Gruntoznawstwo inżynierskie

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 79,00 zł  


79,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Gruntoznawstwo inżynierskie zgodne z normami europejskimi!


W książce omówione zostały wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki stosowanej, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technologii stosowanych w geotechnice. Przedstawiono zwięzły opis zjawiska, najprostsze metody obliczeniowe oraz techniki wykonywania badań za pomocą ogólnie dostępnego wyposażenia laboratoryjnego.


W obecnym wydaniu uwzględniono dodatkowo wymagania nowych norm: PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006 w zakresie oznaczania i klasyfikacji gruntów oraz nowe podejście do obliczania stanów granicznych nośności i stanu granicznego użytkowalności dla obiektów budowlanych według zasad obowiązujących w normie PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Podano nowe zasady planowania i wykonywania badań geotechnicznych jak również interpretacji i szacowania ich wyników.


Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa i inżynierii środowiska politechnik, wydziałów technicznych uniwersytetów przyrodniczych i wydziałów geologii uniwersytetów, a także dla inżynierów i techników praktyków zajmujących się projektowaniem, realizacją i użytkowaniem obiektów budowlanych oraz wykonywaniem badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa i ochrony środowiska oraz badań budowli ziemnych.


Rok wydania2015
Liczba stron376
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17843-7
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     13
  
  1. Wiadomości wstępne     15
  
  1.1. Określenie gruntoznawstwa inżynierskiego     15
  1.2. Pojęcie gruntu budowlanego i podłoża budowlanego     16
  1.3. Właściwości gruntów a praktyka inżynierska fundamentowania     16
  1.4. Gruntoznawstwo inżynierskie a nauki pokrewne     17
  
  2. Podstawowe wiadomości o pochodzeniu skał i gruntów     19
  
  2.1. Budowa skorupy ziemskiej     19
  2.2. Procesy geologiczne     19
  2.3. Podział skał ze względu na ich genezę     21
  2.4. Zaburzenia tektoniczne i trzęsienia ziemi     25
  2.5. Wietrzenie     26
  2.6. Zjawiska krasowe     27
  2.7. Utwory akumulacji rzecznej     28
  2.8. Utwory akumulacji lodowcowej     30
  2.9. Utwory eoliczne     32
  2.10. Utwory zastoiskowe i organiczne     33
  2.11. Gleba     33
  
  3. Ogólna klasyfikacja gruntów budowlanych     35
  
  3.1. Klasyfikacja gruntów budowlanych według PN-86/B-2480     35
  3.2. Klasyfikacja gruntów według PN-EN ISO 14688:2006     38
  3.2.1. Wprowadzenie     38
  3.2.2. Rodzaje gruntów na podstawie uziarnienia     38
  
  4. Fizyczne właściwości gruntów     42
  
  4.1. Skład mineralny gruntów i jego wpływ na właściwości gruntów     42
  4.2. Struktura i tekstura gruntów     45
  4.3. Uziarnienie gruntów     46
  4.3.1. Wprowadzenie     46
  4.3.2. Oznaczanie uziarnienia gruntów     47
  4.3.3. Wskaźniki uziarnienia gruntu     49
  4.4. Cechy fizyczne gruntów     50
  4.4.1. Rodzaje cech fizycznych     50
  4.4.2. Gęstość właściwa gruntu     51
  4.4.3. Gęstość objętościowa gruntu     52
  4.4.4. Wilgotność gruntu     53
  4.4.5. Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego     55
  4.4.6. Porowatość i wskaźnik porowatości gruntu     55
  4.4.7. Stopień wilgotności gruntu     56
  4.4.8. Stopień zagęszczenia gruntów i stany gruntów niespoistych     57
  4.4.9. Granice konsystencji, stopień plastyczności i stany gruntów spoistych    59
  4.4.10. Wskaźnik plastyczności     62
  4.4.11. Wskaźnik zagęszczenia. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego     64
  4.4.12. Zależność między wskaźnikiem zagęszczenia i stopniem zagęszczenia gruntów niespoistych     70
  
  5. Ruch wody gruntowej i zjawiska z nim związane     73
  
  5.1. Rodzaje wody w gruncie     73
  5.2. Podział wód podziemnych     75
  5.3. Podstawowe warunki ruchu wody w gruncie     76
  5.4. Filtracja. Prawo Darcy’ego     77
  5.5. Filtracja w gruntach spoistych     78
  5.6. Wyznaczanie współczynnika filtracji     79
  5.6.1. Metody wyznaczania     79
  5.6.2. Obliczanie współczynnika filtracji za pomocą wzorów empirycznych    79
  5.6.3. Laboratoryjne metody wyznaczania współczynnika filtracji     80
  5.6.4. Wyznaczanie współczynnika filtracji metodą badań polowych    82
  5.6.5. Obliczanie współczynnika filtracji w gruntach uwarstwionych    85
  5.7. Dopływ wody do studni i rowów     86
  5.7.1. Określenia podstawowe     86
  5.7.2. Wydatek studni     87
  5.7.3. Dopływ wody gruntowej do rowu     88
  5.8. Jednoczesne działanie zespołu studzien     90
  5.9. Mechaniczne działanie wody na szkielet gruntowy     91
  5.9.1. Wypór w gruncie     91
  5.9.2. Ciśnienie wody w porach. Naprężenia całkowite i efektywne     92
  5.9.3. Fizyczna interpretacja naprężeń całkowitych i efektywnych     93
  5.9.4. Ciśnienie spływowe     95
  5.9.5. Zjawiska w gruncie wywołane filtracją     96
  5.9.6. Sposoby zabezpieczenia gruntów przed szkodliwym działaniem filtracji    98
  5.10. Równania ruchu wody gruntowej. Siatka przepływu     99
  5.10.1. Podstawowe równania ciągłości przepływu wody     99
  5.10.2. Siatka przepływu (hydrodynamiczna)     101
  
  6. Mechaniczne właściwości gruntów     104
  
  6.1. Ściśliwość gruntów     104
  6.1.1. Wprowadzenie     104
  6.1.2. Określenie wielkości charakteryzujących ściśliwość i odprężenie gruntu    107
  6.1.3. Związki teoretyczne pomiędzy wielkościami charakteryzującymi ściśliwość gruntu     110
  6.1.4. Orientacyjne wartości liczbowe modułów odkształcenia i modułów
  ściśliwości edometrycznej     111
  6.1.5. Laboratoryjne badanie edometrycznego modułu ściśliwości     111
  6.1.6. Badanie osiadania zapadowego – współczynnik zapadowości     117
  6.2. Wytrzymałość gruntów na ścinanie     119
  6.2.1. Wprowadzenie. Wzór Coulomba     119
  6.2.2. Opór tarcia wewnętrznego i kąt tarcia wewnętrznego     120
  6.2.3. Spójność     121
  6.2.4. Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie bezpośredniego ścinania     121
  6.2.5. Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowego ściskania    123
  6.2.6. Badanie wytrzymałości na ścinanie gruntów gruboziarnistych i kamienistych     131
  
  7. Pęcznienie gruntów spoistych     135
  
  7.1. Wprowadzenie     135
  7.2. Badanie wskaźnika pęcznienia     136
  7.3. Badanie ciśnienia pęcznienia     137
  
  8. Podstawowe wiadomości z mechaniki skał     141
  
  8.1. Uwagi ogólne     141
  8.2. Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych     142
  8.2.1. Określenie skał i masywów skalnych     142
  8.2.2. Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych jako podłoża budowlanego     142
  8.3. Parametry określające spękania i szczeliny w skałach     144
  8.4. Właściwości fizyczne skał     145
  8.5. Właściwości mechaniczne skał     146
  8.6. Badania właściwości masywów skalnych w inżynierii wodnej     149
  8.6.1. Rozpoznawanie masywów skalnych     149
  8.6.2. Badania właściwości masywów skalnych     150
  8.7. Geotechniczna klasyfikacja masywów fliszowych     160
  8.7.1. Wprowadzenie     160
  8.7.2. Klasyfikacja geofizyczna KFG     160
  8.7.3. Klasyfikacja geotechniczna KF     161
  
  9. Wpływ temperatury na właściwości gruntów     164
  
  9.1. Wprowadzenie     164
  9.2. Wpływ mrozu na grunty     164
  9.2.1. Wiadomości ogólne     164
  9.2.2. Tworzenie się wysadzin i przełomów     166
  9.2.3. Określenie głębokości przemarzania gruntu     167
  9.2.4. Kryteria wysadzinowości gruntów     169
  9.2.5. Zabezpieczanie obiektów budowlanych przed wysadzinami i przełomami    169
  9.3. Wpływ temperatury na właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów     170
  9.3.1. Wstęp     170
  9.3.2. Wpływ temperatury na zmiany wilgotności gruntu     170
  9.3.3. Wpływ temperatury na ściśliwość gruntów spoistych     172
  9.3.4. Wpływ temperatury na wytrzymałość gruntów spoistych     173
  9.3.5. Wpływ temperatury na zagęszczenie gruntów     175
  9.3.6. Wpływ temperatury na wodoprzepuszczalność gruntów     175
  9.3.7. Wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne gruntów     175
  
  10. Wpływ drgań i wstrząsów na właściwości gruntów     177
  
  10.1. Wprowadzenie     177
  10.2. Tiksotropia gruntów     177
  10.3. Upłynnienie gruntów     180
  10.4. Wpływ drgań na parametry mechaniczne gruntów     182
  10.4.1. Uwagi ogólne     182
  10.4.2. Wpływ obciążeń dynamicznych na kąt tarcia wewnętrznego i spójność gruntów     182
  10.4.3. Wpływ obciążeń dynamicznych na ściśliwość gruntów     183
  
  11. Wpływ agresywnych zanieczyszczeń środowiska na właściwości gruntów budowlanych     185
  
  11.1. Wprowadzenie     185
  11.2. Rodzaje substancji zanieczyszczających grunty     186
  11.3. Sposoby rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w gruncie     187
  11.4. Wpływ zanieczyszczeń na właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów     187
  11.4.1. Wpływ oleju napędowego na właściwości fizyczne     187
  11.4.2. Wpływ oleju napędowego na właściwości mechaniczne     189
  
  12. Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów     191
  
  12.1. Cel wzmacniania i uszczelniania podłoża gruntowego     191
  12.2. Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów     191
  12.2.1. Wymiana gruntu     192
  12.2.2. Wstępne obciążenie gruntu     192
  12.2.3. Dreny pionowe i metoda elektroosmozy     193
  12.2.4. Zagęszczanie gruntów     194
  12.2.5. Zastrzyki     195
  12.2.6. Stabilizacja wgłębna gruntów     200
  12.2.7. Zamrażanie gruntu     202
  12.2.8. Spiekanie gruntu     203
  12.2.9. Zbrojenie gruntów     204
  
  13. Roboty ziemne     213
  
  13.1. Wprowadzenie     213
  13.2. Podział gruntów na kategorie i ich właściwości     213
  13.3. Prace przygotowawcze przed robotami ziemnymi     216
  13.3.1. Czynności wstępne     216
  13.4. Wykonywanie wykopów     216
  13.4.1. Rodzaje wykopów     216
  13.4.2. Odwodnienie wykopów fundamentowych     218
  13.4.3. Metody odspajania gruntu i wykonywania wykopów     222
  13.5. Wykonywanie nasypów     223
  13.5.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów     223
  13.5.2. Metody zagęszczania gruntów i kontrola jakości zagęszczania    226
  13.6. Wykonywanie zasypki     228
  13.7. Obliczanie robót ziemnych     228
  
  14. Inżyniersko-geologiczna charakterystyka głównych rodzajów gruntów budowlanych Polski     229
  
  14.1. Wprowadzenie     229
  14.2. Ogólna charakterystyka naturalnych gruntów budowlanych wydzielonych obszarów     229
  14.2.1. Obszary skał magmowych i metamorficznych     229
  14.2.2. Obszary skał osadowych zdiagenezowanych     231
  14.2.3. Obszary skał osadowych słabo zdiagenezowanych     233
  14.2.4. Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych     233
  14.2.5. Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych pochodzenia glacjalnego i rzecznego     235
  14.3. Ogólna charakterystyka naturalnych gruntów nasypowych     243
  14.4. Ogólna charakterystyka gruntów antropogenicznych     244
  14.4.1. Odpady powęglowe     244
  14.4.2. Odpady hutnicze     245
  14.4.3. Odpady paleniskowe     245
  14.4.4. Odpady komunalne stałe     246
  
  15. Badania terenowe gruntów     248
  
  15.1. Podstawy prawne wykonywania badań gruntów     248
  15.2. Cel i zakres badań podłoża gruntowego     248
  15.3. Podstawowe prace badawcze     249
  15.3.1. Rodzaje prac badawczych     249
  15.3.2. Wykopy, szybiki i otwory badawcze     249
  15.3.3. Pobieranie próbek gruntu     254
  15.3.4. Ustalanie położenia zwierciadła wody gruntowej i pobieranie próbek wody     254
  15.3.5. Makroskopowe rozpoznanie gruntów według PN-88/B-04481     255
  15.3.6. Makroskopowe rozpoznanie gruntów według PN-EN ISO 14688-1:2006    259
  15.3.7. Sondowanie gruntów     259
  15.3.8. Próbne obciążanie gruntów     267
  15.3.9. Badania dylatometryczne     270
  15.3.10.Badanie wytrzymałości gruntów sondami obrotowymi     273
  15.3.11.Badanie gruntów spoistych przyrządami kieszonkowymi     275
  15.4. Badania geofizyczne podłoża gruntowego     278
  15.4.1. Ogólna charakterystyka badań geofizycznych     278
  15.4.2. Badania elektrooporowe     279
  15.4.3. Badania radioizotopowe     281
  15.4.4. Badania sejsmiczne     285
  
  16. Zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych     289
  
  16.1. Wprowadzenie     289
  16.2. Rodzaje warunków gruntowych     290
  16.3. Podział obiektów budowlanych na kategorie     290
  16.4. Zakres badań geotechnicznych podłoża gruntowego     292
  16.5. Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego     296
  16.5.1. Zawartość dokumentacji     296
  16.5.2. Zasady wyznaczania uogólnionych wartości parametrów geotechnicznych    298
  16.5.3. Metoda statystyczna określania wartości parametrów geotechnicznych normowych i obliczeniowych według PN-81/B-03020     299
  16.5.4. Określanie wartości parametrów geotechnicznych według Eurokodu 7    300
  16.6. Dokumentacja geologiczno-inżynierska     301
  16.6.1. Wiadomości wstępne     301
  16.6.2. Wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja geologiczno - inżynierska potrzebna do posadowienia obiektów budowlanych     302
  
  17. Naprężenie w ośrodku gruntowym     303
  
  17.1. Założenia do wyznaczania naprężenia w ośrodku gruntowym w stanie sprężystym    303
  17.2. Wyznaczanie naprężenia pierwotnego     303
  17.3. Wyznaczanie składowych naprężenia od obciążeń zewnętrznych     305
  17.3.1. Składowa pionowa naprężenia od siły skupionej     305
  17.3.2. Składowa pionowa naprężenia od obciążenia ciągłego     306
  17.4. Rozkład i wartości składowych naprężenia w podłożu w poziomie posadowienia fundamentów     309
  17.5. Rozkład i wartości naprężenia w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentów     311
  17.6. Obliczanie naprężenia pod nasypami     313
  17.6.1. Wprowadzenie     313
  17.6.2. Rozkład naprężenia od obciążeń pasmowych równomiernych     313
  17.6.3. Rozkład naprężenia od obciążeń pasmowych trójkątnych     315
  
  18. Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego     317
  
  18.1. Wprowadzenie     317
  18.2. Obliczanie nośności podłoża gruntowego według PN-81/B-03020     319
  18.2.1. Wiadomości ogólne     319
  18.2.2. Obliczenia I stanu granicznego według PN-81/B-03020     319
  18.2.3. Obliczenia II stanu granicznego według PN-81/B-03020     324
  18.2.4. Obliczenia osiadań fundamentów według PN-81/B-03020     324
  18.2.5. Przebieg odkształceń w czasie     326
  18.3. Obliczanie nośności fundamentów według PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7     331
  18.3.1. Wprowadzenie     331
  18.3.2. Warunki obliczeniowe stanów granicznych nośności fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7     332
  18.4. Sprawozdanie stanów granicznych użytkowalności i obliczanie osiadań fundamentów według PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7     338
  18.4.1. Stany graniczne użytkowalności     338
  18.4.2. Obliczanie osiadań fundamentów     339
  
  19. Stateczność zboczy i skarp     341
  
  19.1. Ruch mas ziemnych i przyczyny jego powstawania     341
  19.2. Podział osuwisk     342
  19.3. Metody określenia zagrożenia osuwiskami     344
  19.3.1. Rozpoznanie geomorfologiczne     344
  19.3.2. Rozpoznanie geologiczne     344
  19.3.3. Rozpoznanie hydrogeologiczne     345
  19.4. Metody obliczania stateczności skarp i zboczy     345
  19.4.1. Warunki stateczności zboczy     345
  19.4.2. Stateczność skarp w gruntach niespoistych     346
  19.4.3. Stateczność skarp w gruntach spoistych     348
  19.5. -Ocena stateczności skarp metodą stanu granicznego nośności według PN - EN 1997-1:2008 Eurokod 7     353
  19.5.1. Wprowadzenie     353
  19.5.2. Stateczność skarp w gruntach niespoistych     354
  19.5.3. Stateczność skarp w gruntach spoistych     355
  19.6. Zabezpieczenie stateczności zboczy i skarp nasypów     356
  19.6.1. Zabezpieczenie stateczności zboczy     356
  19.6.2. Zabezpieczenie stateczności skarp nasypów     358
  
  20. Parcie i odpór gruntu     360
  
  20.1. Wprowadzenie     360
  20.2. Założenia obliczeniowe według teorii Coulomba     361
  20.3. Wyznaczanie parcia czynnego i odporu na ściany oporowe w gruntach niespoistych     362
  20.3.1. Wyznaczanie parcia czynnego gruntu     362
  20.3.2. Wyznaczanie parcia biernego     363
  20.4. Wyznaczanie parcia czynnego i odporu na ściany oporowe w gruntach spoistych    365
  20.5. Wyznaczanie parcia spoczynkowego gruntu     366
  20.6. Wyznaczanie parć w podłożu uwarstwionym z naziomem obciążonym równomiernie     367
  20.7. Zależność parcia czynnego i odporu od przemieszczeń i odkształceń ścian oporowych     367
  20.8. Obliczanie parcia gruntu na obudowę wykopów     369
  
  Literatura     370
  Normy, instrukcje, wytyczne     374
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia