Zamknięcie roku w jednostkach sfery finansów publicznych

-20%

Zamknięcie roku w jednostkach sfery finansów publicznych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,20  69,00

Format: pdf

55,2069,00

cena zawiera podatek VAT

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów Publicznych zostały przygotowane z myślą o księgowych jednostek sektora finansów publicznych pracujących m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.


W czwartej książce z tej serii tematem przewodnim jest zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych. Zaprezentowano i szczegółowo omówiono procedury zamykania ksiąg rachunkowych jednostki oraz sporządzania sprawozdania finansowego. W publikacji znajduje się szereg praktycznych informacji na temat tego, jak prawidłowo sporządzić i uniknąć nieprawidłowości przy sporządzaniu: bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego, zestawienia zmian w funduszu jednostki.


Liczba stron320
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8100-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     13
  CZĘŚĆ I KONIEC ROKU I ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
  Rozdział 1 Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych krok po kroku 17 1. Zasady ogólne zamykania ksiąg rachunkowych 17 1.1. Kiedy zamykamy księgi? 17 1.2. Terminy zamknięcia ksiąg - zasady ogólne 18 1.3. Terminy zamknięcia ksiąg dla jednostek sektora finansów publicznych 19 2. Etapy zamykania ksiąg rachunkowych 19 2.1. Informacje ogólne 19 2.2. Warunek prawidłowego sporządzenia sprawozdania - stosowanie właściwych przepisów prawa 20 3. Specyficzne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych 21 3.1. Zasady ogólne 22 3.2. Zasady szczególne 22 4. Inwentaryzacja 23 4.1. Cel inwentaryzacji 23 4.2. Co składa się na inwentaryzację? 23 4.3. Rozliczenie inwentaryzacji 24 5. Sprawdzenie poprawności i kompletności księgowań 24 5.1. Rodzaje dowodów księgowych podlegających sprawdzeniu 25 5.2. Sprawdzenie spełnienia wymogów księgowych w zakresie ujęcia skutków finansowych zdarzeń gospodarczych w momencie ich wystąpienia 26 5.3. Dokonanie weryfikacji oraz aktualizacji wyceny aktywów i pasywów 26 5.4. Uzgodnienie obrotów dziennika z obrotami kont księgi głównej oraz obrotów i sald księgi głównej z zestawieniem obrotów i sald 27 6. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 28 6.1. Zamknięcie ksiąg prowadzonych w formie elektronicznej 29 6.2. Zamknięcie wstępne i zamknięcie ostateczne 29 6.3. Na czym polega zamknięcie ksiąg rachunkowych? 30 6.4. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej 30 6.5. Szczególna regulacja dotycząca sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych 31 7. Składniki sprawozdania finansowego w przypadku jednostek sektora finansów publicznych 31 7.1. Bilans 32 7.2. Rachunek zysków i strat 33 7.3. Zestawienie zmian w funduszu 33 7.4. Bilans z wykonania budżetu JST 34 7.5. Zasada dotycząca państwowego funduszu celowego 34 7.6. Ewidencja księgowa i konta bilansowe 34 7.7. Konta bilansowe 34 7.8. Konta pozabilansowe 37 8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a sprawozdanie finansowe 37 9. Łączne sprawozdania finansowe 38 9.1. Części składowe sprawozdania finansowego 38 9.2. Informacja uzupełniająca 39 9.3. Skonsolidowany bilans JST 39 10. Zakończenie 42 11. Wzory dokumentów związane z zamknięciem roku 43 Wzór 1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 43 Wzór 2. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 47 Wzór 3. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 49 Wzór 4. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 51 Wzór 5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki     54
  Rozdział 2 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego     56
  Rozdział 3 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 69 1. Wstęp 69 2. Aktywa 72 3. Pasywa 77 4. Powiązania kont z pozycjami bilansu     79
  Rozdział 4 Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 85 1. Zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu 85 2. Sprawowanie kontroli lub współkontroli nad inną jednostką 87 3. Metody konsolidacji 90 3.1. Metoda konsolidacji pełnej 90 3.2. Metoda konsolidacji proporcjonalnej 94 3.3. Metoda praw własności 95 3.4. Wybór metody konsolidacji 98 4. Sporządzanie skonsolidowanego bilansu 98 5. Dokumentacja konsolidacyjna 100 6. Wyłączenia z konsolidacji 7. Powiązania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego z bilansami podlegającymi konsolidacji     101
  Rozdział 5 Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 108 1. Zagadnienia ogólne 108 2. Układ rodzajowy kosztów - wersja porównawcza rachunku zysków i strat     111
  Rozdział 6 Zestawienie zmian w funduszu jednostki     129
  Rozdział 7 Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sfery finansów publicznych     142
  Rozdział 8 Badanie sprawozdań finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego 147 1. Podmiot upoważniony do badania 147 2. Przedmiot badania 150 3. Rezultat badania     151
  Rozdział 9 Wymogi formalne sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 153 1. Sprawozdanie roczne - odpowiedzialność i warunki sporządzania 153 2. Pochodzenie danych zawartych w sprawozdaniu rocznym 155 3. Adresaci sprawozdania rocznego 157 4. Bilans skonsolidowany 158 5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 158 6. Dane zawarte w sprawozdaniu rocznym 159 7. Uchwała budżetowa 161 8. Dodatkowe wskazówki praktyczne dotyczące sprawozdania rocznego 163 9. Podsumowanie     164
  Rozdział 10 Zamknięcie roku w odpowiedziach na pytania     165
  CZĘŚĆ II RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA FINANSOWA I PODATKI
  Rozdział 1 Zmiana do klasyfikacji budżetowej - 24 czerwca 2015 r. 223 1. Zmiana, którą stosujemy od dnia 1 kwietnia 2015 r. 2. Zmiany, które stosujemy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2016 r.     224
  Rozdział 2 Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej 237 1. Definicje i pojęcia związane ze środkami trwałymi 237 2. Niskocenne składniki majątku 239 3. Podstawy ewidencji księgowej niskocennych składników majątkowych 240 4. Przebieg ewidencji księgowej niskocennych składników majątkowych 241 5. Zakup pozostałych środków trwałych 242 6. Ewidencja wyposażenia i ewidencja pozabilansowa 243 7. Likwidacja niskocennego składnika majątku     244
  Rozdział 3 Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących funduszu sołeckiego 245 1. Czym jest fundusz sołecki? 245 2. Ustalenie wysokości środków funduszu 246 3. Nieprawidłowości w funduszu sołeckim - ustalenia organów kontroli 249 3.1. Nieterminowe przekazywanie właściwej regionalnej izbie obrachunkowej uchwały rady gminy o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego 249 3.2. Błędne obliczenia wysokości funduszu sołeckiego przypadającego poszczególnym sołectwom 251 3.3. Brak pisemnej informacji o wysokości funduszu sołeckiego dostarczonej sołtysom 251 3.4. Przyjmowanie od sołectw wniosków wskazujących zadania sformułowane w sposób uniemożliwiający przypisanie ich do celów określonych przez ustawodawcę i będących zadaniami własnymi gminy 252 3.5. Nieodrzucanie wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, które nie spełniały wymagań określonych w art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim 256 3.6. Finansowanie ze środków funduszu przedsięwzięć niezgłoszonych we wnioskach poszczególnych sołectw 256 3.7. Niezamieszczanie w protokołach z zebrań wiejskich wszystkich danych wymaganych statutami sołectw 256 3.8. Ingerowanie w treść zapisów wniosków o fundusz sołecki i jego wysokość przez wójtów czy sołtysów 257 4. Zalecenia formułowane przez organy kontroli i nadzoru w związku z nieprawidłowościami w zakresie funkcjonowania funduszu sołeckiego 258 5. Okres obowiązywania uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego - najnowsze zmiany . 260 6. Nieprawidłowe określenie zakresu czasowego obowiązywania uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego 260 7. Podsumowanie     262
  Rozdział 4 Bilety wstępu i karnety na obiekty sportowe i rekreacyjne - stawka VAT 263 1. Stawka VAT 263 2. Stosowanie stawek obniżonych na gruncie dyrektywy VAT 265 3. Stawka podatku od towarów i usług w przypadku biernego uczestniczenia w usłudze związanej z rekreacją lub rozrywką 266 4. Stawka podatku od towarów i usług w przypadku czynnego uczestniczenia w usłudze związanej z rekreacją lub rozrywką 266 4.1. Stanowisko, zgodnie z którym stawka preferencyjna nie obejmuje usługi wstępu wraz z czynnym uczestnictwem w usłudze związanej z rekreacją czy rozrywką 266 4.2. Stanowisko, zgodnie z którym stawka preferencyjna obejmuje usługi wstępu wraz z czynnym uczestnictwem w usłudze związanej z rekreacją lub rozrywką 268 4.2.1. Argument z wykładni językowej 269 4.2.2. Argument z wykładni systemowej 270 4.2.3. Argument z wykładni celowościowej 5. Podsumowanie     271
  Rozdział 5 Zwolnienie z VAT - usługi związane ze sportem 273 1. Wprowadzenie 273 2. Warunki stosowania zwolnienia 274 3. Podmioty prowadzące działalność sportową 276 4. Orzecznictwo ETS 277 4.1. Uzależnienie zwolnienia od wysokości kwot opłat członkowskich 277 4.2. Pole golfowe 278 4.3. Faktyczni beneficjenci usług związanych ze sportem 280 5. Miejsce świadczenia usług sportowych 283 6. Wstęp na imprezy sportowe oraz korzystanie z obiektów sportowych 7. Podsumowanie     285
  Rozdział 6 Inwestycje sportowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego a podatek od towarów i usług 287 1. Wprowadzenie 287 2. Podmiotowość podatkowa - JST podatnikiem VAT 288 3. Stawka podatku VAT przy sprzedaży związanej z obiektami sportowymi 291 4. Realizacja inwestycji a dotacje - podatek należny 294 5. Realizacja inwestycji - odliczenie podatku naliczonego 295 5.1. Zasada główna odliczania 295 5.1.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2015 r. 296 5.1.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. 299 5.2. Zamiar 302 5.3. Pełne prawo do odliczenia - zamiar: wykorzystywanie celem sprzedaży opodatkowanej 304 5.4. Brak prawa do odliczenia - zamiar: wykorzystywanie jedynie do celów statutowych (niepodlegających opodatkowaniu VAT) 306 5.5. Częściowe prawo do odliczenia - zamiar: wykorzystywanie zarówno do celów opodatkowanych, jak i do celów niepodlegających opodatkowaniu VAT 306 5.5.1. Stan prawny obowiązujący w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. 306 5.5.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. 312 5.6. Zmiana przeznaczenia 313 6. Przekazanie w nieodpłatny zarząd     317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia