System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

240,64  256,00

Format: pdf

Cena początkowa: 256,00 zł (-6%)

Najniższa cena z 30 dni: 199,68 zł  


240,64

w tym VAT

Tom II Systemu prawa pracy obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka fundamentalna i zarazem normatywnie szeroko uregulowana w systematyce wewnętrznej omawianej gałęzi prawa. Ze względu na rozległość obszaru badawczego oraz obfitą literaturę przedmiotu i orzecznictwa sądowego dokonano podziału materii składającej się na indywidualne prawo pracy. W opracowaniu omówiono zagadnienia zarówno o charakterze podstawowym, jak i stanowiące przedmiot poszczególnych instytucji prawnych. Starano się również przedstawić wiele definicji, wyjaśnić ich charakter prawny, a także poddać szczegółowej analizie takie zagadnienia, jak:


indywidualne prawo pracy w systemie polskiego prawa pracy,
nawiązanie umownego stosunku pracy,
indywidualne prawo pracy a polityka społeczna,
charakter prawny stosunku pracy,
podmioty stosunku pracy: pojęcia pracownika i pracodawcy,
swoboda umów w stosunkach pracy,
umowa przedwstępna prawa pracy,
umowa o pracę, treść umowy i jej rodzaje,
przekształcenie zobowiązaniowego stosunku pracy,
przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,
ustanie umownego stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy),
szczególna ochrona umownego stosunku pracy,
roszczenia związane z ustaniem umownego stosunku pracy,
zatrudnienie nietypowe w ramach umownego stosunku pracy (telepraca, zatrudnienie tymczasowe, spółdzielcza umowa o pracę).


Tom II Systemu prawa pracy to dzieło zbiorowe wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy, którzy w większości przypadków mogą poszczycić się znaczącym dorobkiem w zakresie tematyki podjętej w swoich cząstkowych opracowaniach zamieszczonych w tej pracy.Adresaci:Prezentowana publikacja ma nie tylko wymiar naukowy ze względu na pogłębione teoretyczne rozważania przedstawionych konstrukcji prawnych i instytucji prawa pracy. Także de lege ferenda może być pomocna w pracach legislacyjnych w zakresie zmian i tworzenia ustawodawstwa pracy dla osób analizujących w tym aspekcie prawo pracy. Dzieło to uwzględnia w szerokim zakresie dorobek judykatury, może zatem służyć pomocą również w szeroko pojętej praktyce stosowania prawa pracy.


Rok wydania2017
Liczba stron1004
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-739-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SŁOWO WSTĘPNE | str.    19
  
  ROZDZIAŁ    1
  Indywidualne prawo pracy w systemie polskiego prawa pracy | str.    23
  
  ROZDZIAŁ    2
  Charakter prawny stosunku pracy | str.    28
  2.1. Uwagi wprowadzające | str.    28
  2.2. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy a charakter prawny stosunku pracy | str.    32
  2.3. Metody regulacji prawnej a stosunek pracy | str.    33
  2.4. Wolność umów a zobowiązaniowy charakter stosunku pracy | str.    37
  2.5. Stalinowskie prawo pracy a charakter prawny stosunku pracy | str.    40
  2.6. Ochronna funkcja prawa pracy a natura prawna stosunku pracy | str.    43
  2.7. Rozwój prawa służby państwowej a stosunki pracy | str.    47
  2.8. Dwa modele służby publicznej, standard prawa pracy i standard prawa administracyjnego | str.    50
  2.9. Struktura i granice stosunku pracy a jego charakter prawny | str.    52
  2.10. Władztwo pracodawcy a charakter prawny stosunku pracy | str.    54
  2.11. Jednolitość stosunku pracy i jego podtypy | str.    57
  2.12. Oświadczenia woli i stosunek pracy | str.    59
  2.13. Spółdzielcza umowa o pracę i powołanie na stanowisko | str.    61
  2.14. Charakter prawny stosunku pracy z umowy o pracę tymczasową | str.    63
  2.15. Zobowiązaniowy charakter stosunku pracy a podporządkowanie pracownicze | str.    66
  2.16. Refleksja końcowa | str.    69
  
  ROZDZIAŁ    3
  Swoboda umów w stosunku pracy | str.    70
  3.1. Pojęcie i geneza swobody umów w prawie pracy | str.    70
  3.2. Konstytucyjne gwarancje swobody umów | str.    71
  3.3. Swoboda umów w przepisach prawa pracy | str.    74
  3.4. Swoboda umów na podstawie art. 353(1) k.c. | str.    76
  3.5. Ustawa jako ograniczenie swobody umów | str.    79
  3.6. Właściwość (natura) stosunku pracy jako ograniczenie swobody umów | str.    79
  3.7. Zasady współżycia społecznego jako ograniczenie swobody umów | str.    80
  3.8. Znaczenie swobody umów z art. 353(1) k.c. w prawie pracy | str.    82
  3.9. Swoboda umów (układowa) w zbiorowym prawie pracy | str.    90
  3.10. Wnioski | str.    94
  
  ROZDZIAŁ    4
  Indywidualne prawo pracy a polityka społeczna | str.    96
  4.1. Geneza związków polityki społecznej i indywidualnego prawa pracy | str.    96
  4.2. Współczesne determinanty kształtowania indywidualnego prawa pracy w świetle celów polityki społecznej | str.    98
  4.3. Indywidualne prawo pracy jako instrument polityki społecznej - wybrane kierunki oddziaływania | str.    102
  
  ROZDZIAŁ    5
  Podmioty stosunku pracy | str.    113
  5.1. Pracownik | str.    113
  5.1.1. Pojęcie pracownika | str.    113
  5.1.2. Podmiotowość pracownicza | str.    128
  5.1.3. Pracownicza zdolność do czynności prawnych | str.    130
  5.1.4. Podmiotowość pracownicza dzieci | str.    138
  5.1.5. Podsumowanie | str.    141
  5.2. Pracodawca | str.    144
  5.2.1. Wprowadzenie | str.    144
  5.2.1.1. Ewolucja pojęcia pracodawcy | str.    144
  5.2.1.2. Znaczenie definicji pracodawcy z art. 3 k.p. w prawie pracy | str.    148
  5.2.2. Jednostka organizacyjna jako pracodawca | str.    150
  5.2.2.1. Zdolność prawna jednostki organizacyjnej do zatrudniania pracowników | str.    150
  5.2.2.2. Szczególne regulacje zdolności prawnej jednostki organizacyjnej do zatrudniania pracowników | str.    158
  5.2.3. Zdolność prawna osoby fizycznej do zatrudniania pracowników | str.    159
  5.2.4. Zdolność pracodawcy do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy | str.    162
  5.2.5. Zdolność sądowa i procesowa pracodawcy | str.    166
  5.2.6. Zdolność prawna zatrudniania pracowników a podmiotowość cywilnoprawna | str.    168
  5.2.7. Koncepcje pracodawcy | str.    175
  5.2.8. Pracodawca a organizacja złożona | str.    180
  5.2.8.1. Wprowadzenie | str.    180
  5.2.8.2. Organizacje jednoosobowe | str.    182
  5.2.8.3. Organizacje wieloosobowe | str.    183
  5.2.9. Uwagi końcowe | str.    187
  
  ROZDZIAŁ    6
  Umowa przedwstępna o pracę | str.    193
  6.1. Uwagi ogólne | str.    193
  6.2. Pojęcie umowy przedwstępnej o pracę | str.    195
  6.3. Forma i treść umowy przedwstępnej o pracę | str.    196
  6.4. Wykonanie umowy przedwstępnej o pracę | str.    199
  6.5. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przedwstępnej o pracę | str.    201
  6.5.1. Rodzaje roszczeń | str.    201
  6.5.2. Roszczenie o odszkodowanie | str.    202
  6.5.3. Roszczenie o zawarcie umowy o pracę | str.    205
  6.5.4. Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej o pracę | str.    206
  
  ROZDZIAŁ    7
  Nawiązanie umownego stosunku pracy | str.    208
  7.1. Uwagi wprowadzające | str.    208
  7.2. Sposoby nawiązania umownego stosunku pracy | str.    209
  7.2.1. Uwagi ogólne | str.    209
  7.2.2. Ofertowy sposób zawarcia umowy o pracę | str.    210
  7.2.3. Konkludentny sposób zawarcia umowy o pracę | str.    214
  7.2.4. Negocjacyjny sposób zawarcia umowy o pracę | str.    216
  7.2.5. Konkursowy sposób zawarcia umowy o pracę | str.    221
  7.3. Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskania informacji o kandydacie na pracownika | str.    225
  7.3.1. Uwagi wprowadzające | str.    225
  7.3.2. Prawo do informacji od osoby ubiegającej o pracę | str.    227
  7.3.3. Skutki prawne naruszenia przez podmiot zatrudniający prawa do pozyskania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie | str.    231
  7.4. Forma umowy o pracę | str.    233
  7.4.1. Uwagi wprowadzające | str.    233
  7.4.2. Forma pisemna zawarcia umowy o pracę | str.    234
  7.4.3. Elektroniczna forma zawarcia umowy o pracę | str.    238
  7.4.4. Ustna forma zawarcia umowy o pracę | str.    243
  
  ROZDZIAŁ    8
  Umowa o pracę | str.    246
  8.1. Treść umowy o pracę | str.    246
  8.1.1. Umowa o pracę a stosunek pracy | str.    246
  8.1.2. Rodzaje składników umowy o pracę | str.    247
  8.1.3. Essentialia umowy o pracę | str.    254
  8.1.4. Naturalia negotii umowy o pracę | str.    262
  8.1.4.1. Uwagi ogólne | str.    262
  8.1.4.2. Miejsce wykonywania pracy (miejsce pracy) | str.    264
  8.1.4.3. Wynagrodzenie za pracę | str.    270
  8.1.4.4. Wymiar czasu pracy | str.    277
  8.1.4.5. Data zawarcia umowy i termin rozpoczęcia pracy | str.    279
  8.1.4.6. Rodzaj umowy o pracę | str.    280
  8.1.4.7. Inne postanowienia należące do naturalia negotii umowy o pracę | str.    284
  8.1.5. Accidentalia negotii umowy o pracę i składniki podmiotowo istotne | str.    286
  8.1.5.1. Uwagi ogólne | str.    286
  8.1.5.2. Accidentalia umowy o pracę | str.    288
  8.1.5.3. Podmiotowo istotne składniki umowy o pracę | str.    290
  8.1.6. Odrębności w zakresie treści nietypowych umów o pracę | str.    292
  8.1.6.1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy za granicą | str.    292
  8.1.6.2. Umowa o telepracę | str.    292
  8.1.6.3. Umowa o pracę tymczasową | str.    293
  8.1.7. Klauzule autonomiczne | str.    295
  8.2. Rodzaje umów o pracę | str.    301
  8.2.1. Charakterystyka rodzajów umów o pracę | str.    301
  8.2.1.1. Umowa przedwstępna o pracę | str.    301
  8.2.1.2. Katalog umów o pracę | str.    304
  8.2.1.3. Umowy terminowe prawa pracy | str.    306
  8.2.1.4. Umowa na czas określony | str.    307
  8.2.1.4.1. Causa ustawowa zawarcia umowy na czas określony o nielimitowanym czasie trwania | str.    308
  8.2.1.4.2. Wypowiedzenie umowy na czas określony | str.    309
  8.2.1.4.3. Szczególne rodzaje umów na czas określony jako forma typizacji umowy | str.    310
  8.2.1.5. Umowa na okres próbny | str.    314
  8.2.1.6. Umowa zawarta na czas nieokreślony | str.    317
  8.2.2. Znaczenie umów terminowych w prawie pracy | str.    318
  8.2.2.1. Umowa na okres próbny | str.    318
  8.2.2.2. Umowa na czas określony | str.    326
  
  ROZDZIAŁ    9
  Przekształcenie zobowiązaniowego stosunku pracy | str.    349
  9.1. Zmiana treści umownego stosunku pracy | str.    349
  9.1.1. Uwagi o pojęciu "zmiana treści umownego stosunku pracy" | str.    349
  9.1.2. Umowa zmieniająca | str.    353
  9.1.2.1. Podstawa prawna | str.    353
  9.1.2.2. Przedmiot umowy zmieniającej | str.    354
  9.1.2.3. Strony umowy zmieniającej | str.    358
  9.1.2.4. Tryb zmiany | str.    359
  9.1.2.5. Umowa przedwstępna a zmiana treści umowy o pracę | str.    363
  9.1.2.6. Forma porozumienia zmieniającego | str.    364
  9.1.2.7. Termin zawarcia umowy zmieniającej | str.    367
  9.1.2.8. Wady oświadczenia woli przy zawieraniu umowy zmieniającej | str.    367
  9.1.2.9. Podsumowanie | str.    369
  9.1.3. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy | str.    369
  9.1.3.1. Uwagi wstępne | str.    369
  9.1.3.2. Wypowiedzenie zmieniające jako odrębna czynność prawa pracy | str.    370
  9.1.3.3. Zakres przedmiotowy wypowiedzenia zmieniającego | str.    372
  9.1.3.4. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy a układ zbiorowy pracy | str.    377
  9.1.3.5. Konstrukcja wypowiedzenia warunków pracy i płacy | str.    382
  9.1.3.6. Zasadność wypowiedzenia zmieniającego | str.    391
  9.1.3.7. Konsultacja ze związkami zawodowymi | str.    393
  9.1.3.8. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym | str.    395
  9.1.3.9. Przesłanki wadliwości oświadczenia o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy | str.    405
  9.1.3.10. Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu wadliwego wypowiedzenia warunków pracy i płacy | str.    408
  9.2. Powierzenie innej pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy | str.    414
  9.2.1. Powierzenie innego rodzaju pracy w trybie art. 42 § 4 k.p. | str.    415
  9.2.2. Powierzenie innego rodzaju pracy w okresie przestoju w trybie art. 81 § 3 k.p. | str.    435
  9.2.3. Powierzenie innego rodzaju pracy na podstawie innych postanowień kodeksu pracy | str.    444
  9.3. Zmiany treści stosunku pracy przez pracodawcę na podstawie regulacji pozakodeksowych | str.    450
  
  ROZDZIAŁ    10
  Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę | str.    465
  10.1. Uwagi wstępne | str.    465
  10.2. Cele i charakter przepisów regulujących przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę | str.    467
  10.3. Konstrukcja przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę | str.    469
  10.4. Informowanie o przejściu i negocjacje z przedstawicielami pracowników | str.    479
  10.5. Skutki przejścia w sferze indywidualnych stosunków pracy | str.    484
  10.6. Konsekwencje przejścia w sferze zbiorowego prawa pracy | str.    495
  10.7. Konsekwencje przejścia w sferze uprawnień socjalnych pracowników | str.    502
  
  ROZDZIAŁ    11
  Ustanie umownego stosunku pracy | str.    506
  11.1. Systematyka | str.    506
  11.1.1. Wprowadzenie | str.    506
  11.1.2. Czynności prawne dwustronne | str.    510
  11.1.3. Czynności prawne jednostronne | str.    513
  11.1.4. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy | str.    519
  11.2. Porozumienie stron | str.    520
  11.3. Wypowiedzenie umowy o pracę | str.    532
  11.3.1. Wprowadzenie | str.    532
  11.3.2. Treść pisma wypowiadającego umowę o pracę | str.    534
  11.3.3. Forma pisemna wypowiedzenia | str.    541
  11.3.4. Okres i termin wypowiedzenia | str.    549
  11.3.5. Dni wolne na poszukiwanie pracy | str.    560
  11.3.6. Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę | str.    565
  11.3.7. Zakres znaczeniowy terminu "wypowiedzenie nieuzasadnione" | str.    567
  11.3.8. Relacja między klauzulami generalnymi; wypowiedzenie nieuzasadnione; zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa | str.    580
  11.3.9. Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę | str.    589
  11.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str.    603
  11.4.1. Uwagi wstępne | str.    603
  11.4.1.1. Zarys historyczny | str.    603
  11.4.1.2. Charakterystyka ogólna | str.    604
  11.4.1.3. Forma i termin rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia | str.    605
  11.4.1.4. Posłużenie się fikcją prawną | str.    607
  11.4.2. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika | str.    608
  11.4.2.1. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę | str.    608
  11.4.2.2. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków - ujęcie ogólne | str.    612
  11.4.2.3. Szczegółowa interpretacja pojęcia "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" | str.    616
  11.4.2.3.1. Uwagi wprowadzające | str.    616
  11.4.2.3.2. Zawinienie pracownika | str.    616
  11.4.2.3.3. Naruszenie interesu pracodawcy | str.    619
  11.4.2.3.4. Obowiązki podstawowe | str.    621
  11.4.2.3.5. Indywidualizacja kwalifikacji prawnej | str.    623
  11.4.2.4. Przestępstwo jako podstawa rozwiązania stosunku pracy | str.    625
  11.4.2.5. Zawiniona utrata uprawnień | str.    628
  11.4.3. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika | str.    629
  11.4.3.1. Funkcje rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 53 § 1 k.p. | str.    629
  11.4.3.2. Niezdolność do pracy pracownika wskutek choroby | str.    631
  11.4.3.3. Inne usprawiedliwione nieobecności pracownika w pracy | str.    636
  11.4.3.4. Sprawowanie opieki nad dzieckiem i odosobnienie pracownika | str.    637
  11.4.3.5. Aspekt temporalny rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 k.p. | str.    638
  11.4.3.6. Ponowne zatrudnienie pracownika | str.    640
  11.4.4. Rozwiązanie bez wypowiedzenia dokonane przez pracownika | str.    642
  11.4.4.1. Uwagi ogólne | str.    642
  11.4.4.2. Rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na stan zdrowia pracownika | str.    644
  11.4.4.3. Rozwiązanie umowy o pracę za uprzedzeniem | str.    645
  11.4.4.4. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z uwagi na mobbing | str.    646
  11.4.4.5. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków | str.    647
  11.5. Wygaśnięcie stosunku pracy | str.    652
  11.5.1. Wygaśnięcie jako zdarzenie prawne | str.    652
  11.5.2. Porzucenie pracy | str.    669
  11.5.3. Śmierć pracownika | str.    674
  11.5.4. Śmierć pracodawcy | str.    685
  11.5.5. Trzymiesięczna nieobecność pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania | str.    690
  11.5.6. Inne zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy | str.    696
  11.5.7. Podsumowanie | str.    699
  
  ROZDZIAŁ    12
  Szczególna ochrona umownego stosunku pracy | str.    701
  12.1. Uwagi wprowadzające | str.    701
  12.2. Pojęcie, charakter prawny, cele szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy oraz jej podstawy aksjologiczne | str.    703
  12.3. Standardy szczególnej ochrony stosunku pracy w świetle aktów międzynarodowych i europejskich | str.    710
  12.4. Zakres podmiotowy szczególnej ochrony umownego stosunku pracy | str.    715
  12.5. Powstanie i ustanie prawa do ochrony - okres ochronny | str.    729
  12.6. Środki prawne szczególnej ochrony trwałości umownego stosunku pracy | str.    734
  12.6.1. Uwagi wprowadzające | str.    734
  12.6.2. Zakaz wypowiedzenia, rozwiązania, zmiany treści umownego stosunku pracy | str.    736
  12.6.3. Wymóg uzyskania zgody | str.    739
  12.6.4. Sprzeciw | str.    749
  12.7. Zakres przedmiotowy szczególnej ochrony umownego stosunku pracy | str.    752
  12.7.1. Ochrona przed wypowiedzeniem definitywnym | str.    752
  12.7.2. Ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym | str.    756
  12.7.3. Ochrona przed rozwiązaniem bez wypowiedzenia | str.    761
  12.8. Wyjątki uchylające szczególną ochronę trwałości umownego stosunku pracy | str.    763
  12.9. Podsumowanie | str.    764
  
  ROZDZIAŁ    13
  Roszczenia związane z ustaniem umownego stosunku pracy | str.    767
  13.1. Uwagi wprowadzające | str.    767
  13.2. Prawo odwołania się od decyzji pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy do niezależnego organu jako standard międzynarodowy | str.    769
  13.3. Prawo odwołania się do niezależnego, bezstronnego organu jako podstawowy element konstrukcji modelu rozstrzygania sporów ze stosunku pracy w ujęciu historycznym | str.    771
  13.4. Roszczenia z tytułu wadliwego wypowiedzenia definitywnego, zmieniającego oraz rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę | str.    779
  13.4.1. Uwagi wstępne | str.    779
  13.4.2. Roszczenia z tytułu wypowiedzenia definitywnego umowy o pracę przez pracodawcę | str.    781
  13.4.2.1. Roszczenie o ubezskutecznienie wypowiedzenia lub o przywrócenie do pracy | str.    781
  13.4.2.2. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy | str.    788
  13.4.2.3. Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę | str.    790
  13.4.3. Roszczenia z tytułu wypowiedzenia umów terminowych | str.    792
  13.4.4. Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia | str.    795
  13.4.5. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego wypowiedzenia warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę | str.    800
  13.4.6. Odrębności w zakresie roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem umownego stosunku pracy objętego szczególną ochroną | str.    802
  13.4.7. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego wygaśnięcia umownego stosunku pracy | str.    806
  13.4.8. Roszczenia pracownika z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników | str.    808
  13.4.9. Roszczenia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika | str.    811
  13.4.10. Skuteczność i efektywność roszczeń przysługujących pracownikowi z tytułu wadliwego ustania stosunku pracy | str.    814
  
  ROZDZIAŁ    14
  Zatrudnienie nietypowe w ramach umownego stosunku pracy | str.    819
  14.1. Telepraca | str.    819
  14.1.1. Nietypowe formy zatrudnienia | str.    819
  14.1.2. Telepraca i telepracownik w kodeksie pracy | str.    820
  14.1.2.1. Definicja | str.    820
  14.1.2.2. Regularność świadczenia pracy w formie telepracy | str.    821
  14.1.2.3. Miejsce świadczenia pracy | str.    822
  14.1.2.4. Środki komunikacji elektronicznej | str.    824
  14.1.2.5. Przekazywanie pracodawcy wyników pracy | str.    825
  14.1.3. Źródła prawa pracy w zakresie telepracy | str.    825
  14.1.3.1. Porozumienie w sprawie warunków zastosowania telepracy | str.    825
  14.1.3.2. Wprowadzenie regulaminu w braku porozumienia ze związkami zawodowymi | str.    827
  14.1.3.3. Wprowadzenie regulaminu po konsultacji z przedstawicielami pracowników | str.    827
  14.1.3.4. Treść porozumienia lub regulaminu | str.    829
  14.1.4. Podstawy wprowadzenia telepracy w relacji indywidualnej | str.    830
  14.1.4.1. Uwagi wstępne | str.    830
  14.1.4.2. Umowa o pracę w sprawie telepracy | str.    831
  14.1.4.3. Porozumienie w sprawie zastosowania telepracy | str.    831
  14.1.4.4. Dodatkowe informacje dotyczące telepracy | str.    833
  14.1.5. Telepraca a zakaz dyskryminacji | str.    833
  14.1.6. Szczególne ustawowe obowiązki pracodawcy | str.    836
  14.1.7. Umowa w sprawie określenia obowiązków stron telepracy | str.    837
  14.1.7.1. O przedmiocie i odrębności umowy | str.    837
  14.1.7.2. Ograniczenie obowiązków ustawowych | str.    839
  14.1.7.3. Korzystanie ze sprzętu prywatnego przez telepracownika | str.    840
  14.1.7.4. Określenie zasad porozumiewania się i sposobu potwierdzania obecności | str.    841
  14.1.7.5. Określenie sposobu i formy kontroli wykonywania pracy przez telepracownika | str.    842
  14.1.7.6. Określenie wysokości ekwiwalentu za korzystanie ze sprzętu telepracownika w celu wykonywania telepracy | str.    842
  14.1.8. Bezpieczeństwo danych | str.    843
  14.1.9. Kontrola telepracownika w miejscu pracy | str.    844
  14.1.9.1. Uwagi wstępne | str.    844
  14.1.9.2. Kontrola telepracy wykonywanej poza domem telepracownika | str.    845
  14.1.9.3. Pierwsza kontrola z zakresu bhp | str.    846
  14.1.10. Telepraca a bhp | str.    847
  14.1.11. Podsumowanie | str.    849
  14.2. Zatrudnienie tymczasowe | str.    850
  14.2.1. Pojęcie zatrudnienia tymczasowego | str.    850
  14.2.2. Zatrudnienie tymczasowe jako przedmiot regulacji prawnych | str.    851
  14.2.2.1. Zatrudnienie tymczasowe w prawie międzynarodowym i europejskim | str.    851
  14.2.2.2. Zatrudnienie tymczasowe w prawie polskim | str.    855
  14.2.3. Podział funkcji pracodawcy w zatrudnieniu tymczasowym | str.    858
  14.2.4. Zatrudnienie tymczasowe a paradygmat stosunku pracy (art. 22 § 1 k.p.) | str.    863
  14.2.5. Zasada równego traktowania pracowników tymczasowych | str.    867
  14.2.6. Skutki prawne naruszenia zasad zatrudnienia tymczasowego | str.    871
  14.3. Spółdzielcza umowa o pracę | str.    874
  14.3.1. Zagadnienia wstępne | str.    874
  14.3.2. Nawiązanie spółdzielczego stosunku pracy. Obowiązek świadczenia pracy | str.    878
  14.3.3. Treść stosunku pracy wynikającego ze spółdzielczej umowy o pracę | str.    885
  14.3.4. Zmiana warunków pracy lub płacy. Rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę | str.    888
  14.3.5. Spory | str.    899
  
  WYKAZ SKRÓTÓW | str.    901
  
  BIBLIOGRAFIA | str.    907
  
  ORZECZNICTWO | str.    957
  
  INDEKS RZECZOWY | str.    991
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia