Geografia fizyczna

  • Sortuj:
  • Pokazuj:

Geografia fizyczna Polski

 
Redakcja: Katarzyna Ostaszewska, Andrzej Richling

Formaty plików: ibuk

Gdyby przyroda nie była piękna, nie byłoby warto jej poznawać, a gdyby przyroda nie była warta poznania, życie nie byłoby warte przeżycia Henri Poincare, Wartość nauki , 1908, przekład L. Siberstein Nowoczesna geografia fizyczna... więcej

Geomorfologia

Formaty plików: ibuk

Nowoczesny podręcznik geomorfologii przedstawiający najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii, także w zakresie metodycznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rzeźbotwórczych, ich mechanizmów, uwarunkowań i tempa... więcej
Nowoczesna geografia fizyczna świata w jednym tomie! Podręcznik w niezwykle przystępny sposób i w skondensowanej formie prezentuje wiedzę z zakresu regionalnej geografii fizycznej. Kolejne rozdziały poświęcone są poszczególnym... więcej
Nowatorska książka o katastrofach przyrodniczych w Polsce i na świecie. Znajdują się w niej wszystkie najważniejsze informacje dotyczące trzęsień ziemi, erupcji wulkanicznych, fal Tsunami, sztormów oraz huraganów, tornad i cyklonów.... więcej
Intencją autorów było pokazanie, jak niepowtarzalne cechy krajobrazu, wyróżniające Bieszczady wśród polskich gór, wynikają z budowy geologicznej i historii rozwoju rzeźby. Książka ma ułatwić miłośnikom Bieszczadów czytanie ich... więcej

Acta Geographica Lodziensia t. 101/2013
Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę smierci Profesora

Redakcja: Krystyna Turkowska, Danuta Dzieduszyńska, Ryszard Borówka, Piotr Gębica, Maria Łanczot, Małgorzata Roman, Ewa Smolska, Urszula Somorowska, Juliusz Twa

Formaty plików: pdfibuk

7 czerwca bieżącego roku minęło czterdzieści lat od śmierci Profesora Jana Dylika: założyciela i organizatora łódzkiego ośrodka geograficznego, Dyrektora Instytutu Geografii UŁ (1958–1973), inicjatora i kierownika badań... więcej
Środowisko geograficzne województwa śląskiego jest bardzo zróżnicowane. Wielowiekowa działalność gospodarcza człowieka miejscami bardzo zaznaczyła się w lokalnym krajobrazie. Mamy także przykłady intensywnego wkraczania naturalnych... więcej
Jak powstał nasz Wszechświat? Jaki był scenariusz jego rozwoju w najwcześniejszym okresie? To pytania, które nurtują naukowców od wieków. Dziś, kilka dni po ogłoszeniu przez CERN odkrycia bozonu Higgsa, są bardzo bliscy znalezienia... więcej
Niniejsza praca wyjaśnia istotę aglomerowania się miast w ujęciu fizykalistycznym. Podkreśla podstawową w tej kwestii rolę miastotwórczych sił dośrodkowych i odśrodkowych (ujęcie mechanicystyczne), które za pośrednictwem materii i... więcej
W pracy omówiono problem depopulacji miast Polski w okresie od początków XIX w. do czasów współczesnych. Przedstawiono istotne uwarunkowania i specyfikę badanego zjawiska w odniesieniu do pięciu podokresów. Szczegółowa analiza... więcej
Bulletin of Geography – Physical Geography Series No 6/2013 więcej

Acta Geographica Lodziensia t. 95/2009

Redakcja: Krystyna Turkowska, Paweł Jokiel, Kazimierz Kłysik, Krzysztof Kożuchowski, Danuta Dzieduszyńska

Formaty plików: pdfibuk

ZARYS TREŚCI Praca dotyczy analizy paleogeograficznej fragmentów Pojezierza Suwalskiego, Pojezierza Dobrzyńskiego, Wysoczyzny Drohickiej i wybranych dolin Tatr Wysokich w czasie ostatniego zlodowacenia. Rozważania oparto na analizie... więcej

Acta Geographica Lodziensia t. 96/2010

Redakcja: Krystyna Turkowska, Paweł Jokiel, Kazimierz Kłysik, Krzysztof Kożuchowski, Danuta Dzieduszyńska

Formaty plików: pdfibuk

ZARYS TREŚCI Praca dotyczy dynamiki lądolodu oraz wieku i chronologii zdarzeń glacjalnych w lobie płockim podczas vistulianu. Rozważania nad obecnością ostatniego lądolodu skandynawskiego w rejonie Kotliny Płockiej mają długą... więcej

Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011
Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich

Redakcja: Krystyna Turkowska, Paweł Jokiel, Kazimierz Kłysik, Krzysztof Kożuchowski, Danuta Dzieduszyńska

Formaty plików: pdfibuk

ZARYS TREŚCI Przedstawiono wyniki badań nad zmiennością zasobów wód podziemnych zgromadzonych w płytkich poziomach wodonośnych województwa łódzkiego i terenów z nim sąsiadujących. W sensie hydrologicznym obszar ten obejmuje zlewnie... więcej
„Wiedza o niżówkach rzecznych jest obszerna, ale – jak wykazuje recenzowana praca – ciągle niepełna. Poszukiwanie przez autora rozprawy prawidłowości w wieloletniej zmienności szeregów czasowych niedoborów odpływu oraz ocena... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: