Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami

Poziom podstawowy do średnio zaawansowanego

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30  59,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

41,3059,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik przeznaczony dla szerokiego grona uczących się języka hiszpańskiego. Poszczególne zagadnienia gramatyczne zostały omówione szczegółowo i zilustrowane wieloma przykładami. Materiał został podzielony na małe jednostki, ćwiczenia następują bezpośrednio po części teoretycznej i przykładach, co bardzo pomaga w skutecznej nauce.


Książka zawiera ćwiczenia wdrażające, automatyzujące, utrwalające i testujące (kontrolne), wszystkie opatrzone rozwiązaniami zawartymi w Kluczu, co pozwala uczącym się przećwiczyć i przyswoić prezentowany materiał gramatyczny.


Rok wydania2009
Liczba stron340
KategoriaJęzyk hiszpański
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20443-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  CZASOWNIK (VERBO)    13
    1. Czasowniki całkowicie regularne w czasie teraźniejszym ? Verbos totalmente regulares en Presente de Indicativo    14
    2. Czasowniki częściowo nieregularne w czasie teraźniejszym. Wymiana -o- na -ue- ? Verbos parcialmente irregulares en Presente de Indicativo -O- – -ue-    16
    3. Czasowniki częściowo nieregularne w czasie teraźniejszym. Wymiana -e- na -ie- ? Verbos parcialmente irregulares en Presente de Indicativo -E- – -ie-    20
    4. Czasowniki częściowo nieregularne w czasie teraźniejszym. Wymiana -e- na -i- ? Verbos parcialmente irregulares en Presente de Indicativo -E- – -i-    24
    5. Czasowniki całkowicie nieregularne w czasie teraźniejszym. Wymiana -c- na - zc- ? Verbos totalmente irregulares en Presente de Indicativo -C- – -zc-    26
    6. Czasowniki całkowicie nieregularne w czasie teraźniejszym – odmiana indywidualna ? Verbos totalmente irregulares en Presente de Indicativo conjugación individual    28
    7. Czasowniki całkowicie nieregularne ser, estar, haber w czasie teraźniejszym ? Verbos totalmente irregulares ser, estar, haber en Presente de Indicativo    30
    8. Czasowniki zwrotne w czasie teraźniejszym ? Verbos reflexivos en Presente de Indicativo    32
    9. Zmiany ortograficzne w czasownikach regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym ? Cambios ortográficos en verbos regulares e irregulares en Presente de Indicativo    34
    10. Użycie czasownika ser  ? Uso del verbo ser    36
    11. Użycie czasownika estar ? Uso del verbo estar    38
    12. Czasownik haber: użycie formy hay ? El verbo haber: uso de la forma hay    40
    13. Ser, estar, hay – ćwiczenia porównawcze, systematyzacja ? Ser, estar, hay – ejercicios comparativos, sistematización    42
  UŻYCIE CZASÓW I TRYBÓW (USO DE TIEMPOS Y MODOS)    45
    14. Użycie czasu teraźniejszego trybu oznajmującego ? Uso del Presente de Indicativo    46
    15 Inne formy wyrażania teraźniejszości: estar + gerundio ? Otras formas de expresar el presente: estar + gerundio    48
    16. Czas przeszły prosty ? Pretérito Indefinido    50
    17. Czas przeszły niedokonany ? Pretérito Imperfecto    54
    18. Czas przeszły złożony ? Pretérito Perfecto    58
    19. Czas zaprzeszły ? Pretérito Pluscuamperfecto    62
    20. Czas przyszły prosty ? Futuro Imperfecto    64
    21. Inne formy wyrażania przyszłości: pensar + bezokolicznik, ir + a + bezokolicznik ? Otras formas de expresar el futuro: pensar + infinitivo, ir + a + infinitivo    66
    22. Czas przyszły złożony ? Futuro Perfecto    68
    23. Zgodność czasów trybu oznajmującego ? Concordancia de tiempos de Indicativo    70
    24. Tworzenie czasu teraźniejszego trybu łączącego ? Formación del Presente de Subjuntivo    74
    25. Użycie trybu łączącego ? Uso del Subjuntivo    78
    26. Czas przeszły złożony trybu łączącego ? Pretérito Perfecto de Subjuntivo    82
    27. Tworzenie czasu przeszłego niedokonanego trybu łączącego ? Formación del Pretérito Imperfecto de Subjuntivo    84
    28. Użycie czasu przeszłego niedokonanego trybu łączącego ? Uso del Pretérito Imperfecto de Subjuntivo    86
    29. Czas zaprzeszły trybu łączącego ? Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo    90
    30. Tryb warunkowy prosty ? Condicional Imperfecto (Potencial Simple)    92
    31. Tryb warunkowy złożony ? Condicional Perfecto (Potencial Compuesto)    94
    32. Tryb rozkazujący ? Modo Imperativo    96
    33. Zdania (okresy) warunkowe ? Oraciones condicionales    100
    34. Następstwo (zgodność) czasów trybów: oznajmującego, łączącego i przypuszczającego ? Concordancia de tiempos de Indicativo, Subjuntivo y Condicional    104
    35. Mowa zależna ? Estilo indirecto    110
    36. Bezokolicznik ? Infinitivo    114
    37. Imiesłów czynny ? Gerundio    120
    38. Imiesłów bierny ? Participio    122
    39. Bezokolicznik, imiesłów czynny i imiesłów bierny – ćwiczenia różne ? Infinitivo, gerundio y participio – ejercicios variados    124
  STRONA BIERNA (VOZ PASIVA)    127
    40. Strona bierna z ser ? Voz pasiva con ser    128
    41. Strona bierna z estar + participio ? Voz pasiva con estar + participio    130
    42. Strona bierna z se ? Pasiva refleja    132
    43. Strona bierna – ćwiczenia różne ? Voz pasiva – ejercicios variados    134
  RODZAJNIK (ARTÍCULO)    137
    44. Rodzajnik określony ? Artículo determinado    138
    45. Rodzajnik nijaki lo ? Artículo lo    142
    46. Rodzajnik nieokreślony ? Artículo indeterminado    144
    47. Brak rodzajnika ? Omisión del artículo    148
    48. Rodzajnik – ćwiczenia różne ? Artículo – ejercicios variados    152
  RZECZOWNIK (SUSTANTIVO)    155
    49. Rzeczowniki według rodzaju ? Sustantivos según el género    156
    50. Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczownika ? Formación del femenino del sustantivo    158
    51. Liczba mnoga rzeczownika ? Plural del sustantivo    160
    52. Tworzenie zdrobnień i zgrubień ? Formación de diminutivos y aumentativos    162
  PRZYMIOTNIK (ADJETIVO)    163
    53. Rodzaj przymiotnika ? Género del adjetivo    164
    54. Liczba mnoga przymiotnika ? Plural del adjetivo    166
    55. Tworzenie przymiotników o przeciwstawnych znaczeniach: przedrostki i przyrostki ? Formación de adjetivos de significado opuesto: prefijos y sufijos    168
    56. Skrócone formy przymiotników ? Formas cortas de los adjetivos    170
    57. Stopniowanie przymiotników ? Gradación del adjetivo    172
    58. Szyk przymiotnika ? Posición del adjetivo    174
  LICZEBNIK (NUMERAL)    177
    59. Liczebniki główne i porządkowe ? Numerales cardinales y ordinales    178
    60. Liczebniki główne w funkcji porządkowych ? Numerales cardinales en función de ordinales    182
  ZAIMEK (PRONOMBRE)    185
    61. Zaimki osobowe ? Pronombres personales    186
    62. Powtarzanie zaimków osobowych ? Repetición de pronombres personales    190
    63. Łączenie zaimków osobowych ? Combinación de pronombres personales    192
    64. Zaimki zwrotne ? Pronombres reflexivos    196
    65. Zaimki dzierżawcze – formy słabe ? Pronombres posesivos átonos    198
    66. Zaimki dzierżawcze – formy mocne ? Pronombres posesivos tónicos    200
    67. Zaimki wskazujące ? Pronombres demostrativos    202
    68. Zaimki pytajne ? Pronombres interrogativos    204
    69. Zaimki nieokreślone ? Pronombres indefinidos    206
    70. Przeczenie (negacja) – użycie zaimków ? Negación – uso de pronombres    210
    71. Zaimki względne ? Pronombres relativos    212
  PRZYSŁÓWEK (ADVERBIO)    215
    72. Przysłówek – tworzenie  ?Adverbio – formación    216
    73. Przysłówki miejsca ? Adverbios de lugar    218
    74. Przysłówki czasu ? Adverbios de tiempo    220
    75. Przysłówki miary ? Adverbios determinativos de cantidad    224
    76. Przysłówki liczebne i pytajne ? Adverbios cuantativos e interrogativos    226
    77. Przysłówki wątpliwości, twierdzenia i przeczenia ? Adverbios de duda, afirmación y negación    227
    78. Przysłówki sposobu ? Adverbios de modo    228
    79. Stopniowanie przysłówków ? Gradación del adverbio    230
  SPÓJNIK (CONJUNCIÓN)    233
    80. Spójniki ? Conjunciones    234
    81. Spójnik aunque w zdaniach złożonych ? Conjunción aunque en oraciones subordinadas    236
    82. Spójniki pues, luego, así ? Conjunciones pues, luego, así    238
    83. Spójnik si – zdania warunkowe ? Conjunción si – oraciones condicionales    239
    84. Spójniki ni, que, porque, como ? Conjunciones ni, que, porque, como    240
    85. Spójniki cuando i mientras. Zdania czasowe ? Conjunciones cuando y mientras. Oraciones subordinadas de tiempo    242
    86. Spójniki proste – ćwiczenia różne ? Conjunciones simples – ejercicios variados    244
    87. Wyrażenia spójnikowe ? Locuciones conjuncionales    246
  PRZYIMEK (PREPOSICIÓN)    249
    88. Przyimek ? Preposición a    250
    89. Przyimki ante, bajo, contra ? Preposiciones ante, bajo, contra    256
    90. Przyimek con ? Preposición con    258
    91. Przyimek de ? Preposición de    260
    92. Wyrażenia cerca de, acerca de, encima de, dentro de ? Expresiones cerca de, acerca de, encima de, dentro de    264
    93. Przyimek desde ? Preposición desde    266
    94. Wyrażenia después de, detrás de, donde ? Expresiones después de, detrás de, donde    267
    95. Przyimek en ? Preposición en    268
    96. Przyimek entre ? Preposición entre    272
    97. Przyimki hacia, hasta ? Preposiciones hacia, hasta    274
    98. Przyimek para ? Preposición para    276
    99. Przyimek por ? Preposición por    278
    100. Użycie przyimków para i por – ćwiczenia ? Uso de preposiciones para y por – ejercicios    281
    101. Przyimki según, sin, sobre, tras ? Preposiciones según, sin, sobre, tras    282
    102. Przyimek – ćwiczenia różne ? Preposición – ejercicios variados    284
    103. Konstrukcje przysłówkowe w funkcji przyimków ? Construcciones adverbiales en función de preposiciones    288
  AKCENT (ACENTO)    289
    104. Reguły akcentowania graficznego ? Acento gráfico    290
    105. Akcent graficzny – ćwiczenia różne ? Acento gráfico – ejercicios variados    294
  NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE – POWTÓRZENIE, UTRWALENIE (TEMAS GRAMATICALES DE MAYOR IMPORTANCIA – REPASO CONSOLIDACIÓN)    297
    106. Opozycja serestar ? Oposición serestar    298
    107. Opozycja estáhay ? Oposición estáhay    302
    108. Zdania czasowe – systematyzacja ? Oraciones subordinadas de tiempo – sistematización    304
    109. Zdania przeczące – systematyzacja ? Oraciones de negativo – sistematización    306
    110. Tryb łączący – systematyzacja ? Subjuntivo – sistematización    308
    111. Wyrażenia wymagające użycia trybu łączącego ? Expresiones que requieren el uso del Subjuntivo    312
    112. Tryb łączący czy bezokolicznik? ? Subjuntivo o Infinitivo?    314
    113. Tryb łączący z czasownikami w formie przeczącej ? Subjuntivo con verbos en forma negativa    316
    114. Powtórzenie – ćwiczenia różne ? Repaso – ejercicios variados    320
  ANEKS GRAMATYCZNY (ANEXO GRAMATICAL)    325
    Nieregularne imiesłowy przeszłe i imiesłowy podwójne ? Participios irregulares y participios dobles    326
    Przyimki w zwrotach i wyrażeniach przysłówkowych i spójnikowych ? Preposiciones en locuciones adverbiales y conjuncionales    328
    Najważniejsze przymiotniki i rzeczowniki łączące się z przyimkami ? Adjetivos y sustantivos más importantes con preposiciones    333
    Rekcja czasowników ? Régimen verbal    335
    Nazwy geograficzne i nazwy narodowości ? Denominaciones geográficas y nacionalidades    343
  Klucz do ćwiczeń    355
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia