Kontrola celno-skarbowa. Komentarz

-20%

Kontrola celno-skarbowa. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczące procedury kontroli celno-skarbowej. Celem książki nie jest omawianie zasad postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, lecz wyjaśnienie jak odpowiednio stosować normy prawne w kontroli celno-skarbowej.


Autor, pracownik KAS, od prawie ćwierć wieku na co dzień stosujący procedury podatkowe, wskazuje:


które z dotychczasowych instrumentów kontroli celnej, podatkowej i skarbowej zostały przeniesione do kontroli celno-skarbowej,
które rodzaje kontroli są nowe lub zmodyfikowane oraz
jakie wątpliwości mogą powstać na tle ich stosowania i jak można je rozwiązać.


W komentarzu wykorzystano przede wszystkim materiały z procesu legislacyjnego oraz wiedzę i doświadczenie autora.


W opracowaniu znajdziesz m.in. informacje na temat:


zakresu przedmiotowego kontroli celno-skarbowej,
kontroli wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne,
miejsca wykonywania kontroli,
osób uprawnionych do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych,
kontroli wykonywanych na mocy przepisów unijnych i umów międzynarodowych,
przesłuchania kontrolowanego i świadków,
zabezpieczania zebranych dowodów,
podmiotów upoważnionych do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych,
czynności wykonywanych po zatrzymaniu pojazdów,
sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych,
obowiązków kontrolowanych,
zabezpieczenia zobowiązania podatkowego i należności celnych,
kwestii przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe,
dokumentacji mającej znaczenie dla kontroli celno-skarbowej,
zakresu i sposobu kontroli celno-skarbowej urządzania i prowadzenia gier hazardowych.


W książce znajdziesz również wzory, zestawienia i procedury kontrolne, w tym:


upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej,
stałe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej,
wzory pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków,
protokół kontroli rodzaju paliwa,
metrykę identyfikacyjną zapisanego nośnika,
wyroby akcyzowe objęte zakresem kontroli celno-skarbowej,
sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych,
dokumenty mające znaczenie dla kontroli urządzania i prowadzenia gier hazardowych,
raporty i zestawienia dotyczące kasyn gry,
zestawienia dotyczące salonów gier,
zgłoszenia i informacje dotyczące loterii promocyjnych i audioteksowych,
informacje dotyczace turnieju gry pokera poza kasynem gry.


Komentarz nie ma na celu powielenia dostępnych już na rynku wydawniczym publikacji omawiających procedurę kontroli podatkowej, skarbowej, czy celnej, lecz przybliżenie kwestii specyficznych dla kontroli celno-skarbowej.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych w urzędach celno-skarbowych i izbach administracji skarbowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów i księgowych oraz przedsiębiorców.


Liczba stron252
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-653-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
   Słowo wstępne    15
   Część I. Komentarz
   Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej    19
   1. Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej    20
   1.1. Zakres podstawowy kontroli celno-skarbowej    22
   1.2. Pozostały zakres kontroli celno-skarbowej    25
   2. Stała kontrola celno-skarbowa    27
   3. Kontrola celno-skarbowa wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne    29
   4. Podmioty kontroli celno-skarbowej    30
   5. Ryzyko wystąpienia nieprawidłowości    31
   6. Miejsce wykonywania kontroli celno-skarbowej    32
   7. Kontrola w portach morskich    34
   8. Zakres terytorialny kontroli celno-skarbowej    36
   9. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej    37
   9.1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli    40
   9.2. Okazanie upoważnienia i legitymacji skarbowej    40
   9.3. Upoważnienie do kontroli    41
   9.4. Wszczęcie kontroli „na legitymację”    42
   9.5. Uprawnienie do korekty deklaracji    42
   9.6. Umundurowani funkcjonariusze    43
   9.7. Osoby uprawnione do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych    44
   10. Termin zakończenia kontroli celno-skarbowej    44
   10.1. Termin zakończenia kontroli celno-skarbowej    45
   10.2. Kontrole wykonywane na mocy przepisów unijnych i umów międzynarodowych    46
   10.3. Dokumenty zgromadzone po upływie terminu zakończenia kontroli    47
   11. Uprawnienia kontrolujących    49
   11.1. Żądanie udostępnienia dokumentacji    52
   11.2. Wstęp na teren nieruchomości kontrolowanego    53
   11.3. Dokonywanie oględzin    54
   11.4. Legitymowanie i ustalanie tożsamości osób    55
   11.5. Przesłuchanie kontrolowanego i świadków    56
   11.6. Przeszukiwanie lokali    57
   11.7. Zasięganie opinii biegłych    58
   11.8. Zabezpieczanie zebranych dowodów    58
   11.9. Żądanie przeprowadzenia spisu z natury    59
   11.10. Sporządzanie szkiców, kopiowanie, filmowanie, fotografowanie i nagrywanie    60
   11.11. Zbieranie innych niezbędnych materiałów    60
   11.12. Badanie i pobieranie próbek towarów    60
   11.13. Żądanie powtórzenia czynności    61
   11.14. Przeprowadzenie eksperymentu    61
   11.15. Żądanie zamknięcia dokumentacji    63
   11.16. Uczestniczenie przy produkcji wyrobów akcyzowych    63
   11.17. Żądanie złożenia wyjaśnień    63
   11.18. Nakładanie zamknięć urzędowych    63
   11.19. Pozostałe uprawnienia kontrolujących    64
   11.20. Wydawanie poleceń określonego zachowania się    65
   11.21. Przeglądanie akt innych postępowań    66
   12. Zamknięcia urzędowe    67
   12.1. Cel nałożenia zamknięcia urzędowego    68
   12.2. Usuwanie, niszczenie i zdejmowanie zamknięć urzędowych    70
   12.3. Dokumentowanie nałożenia i zdjęcia zamknięcia urzędowego    71
   12.4. Rodzaje i formy zamknięć urzędowych    72
   12.5. Podmioty upoważnione do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych    73
   13. Konwój towarów    74
   13.1. Miejsce i przesłanki konwoju towarów    75
   13.2. Podmioty wykonujące konwoje towarów i koszty konwoju    76
   13.3. Decyzja o zarządzeniu konwoju    78
   14. Zarządzenie strzeżenia towarów    79
   14.1. Przesłanki zarządzenia strzeżenia towarów    80
   14.2. Koszty strzeżenia towarów    80
   14.3. Decyzja o strzeżeniu towarów    81
   15. Zatrzymanie środka przewozowego    81
   15.1. Uprawnienie do zatrzymywania pojazdów    82
   15.2. Czynności wykonywane po zatrzymaniu pojazdów    85
   15.3. Oznakowanie pojazdów służbowych KAS    86
   15.4. Sposób i tryb kontroli rodzaju paliwa    87
   16. Kontrola przesyłek pocztowych    89
   16.1. Sposób i tryb kontroli przesyłek pocztowych    90
   16.2. Sposób wykonywania kontroli przesyłek pocztowych    90
   17. Udostępnianie danych przez operatorów pocztowych    92
   18. Obowiązki kontrolowanych    94
   19. Oględziny    99
   20. Szczególne obowiązki kontrolowanych    101
   20.1. Produkcja, przemieszczanie i zużycie wyrobów akcyzowych    104
   20.2. Działalność w zakresie gier hazardowych    105
   20.3. Działalność w zakresie wydobycia niektórych kopalin    106
   21. Koszty ponoszone przez kontrolowanych    107
   22. Utrwalenie przesłuchania kontrolowanego    109
   23. Przeszukanie lokali mieszkalnych    113
   24. Przeszukanie osób przewożących towary    115
   25. Obowiązki kontrahentów kontrolowanego    116
   25.1. Udostępnienie dokumentów i udzielanie wyjaśnień    117
   25.2. Księgi i dokumenty w postaci JPK    118
   25.3. Pojęcie kontrahenta    120
   26. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego i należności celnych    121
   27. Protokołowanie czynności kontrolnych    124
   28. Wynik kontroli    128
   29. Przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe    133
   29.1. Przekształcenie w postępowanie podatkowe kontroli celno-skarbowej podjętej po jej uprzednim
   zakończeniu    137
   30. Zakończenie kontroli celno-skarbowej protokołem    138
   31. Zakończenie kontroli w zakresie prawa dewizowego    141
   32. Akta kontroli    142
   33. Podjęcie zakończonej kontroli    143
   33.1. Podjęcie zakończonej kontroli celno-skarbowej    144
   33.2. Podjęcie zawieszonej kontroli celno-skarbowej    145
   34. Kontrole jednoczesne z obcą władzą    145
   35. Dokumentacja mająca znaczenie dla kontroli celno-skarbowej    147
   36. Zakres i sposób kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych    167
   37. Zakres i sposób kontroli celno-skarbowej urządzania i prowadzenia gier hazardowych    168
   38. Forma i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej wydobywania niektórych kopalin    169
   39. Wyłączenie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej    169
   40. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej    170
   Część II. Wzory, zestawienia i procedury kontrolne
   1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej    179
   2. Stałe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej    187
   3. Wzory pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków    192
   4. Protokół kontroli rodzaju paliwa    196
   5. Metryka identyfikacyjna zapisanego nośnika    198
   6. Wyroby akcyzowe objęte zakresem kontroli celno-skarbowej    202
   6.1. Wykaz wyrobów akcyzowych objętych kontrolą celno-skarbową    202
   6.2. Sposób kontroli wyrobów akcyzowych    204
   6.3. Podmioty objęte stałą kontrolą    205
   6.4. Obrachunki stanu zapasów i obrotu    206
   6.5. Tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli    210
   6.6. Tryb niszczenia wyrobów akcyzowych    215
   6.7. Sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych    216
   7. Urządzanie i prowadzenie gier hazardowych    223
   7.1. Sposób kontroli celno-skarbowej urządzania i prowadzenia gier hazardowych    224
   7.2. Dokumenty mające znaczenie dla kontroli urządzania i prowadzenia gier hazardowych    224
   7.3. Zakłady wzajemne – informacje    228
   7.4. Kasyna gry – raporty i zestawienia    231
   7.5. Salony gier – zestawienia    233
   7.6. Gry bingo pieniężne – informacje i zestawienia    233
   7.7. Gry liczbowe i telebingo – informacje    234
   7.8. Loterie pieniężne – informacje    235
   7.9. Loterie fantowe i gry bingo fantowe – informacje    235
   7.10. Loterie promocyjne i audiotekstowe – zgłoszenia i informacje    236
   7.11. Turniej gry pokera poza kasynem gry – informacje    237
   8. Wydobycie kopalin    237
   9. Cele specjalne    240
   Indeks rzeczowy do części I    247
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia