Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami

Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami

4 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami zawiera:

- szczegółowe omówienie wszystkich zagadnień gramatycznych, opracowane konfrontatywnie i zilustrowane licznymi przykładami;
- 85 jednostek tematycznych; obejmujących ćwiczenia wdrażające, automatyzujące, utrwalające i testujące;
- klucz do wszystkich ćwiczeń;
- tablice gramatyczne.

Książka:

- stanowi doskonałą pomoc dla gimnazjalistów, licealistów, studentów i uczestników kursów językowych, niezależnie od metody i podręcznika;
- jest niezastąpiona w samodzielnej nauce języka niemieckiego;
- w sposób klarowny i przystępny wyjaśnia poszczególne zagadnienia gramatyczne;
- znakomicie ułatwia praktyczne stosowanie gramatyki i pomaga osiągnąć sukces w nauce niemieckiego.


Rok wydania2007
Liczba stron312
KategoriaNauka języków obcych
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15006-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  Czasownik (Das Verb)    12
    1 Czasowniki regularne ? Regelmässige Verben    12
    2 Czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski rdzennej -a- na -ä- ? Unregelmässige Verben mit dem Stammvokalwechsel -a- in -ä-    16
    3 Czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski rdzennej -e- na -i- lub -ie- ? Unregelmäßige Verben mit dem Stammvokalwechsel -e- zu -i-oder -ie-    18
    4 Czasowniki posiłkowe haben, sein, werden ? Die Hilfsverben haben,sein, werden    20
    5 Czasowniki rozdzielnie złożone ? Trennbare Verben    22
    6 Czasowniki nierozdzielnie złożone ? Untrennbare Verben    24
    7 Czasowniki zwrotne ? Reflexive Verben    28
    8 Czasowniki zwrotne z zaimkiem zwrotnym w celowniku ? Reflexive    30
    9 Tryb rozkazujący czasowników słabych ? Der Imperativ der schwachen    32
    10 Tryb rozkazujący czasowników ze zmianą samogłoski rdzennej ? Der Imperativ der Verben mit dem Stammvokalwechsel    34
    11 Czasowniki modalne ? Modalverben    36
    12 Czas przyszły ? Das Futur    40
    13 Czas przeszły Präteritum/Imperfekt czasowników słabych ? Das Präteritum/Imperfekt der schwachen Verben    42
    14 Czas przeszły Präteritum/Imperfekt czasowników mocnych i mieszanych ? Das Präteritum/Imperfekt der starken Verben und der Mischverben    44
    15 Czas przeszły Präteritum/Imperfekt czasowników modalnych  ? Das Präteritum/Imperfekt der Modalverben    48
    16 Czas przeszły Perfekt czasowników słabych ? Das Perfekt der schwachen Verben    50
    17 Czas przeszły Perfekt czasowników mocnych i mieszanych ? Das Perfekt der starken Verben und der Mischverben    54
    18 Czas przeszły Perfekt z haben lub sein ? Das Perfekt mit haben oder sein    56
    19 Czasowniki trudne ? Schwierige Verben    60
    20 Perfekt czasowników modalnych i czasowników z bezokolicznikiem bez zu ? Perfekt der Modalverben und Verben mit Infinitiv ohne zu    64
    21 Czas zaprzeszły ? Das Plusquamperfekt    66
    22 Imiesłowy ? Die Partizipien    68
    23 Rekcja czasownika ? Die Rektion des Verbs    70
    24 Strona bierna ? Das Passiv    74
    25 Strona bierna czasu Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I ? Das Passiv Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I    78
    26 Strona bierna z czasownikami modalnymi ? Das Passiv mit den Modalverben    80
    27 Strona bierna okreśelająca stan ? Das Zustandspassiv    84
    28 Tryb przypuszczający od czasowników posiłkowych, Konditional I ? Der Konjunktiv der Hilfsverben, Konditional I    86
    29 Tryb przypuszczający ? Der Konjunktiv II    88
    30 Zdania warunkowe ? Die Konditionalsätze    92
    31 Konjunktiv II – zdanie wyrażające życzenie, zdanie porównawcze ? Konjunktiv II – der irreale Wunschsatz, der hypothetische Komparativsatz    94
    32 Tryb przypuszczający ? Der Konjunktiv I    96
    33 Mowa zależna ? Die indirekte Rede    98
    34 Bezokolicznik z zu i bez zu ? Der Infinitiv mit und ohne zu    102
  RZECZOWNIK (DAS SUBSTANTIV)    108
    35 Rzeczownik z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym, opuszczanie rodzajnika ? Das Substantiv mit dem bestimmten und unbestimmten Artikel, der Nullartikel    108
    36 Dopełniacz rzeczownika i imion własnych ? Der Genitiv des Substantivs und der Eigenamen    112
    37 Celownik ? Der Dativ    116
    38 Biernik ? Der Akkusativ    118
    39 Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego ? Die Deklination der weiblichen Substantive    120
    40 Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego ? Die Deklination der männlichen Substantive    124
    41 Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego ? Die Deklination der sächlichen Substantive    128
    42 Homonimy ? Homonyme    130
    43 Rekcja rzeczownika ? Die Rektion des Substantivs    132
  PRZYMIOTNIK I PRZYSŁÓWEK    138
    44 Stopniowanie regularne przymiotników i przysłówków ? Die regelmäßige Komparation der Adjektive und Adverbien    138
    45 Stopniowanie przymiotników i przysłówków ze zmianą samogłoski rdzennej a, o, u. ? Die Komparation der Adjektive und Adverbien mit dem Stammvola;wechsel a, o, u    142
    46 Stopniowanie nieregularne przymiotników i przysłówków ? Die unregelmäßige Komparation der Adjektive und Adverbien    144
    47 Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym ? Die Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel    147
    48 Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym ? Die Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel    150
    49 Odmiana przymiotnika bez rodzajnika ? Die Adjektivdeklination ohne Artikel    152
    50 Odmiana rzeczowników odprzymiotnikowych i odimiesłowowych ? Die Deklination der substantivierten Adjektive und Partizipien    156
    51 Rekcja przymiotnika i przysłówka ? Die Rektion des Adjektivs und Adverbs    158
  ZAIMEK (DAS PRONOMEN)    164
    52 Zaimek osobowy ? Das Personalpronomen    164
    53 Zaimek osobowy w celowniku ? Das Personalpronomen im Dativ    168
    54 Zaimek osobowy w bierniku ? Das Personalpronomen im Akkusativ    170
    55 Zaimek osobowy w celowniku i bierniku ? Das Personalpronomen im Dativ und Akkusativ    172
    56 Zaimek dzierżawczy ? Das Possessivpronomen    174
    57 Zaimek dzierżawczy w dopełniaczu ? Das Possessivpronomen im Akkusativ    176
    58 Zaimek dzierżawczy w celowniku ? Das Possessivpronomen im Dativ    178
    59 Zaimek dzierżawczy w bierniku ? Das Possessivpronomen im Akkusativ    180
    60 Zaimek wskazujący ? Das Demonstrativpronomen    182
    61 Zaimki nieokreślone ? Indefinitpronomen    184
    62 Zaimek bezosobowy es ? Das unpersönliche Pronomen es    188
    63 Zaimek wzajemny einander ? Das reziproke Pronomen einander    190
  PRZYIMEK (DIE PRÄPOSITION)    194
    64 Przyimki z dopełniaczem ? Die Präpositionen mit dem Genitiv    194
    65 Przyimki z celownikiem ? Die Präpositionen mit dem Dativ    198
    66 Przyimki z biernikiem ? Die Präpositionen mit dem Akkusativ    202
    67 Przyimki z celownikiem lub biernikiem ? Die Präpositionen mit dem    206
  LICZEBNIK (DAS NUMERALE)    212
    68 Liczebniki główne i ułamkowe ? Die Kardinalzahlen und Bruchzahlen    212
    69 Liczebniki porządkowe ? Die Ordnungszahlen    216
  PRZECZENIE (DIE NEGATION)    220
    70 Przeczenie nicht ? Die Negation nicht    220
    71 Przeczenie kein ? Die Negation kein    222
  NAUKA O ZDANIU (DIE SYNTAX)    226
    72 Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym ? Die Wortfolge im Aussage- und Fragesatz    226
    73 Zdanie pytające z zaimkiem pytajnym ? Der Fragesatz mit dem Fragepronomen    228
    74 Zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku prostego ? Satzverbindungen - Konjuntionen mit gerader Wortfolge    230
    75 Zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku przestawnego ? Satzverbindung – Konjunktionen mit versetzter Wortfolge    232
    76 Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi ? Sätze mit den mehrgliedrigen Konjunktionen    234
    77 Zdanie dopełnieniowe ? Der Objektsatz    236
    78 Zdanie okolicznikowe przyczyny ? Der Kausalsatz    238
    79 Zdania okolicznikowe czasu z als i wenn ? Die Temporalsätze mit als und wenn    240
    80 Zdania okolicznikowe czasu z bevor/ehe, während, seitdem, bis, sobald, solange, sooft i nachdem ? Die Temporalsätze mit bevor/ehe, während, seitdem, bis, sobald, solange, sooft und nachdem     242
    81 Zdanie przydawkowe (względne) ? Der Attributsatz (der Relativsatz)    246
    82 Zdanie okolicznikowe celu ? Der Finalsatz    248
    83 Zdanie okolicznikowe sposobu ? Der Modalsatz    250
    84 Zdanie przyzwalające ? Der Konzessivsatz    252
    85 Zdanie skutkowe ? Der Konsekutivsatz    254
  Tablice gramatyczne    257
  Rekcja    271
  Klucz    283
RozwińZwiń