Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

-18%

Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

209,92  256,00

Format: pdf

209,92256,00

cena zawiera podatek VAT

Zbiorowe prawo zatrudnienia reguluje relacje normatywne zachodzące pomiędzy reprezentującymi zatrudnionych związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej.


Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo zatrudnienia, takich jak:


ustawa o związkach zawodowych,
ustawa o organizacjach pracodawców,
ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
Kodeks pracy, w zakresie przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy,
ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.


Szczególną uwagę poświęcono regulacjom przyjętym w ramach nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z 5.07.2018 r. Przewidziane tam mechanizmy wpływają bezpośrednio bądź pośrednio na funkcjonowanie stosunków pracy w sferze kolektywnej.


Autorzy, komentując poszczególne akty prawne, uwzględnili także bogaty dorobek judykatury i nauki prawa pracy w zakresie zbiorowego prawa zatrudnienia.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, pracowników HR i członków organów przedstawicielskich. Zainteresuje również radców prawnych, adwokatów oraz sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, a także przedstawicieli nauki prawa pracy.


Rok wydania2019
Liczba stron864
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-809-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O Autorach | str.    5
  
  Wykaz skrótów | str.    15
  
  Wprowadzenie | str.    21
  
  Ustawa z.05.1991 r. o związkach zawodowych | str.    23
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    23
  Art. 1. [Istota związków zawodowych] | str.    23
  Art. 11. [Definicje legalne] | str.    33
  Art. 2. [Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych] | str.    39
  Art. 3. [Zakaz nierównego traktowania w zatrudnieniu z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim] | str.    45
  Art. 4. [Zadania związków zawodowych] | str.    51
  Art. 5. [Działania związków na forum międzynarodowym] | str.    53
  Art. 6. [Szczegółowe cele działania związków zawodowych] | str.    55
  Art. 7. [Reprezentacja praw i interesów pracowniczych] | str.    56
  Art. 8. [Kontrola przestrzegania prawa] | str.    59
  Art. 9. [Struktury organizacyjne związków zawodowych] | str.    60
  Art. 10. [Statuty i uchwały statutowe] | str.    64
  Art. 11. [Ogólnokrajowe i międzynarodowe organizacje pracowników] | str.    66
  Art. 111. [Dofinansowanie z budżetu państwa składek członkowskichwnoszonych do międzynarodowych organizacji związkowych] | str.    68
  Rozdział 2. Tworzenie związków zawodowych | str.    70
  Art. 12. [Uchwała o utworzeniu związku zawodowego] | str.    70
  Art. 13. [Statut związku zawodowego] | str.    73
  Art. 14. [Rejestracja w KRS] | str.    80
  Art. 15. [Osobowość prawna | str.    89
  Art. 16. [Zawiadomienie sądu o zmianie statutu] | str.    91
  Art. 17. [Skreślenie związku zawodowego z rejestru] | str.    93
  Art. 18. (uchylony) | str.    104
  Rozdział 3. Uprawnienia związków zawodowych | str.    104
  Art. 19. [Uprawnienia reprezentatywnej organizacji związkowej] | str.    104
  Art. 191. [Uprawnienia reprezentatywnej organizacji związkowej] | str.    113
  Art. 20. [Wnioski o wydanie lub zmianę aktu prawnego] | str.    115
  Art. 21. [Rokowania zbiorowe i układy zbiorowe pracy] | str.    116
  Art. 22. (uchylony) | str.    120
  Art. 23. [Kontrola nad przestrzeganiem prawa] | str.    120
  Art. 24. [Działalność gospodarcza i zwolnienia podatkowe] | str.    124
  Art. 25. [Urlopy bezpłatne członków związku i zwolnienie od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia] | str.    125
  Art. 251. [Zakładowa organizacja związkowa] | str.    133
  Rozdział 3a. Reprezentatywna organizacja związkowa | str.    139
  Art. 252. [Status reprezentatywnej ponadzakładowej organizacji związkowej] | str.    139
  Art. 253. [Status reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej] | str.    146
  Rozdział 4. Zakładowa organizacja związkowa | str.    159
  Art. 26. [Zakres działania zakładowej organizacji związkowej] | str.    159
  Art. 261. [Przejście zakładu pracy] | str.    169
  Art. 27. [Zasady wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych] | str.    173
  Art. 28. [Pozyskiwanie informacji od pracodawcy] | str.    176
  Art. 29. [Uprawnienia w zakresie badania bezpieczeństwa pracy] | str.    182
  Art. 30. [Reprezentowanie przez związek] | str.    185
  Art. 31. [Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez członka zarządu zakładowej organizacji] | str.    204
  Art. 32. [Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych] | str.    214
  Art. 33. [Pomieszczenia i urządzenia potrzebne zakładowej organizacji związkowej] | str.    233
  Art. 331. [Pobieranie składek związkowych] | str.    236
  Art. 34. [Międzyzakładowa organizacja związkowa] | str.    238
  Art. 341. [Uprawnienia ochronne działaczy organizacji międzyzakładowych] | str.    240
  Art. 342. [Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy organizacji międzyzakładowych] | str.    244
  Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str.    247
  Art. 35. [Naruszanie wolności związkowej] | str.    247
  Art. 36. [Działalność związku zawodowego sprzeczna z prawem] | str.    254
  Rozdział 6. Przepisy szczególne | str.    258
  Art. 37. [Spór między pracodawcą a organizacją związkową] | str.    258
  Art. 38. [Odpowiednie stosowanie] | str.    260
  Art. 39. [Kasy zapomogowo-pożyczkowe] | str.    261
  Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe | str.    263
  Art. 40. [Zmiana – ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] | str.    263
  Art. 41. [Zmiana – ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych] | str.    263
  Art. 42. [Zmiana – ustawa o pracownikach urzędów państwowych] | str.    263
  Art. 43. [Zmiana – ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych] | str.    264
  Art. 44. [Zmiana – ustawa o prokuraturze] | str.    264
  Art. 45. [Nieruchomości Zrzeszenia Związków Zawodowych] | str.    264
  Art. 46. [Rejestracja przed wejściem w życie ustawy] | str.    265
  Art. 47. [Przedłużenie okresu zwolnienia od pracy] | str.    265
  Art. 48. [Przepis derogacyjny] | str.    265
  Art. 49. [Wejście w życie ustawy] | str.    265
  
  Ustawa z 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców | str.    267
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    267
  Art. 1. [Wolność zrzeszania] | str.    267
  Art. 2. [Federacje i konfederacje] | str.    295
  Art. 21. [Dofinansowanie z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji pracodawców] | str.    300
  Art. 3. [Samorządność i niezależność] | str.    301
  Art. 4. [Zakaz ingerencji w działalność związków zawodowych] | str.    304
  Art. 5. [Zadania organizacji pracodawców] | str.    306
  Art. 6. [Majątek organizacji pracodawców] | str.    315
  Rozdział 2. Tworzenie związków pracodawców | str.    317
  Art. 7. [Powstanie związku pracodawców] | str.    317
  Art. 8. [Statut związku pracodawców] | str.    320
  Art. 9. [Rejestracja w KRS] | str.    324
  Art. 10. [Osobowość prawna] | str.    331
  Art. 11. [Zmiana statutu] | str.    331
  Art. 12. [Skreślenie związku pracodawców z rejestru] | str.    335
  Art. 13. [Postępowanie w zakresie rejestracji] | str.    337
  Art. 14. [Stosowanie przepisów do federacji i konfederacji] | str.    340
  Rozdział 3. Uprawnienia organizacji pracodawców | str.    342
  Art. 15. [Podstawowe prawa organizacji pracodawców] | str.    342
  Art. 16. [Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych] | str.    347
  Art. 161. [Opiniowanie dokumentów konsultacyjnych UE] | str.    354
  Art. 162. [Wnioski o wydanie lub zmianę aktu prawnego] | str.    356
  Art. 17. [Rokowania zbiorowe i układy zbiorowe pracy] | str.    363
  Art. 18. [Działalność gospodarcza i zwolnienia podatkowe] | str.    389
  Rozdział 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa | str.    392
  Art. 19. [Działalność związku pracodawców niezgodna z prawem] | str.    392
  Art. 191. [Przeznaczenie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez związek pracodawców, federację lub konfederację na cele niesłużące realizacji ich zadań statutowych lub dzielenie go pomiędzy członków] | str.    398
  Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe | str.    399
  Art. 20. [Rejestracja przed wejściem w życie ustawy] | str.    399
  Art. 21. [Wejście w życie ustawy] | str.    400
  
  Ustawa z 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych | str.    401
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    401
  Art. 1. [Przedmiot sporu zbiorowego] | str.    401
  Art. 2. [Reprezentanci praw i interesów pracowników i pracodawców] | str.    406
  Art. 3. [Reprezentatywny związek zawodowy] | str.    407
  Art. 4. [Subsydiarność sporu zbiorowego] | str.    410
  Art. 5. [Pracodawca] | str.    413
  Art. 6. [Odpowiednie stosowanie przepisów do niektórych grup zawodowych] | str.    415
  Rozdział 2. Rokowania | str.    417
  Art. 7. [Zgłoszenie sporu] | str.    417
  Art. 8. [Podjęcie rokowań] | str.    422
  Art. 9. [Zakończenie rokowań] | str.    427
  Rozdział 3. Mediacja i arbitraż | str.    437
  Art. 10. [Mediator] | str.    437
  Art. 11. [Wybór mediatora] | str.    440
  Art. 111. [Zwolnienie od pracy i wynagrodzenie mediatora] | str.    444
  Art. 12. [Strajk ostrzegawczy] | str.    447
  Art. 13. [Zadania mediatora] | str.    449
  Art. 14. [Porozumienie lub protokół rozbieżności] | str.    452
  Art. 15. [Brak porozumienia] | str.    453
  Art. 16. [Kolegium arbitrażu społecznego] | str.    455
  Rozdział 4. Strajk | str.    464
  Art. 17. [Podjęcie strajku] | str.    464
  Art. 18. [Dobrowolność] | str.    467
  Art. 19. [Niedopuszczalność strajku] | str.    469
  Art. 20. [Ogłoszenie strajku] | str.    475
  Art. 21. [Zadania pracodawcy w czasie strajku] | str.    481
  Art. 22. [Strajk solidarnościowy] | str.    484
  Art. 23. [Uprawnienia pracownika biorącego udział w strajku] | str.    485
  Art. 24. [Fundusze strajkowe] | str.    491
  Art. 25. [Inne formy akcji protestacyjnej] | str.    492
  Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str.    499
  Art. 26. [Kara grzywny lub kara ograniczenia wolności] | str.    499
  Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe | str.    510
  Art. 27. [Zmiana – Kodeks pracy] | str.    510
  Art. 28. [Spory wszczęte przed wejściem w życie ustawy] | str.    511
  Art. 29. [Wejście w życie ustawy] | str.    511
  
  Ustawa z 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji | str.    513
  
  Art. 1. [Zakres regulacji; pracodawcy objęci ustawą] | str.    513
  Art. 2. [Definicje legalne] | str.    527
  Art. 3. [Liczba osób w radzie pracowników] | str.    531
  Art. 4. [Powoływanie rady] | str.    533
  Art. 5. [Porozumienie pracodawcy z radą pracowników] | str.    535
  Art. 6. [Ponoszenie kosztów związanych z wyborem i działalnością rady pracowników] | str.    541
  Art. 7. [Ustalenie liczby zatrudnionych u pracodawcy pracowników] | str.    543
  Art. 8. [Zorganizowanie wyborów członków rady pracowników] | str.    546
  Art. 9. [Czynne i bierne prawo wyborcze] | str.    549
  Art. 10. [Komisja wyborcza; przebieg wyborów; ustalenie wyników wyborów] | str.    553
  Art. 11. [Organizacja funkcjonowania rady pracowników] | str.    558
  Art. 12. [Ustanie członkostwa w radzie pracowników] | str.    561
  Art. 13. [Prawo do informacji] | str.    565
  Art. 14. [Konsultacje z radą pracowników] | str.    571
  Art. 15. [Eksperci rady pracowników] | str.    575
  Art. 16. [Ograniczenie prawa do informacji] | str.    576
  Art. 17. [Ochrona stosunku pracy członka rady pracowników] | str.    587
  Art. 18. [Informacje przekazywane ministrowi po wyborze członków rady pracowników] | str.    594
  Art. 19. [Naruszenia przepisów będące wykroczeniami] | str.    595
  Art. 20. [Zmiana – ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego] | str.    599
  Art. 21. [Zmiana – ustawa o przedsiębiorstwach mieszanych] | str.    600
  Art. 22. [Zmiana – ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”] | str.    600
  Art. 23. [Zmiana – ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników] | str.    600
  Art. 24. [Wyłączenie stosowania] | str.    601
  Art. 25. [Terminy] | str.    602
  Art. 26. [Reguła intertemporalna] | str.    603
  Art. 27. [Przepis intertemporalny] | str.    603
  Art. 28. [Wejście w życie] | str.    604
  
  Ustawa z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników | str.    605
  
  Art. 1. [Zakres regulacji] | str.    605
  Art. 2. [Konsultacje dotyczące grupowego zwolnienia] | str.    617
  Art. 3. [Porozumienie w sprawie grupowego zwolnienia] | str.    626
  Art. 4. [Zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia] | str.    637
  Art. 5. [Wypowiadanie stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia] | str.    639
  Art. 6. [Termin wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia] | str.    648
  Art. 7. [Grupowe zwolnienie z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy] | str.    650
  Art. 8. [Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia] | str.    653
  Art. 9. [Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego w ramach grupowego zwolnienia] | str.    662
  Art. 10. [Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników] | str.    667
  Art. 11. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] | str.    675
  Art. 12. [Stosowanie przepisów Kodeksu pracy] | str.    676
  Art. 13. [Zmiana – ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej] | str.    680
  Art. 14. [Zmiana – ustawa – Karta Nauczyciela] | str.    680
  Art. 15. [Zmiana – ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy] | str.    680
  Art. 16. [Zmiana – ustawa o Policji] | str.    680
  Art. 17. [Zmiana – ustawa o Straży Granicznej] | str.    680
  Art. 18. [Zmiana – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych] | str.    680
  Art. 19. [Zmiana – ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu] | str.    680
  Art. 20. [Zmiana – ustawa o Służbie Więziennej] | str.    681
  Art. 21. [Zmiana – ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji] | str.    681
  Art. 22. [Zmiana – ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych] | str.    681
  Art. 23. [Zmiana – ustawa o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych] | str.    681
  Art. 24. [Zmiana – ustawa o Biurze Ochrony Rządu] | str.    681
  Art. 25. [Zmiana – ustawa o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali] | str.    681
  Art. 26. [Zmiana – ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu] | str.    682
  Art. 27. [Zmiana – ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy] | str.    682
  Art. 28. [Przepis przejściowy] | str.    682
  Art. 29. [Przepis derogacyjny] | str.    682
  Art. 30. [Data wejścia w życie ustawy] | str.    682
  
  Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (wyciąg) | str.    683
  
  Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy | str.    685
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.    685
  Art. 238. [Organizacje związkowe – definicje] | str.    685
  Art. 239. [Zakres podmiotowy układu zbiorowego] | str.    696
  Art. 240. [Treść układu zbiorowego] | str.    703
  Art. 241. (uchylony) | str.    711
  Art. 2411. [Zakres zobowiązań] | str.    711
  Art. 2412. [Rokowania] | str.    713
  Art. 2413. [Zasady prowadzenia rokowań] | str.    718
  Art. 2414. [Informacja o sytuacji ekonomicznej pracodawcy] | str.    722
  Art. 2415. [Zasady i forma zawarcia układu] | str.    725
  Art. 2416. [Wykładnia postanowień układu] | str.    727
  Art. 2417. [Zasady rozwiązywania i wypowiadania układu] | str.    729
  Art. 2418. [Stosowanie postanowień układu po przejściu zakładu pracy] | str.    734
  Art. 2419. [Protokoły dodatkowe do układów] | str.    740
  Art. 24110. [Porozumienie o stosowaniu układu] | str.    743
  Art. 24111. [Obowiązek wpisu układu do rejestru] | str.    746
  Art. 24112. [Termin wejścia układu w życie] | str.    752
  Art. 24113. [Stosowanie postanowień układu] | str.    754
  Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy | str.    760
  Art. 24114. [Ponadzakładowy układ zbiorowy – strony] | str.    760
  Art. 24114a. [Rokowania i zawarcie ponadzakładowego układu] | str.    763
  Art. 24115. [Inicjatywa zawarcia ponadzakładowego układu] | str.    767
  Art. 24116. [Wspólna reprezentacja pracowników] | str.    768
  Art. 24117. (uchylony) | str.    775
  Art. 24118. [Rozszerzenie stosowania ponadzakładowego układu] | str.    777
  Art. 24119. [Przechodzenie praw i obowiązków organizacji związkowych] | str.    783
  Art. 24120. (uchylony) | str.    787
  Art. 24121. (uchylony) | str.    787
  Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy | str.    787
  Art. 24122. (uchylony) | str.    787
  Art. 24123. [Zakres podmiotowy układu zakładowego] | str.    787
  Art. 24124. [Inicjatywa zawarcia układu] | str.    790
  Art. 24125. [Wspólna reprezentacja pracowników] | str.    791
  Art. 24125a. (uchylony) | str.    795
  Art. 24126. [Ograniczenia co do treści postanowień układu] | str.    797
  Art. 24127. [Zawieszenie stosowania układu] | str.    801
  Art. 24128. [Rokowania i zawarcie układu zakładowego] | str.    806
  Art. 24129. [Skutki połączenia lub rozwiązania organizacji związkowych] | str.    810
  Art. 24130. [Międzyzakładowa organizacja związkowa] | str.    812
  
  Bibliografia | str.    813
  
  Indeks rzeczowy | str.    843
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia