Prawne aspekty jakości towarów

-20%

Prawne aspekty jakości towarów

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,20  34,00

Format: pdf

27,2034,00

cena zawiera podatek VAT

Podręcznik jest nowością na polskim rynku wydawniczym. Omówiono w nim polskie i europejskie regulacje w zakresie prawnych wymogów bezpieczeństwa i jakości towarów. Układ podręcznika i jego treść są nowatorskie. Poruszane w nim zagadnienia nie wyczerpują prawnej problematyki jakości towarów, ale dotyczą najważniejszych zagadnień z jej zakresu. Przedstawiono w nim regulacje dotyczące:


ogólnej problematyki jakości; pojęcia przedsiębiorcy i konsumenta (rozdział I);
bezpieczeństwa produktów (rozdział II);
normalizacji i jej wpływu na jakość produktów (rozdział III);
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (rozdział IV);
oznaczania i informacji o towarze (rozdział V);
cywilnoprawnej odpowiedzialności kontraktowej za niewłaściwą jakość towarów (rozdział VI);
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zwanej także odpowiedzialnością za produkt (rozdział VII);
przedmiotów ochrony własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ich wpływu na jakość towarów (rozdział VIII), a także omówiono:
instytucje ochrony praw konsumenta oraz rozstrzygania sporów konsumenckich (rozdział IX).


Adresaci:


Podręcznik jest przydatny przede wszystkim dla studentów towaroznawstwa oraz innych kierunków studiów związanych z problematyką jakości towarów. Może zainteresować także przedsiębiorców - producentów i konsumentów oraz organy i organizacje konsumenckie.


Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Niektórzy z nich prowadzą zajęcia dla studentów Wydziału Towaroznawstwa tego Uniwersytetu i uczestniczyli w programach badawczych tego Wydziału. Ponadto większość autorów ma status sędziego, adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego.


Liczba stron216
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9842-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    13
  
  Rozdział I
  Zagadnienia ogólne | str.    15
  1.1. Prawne pojęcia jakości | str.    15
  1.2. Jakość użytkowa a jakość handlowa | str.    18
  1.3. Wymogi bezpieczeństwa produktów a jakość użytkowa | str.    19
  1.4. Pojęcie przedsiębiorcy i konsumenta | str.    21
  1.4.1. Uwagi wprowadzające | str.    21
  1.4.2. Pojęcie przedsiębiorcy | str.    22
  1.4.3. Pojęcie konsumenta | str.    32
  1.4.3.1. Geneza i obowiązujące rozumienie pojęcia "konsument" w prawie unijnym | str.    32
  1.4.3.2. Geneza pojęcia "konsument" w polskim prawie cywilnym | str.    39
  1.4.3.3. Rozumienie pojęcia "konsument" w obowiązującym prawie polskim | str.    41
  
  Rozdział II
  Bezpieczeństwo produktów | str.    47
  2.1. Znaczenie regulacji bezpieczeństwa produktów w prawie unijnym | str.    47
  2.2. System oceny zgodności | str.    53
  2.3. Ogólne wymogi bezpieczeństwa produktów | str.    56
  2.4. Szczególne wymogi bezpieczeństwa produktów | str.    60
  2.4.1. Bezpieczeństwo żywności | str.    60
  2.4.2. Bezpieczeństwo kosmetyków | str.    62
  2.4.3. Bezpieczeństwo innych wybranych towarów | str.    64
  2.5. Organy administracji właściwe w sprawach bezpieczeństwa produktów | str.    67
  2.6. Sankcje za wprowadzenie do obrotu produktów niebezpiecznych | str.    71
  2.7. Systemy i rejestry związane z bezpieczeństwem produktów | str.    72
  
  Rozdział III
  Normalizacja a jakość produktów | str.    74
  3.1. Pojęcie, cele i zasady normalizacji | str.    74
  3.2. Normalizacja krajowa oraz inne rodzaje normalizacji | str.    77
  3.3. Charakter prawny Polskich Norm oraz innych norm technicznych | str.    84
  3.4. Oznaczanie znakiem PN oraz deklaracje zgodności | str.    88
  3.5. Znaczenie normalizacji dla bezpieczeństwa i jakości towarów | str.    90
  
  Rozdział IV
  Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych | str.    92
  4.1. Pojęcie artykułu rolno-spożywczego | str.    92
  4.2. Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych. Znak jakości | str.    94
  4.3. Organy właściwe w sprawach jakości artykułów rolno-spożywczych | str.    97
  4.4. Odpowiedzialność za niewłaściwą jakość handlową artykułów rolnospożywczych | str.    103
  
  Rozdział V
  Oznaczanie i informacja o towarze | str.    108
  5.1. Pojęcie informacji o towarze | str.    108
  5.2. Oznaczenie bezpieczeństwa produktów | str.    110
  5.3. Publicznoprawne wymogi informacji o towarze | str.    113
  5.4. Wymogi informacyjne dotyczące niektórych towarów | str.    116
  
  Rozdział VI
  Cywilnoprawna odpowiedzialność kontraktowa za niewłaściwą jakość towarów | str.    121
  6.1. Wprowadzenie do rękojmi za wady rzeczy | str.    121
  6.1.1. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy (towaru) po dniu 25 grudnia 2014 r. | str.    122
  6.1.2. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy (towaru) przed dniem 25 grudnia 2014 r. | str.    129
  6.2. Gwarancja przy sprzedaży i gwarancja jakości | str.    131
  6.2.1. Gwarancja przy sprzedaży | str.    132
  6.2.2. Gwarancja jakości | str.    137
  6.3. Odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową | str.    138
  6.4. Gwarancja europejska | str.    141
  6.5. Odpowiedzialność kontraktowa na zasadach ogólnych za szkody spowodowane wadami rzeczy | str.    143
  6.6. Kara umowna za dostarczenie rzeczy z wadami | str.    146
  
  Rozdział VII
  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt) | str.    148
  7.1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności za produkt | str.    148
  7.2. Charakter prawny odpowiedzialności za produkt. Pojęcie produktu niebezpiecznego | str.    150
  7.3. Przedsiębiorcy odpowiedzialni za produkt | str.    152
  7.4. Poszkodowany w reżimie odpowiedzialności za produkt | str.    153
  7.5. Zakres szkód podlegających naprawieniu w reżimie odpowiedzialności za produkt | str.    154
  7.5.1. Szkody na osobie | str.    154
  7.5.2. Szkody na mieniu | str.    155
  7.6. Przesłanki odpowiedzialności i przesłanki zwalniające od odpowiedzialności | str.    156
  7.7. Przedawnienie roszczeń | str.    157
  7.8. Inne zagadnienia związane z odpowiedzialnością za produkt | str.    158
  
  Rozdział VIII
  Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów | str.    160
  8.1. Znak towarowy a jakość towarów | str.    160
  8.2. Geograficzne oznaczenie pochodzenia a jakość produktów | str.    166
  8.3. Inne przedmioty ochrony prawa własności przemysłowej a jakość produktów | str.    168
  8.4. Czyny nieuczciwej konkurencji a jakość produktów | str.    172
  8.5. Nieuczciwe praktyki handlowe a jakość produktów | str.    177
  
  Rozdział IX
  Polski system ochrony praw konsumenta | str.    184
  9.1. Model ochrony praw konsumentów | str.    184
  9.2. Organy i instytucje publiczne właściwe w sprawach ochrony praw konsumentów | str.    185
  9.2.1. Wybrane organy pośrednio wpływające na ochronę praw konsumentów | str.    187
  9.3. Organizacje konsumenckie | str.    188
  9.4. Postępowanie sądowe w sprawach konsumenckich | str.    190
  9.5. Postępowanie przed sądem polubownym według kodeksu postępowania cywilnego w sprawach konsumenckich | str.    193
  9.6. Problem alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR) | str.    198
  9.6.1. Uwagi wprowadzające | str.    198
  9.6.2. Stałe polubowne sądy konsumenckie oraz inne orzecznicze organy konsumenckie | str.    200
  
  Wykaz aktów normatywnych | str.    209
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia