Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

-15%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

115,60  136,00

Format: pdf

115,60136,00

cena zawiera podatek VAT

Monografia stanowi oryginalne i nowatorskie w polskiej doktrynie prawniczej omówienie materialnych i proceduralnych aspektów oddziaływania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu. Wśród jej autorów znaleźli się najwybitniejsi znawcy systemu EKPCz w Polsce.


Teksty zawarte w niniejszym opracowaniu zostały podzielone na pięć części, dotyczących kolejno: zagadnień ustrojowych, wpływu EKPCz na funkcjonowanie wolnego rynku oraz na zagadnienie sprawiedliwości proceduralnej w działalności gospodarczej, stosunku obowiązków i uprawnień pracodawcy do praw jednostki w świetle Konwencji, a także statusu przedsiębiorcy jako podmiotu poszukującego ochrony przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.


Adresaci:
Publikacja może być przydatnym narzędziem dla praktyki prawa oraz inspiracją dla adwokatów i radców prawnych do formułowania skarg do ETPCz, a dla sędziów - do uwzględniania standardów tego trybunału w swoim orzecznictwie. Będzie również stanowić cenny wkład do dyskusji o pracach nad stworzeniem instrumentów prawa międzynarodowego, które umożliwiłyby pociąganie biznesu do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka.


Liczba stron328
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieDorota Głowacka
ISBN-13978-83-264-9073-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp, czyli o związkach między biznesem a prawami człowieka | str.    17
  
  Część I
  Zagadnienia ustrojowe | str.    23
  
  Leszek Garlicki
  Horyzontalne obowiązywanie praw człowieka a standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str.    25
  
  Krystyna Kowalik-Bańczyk
  Znaczenie (nie)przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla ochrony praw podmiotów gospodarczych | str.    41
  1. Rozszerzanie się kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka a prawa podmiotów gospodarczych w świetle Konwencji | str.    44
  2. Konwencja a prawa podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej | str.    45
  3. Dotychczasowa recepcja Konwencji przez prawo Unii Europejskiej | str.    46
  4. Dotychczasowa recepcja Konwencji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str.    50
  5. Dotychczasowe stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str.    52
  6.Możliwość akcesji Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej domniemane skutki | str.    54
  7. Opinia 2/13 a relacja między Kartą Praw Podstawowych a Europejską Konwencją Praw Człowieka | str.    57
  8. Podsumowanie | str.    60
  
  Adam Bodnar
  Wzajemne przenikanie się standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie kształtowania zasad regulacji biznesu | str.    62
  1. Wstęp | str.    62
  2. Rozbieżności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str.    63
  3. Sfery przenikania się orzecznictwa w zakresie regulacji biznesu | str.    66
  4. Metoda recepcji standardu dokonywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka | str.    69
  5. Metoda recepcji dokonywana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str.    71
  6. Zakaz ponownego karania za ten sam czyn | str.    73
  7. Wspólne ustalanie obowiązującego standardu - współpraca pomiędzy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str.    75
  8. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - przyszła kluczowa rola w zakresie kształtowania standardu praw człowieka? | str.    75
  9. Związane ręce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? | str.    77
  
  Część II
  Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie wolnego rynku | str.    79
  
  Artur Nowacki
  Europejska Konwencja Praw Człowieka a fuzje i przejęcia | str.    81
  
  Piotr M. Szelenbaum, Paweł Wajda
  Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie Grande Stevens i in. v. Włochy a odpowiedzialność administracyjna osób fizycznych za naruszenie obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym | str.    95
  1. Wprowadzenie | str.    95
  2. Stan faktyczny | str.    97
  3. Odpowiedzialność administracyjna a odpowiedzialność karna | str.    101
  4. Podsumowanie | str.    110
  
  Adam Ploszka
  Tajemnica zawodowa prawników a przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kontekście dialogu trybunałów europejskich | str.    113
  1. Wprowadzenie | str.    113
  2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | str.    114
  3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-305/05 | str.    116
  4. Michaud v. Francja | str.    120
  4.1. Stan faktyczny | str.    120
  4.2. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str.    121
  5. Polska regulacja | str.    128
  6. Podsumowanie | str.    132
  
  Marcin Szwed
  Działalność deweloperów a Europejska Konwencja Praw Człowieka | str.    133
  1. Wstęp | str.    133
  2. Działalność deweloperska | str.    134
  3. Prawo własności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str.    134
  4. Działalność deweloperska a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str.    138
  5. Ochrona klientów deweloperów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str.    146
  6. Działalność deweloperska a pozostałe przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str.    149
  7. Podsumowanie | str.    151
  
  Zuzanna Warso
  Prawa człowieka na styku biznesu i badań naukowych - wybrane zagadnienia | str.    152
  1. Badania naukowe - prawa człowieka - biznes | str.    152
  2. Badania naukowe w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str.    154
  3. Sprawa Hertel v. Szwajcaria | str.    156
  3.1. Stan faktyczny i wyroki sądów krajowych | str.    157
  3.2. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str.    159
  4. Sprawa Gillberg v. Szwecja | str.    160
  4.1. Stan faktyczny i postępowanie krajowe | str.    160
  4.2. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw | str.    162
  5. Sprawa Parrillo v. Włochy | str.    163
  5.1. Stan faktyczny | str.    164
  5.2. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka | str.    164
  6. Obecne znaczenie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str.    165
  
  Hanna Machińska
  Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na przestrzeganie praw człowieka przez podmioty gospodarcze w związku z ochroną środowiska | str.    169
  1. Wprowadzenie | str.    169
  2. Prośrodowiskowe orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str.    174
  3. Uwagi końcowe | str.    183
  
  Dorota Głowacka
  Odpowiedzialność administratorów stron internetowych za treści publikowane przez użytkowników w świetle sprawy Delfi AS v. Estonia | str.    185
  1. Wprowadzenie | str.    185
  2. Delfi AS v. Estonia. Stan faktyczny | str.    190
  3. Stan prawny | str.    192
  4. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str.    195
  5. Recepcja wyroku. Host service provider czy wydawca? | str.    199
  6. Wnioski. Obowiązek poszanowania praw człowieka przez usługodawców internetowych | str.    207
  
  Część III
  Sprawiedliwość proceduralna w działalności gospodarczej a Europejska Konwencja Praw Człowieka | str.    213
  
  Maciej Bernatt
  Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na kształtowanie standardów postępowania w sprawach ochrony konkurencji | str.    215
  1. Wprowadzenie | str.    215
  2. Obowiązywanie art. 6 EKPCz w postępowaniu w sprawach ochrony konkurencji | str.    216
  3. Podniesienie standardów procesowych | str.    218
  4. Standardy karne w postępowaniach administracyjnych | str.    223
  5. Dwukierunkowy wpływ art. 6 EKPCz | str.    226
  6. Zakończenie | str.    229
  
  Robert Krasnodębski
  Tworzenie standardów przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w zakresie postępowań podatkowych i karno-skarbowych | str.    231
  
  Część IV
  Obowiązki i uprawnienia pracodawcy a prawa jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str.    247
  
  Katarzyna Łasak
  Nowy aspekt ochrony wynagrodzenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Uwagi na tle wyroku w sprawie Paulet | str.    249
  1. Zagadnienia wstępne | str.    249
  2. Sprawa Paulet w wymiarze sprawiedliwości WielkiejBrytanii | str.    253
  3. Sprawa Paulet przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka | str.    259
  4. Problemy wykładni art. 1 Protokołu nr 1 do EKPCz wynikające z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Paulet | str.    263
  4.1. Dopuszczalność zastosowania art. 1 Protokołu nr 1 do EKPCz | str.    263
  4.2. Zakres zastosowania art. 1 Protokołu nr 1 do EKPCz | str.    266
  4.3. Charakter naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do EKPCz | str.    268
  5. Wnioski | str.    273
  
  Krzysztof Śmiszek
  Wolność gospodarcza pracodawców a standardy odpowiedzialności za dyskryminację w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str.    277
  1. Wstęp | str.    277
  2. Ramy prawne | str.    278
  3. Główne obszary potencjalnego konfliktu wartości | str.    281
  4. Standard ochrony wypracowany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka | str.    285
  5. Podsumowanie | str.    289
  
  Część V
  Przedsiębiorcy jako skarżący przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka | str.    291
  
  Katarzyna Gonera
  Koszty sądowe jako ograniczenie działalności gospodarczej w świetle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich i ich wykonania | str.    293
  1. Dostęp do sądu | str.    293
  2. Odmowa zwolnienia od opłat sądowych | str.    295
  3. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu | str.    300
  4. Organ decydujący o przyznaniu pomocy prawnej | str.    304
  5. Formularze oświadczeń o stanie majątkowym | str.    307
  
  Ireneusz C. Kamiński
  Spółka i inne podmioty gospodarcze jako "skarżący" w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str.    309
  1. Podmioty pozbawione zdolności skargowej | str.    310
  2. Brak statusu ofiary | str.    319
  3. Podsumowanie | str.    327
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia