Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski

Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski

1 opinia

Format:

ibuk

„Wiedza o niżówkach rzecznych jest obszerna, ale – jak wykazuje recenzowana praca – ciągle niepełna. Poszukiwanie przez autora rozprawy prawidłowości w wieloletniej zmienności szeregów czasowych niedoborów odpływu oraz ocena stopnia sezonowości i pory koncentracji suszy hydrologicznej istotnie zwiększają dotychczasową wiedzę o tym ekstremalnym zjawisku. Nowością jest też ocena ryzyka wystąpienia suszy hydrologicznej na badanym obszarze. Tematyka opracowania jest interesująca nie tylko dla przyrodników. Zastosowane metody badawcze wskazują, że autor rozprawy ma opanowany na odpowiednim poziomie warsztat naukowy. Wybrane metody analiz statystycznych i opracowanie ich wyników przedstawione w tekście są wystarczające, aby wykazać się kompetencjami, nowatorstwem i działaniami mającymi na celu podsumowanie określonego zakresu wiedzy hydrologicznej. Oceniam monografię Pana dr. Edmunda Tomaszewskiego jako pracę bardzo dobrą, wiarygodną w zakresie prezentowanych prawidłowości i uogólnień”.


Z recenzji prof. UG dr hab. Elżbiety Bajkiewicz-Grabowskiej


Rok wydania2012
Liczba stron266
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-771-7
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz symboli     7
  Wstęp     9
  
  1. Proces rozwoju suszy i jego uwarunkowania     13
  
  2. Metody identyfikacji susz hydrologicznych i niżówek rzecznych     23
  
  3. Kilka uwag o rozwoju badań nad niżówkami rzecznymi     37
  3.1. Wybrane problemy badawcze w powojennej Polsce     37
  3.2. Współczesne kierunki badań na świecie     44
  
  4. Materiał badawczy     49
  
  4.1. Obszar badań     49
  4.2 Materiały źródłowe     54
  
  5. Cele i metody badań     59
  
  5.1. Dobór kryteriów identyfikacji niżówki i jej parametrów     59
  5.1.1. Uwarunkowania genetyczne     60
  5.1.2. Uwarunkowania czasowe     65
  5.2 Główne obszary badawcze     68
  5.3. Parametry związane z oceną niedoborów odpływu niżówkowego     70
  5.4. Parametry dynamiki rozwoju epizodów niżówkowych     75
  5.5. Statystyczne miary zmienności parametrów niżówek     78
  5.6. Kilka uwag o sposobach prezentacji wyników     80
  
  6. Niedobory odpływu niżówkowego     83
  
  6.1. Zmienność wieloletnia     83
  6.1.1. Struktura niedoborów i ich dyspersja     83
  6.1.2. Tendencje     95
  6.1.3. Zróżnicowanie przestrzenne niedoborów odpływu niżówkowego w warunkach skrajnie łagodnej i surowej suszy hydrologicznej     98
  6.1.4. Jednorodność genetyczna     103
  6.1.5. Synchroniczność     108
  6.1.6. Inercja     112
  6.2. Zmienność sezonowa     119
  6.2.1. Struktura niedoborów i ich dyspersja w półroczach     119
  6.2.2. Zróżnicowanie przestrzenne w kolejnych miesiącach roku hydrologicznego     135
  6.2.3. Podobieństwo miesięczne     148
  6.2.4. Inercja     152
  6.2.5. Pora i poziom koncentracji suszy hydrologicznej     158
  
  7. Dynamika rozwoju epizodów niżówkowych     169
  
  7.1. Czas trwania i częstość występowania     169
  7.2. Faza recesji przepływu     180
  7.3. Faza wzrostu przepływu     191
  7.4. Stabilność i struktura wewnętrzna     200
  
  8. Ryzyko zagrożenia suszą hydrologiczną     209
  
  9. Typy reżimu odpływu niżówkowego na obszarze środkowej Polski     219
  
  9.1. Uwagi wstępne     219
  9.2. Typy zmienności wieloletniej     225
  9.3. Typy zmienności sezonowej     228
  
  Podsumowanie     233
  Bibliografia     237
  Załączniki     249
  Summary     255
  Spis tabel     259
  Spis rysunków     261
RozwińZwiń