Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych

1 opinia

Format:

ibuk

Przekazujemy Czytelnikom książkę dedykowaną samorządowcom podejmującym nowe wyzwania w obszarze szeroko pojętej racjonalizacji kosztów działania. Opracowanie dotyczy prawnych aspektów organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych. Potrzeba powoływania tego typu jednostek w odniesieniu do samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych była dostrzegana już dużo wcześniej. Działania podejmowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego skłoniły do przyjęcia ustawowych rozwiązań umożliwiających tworzenie centrów usług wspólnych z wykorzystaniem różnych form współdziałania.
Autorami opracowania są praktycy, prawnicy i nauczyciele akademicy mający duże doświadczenie zawodowe. Taki skład osobowy pozwolił połączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co stanowi o innowacyjnym charakterze publikacji. W książce zaprezentowano w przystępnej formie przegląd zagadnień z zakresu tworzenia centrów usług wspólnych, akcentując zarówno korzyści, jak i zagrożenia z tym związane. Można ją traktować jako kompendium wiedzy na temat wdrażania rozwiązań z zakresu centrów usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego.


Liczba stron226
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-288-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wstęp    13
  
  ROZDZIAŁ 1. Cele tworzenia samorządowych centrów usług wspólnych    19
  1.1. Wprowadzenie    19
  1.2. Cele i skutki utworzenia CUW w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.    21
  1.3. Inne korzyści związane z utworzeniem samorządowych centrów usług wspólnych    25
  1.4. Ryzyka związane z utworzeniem samorządowych centrów usług wspólnych    26
  1.5. Podsumowanie    29
  
  ROZDZIAŁ 2. Centra usług wspólnych w administracji rządowej    31
  2.1. Wprowadzenie    31
  2.2. Centrum Usług Wspólnych, działające przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów    31
  2.3. Wojskowe Oddziały Gospodarcze    34
  2.4. Podsumowanie    37
  
  ROZDZIAŁ 3. Zakres działania samorządowych centrów usług wspólnych    39
  3.1. Wprowadzenie    39
  3.2. Wielość centrów usług wspólnych na obszarze jednej JST    42
  3.2.1. Kryterium zadań przekazanych do realizacji przez podmioty obsługiwane    43
  3.2.2. Kryterium charakteru i rodzaju podmiotów obsługiwanych    44
  3.2.3. Kryterium podziału danej JST na mniejsze jednostki (obszary)    44
  3.2.4. Inne kryteria    46
  3.3. Katalog zadań możliwych do przekazania w zakresie wspólnej obsługi    47
  3.3.1. Zadania o charakterze administracyjnym    49
  3.3.1.1. Usługi administracyjne    50
  3.3.1.2. Pomoc prawna    52
  3.3.2. Zadania o charakterze finansowym    55
  3.3.3. Zadania o charakterze organizacyjnym    57
  3.3.3.1. Zarządzanie kadrami i płacami    58
  3.3.3.1.1. Czynności z zakresu prawa pracy    60
  3.3.3.2. Obsługa informatyczna    62
  3.3.3.3. Zadania związane z udzielaniem zamówień publicznych, w tym udzielaniem wspólnych zamówień publicznych    64
  3.3.4. Inne zadania    64
  3.3.5. Zadania o charakterze szczegółowym, wynikającym ze specyfiki danego centrum usług wspólnych    65
  3.4. Podsumowanie    66
  
  ROZDZIAŁ 4. Określenie podmiotów obsługujących i podmiotów obsługiwanych    67
  4.1. Wprowadzenie    67
  4.2. Regulacja prawna dotycząca jednostek obsługujących    68
  4.3. Regulacja prawna dotycząca jednostek obsługiwanych    68
  4.4. Jednostki organizacyjne gminy (powiatu) oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne jako jednostki obsługiwane    70
  4.5. Jednostki organizacyjne gminy (powiatu) oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne jako jednostki obsługujące    74
  4.6. Gminne (powiatowe, wojewódzkie) instytucje kultury    79
  4.7. Inne zaliczane do sektora finansów publicznych gminne (powiatowe, wojewódzkie) osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego    81
  4.8. Określenie jednostek obsługujących i obsługiwanych    85
  4.9. Organy jednostek obsługujących    87
  4.10. Podsumowanie    88
  
  ROZDZIAŁ 5. Procedura powołania (organizacji) samorządowych centrów usług wspólnych    89
  5.1. Wprowadzenie    89
  5.2. Etapy powołania (organizacji) CUW    90
  5.2.1. Inicjatywa powołania CUW    91
  5.2.2. Przygotowanie wstępnej koncepcji powołania CUW    92
  5.2.3. Analiza zasadności powołania CUW    93
  5.2.3.1. Analiza zakresu wspólnej obsługi    94
  5.2.3.2. Zasięg terytorialny funkcjonowania CUW    94
  5.2.3.3. Stopniowe (etapowe) tworzenie i optymalizacja CUW    95
  5.2.3.4. Planowane korzyści i koszty wprowadzenia CUW    96
  5.2.3.5. Harmonogram utworzenia CUW    97
  5.2.4. Wstępna akceptacja przez organ uchwałodawczy JST przygotowanej koncepcji powołania CUW    98
  5.2.5. Powołanie zespołu do spraw organizacji CUW    101
  5.2.6. Przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów    103
  5.2.7. Uchwała w sprawie powołania CUW    106
  5.2.8. Regulacje wewnętrzne CUW    110
  5.2.9. Organizacja CUW    113
  5.2.10. Inne etapy procedury    114
  5.2.11. Zmiana planów finansowych jednostek obsługiwanych    114
  5.2.12. Rozpoczęcie działalności CUW    115
  5.2.13. Czynności dokonywane po rozpoczęciu działalności CUW    116
  5.3. Podsumowanie    119
  
  ROZDZIAŁ 6. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powoływania samorządowych centrów usług wspólnych    121
  6.1. Wprowadzenie    121
  6.2. Funkcjonowanie centrum usług wspólnych w ramach związku komunalnego    122
  6.2.1. Centrum usług wspólnych w ramach istniejącego związku    124
  6.2.2. Centrum usług wspólnych w ramach nowego związku    128
  6.2.3. Wybór jednostki zapewniającej wspólną obsługę w ramach związku    129
  6.2.4. Podejmowanie uchwał w sprawie wspólnej obsługi w przypadku realizacji tych zadań przez związek komunalny    130
  6.3. Funkcjonowanie centrum usług wspólnych w ramach porozumienia samorządowego    133
  6.3.1. Dopuszczalność zawierania porozumień samorządowych w zakresie wspólnej obsługi    134
  6.3.2. Procedura zawierania porozumień samorządowych w zakresie wspólnej obsługi    138
  6.4. Rezygnacja ze współpracy    141
  6.5. Podsumowanie    142
  
  ROZDZIAŁ 7. Finansowo-prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych    143
  7.1. Wprowadzenie    143
  7.2. Finansowy zakres działania CUW – następstwa ukształtowania zakresu działania CUW wobec rozliczania należności publicznoprawnych    144
  7.2.1. Odpowiedzialność kierowników jednostek obsługujących a odpowiedzialność kierowników jednostek obsługiwanych w świetle regulacji art. 53 u.f.p.    144
  7.2.2. Obowiązki i prawa CUW w zakresie rachunkowości (art. 4 u.r.)    148
  7.2.3. Odpowiedzialność i obowiązki głównego księgowego w świetle regulacji art. 54 u.f.p.    150
  7.2.4. Obliczanie, pobieranie i wpłacanie należności publicznoprawnych (art. 31 O.p.)    154
  7.3. Funkcjonowanie samorządowych centrów usług wspólnych w kontekście centralizacji rozliczeń VAT przez jednostki samorządu terytorialnego    155
  7.3.1. VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – centralizacja rozliczeń jako system prawnie preferowany    155
  7.3.2. Uchwała NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. – gminna jednostka budżetowa nie jest podatnikiem VAT    158
  7.3.3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-276/14 – koniec wątpliwości w zakresie statusu podatkowego jednostek budżetowych    160
  7.3.4. Przepisy regulujące kwestie techniczne, związane z centralizacją rozliczeń VAT w samorządzie    161
  7.4. Obowiązki podatników VAT – potencjalny zakres czynności CUW    163
  7.4.1. Uwagi wstępne    163
  7.4.2. Ewidencyjne obowiązki podatników VAT    163
  7.4.3. Prowadzenie ewidencji VAT    164
  7.4.4. Sporządzenie deklaracji VAT    165
  7.4.5. Przykładowy schemat rozliczania VAT przez JST po centralizacji – zakres spraw, mogących stanowić potencjalne obowiązki CUW na gruncie VAT    167
  7.4.6. Inne okoliczności podlegające ocenie przy projektowaniu optymalnego modelu funkcjonowania CUW.    170
  7.5. Identyfikacja czynności powierzonych CUW na gruncie VAT    170
  7.5.1. Czynności opodatkowane VAT    170
  7.5.2. Wspólna obsługa jednostek organizacyjnych JST zaliczanych do sektora finansów publicznych    172
  7.5.3. Wspólna obsługa gminnych instytucji kultury oraz innych zaliczanych do sektora finansów publicznych gminnych osób prawnych    174
  7.6. Podsumowanie    177
  
  ROZDZIAŁ 8. Funkcjonowanie samorządowych centrów usług wspólnych w kontekście nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych    179
  8.1. Znaczenie nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych dla działalności samorządowych centrów usług wspólnych    179
  8.2. Wyzwania dla samorządowych zamawiających w świetle nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych    180
  8.3. Samorządowe centra usług wspólnych a centralni zamawiający    182
  8.4. Podmioty obsługiwane przez samorządowe centra usług wspólnych a zamawiający korzystający z usług centralnych zamawiających    183
  8.5. Zakres wspólnej obsługi a zakres działania centralnego zamawiającego    183
  8.5.1. Scentralizowane działania zakupowe    184
  8.5.1.1. Umowa ramowa    185
  8.5.1.2. Dynamiczny system zakupów    187
  8.5.2. Pomocnicze działania zakupowe    187
  8.5.2.1. Zapewnienie infrastruktury technicznej    188
  8.5.2.2. Doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia    189
  8.5.2.3. Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego    190
  8.6. Centralni zamawiający a udzielanie zamówień wspólnych    191
  8.7. Przykłady działalności centralnych zamawiających w administracji rządowej    193
  8.8. Tworzenie centralnego zamawiającego    194
  8.9. Korzyści związane z działalnością centralnych zamawiających oraz wspólnymi zamówieniami    196
  8.10. Podsumowanie    197
  
  ROZDZIAŁ 9. Funkcjonowanie samorządów centrów usług wspólnych w kontekście działania zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej oraz centrów administracyjnych    199
  9.1. Wprowadzenie    199
  9.2. Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej    200
  9.3. „Przekształcenie” zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej    203
  9.3.1. Analiza dopuszczalności przekształcenia z.o.e.a.    204
  9.3.2. Analiza dopuszczalności reorganizacji z.o.e.a. w „zwykłą” jednostkę budżetową    205
  9.3.3. Analiza dopuszczalności likwidacji z.o.e.a. i przekazania jej zadań innym podmiotom    207
  9.3.4. Analiza dopuszczalności połączenia z.o.e.a. z inną jednostkę budżetową    208
  9.3.5. Uwagi na gruncie Zasad techniki prawodawczej    208
  9.4. Centra administracyjne w obowiązującym stanie prawnym    209
  9.5. Podsumowanie    210
  
  Zakończenie    211
  Bibliografia    215
  Wykaz aktów prawnych    219
  Wykaz orzecznictwa    223
  O Autorach    225
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia