. Przedsiębiorczość akademicka jako źródło potencjalnego konfliktu interesów | str.    254
  3.1. Konflikt interesów | str.    254
  3.2. Ustawowe granice działalności pozauczelnianej | str.    258
  3.3. Ograniczenia statutowe działalności pozauczelnianej | str.    263
  3.4. Polityka rozwiązywania konfliktów interesów | str.    267
  
  Rozdział IV
  Prawne formy komercjalizacji wyników badań | str.    272
  1. Umowy o świadczenie usług badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych | str.    272
  1.1. Umowa o wykonanie prac badawczych | str.    272
  1.2. Umowa o wykonanie prac rozwojowych lub wdrożeniowych | str.    283
  1.3. Umowa o stworzenie rozwiązania technicznego | str.    286
  2. Umowy o współpracy badawczej | str.    289
  2.1. Umowa o utworzenie centrum naukowo-przemysłowego | str.    289
  2.2. Umowa o utworzenie konsorcjum naukowego | str.    296
  2.3. Umowa o współpracy badawczo-rozwojowej | str.    299
  3. Obrót prawami do wyników badań naukowych (komercjalizacja bezpośrednia) | str.    301
  3.1. Sprzedaż praw wyłącznych | str.    304
  3.2. Licencja | str.    314
  3.3. Udostępnianie wyników badań w formule open access | str.    322
  4. Wokół problematyki komercjalizacji bezpośredniej | str.    326
  4.1. Zgoda na korzystanie ze znaku towarowego | str.    327
  4.2. Badania sponsorowane | str.    329
  4.3. Umowy patronackie | str.    332
  
  Rozdział V
  Finansowanie komercjalizacji | str.    334
  1. Finansowanie ze środków państwowych | str.    334
  1.1. Ustawa o zasadach finansowania nauki | str.    334
  1.2. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej | str.    341
  2. Finansowanie ze środków unijnych | str.    345
  2.1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | str.    346
  2.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | str.    349
  2.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Polska Cyfrowa | str.    354
  3. Finansowanie ze środków prywatnych | str.    356
  3.1. Kredyt i pożyczka | str.    356
  3.2. Private equity | str.    360
  3.3. Venture capital | str.    363
  3.4. Business angels | str.    366
  4. Ocena parametryczna a finansowanie komercjalizacji | str.    367
  4.1. Parametryzacja jednostek naukowych - zasady ogólne | str.    368
  4.2. Osiągnięcia naukowe i twórcze nadające się do komercjalizacji oraz potencjał naukowy jednostki | str.    371
  4.3. Przychody z komercjalizacji i pozostałe osiągnięcia | str.    379
  4.4. Taktyka komercjalizacji | str.    384
  
  Bibliografia | str.    387
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia