Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa

-20%

Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,40  68,00

Format: pdf

54,4068,00

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono funkcjonowanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa oraz wykazano, w jaki sposób państwowy charakter własności determinuje działanie tych mechanizmów.


Atutem publikacji jest zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez autora wśród członków zarządów i rad nadzorczych spółek oraz nadzorujących spółki pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa, ukazujących problemy praktyki nadzoru korporacyjnego.


Praca zawiera szczegółową analizę aktów prawnych w zakresie m.in.:


relacji pomiędzy poszczególnymi organami spółek,
doboru i kwalifikacji członków zarządów i rad nadzorczych,
kompetencji Ministra Skarbu Państwa wobec spółek,
ustalania wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych.


Adresaci:


Książka będzie pomocna dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, dla pracowników naukowych i studentów, adwokatów i radców prawnych, dla pracowników administracji rządowej nadzorujących spółki Skarbu Państwa, a także dla pracowników samorządowych nadzorujących spółki komunalne.


"Jestem pod wrażeniem postawionych przez autora hipotez badawczych. Są śmiałe, dobitne i krytyczne dla badanej sfery zjawisk. Nigdy wcześniej z taką pogłębioną krytyką się nie spotkałem, zaś hipotezy wydają się oryginalne. Hipotezy te odnoszą się zarówno do funkcjonowania mechanizmów nadzoru korporacyjnego w praktyce, jak i problemów teorii nadzoru korporacyjnego. Na obydwu tych płaszczyznach autor potrafił przeprowadzić przekonywającą weryfikację postawionych hipotez".


z recenzji prof. Grzegorza Domańskiego


"Książka jest opracowaniem rzetelnym, podejmującym ważne problemy badawcze. Na polskim, ale także zagranicznych rynkach wydawniczych, trudno znaleźć pozycję, która w tak kompleksowy sposób opisywałaby problematykę nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem państwa. Podkreślenia wymaga także wiarygodność badań ankietowych".


z recenzji prof. Dariusza Jemielniaka


Liczba stron376
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5493-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    11
  
  Podziękowania
   str.     15
  
  Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki nadzoru korporacyjnego - cel i założenia opracowania
   str.    17
  
  1.1. Przedmiot i cel opracowania
   str.     17
  
  1.2. Struktura opracowania
   str.    19
  
  1.3. Podstawowe problemy i hipotezy badawcze
   str.     21
  
  1.3.1. Uwagi wprowadzające
   str.    21
  
  1.3.2. Problemy teorii nadzoru korporacyjnego
   str.     21
  
  1.3.3. Hipotezy badawcze
   str.    23
  
  1.4. Metodologia badań
   str.    25
  
  1.5. Założenia terminologiczne
   str.     33
  
  1.5.1. Tłumaczenie terminu corporate governance
   str.    33
  
  1.5.2. Definicja nadzoru korporacyjnego
   str.     36
  
  1.5.3. Terminy "spółka" i "korporacja"
   str.     42
  
  1.5.4. Spółka państwowa - spółka Skarbu Państwa
   str.     43
  
  1.5.5. Interesariusze
   str.     43
  
  1.5.6. Założenia szczegółowe dotyczące terminów stosowanych w opracowaniu
   str.     44
  
  Rozdział 2. Przegląd teorii nadzoru korporacyjnego
   str.     46
  
  2.1. Uwagi wprowadzające
   str.     46
  
  2.2. Teoria zasobowa
   str.     49
  
  2.3. Teoria interesariuszy
   str.    51
  
  2.3.1. Założenia teorii interesariuszy
   str.    51
  
  2.3.2. Zakres pojęcia interesariusza
   str.    51
  
  2.3.3. Perspektywy teorii interesariuszy
   str.    52
  
  2.3.4. Krytyka teorii interesariuszy
   str.    54
  
  2.3.5. Zastosowanie teorii interesariuszy w spółkach Skarbu Państwa
   str.     57
  
  2.4. Teorie integrujące
   str.    58
  
  2.4.1. Uwagi wprowadzające
   str.     58
  
  2.4.2. Teoria interesariuszy-agencji
   str.    58
  
  2.4.3. Teoria interesariuszy-kontraktów
   str.    60
  
  2.5. Teoria agencji
   str.    62
  
  2.5.1. Założenia i geneza problemu agencji
   str.    62
  
  2.5.2. Nurty teorii agencji
   str.    64
  
  2.5.3. Kontrakt jako instrument ograniczania problemu agencji
   str.    64
  
  2.5.4. Wady i zalety teorii agencji
   str.    65
  
  2.5.5. Praktyczne znaczenie teorii agencji w spółkach Skarbu Państwa
   str.    66
  
  2.6. Teoria stewarda
   str.    68
  
  2.7. Teoria instytucjonalna
   str.    68
  
  2.8. Teoria hegemonii menedżerskiej
   str.    70
  
  2.9. Teorie neoinstytucjonalne
   str.    70
  
  2.10. Teoria kosztów transakcyjnych
   str.    72
  
  2.11. Teoria praw własności
   str.    74
  
  2.11.1. Własność w sensie ekonomicznym a własność w sensie prawnym
   str.    74
  
  2.11.2. Władza wynikająca z własności ekonomicznej
   str.    75
  
  2.11.3. Założenia teorii praw własności
   str.    75
  
  2.11.4. Koszty transakcyjne a koszty własności
   str.    78
  
  2.11.5. Problemy efektywnej alokacji praw własności
   str.    80
  
  2.12. Teoria kontraktów
   str.    82
  
  2.13. Teoria pogoni za rentą
   str.    84
  
  2.14. Teoria sygnałów
   str.    84
  
  Rozdział 3. Uwarunkowania funkcjonowania spółek Skarbu Państwa i nadzoru korporacyjnego w tych spółkach
   str.    86
  
  3.1. Prawne uwarunkowania działalności gospodarczej państwa
   str.     86
  
  3.1.1. Działalność gospodarcza państwa w Konstytucji RP
   str.     86
  
  3.1.2. Dobro wspólne jako determinanta działalności gospodarczej państwa
   str.    87
  
  3.1.3. Sprawiedliwość społeczna
   str.     89
  
  3.1.4. Interes publiczny jako praktyczne odniesienie dobra wspólnego w działalności gospodarczej państwa
   str.    90
  
  3.2. Nadzór korporacyjny a własność państwowa
   str.    92
  
  3.2.1. Uwagi wprowadzające
   str.     92
  
  3.2.2. Własność państwowa
   str.    93
  
  3.2.3. Państwo jako imperium i jako dominium
   str.    94
  
  3.2.4. Skarb Państwa
   str.     95
  
  3.2.5. Prywatyzacja a nadzór korporacyjny
   str.    97
  
  3.3. Spółki Skarbu Państwa
   str.    100
  
  3.3.1. Szczególne cechy i uwarunkowania funkcjonowania spółek Skarbu Państwa
   str.     100
  
  3.3.2. Cel i interes spółki kapitałowej
   str.     101
  
  3.3.3. Interes publiczny jako determinanta celów spółek Skarbu Państwa
   str.    117
  
  3.3.4. Polityczne uwarunkowania nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
   str.    122
  
   Rozdział 4. Model regulacyjny nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
   str.    130
  
  4.1. Wprowadzenie do problematyki roli prawa w nadzorze korporacyjnym
   str.    130
  
  4.1.1. Cel i przedmiot rozdziału
   str.    130
  
  4.1.2. Rola prawa w nadzorze korporacyjnym w spółkach Skarbu Państwa
   str.    131
  
  4.1.3. Problemy regulacji dotyczących spółek Skarbu Państwa
   str.    134
  
  4.2. System regulacji nadzoru korporacyjnego
   str.    139
  
  4.2.1. Akty prawne dotyczące nadzoru korporacyjnego
   str.    139
  
  4.2.2. Ustawy i rozporządzenia
   str.    139
  
  4.2.3. Akty prawa wewnętrznego
   str.    140
  
  4.2.4. Zasady nadzoru właścicielskiego
   str.    140
  
  4.2.5. Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych
   str.    143
  
  4.2.6. Regulacje prawa Unii Europejskiej w zakresie nadzoru korporacyjnego
   str.    145
  
  4.2.7. Statuty spółek Skarbu Państwa
   str.    148
  
  4.3. Regulacje nadzoru korporacyjnego dotyczące członków organów spółek Skarbu Państwa
   str.    149
  
  4.3.1. Uwagi wprowadzające
   str.    149
  
  4.3.2. Powołanie członków organów spółek Skarbu Państwa
   str.    150
  
  4.3.3. Kwalifikacje członków organów spółek kapitałowych
   str.    160
  
  4.3.4. Niezależność członków organów spółek Skarbu Państwa
   str.    163
  
  4.3.5. Wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych
   str.    170
  
  4.3.6. Pełnomocnik wspólnika
   str.    175
  
  4.4. Relacje pomiędzy organami spółek Skarbu Państwa
   str.    176
  
  4.4.1. Uwagi wprowadzające
   str.    176
  
  4.4.2. Relacje walne zgromadzenie - zarząd
   str.    177
  
  4.4.3. Relacje zarząd - rada nadzorcza
   str.    183
  
  4.4.4. Relacje rada nadzorcza - komórki organizacyjne MSP nadzorujące spółki (ZNW)
   str.    185
  
  4.5. Prawne ograniczenia dysponowania zyskiem spółek Skarbu Państwa
   str.    188
  
  4.6. Uprawnienia pracowników w spółkach Skarbu Państwa
   str.    190
  
  4.6.1. Uwagi wprowadzające
   str.    190
  
  4.6.2. Uprawnienia pracowników w zakresie wyboru członków organów spółek Skarbu Państwa
   str.    190
  
  4.6.3. Prawo pracowników do objęcia akcji spółki
   str.    194
  
  4.6.4. Rady pracowników jako forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu spółkami
   str.    196
  
  4.6.5. Uprawnienia związków zawodowych w spółkach Skarbu Państwa
   str.    198
  
  4.6.6. Pracownicy jako interesariusze spółek Skarbu Państwa - podsumowanie
   str.    201
  
  4.7. Nadzór właścicielski Ministra Skarbu Państwa
   str.    203
  
  4.7.1. Uwagi wprowadzające
   str.    203
  
  4.7.2. Wielość ról Ministra Skarbu Państwa wobec spółek Skarbu Państwa
   str.    204
  
  4.7.3. Struktura organizacyjna nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa
   str.     216
  
  4.7.4. Rola pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa w nadzorze właścicielskim
   str.    219
  
  Rozdział 5. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
   str.    222
  
  5.1. Rola i rodzaje mechanizmów nadzoru korporacyjnego
   str.    222
  
  5.2. Zewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego
   str.    223
  
  5.3. Wewnętrzne (prawne) mechanizmy nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
   str.    225
  
  5.3.1. Uwagi wprowadzające
   str.    225
  
  5.3.2. Rady nadzorcze
   str.    225
  
  5.3.3. Nadzór urzędniczy
   str.     252
  
  5.3.4. Prawa akcjonariuszy
   str.     269
  
  5.3.5. Wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego - podsumowanie i wnioski
   str.     276
  
  Rozdział 6. Problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
   str.    290
  
  6.1. Podstawowe problemy badawcze
   str.    290
  
  6.2. Problem własności ekonomicznej
   str.    291
  
  6.3. Problem interesariuszy spółek Skarbu Państwa
   str.     306
  
  6.4. Problem agencji
   str.    319
  
  Rozdział 7. Podsumowanie
   str.    332
  
  7.1. Wnioski w zakresie celu opracowania
   str.    332
  
  7.2. Wnioski dotyczące celów spółek Skarbu Państwa
   str.     332
  
  7.3. Wnioski dotyczące mechanizmów nadzoru korporacyjnego
   str.     335
  
  7.4. Wnioski dotyczące problemów nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
   str.     340
  
  7.4.1. Weryfikacja hipotez badawczych dotyczących problemu teorii praw własności
   str.    340
  
  7.4.2. Weryfikacja hipotezy badawczej dotyczącej problemu teorii interesariuszy
   str.    343
  
  7.4.3. Weryfikacja hipotezy badawczej dotyczącej problemu teorii agencji
   str.    346
  
  7.5. Ograniczenia i propozycje badań na przyszłość
   str.     348
  
  7.6. Propozycje nowych rozwiązań w zakresie nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
   str.    351
  
  Bibliografia
   str.    357
  
  Spis rysunków, tabel i wykresów
   str.     373
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia