Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych

-20%

Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

W książce ukazano analizę prawnej regulacji zarządzania własnością intelektualną i praktykę w tym zakresie dwudziestu wybranych polskich publicznych szkół wyższych oraz reprezentatywnych ośrodków ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i Niemiec.


W opracowaniu zaprezentowano doświadczenia dotychczasowej praktyki komercjalizacji m.in. na podstawie wywiadów i kwestionariuszy z osobami profesjonalnie zajmującymi się transferem technologii. Opisano szereg wariantów i praktyk możliwych do zastosowania w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowy portfela praw, licencjonowania, tworzenia i funkcjonowania spółek celowych, spin-off, czy spin-out sprzedaży praw, rozwiązywania problemów na styku nauki, gospodarki i administracji publicznej.


Publikacja uwzględnia ostatnie zmiany w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, będące efektem debaty o tzw. uwłaszczeniu naukowców. Zmiany te dotyczą m.in.: nowych zasady komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz związanego z nimi know-how.


Adresaci:
Monografia przeznaczona jest dla pracowników i osób zatrudnionych w ośrodkach transferu technologii oraz instytucjach otoczenia biznesu, a także brokerów innowacji i pracowników spółek celowych, w tym kadry zarządzającej tych jednostek. Będzie pomocna rzecznikom patentowym, radcom prawnym oraz adwokatom specjalizującym się w prawie własności intelektualnej. Zainteresuje również pracowników naukowych.


Liczba stron388
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8672-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    15
  
  Część pierwsza
  Analiza prawa obcego | str.    23
  
  Rozdział I
  Prawo amerykańskie | str.    25
  1. Wprowadzenie | str.    25
  2. Uprawniony do dóbr własności intelektualnej | str.    26
  2.1. Okres przed uchwaleniem Bayh-Dole Act z 1980 r. | str.    26
  2.2. Bayh-Dole Act | str.    29
  2.3. Kształt umowy o dofinansowanie badań ze środków federalnych | str.    34
  2.4. Sprawa Stanford v. Roche | str.    39
  2.5. Wynalazek pracowniczy hired to invent | str.    42
  2.6. Uprawnienia do wynalazków związanych z bezpieczeństwem narodowym | str.    46
  2.7. Prawa autorskie | str.    47
  3. Praktyka wybranych uczelni | str.    52
  3.1. Uniwersytet Harvarda | str.    52
  3.1.1. Ogólna charakterystyka | str.    52
  3.1.2. Prawa autorskie | str.    54
  3.1.3. Prawa własności przemysłowej | str.    56
  3.1.4. Komercjalizacja | str.    58
  3.1.5. Zagadnienia ustrojowe | str.    60
  3.2. Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley | str.    61
  3.2.1. Ogólna charakterystyka | str.    61
  3.2.2. Prawa autorskie | str.    61
  3.2.3. Prawa własności przemysłowej | str.    65
  3.2.4. Komercjalizacja | str.    65
  3.2.5. Zagadnienia ustrojowe | str.    66
  3.3. Uniwersytet Stanforda | str.    67
  3.3.1. Ogólna charakterystyka uczelni | str.    67
  3.3.2. Prawa autorskie | str.    69
  3.3.3. Prawa własności przemysłowej | str.    72
  3.3.4. Komercjalizacja | str.    75
  3.3.5. Zagadnienia ustrojowe | str.    76
  3.4. Instytut Technologiczny w Massachusetts | str.    76
  3.4.1. Ogólna charakterystyka | str.    76
  3.4.2. Prawa autorskie | str.    78
  3.4.3. Prawa własności przemysłowej | str.    80
  3.4.4. Komercjalizacja | str.    81
  3.4.5. Zagadnienia ustrojowe | str.    82
  
  Rozdział II
  Prawo brytyjskie | str.    84
  1. Prawo patentowe | str.    84
  2. Prawa autorskie | str.    86
  3. Praktyka wybranych uczelni | str.    88
  3.1. Uniwersytet Oxfordzki | str.    88
  3.1.1. Zakres regulacji | str.    88
  3.1.2. Komercjalizacja | str.    91
  3.1.3. Zagadnienia ustrojowe | str.    94
  3.2. Uniwersytet Cambridge | str.    96
  3.2.1. Zakres regulacji | str.    96
  3.2.2. Komercjalizacja | str.    98
  3.2.3. Zagadnienia ustrojowe | str.    99
  
  Rozdział III
  Prawo niemieckie | str.    101
  1. Podstawy normatywne komercjalizacji akademickiej własności intelektualnej | str.    101
  1.1. Ustawa o wynalazkach pracowniczych | str.    101
  1.2. Prawo autorskie | str.    107
  1.3. Niemiecka strategia w zakresie wysokich technologii | str.    110
  2. Bayerische Patentallianz GmbH | str.    111
  2.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str.    111
  2.2. Strategie komercjalizacji | str.    115
  
  Część druga
  Analiza prawa polskiego | str.    119
  
  Rozdział I
  Uwagi wprowadzające i historyczne | str.    121
  1. Konstytucyjne i ustawowe podstawy autonomii publicznych uczelni wyższych w sferze zarządzania prawami własności intelektualnej | str.    121
  2. Proces kształtowania się prawnej regulacji. Idea "uwłaszczenia naukowców" | str.    126
  2.1. Projekt rządowy w kształcie sprzed sprawozdania komisji sejmowej z dnia 17 czerwca 2014 r. | str.    126
  2.2. Argumenty za i przeciw tzw. uwłaszczeniu naukowców | str.    129
  2.2.1. Jasna sytuacja właścicielska, prostota w działaniach komercjalizacyjnych | str.    129
  2.2.2. Większy zakres wolności akademickiej | str.    131
  2.2.3. Podniesienie jakości zgłoszeń patentowych i innych | str.    132
  2.2.4. Zmniejszenie "szarej strefy" komercjalizacji wyników badań | str.    132
  2.2.5. Silna motywacja finansowa | str.    133
  2.2.6. Słabsza pozycja negocjacyjna twórcy w stosunku do uczelni publicznej | str.    133
  2.2.7. Utrata podstaw do budowy systemu komercjalizacji własności intelektualnej przez publiczne uczelnie wyższe | str.    135
  2.2.8. Sieć centrów transferu technologii | str.    136
  2.2.9. Uwłaszczenie naukowców poprzez tzw. przywilej profesorski | str.    136
  2.2.10. Brak pewności prawa | str.    137
  
  Rozdział II
  Uprawniony do dóbr własności intelektualnej | str.    139
  1. Obecny kształt regulacji prawa o szkolnictwie wyższym | str.    139
  2. Skutki prawne obowiązującej regulacji na tle interpretacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego | str.    149
  3. Prawa własności przemysłowej | str.    156
  4. Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz ochrona baz danych | str.    162
  
  Rozdział III
  Pojęcie i prawne formy komercjalizacji | str.    174
  1. Pojęcie komercjalizacji | str.    174
  2. Spółka celowa - ustrój prawny | str.    177
  2.1. Prawa i obowiązki uczelni publicznej jako wspólnika | str.    185
  2.2. Zasady funkcjonowania - organy spółki | str.    189
  2.3. Majątek, udziały, kapitał zakładowy | str.    204
  2.4. Obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach odpryskowych (spin-off) | str.    206
  2.5. Status centrum badawczo-rozwojowego | str.    212
  3. Umowa licencyjna | str.    214
  4. Sprzedaż praw | str.    221
  
  Rozdział IV
  Praktyka wybranych polskich uczelni | str.    230
  1. Metodyka badań | str.    230
  2. Zasoby własności intelektualnej | str.    230
  3. Modele prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej | str.    236
  4. Sprzedaż praw | str.    241
  5. Umowy licencyjne | str.    242
  6. Spółki celowe i odpryskowe (spin-off) | str.    248
  7. Politechnika Warszawska - model otwarty, scentralizowany | str.    250
  7.1. Ogólna charakterystyka | str.    250
  7.2. Prawa autorskie | str.    252
  7.3. Prawa własności przemysłowej | str.    253
  7.4. Komercjalizacja | str.    255
  7.5. Zagadnienia ustrojowe | str.    260
  8. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - model otwarty, zdecentralizowany | str.    261
  8.1. Ogólna charakterystyka | str.    261
  8.2. Prawa autorskie | str.    263
  8.3. Prawa własności przemysłowej | str.    265
  8.4. Komercjalizacja | str.    266
  8.5. Zagadnienia ustrojowe | str.    269
  9. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - model własnościowy, scentralizowany | str.    271
  9.1. Ogólna charakterystyka | str.    271
  9.2. Prawa autorskie | str.    272
  9.3. Prawa własności przemysłowej | str.    275
  9.4. Komercjalizacja | str.    279
  9.5. Zagadnienia ustrojowe | str.    282
  10. Politechnika Gdańska - model półotwarty, scentralizowany | str.    282
  10.1. Ogólna charakterystyka | str.    282
  10.2. Prawa autorskie | str.    284
  10.3. Prawa własności przemysłowej | str.    285
  10.4. Komercjalizacja | str.    286
  10.5. Zagadnienia ustrojowe | str.    294
  11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - model własnościowy, zdecentralizowany | str.    295
  11.1. Ogólna charakterystyka | str.    295
  11.2. Prawa autorskie | str.    299
  11.3. Prawa własności przemysłowej | str.    301
  11.4. Komercjalizacja | str.    305
  11.5. Zagadnienia ustrojowe | str.    312
  12. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - model własnościowy, scentralizowany | str.    313
  12.1. Ogólna charakterystyka | str.    313
  12.2. Prawa autorskie | str.    315
  12.3. Prawa własności przemysłowej | str.    317
  12.4. Komercjalizacja | str.    323
  12.5. Zagadnienia ustrojowe | str.    324
  
  Rozdział V
  Wnioski i rekomendacje | str.    328
  1. Czynniki prawne i pozaprawne. Funkcje prawa | str.    328
  2. Uwarunkowania systemowo-rynkowe | str.    330
  3. Wady i zalety własnej polityki w zakresie własności intelektualnej oraz jej zakres | str.    336
  4. Ustalenie praw do wyników badań, obowiązek zgłoszenia rozwiązania | str.    337
  5. Wybór odpowiedniej formy i strategii ochrony | str.    339
  6. Sprzedaż praw | str.    342
  7. Spółki celowe i spin-off | str.    343
  8. Licencje | str.    344
  9. Egzekwowanie uprawnień uczelni | str.    348
  10. Rozliczanie kosztów i dochodów z komercjalizacji w instytucjach naukowych | str.    349
  
  Bibliografia | str.    351
  
  Załącznik nr 1 | str.    371
  
  Załącznik nr 2 | str.    379
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia