Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE

-20%

Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

84,00  105,00

Format: epub

84,00105,00

cena zawiera podatek VAT

"Wybór tematu opracowania należy uznać za bardzo trafny nie tylko z perspektywy wagi zagadnień prawnych, których dotyczy, ale tez dodatkowo uzasadniony dynamicznym rozwojem współczesnego obrotu prawnomiedzynarodowego w dziedzinie energii. Podjecie przez Autora badan w tej materii w świetle prawa Unii Europejskiej daje szanse nie tylko na zweryfikowanie stanu prawnego i poglądów doktryny, ale podejmuje zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego w świetle rozwiązań prawnych odnoszących się do szczególnego porządku prawnego, jakim jest system prawa Unii Europejskiej, na który składają się zarówno elementy właściwe dla współpracy państw o charakterze międzyrządowym, jak i ponadnarodowym".


z recenzji prof. dr hab. Marii Magdaleny Kenig-Witkowskiej


Liczba stron476
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2360-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     13
  Wstęp     17
  Rozdział I Prawne i instytucjonalne aspekty międzynarodowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego     27
  1. Wprowadzenie     27
  2. Współpraca na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w ramach ONZ 28 2 1 Konwencja o prawie morza 28 2 2 Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej     31
  3. Współpraca na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w ramach OECD 32 3.1. Międzynarodowa Agencja Energetyczna 32 3.2. Agencja Energii Nuklearnej     34
  4. Próba uregulowania zasad globalnego rynku energetycznego na przykładzie Traktatu Karty Energetycznej     35
  5. Zaangażowanie Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego w sprawy bezpieczeństwa energetycznego     40
  6. Problematyka bezpieczeństwa energetycznego podczas szczytów Grupy G8     42
  7. Znaczenie OPEC dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego     44
  8. Pozarządowa współpraca dotycząca problematyki energetycznej na przykładzie prac Światowej Rady Energetycznej     45
  9. Bezpieczeństwo energetyczne a międzynarodowa ochrona środowiska 46 9.1. Koncepcja "zrównoważonego rozwoju" a bezpieczeństwo energetyczne 46 9.2. Zmiany klimatyczne 48 9.2.1. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 51 9.2.2. Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 52 9.3. Ocena oddziaływania na środowisko infrastrukturalnych inwestycji energetycznych w świetle konwencji z Espoo 55 9.4. Społeczeństwo a infrastruktura energetyczna w świetle konwencji z Aarhus     57
  10. Wnioski     59
  Rozdział II Bezpieczeństwo energetyczne w prawie pierwotnym UE/EWEA i proces kształtowania polityki energetycznej UE     61
  1. Wprowadzenie     61
  2. Prawo pierwotne UE/EWEA 62 2.1. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 62 2.2. Traktaty rzymskie 64 2.2.1. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą 64 2.2.2. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 66 2.3. Traktaty rewizyjne i akcesyjne 68 2.4. Traktat z Lizbony     75
  3. Proces kształtowania polityki energetycznej UE 82 3.1. Etapy budowy polityki energetycznej UE 83 3.2. Wpływ pierwszego kryzysu naftowego na proces kształtowania polityki energetycznej UE (lata 1951-1973) 85 3.3. Wpływ drugiego kryzysu naftowego na proces kształtowania polityki energetycznej UE (lata 1974-1982) 87 3.4. Okres stabilizacji w pracach nad polityką energetyczną UE (lata 1983-1991) 89 3.5. Znaczenie pierwszego pakietu energetycznego dla liberalizacji unijnego sektora energetycznego (lata 1992-2000) 92 3.6. Drugi pakiet energetyczny jako impuls dla rozpoczęcia prac nad pełną liberalizacją sektora energetycznego (lata 2001-2006) 98 3.7. Kompleksowa wizja polityki energetycznej UE i impuls dla zmian w sektorze energetycznym (lata 2007-2010)     100
  4. Wnioski     108
  Rozdział III Bezpieczeństwo energetyczne w świetle prawa pochodnego UE     111
  1. Wprowadzenie     111
  2. Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej     112
  3. Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego     127
  4. Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej i produktów ropopochodnych     145
  5. Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa dostaw węgla     153
  6. Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii jądrowej 157 6.1. Umowy międzynarodowe wiążące EWEA w zakresie energetyki jądrowej 158 6.2. Akty prawa pochodnego     159
  7. Akty prawne dotyczące promocji odnawialnych źródeł energii     162
  8. Transeuropejskie sieci energetyczne (TEN-E) 168 8.1. Koncepcja sieci transeuropejskich (TEN) 168 8.2. Finansowanie sieci transeuropejskich 170 8.3. Rozwój prawa pochodnego UE w dziedzinie transeuropejskich sieci energetycznych 173 8.4. Gazociąg Północny w świetle przepisów dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych 174 8.5. Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych     179
  9. Akty prawne dotyczące efektywnego korzystania z energii     180
  10. Ochrona środowiska a bezpieczeństwo energetyczne 187 10.1. System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w UE 187 10.2. Znaczenie wyroków SUE w sprawach T-183/07 i T-263/07 dla bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich UE 196 10.3. Redukcja emisji innych zanieczyszczeń do powietrza     199
  11. Wnioski     203
  Rozdział IV Bezpieczeństwo energetyczne UE a ograniczenia swobód rynku wewnętrznego     207
  1. Wprowadzenie     207
  2. Energia na rynku wewnętrznym     209
  3. Ograniczanie swobody przepływu towarów w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego     210
  4. Ograniczanie swobody przepływu kapitału w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego     215
  5. Ograniczanie swobodnej konkurencji w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 230 5.1. Obowiązek dostosowania energetycznych monopoli państwowych o charakterze handlowym 230 5.2. Przekształcenia własnościowe w sektorze energetycznym jako efekt jego demonopolizacji 235 5.3. Znaczenie przedsiębiorstw publicznych oraz świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym dla bezpieczeństwa energetycznego 242 5.4. Porozumienia przedsiębiorstw energetycznych ograniczające konkurencję 248 5.5. Nadużywanie przez przedsiębiorstwa pozycji dominującej w sektorze energetycznym 256 5.6. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w sektorze energetycznym 260 5.7. Udzielanie przedsiębiorstwom działającym w sektorze energetycznym pomocy publicznej niezgodnej z rynkiem wewnętrznym     266
  6. Ograniczanie swobody działalności gospodarczej w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 274 6.1. Koncesjonowanie prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze energetycznym 274 6.2. Zatwierdzanie taryf jako sposób kontroli cen energii 276 6.3. Stosowanie przymusu wobec spółek energetycznych w celu osiągnięcia zamierzonych przez państwo celów     281
  7. Wnioski     287
  Rozdział V Środki realizacji polityki UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego     289
  1. Wprowadzenie     289
  2. Znaczenie kluczowych elementów procesu liberalizacji rynku energetycznego dla bezpieczeństwa energetycznego 292 2.1. Oddzielenie niektórych usług energetycznych od innych usług poprzez tzw rozdział (unbundling) 295 2.2. Zasada dostępu stron trzecich do sieci (TPA) 304 2.3. Znaczenie regulatorów rynku energetycznego dla umocnienia konkurencji 310 2.4. Ochrona odbiorców końcowych energii elektrycznej i gazu     313
  3. Różnicowanie typów paliw, źródeł dostaw i stosowanych technologii (dywersyfikacja)     317
  4. Ściślejsza współpraca pomiędzy państwami członkowskimi w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 319 4.1. Działania inicjowane przez Komisję Europejską 320 4.1.1. Sieć Korespondentów Bezpieczeństwa Energetycznego 320 4.1.2. Agencje energetyczne 321 4.1.3. Berlińskie Forum Paliw Kopalnych 322 4.1.4. Madryckie Forum Regulatorów w Sektorze Gazu Ziemnego 321 4.1.5. Florenckie Forum Regulatorów w Sektorze Energii Elektrycznej 324 4.1.6. Amsterdamskie Forum Zrównoważonej Energii 325 4.1.7. Europejska Grupa Regulatorów Rynku Energii Elektrycznej i Gazu 326 4.2. Współpraca między organami regulacji sektorów energetycznych państw członkowskich i nieczłonkowskich UE 328 4.3. Projekt Europejskiego Traktatu Bezpieczeństwa Energetycznego     331
  5. Promocja odnawialnych źródeł energii     335
  6. Promocja energii jądrowej     339
  7. Racjonalne korzystanie z energii     341
  8. Innowacyjność i nowe technologie energetyczne     343
  9. Stosowanie przymusu w ramach promocji odnawialnych źródeł energii     345
  10. Finansowanie z budżetu UE działań służących zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego     347
  11. Rozbudowa kluczowej infrastruktury energetycznej     349
  12. Poszukiwanie nowych złóż surowców energetycznych     352
  13. Wnioski     355
  Rozdział VI Zewnętrzna polityka energetyczna UE     358
  1. Wprowadzenie     358
  2. Współpraca w ramach regionalnych form instytucjonalnych 361 2.1. Współpraca w ramach Wspólnoty Energetycznej 362 2.2. Współpraca w rejonie Kaukazu i Azji Centralnej 365 2.2.1. Inicjatywa Baku 366 2.2.2. Program INOGATE 367 2.2.3. Współpraca bilateralna 369 2.3. Współpraca Energetyczna Regionu Morza Bałtyckiego 370 2.4. Współpraca Euro-Śródziemnomorska 371 2.5. Nordycki rynek energii 374 2.6. Iberyjski Rynek Energii Elektrycznej     375
  3. Współpraca UE z innymi ugrupowaniami międzynarodowymi 376 3.1. Współpraca UE z Międzynarodową Agencją Energetyczną 376 3.2. Udział UE w spotkaniach Grupy G8 378 3.3. Współpraca UE z OPEC 380 3.4. Udział UE w pracach Międzynarodowego Forum Energetycznego 382 3.5. Współpraca UE z Bankiem Światowym     383
  4. Współpraca bilateralna w dziedzinie energetyki między UE a niektórymi państwami trzecimi 385 4.1. Współpraca energetyczna UE z Brazylią 385 4.2. Współpraca energetyczna UE z Chinami 386 4.3. Współpraca energetyczna UE z Indiami 388 4.4. Współpraca energetyczna UE z Norwegią 389 4.5. Współpraca energetyczna UE z Rosją 390 4.6. Współpraca energetyczna UE z Ukrainą 394 4.7. Współpraca energetyczna UE z USA     396
  5. Wnioski     398
  Zakończenie     401
  Wykaz aktów prawnych     407
  Wykaz orzecznictwa     440
  Bibliografia     446
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia