Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach

Władza i społeczeństwo

2 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Panorama dziejów zakonu w Prusach od sprowadzenia Krzyżaków do 1525 roku.


W książce omówiono kolejne etapy wzrostu terytorialnego państwa zakonnego, kształtowanie się struktury organizacyjnej i sposób sprawowania władzy. Ważne miejsce zajmuje proces urbanizacji i osadnictwa wiejskiego na podbijanych ziemiach. Opisane konflikty militarne z Polską i Litwą, a także stosunki z Inflantami, Szwecją i Danią pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób państwo krzyżackie stało się potęgą polityczną i militarną w ówczesnej Europie.


Autorzy uwzględnili nie tylko najnowsze wyniki badań, ale także zaprezentowali własne, oryginalne przemyślenia.


Rok wydania2008
Liczba stron580
KategoriaHistoria powszechna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15526-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Marian Biskup, Roman Czaja)    9
  Rozdział I. Prusy w starożytności i we wczesnym średniowieczu Wiesław Długokęcki    25
    1.1. Środowisko geograficzne    25
    1.2. Ziemie pruskie w starożytności i w okresie wędrówek ludów    27
    1.3. Prusy we wczesnym średniowieczu    33
      1.3.1. Granice Prus plemiennych    33
      1.3.2. Struktura terytorialna Prus plemiennych    38
      1.3.3. Ustrój społeczny    42
      1.3.4. Organizacja polityczna i obronna    43
      1.3.5. Rozwój gospodarczy Prus we wczesnym średniowieczu    45
      1.3.6. Religia, obyczaj, prawo    48
  Rozdział II. Władztwo terytorialne (1226–1409) – czas budowy i rozwoju Roman Czaja, Wiesław Długokęcki, Marian Dygo, Sławomir Jóźwiak, Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki    53
    2.1. Początki i budowa władztwa zakonu krzyżackiego (1226–1309) (Marian Dygo)    53
      2.1.1. Stanowisko prawne Krzyżaków w Prusach    53
      2.1.2. Pierwszy okres podboju Prus (1230–1249)    64
      2.1.3. Początki administracji zakonnej    72
      2.1.4. Społeczne podstawy władzy zakonu niemieckiego    75
    2.2. Ekspansja terytorialna i władztwo terytorialne (1249–1309) (Marian Dygo)    79
      2.2.1. Rozwój terytorialny    79
      2.2.2. Rozbudowa administracji    93
      2.2.3. Społeczne podstawy władztwa zakonu krzyżackiego    99
    2.3. Władztwo terytorialne wielkich mistrzów (1309–1409)    105
      2.3.1. Rozwój terytorialny państwa zakonnego w Prusach (Janusz Tandecki)    105
      2.3.2. Polityka zewnętrzna (Janusz Tandecki)    110
        2.3.2.1. Stosunki Zakonu z Polską    110
        2.3.2.2. Stosunki zakonu krzyżackiego z Litwą    115
        2.3.2.3. Polityka hanzeatycka i bałtycka    120
      2.3.3. Centralne organy władzy (Sławomir Jóźwiak)    123
        2.3.3.1. Malbork stolicą państwa krzyżackiego w Prusach    123
        2.3.3.2. Urząd wielkiego mistrza jako władcy terytorialnego    124
        2.3.3.3. Dygnitarze    128
        2.3.3.4. Kapituły    129
        2.3.3.5. Finansowanie władz centralnych    131
      2.3.4. Podziały administracyjne (Sławomir Jóźwiak)    132
        2.3.4.1. Rozbudowa i przekształcenia jednostek administracji terytorialnej    132
        2.3.4.2. Urzędnicy i ich kompetencje    134
        2.3.4.3. Finansowanie administracji terytorialnej    136
      2.3.5. Władza a społeczeństwo (Sławomir Jóźwiak)    138
        2.3.5.1. Udział społeczeństwa w rządach    138
    2.4. Geneza oraz ukształtowanie się organizacji kościelnej (1206–1409) (Andrzej Radzimiński)    143
      2.4.1. Misja cysterska i próby ustanowienia organizacji diecezjalnej    143
      2.4.2. Powstanie biskupstw i kapituł katedralnych    145
      2.4.3. Organizacja wewnętrzna diecezji w Prusach oraz na Pomorzu Gdańskim    150
        2.4.3.1. Ukształtowanie się kościelnych władztw terytorialnych    150
        2.4.3.2. Rozwój sieci archiprezbiteralnej (dekanalnej) i parafialnej    156
        2.4.3.3. Oficjalaty    163
        2.4.3.4. Organizacja kapituł katedralnych oraz kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście    164
        2.4.3.5. Zakony i klasztory    174
    2.5. Rozwój osadnictwa    177
      2.5.1. Urbanizacja kraju (Roman Czaja)    177
        2.5.1.1. Organizacja lokacji    177
        2.5.1.2. Kształtowanie się sieci miejskiej    178
          2.5.1.2.1. Ziemia chełmińska    178
          2.5.1.2.2. Prusy właściwe    182
          2.5.1.2.3. Pomorze Gdańskie    190
        2.5.1.3. Przestrzeń miejska    193
        2.5.1.4. Prawo, ustrój, autonomia komunalna    196
      2.5.2. Kolonizacja ziemi chełmińskiej, Prus i Pomorza Gdańskiego do 1410 r. (Wiesław Długokęcki)    200
        2.5.2.1. Początki i rozwój kolonizacji wiejskiej w Prusach Zachodnich i Dolnych    200
        2.5.2.2. Kolonizacja Prus Dolnych i Sambii    202
        2.5.2.3. Organizacja procesu osadniczego i pochodzenie kolonistów    203
        2.5.2.4. Udział Prusów w kolonizacji wiejskiej Prus Zachodnich i Dolnych    204
        2.5.2.5. Początki kolonizacji Wielkiej Puszczy    205
        2.5.2.6. Drugi etap kolonizacji Wielkiej Puszczy    208
        2.5.2.7. Organizacja osadnictwa w Wielkiej Puszczy i pochodzenie osadników    210
        2.5.2.8. Kolonizacja na prawie niemieckim na Pomorzu Gdańskim    212
      2.5.3. Dobra rycerskie (Sławomir Jóźwiak)    217
        2.5.3.1. Nadania na prawie rycerskim    217
        2.5.3.2. Wielkość terytorialna i rozmieszczenie nadań    221
        2.5.3.3. Polityka władz zakonnych wobec rycerstwa    227
  Rozdział III. Prusy Krzyżackie (1409–1525) Marian Biskup, Roman Czaja, Wiesław Długokęcki, Marian Dygo, Sławomir Jóźwiak, Andrzej Radzimiński    233
    3.1. Polityka zewnętrzna zakonu krzyżackiego (Marian Biskup)    233
      3.1.1. Konflikty z Polską i Litwą (1409–1525)    233
        3.1.1.1. Wielka wojna 1409–1411    233
        3.1.1.2. Konflikty lat 1412–1414    237
        3.1.1.3. Spór zakonu krzyżackiego z Polską i Litwą na soborze i przed sądem polubownym króla Zygmunta Luksemburskiego    238
        3.1.1.4. Wojna 1422 r. i traktat mełneński    241
        3.1.1.5. Wojny zakonu krzyżackiego z Polską i z wielkim księciem litewskim Zygmuntem Kiejstutowiczem (1431–1435)    244
        3.1.1.6. Traktat brzeski 1435 r. i jego realizacja    250
        3.1.1.7. Polska wobec konfliktu władz zakonu krzyżackiego ze Związkiem Pruskim (1450–1454)    254
        3.1.1.8. Poddanie się stanów pruskich Polsce (1454)    258
        3.1.1.9. Główne etapy wojny trzynastoletniej i rola Polski    262
        3.1.1.10. Realizacja traktatu toruńskiego (1466–1497)    275
        3.1.1.11. Stosunki zakonu krzyżackiego z Polską w okresie książęcych wielkich mistrzów (1498–1519)    280
        3.1.1.12. „Wojna pruska” (1519–1521)    283
        3.1.1.13. Na drodze do traktatu krakowskiego 1525 r.    286
        3.1.1.14. Traktat krakowski 1525 r.    288
      3.1.2. Zakon krzyżacki a Rzesza Niemiecka    291
      3.1.3. Zakon krzyżacki a Dania i Szwecja    306
      3.1.4. Zakon krzyżacki a Hanza    317
      3.1.5. Zakon krzyżacki w Prusach wobec Inflant    324
    3.2. Kryzys władzy terytorialnej (Sławomir Jóźwiak)    332
      3.2.1. Laicyzacja zakonu krzyżackiego i kryzys życia wewnętrznego    332
      3.2.2. Zmiany w funkcjonowaniu organów władzy centralnej    336
      3.2.3. Przemiany w strukturze administracji terytorialnej    340
      3.2.4. Walka stanów z Zakonem o współudział w rządach do 1454 r.    342
        3.2.4.1. Osłabienie władzy zakonnej i jej rywalizacja z rycerstwem i mieszczaństwem na gruncie ekonomicznym    342
        3.2.4.2. Rywalizacja rycerstwa i mieszczaństwa z Zakonem na gruncie politycznym    347
      3.2.5. Walka szlachty o współudział w rządach po 1466 r.    354
    3.3. Ideologia panowania zakonu niemieckiego w Prusach (Marian Dygo)    357
    3.4. Rozwój osadnictwa    370
      3.4.1. Rozwój osadnictwa miejskiego (Roman Czaja)    370
        3.4.1.1. Ostatnie próby lokacji miast    370
        3.4.1.2. Przemiany ustrojowe    372
      3.4.2. Odbudowa osadnictwa, kolonizacja i przemiany wsi w państwie krzyżackim w latach 1411–1525 (Wiesław Długokęcki)    375
        3.4.2.1. Odbudowa osadnictwa i kolonizacja (1411–1454)    375
        3.4.2.2. Odbudowa osadnictwa i kolonizacja Wielkiej Puszczy (1466–1525)    377
        3.4.2.3. Kolonizacja kurońska i litewska    381
    3.5. Kościół w państwie krzyżackim w Prusach (1409–1525) (Andrzej Radzimiński)    384
      3.5.1. Zmiany w strukturach diecezjalnych (granice, parafie, oficjalaty, klasztory)    384
      3.5.2. Ustawodawstwo synodalne metropolitalne i diecezjalne    390
      3.5.3. Wizytacje i sądy synodalne    397
      3.5.4. Stosunek Zakonu do Kościoła i duchowieństwa    399
  Rozdział IV. Społeczeństwo Roman Czaja, Wiesław Długokęcki, Sławomir Jóźwiak, Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki    405
    4.1. Zakon krzyżacki (Janusz Tandecki)    405
      4.1.1. Organizacja wewnętrzna zakonu krzyżackiego i jego członkowie    405
      4.1.2. Reformy wewnętrzne korporacji    411
      4.1.3. Świadomość grupowa    417
    4.2. Duchowieństwo (Andrzej Radzimiński)    420
      4.2.1. Liczebność kleru    420
      4.2.2. Pochodzenie społeczne    423
      4.2.3. Pochodzenie terytorialne    426
      4.2.4. Wykształcenie    431
    4.3. Mieszczaństwo    437
      4.3.1. Liczebność i pochodzenie terytorialne (Janusz Tandecki)    437
        4.3.1.1. Liczba ludności miejskiej    437
        4.3.1.2. Pochodzenie terytorialne    440
      4.3.2. Struktura społeczna (Roman Czaja)    444
      4.3.3. Struktura etniczna    447
      4.3.4. Konflikty wewnętrzne    448
      4.3.5. Tożsamość społeczna mieszczaństwa pruskiego    449
    4.4. Rycerstwo-szlachta (Sławomir Jóźwiak)    451
      4.4.1. Rycerstwo-szlachta do wybuchu wojny trzynastoletniej    451
        4.4.1.1. Kształtowanie się nowych elit rycerstwa i ich najważniejsi reprezentanci    451
        4.4.1.2. Struktura własnościowa i dochodowość dóbr rycerskich    455
      4.4.2. Szlachta w państwie zakonnym w Prusach (1466–1525)    457
        4.4.2.1. Struktura etniczna i własność ziemska    457
    4.5. Społeczeństwo wiejskie (Wiesław Długokęcki)    460
      4.5.1. Wieś na prawie chełmińskim    460
        4.5.1.1. Sołtysi    460
        4.5.1.2. Chłopi    462
        4.5.1.3. Wieś zagrodnicza    465
        4.5.1.4. Gmina wiejska    465
      4.5.2. Wieś na prawie polskim    466
      4.5.3. Wieś pruska    468
      4.5.4. Przemiany wsi w państwie krzyżackim (1411–1454)    475
      4.5.5. Przemiany wsi w państwie krzyżackim (1466–1525)    478
      4.5.6. Inne grupy ludności wiejskiej    481
        4.5.6.1. Młynarze wiejscy    481
        4.5.6.2. Karczmarze wiejscy    483
      4.5.7. Region specyficzny – dolina dolnej Wisły – Żuławy    484
      4.5.8. Pozarolnicza ludność wiejska (rybacy, bartnicy, myśliwi, budnicy)    486
  Wykaz skrótów    495
  Bibliografia    498
  Indeks osób    547
  Indeks geograficzny    565
  Spis map    577
RozwińZwiń