X

  Wprowadzenie (Bronisław Urban, Jan M. Stanik) 9
  ROZDZIAŁ 1. Resocjalizacja jako przedmiot badań interdyscyplinarnych 17
    1.1. Teoria resocjalizacji w strukturze nauk społecznych (Bronisław Urban) 17
      1.1.1. Filozofia a pedagogika resocjalizacyjna 18
      1.1.2. Psychologia a pedagogika resocjalizacyjna 23
      1.1.3. Socjologia a teoria resocjalizacyjna 24
      1.1.4. Wizja ponowoczesności a perspektywa resocjalizacji 25
      1.1.5. Metodologiczna niejednolitość i interdyscyplinarny charakter pedagogiki resocjalizacyjnej 29
    1.2. Historia rozwoju praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i na świecie (Ewald Jacek Dukaczewski) 31
      1.2.1. Ewolucja stosowania kar 31
      1.2.2. Rozwój placówek resocjalizacyjnych w Europie 33
      1.2.3. Charakterystyczne systemy resocjalizacji 34
      1.2.4. Rozwój resocjalizacji w Polsce 49
    1.3. Różne ujęcia definicji resocjalizacji (Lesław Pytka) 73
    1.4. Współczesne prądy w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna 77
      1.4.1. Psychologiczne podstawy resocjalizacji (Kazimierz Pospiszyl) 77
      1.4.2. Resocjalizacja i praktyka resocjalizacyjna w ujęciu Czesława Czapówa (Lesław Pytka) 95
      1.4.3. Zachowania dewiacyjne w założeniach symbolicznego interakcjonizmu. Implikacje dla praktyki resocjalizacyjnej (Bronisław Urban) 99
      1.4.4. Wybrane koncepcje i wyniki badań kryminologicznych a perspektywy resocjalizacji (Jan M. Stanik) 116
  ROZDZIAŁ 2. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań (Bronisław Urban) 136
    2.1. Zaburzenia w zachowaniu – koncepcje teoretyczne, typologia i ewolucja 136
      2.1.1. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne we współczesnych naukach o zachowaniu człowieka i resocjalizacji 137
      2.1.2. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne we współczesnych teoriach (perspektywach) psychologicznych i socjologicznych 143
      2.1.3. Typologia zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego 153
      2.1.4. Rozwój zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości 157
      2.1.5. Zaburzenia w zachowaniu a status społeczny w grupie rówieśniczej 165
  ROZDZIAŁ 3. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności (Jan M. Stanik) 168
    3.1. Pojęcie niedostosowania społecznego (NS), asocjalności (A) i demoralizacji 170
      3.1.1. Pojęcie asocjalności 176
      3.1.2. Pojęcie demoralizacji 178
    3.2. Ogólny model diagnozowania niedostosowania społecznego (NS) i asocjalności (A) 179
    3.3. Styl życia jako nadrzędny konstrukt opisowy w diagnozowaniu (NS) i (A) 181
    3.4. Czynniki ryzyka (NS) i (A) w instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych strukturach społecznych 184
      3.4.1. Warunki opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie nieletniego (WOWRN) jako parcjalny przedmiot diagnozowania (NS) i (A) 184
      3.4.2. Efekty edukacyjno-wychowawcze (EEWN) jako parcjalny przedmiot diagnozowania niedostosowania społecznego nieletnich 187
      3.4.3. Funkcjonowanie w asocjalnych grupach podkulturowych jako parcjalny przedmiot diagnozowania (NS) i (A) 189
    3.5. Realizacja osobistych zadań rozwojowych (OZR) jako przedmiot diagnozowania (NS) i (A) nieletnich 193
      3.5.1. Pojęcie zadań rozwojowych 194
    3.6. Diagnoza (NS) i (A) nieletnich w ujęciu psychologicznym 197
  ROZDZIAŁ 4. Współczesne systemy resocjalizacyjne 203
    4.1. Współczesne nurty w resocjalizacji (Marek Konopczyński) 203
      4.1.1. Cztery koncepcje resocjalizacji 205
      4.1.2. Teoria "rozwoju dojrzałości interpersonalnej" Sullivana i Granta 208
      4.1.3. "Teatr życia codziennego" Goffmana 209
      4.1.4. Koncepcja resilience (oporu-elastyczności) 210
    4.2. Przykłady praktycznych modeli resocjalizacyjnych w różnych krajach (Marian Kalinowski) 213
      4.2.1. Systemy resocjalizacji nieletnich w Wielkiej Brytanii 214
      4.2.2. Francuski model resocjalizacji nieletnich 215
      4.2.3. Model resocjalizacji nieletnich w Niemczech 219
      4.2.4. Systemy postępowania z nieletnimi w krajach skandynawskich 222
  ROZDZIAŁ 5. Resocjalizacja w ujęciu pedagogicznym 225
   5.1. Cele resocjalizacji (Sławomir Sobczak) 225
   5.1.1. Postawa aksjologiczna 227
   5.1.2. Postawa antropologiczna 231
   5.1.3. Teleologia wychowania resocjalizacyjnego 232
   5.2. Struktura procesu resocjalizacji (Marian Kalinowski) 234
   5.3. Zasady wychowania resocjalizujacego (Marian Kalinowski) 237
   5.4. Formy, metody i środki wychowania resocjalizujacego (Marian Kalinowski) 240
   5.5. Kształcenie resocjalizujace (Adam Szecówka) 249
   5.5.1. Rola wykształcenia w readaptacji społecznej 251
   5.5.2. Psychofizyczne i pedagogiczne uwarunkowania uczniów niedostosowanych społecznie 254
   5.5.3. Desocjalizujące czynniki w środowisku szkoły masowej 256
   5.5.4. Szkoła w placówce resocjalizacyjnej 261
   5.5.5. Istota kształcenia resocjalizującego 265
   5.5.6. Kierunki optymalizacji nauczania resocjalizującego 274
   5.6. Twórcza resocjalizacja. Kształtowanie nowych tożsamości (Marek Konopczyński) 278
   5.6.1. Zarys koncepcji twórczej resocjalizacji 278
   5.6.2. Zalecenia metodyczne w procesie twórczej resocjalizacji 287
   5.6.3. Strategie metodyczne w procesie twórczej resocjalizacji 292
   5.6.4. Procedury metodyczne w procesie twórczej resocjalizacji 298
   5.6.5. Twórcza resocjalizacja. Kreowanie alternatywnej tożsamości nieletnich 306
   5.7. Ocena rezultatów resocjalizacji (Bronisław Urban) 312
  ROZDZIAŁ 6. Resocjalizacja w zakładach karnych 318
   6.1. Kara kryminalna i kara pozbawienia wolności (Mieczysław Ciosek) 318
   6.1.1. Przestępstwo i kara kryminalna 318
   6.1.2. Koncepcje kary kryminalnej 320
   6.1.3. Funkcje kary pozbawienia wolności 322
   6.2. Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna (Mieczysław Ciosek) 326
   6.2.1. Zakład karny jako organizacja totalna 326
   6.2.2. Personel więzienny i jego funkcje 329
   6.2.3. Zasady funkcjonowania całej społeczności więziennej 337
   6.2.4. Resocjalizacja jako nadrzędne zadanie całej społeczności więziennej 340
   6.3. Podkultura więzienna jako bariera resocjalizacji penitencjarnej (Mieczysław Ciosek) 345
   6.3.1. Pojęcie i geneza więziennej podkultury 345
   6.3.2. Nieformalny kodeks postępowania więźniów 348
   6.3.3. System komunikacji więźniów 352
   6.3.4. Negatywne przejawy podkultury więziennej 355
   6.4. Szanse resocjalizacji penitencjarnej (Mieczysław Ciosek) 358
   6.5. Kategorie klasyfikacyjne i zróżnicowanie osobowościowe skazanych jako wyznaczniki celów i programów resocjalizacji penitencjarnej (Jan Szałański) 361
   6.5.1. Klasyfikacje formalne (kodeksowe) 361
   6.5.2. Kategoryzacje nieformalne (pozakodeksowe) 367
   6.5.3. Zróżnicowanie populacji więziennej wyznacznikiem podatności na resocjalizację 371
   6.5.4. Cele resocjalizacji penitencjarnej 375
   6.5.5. Przedmiot diagnozy penitencjarnej tradycyjnej i zmodernizowanej 380
   6.5.6. Resocjalizacja penitencjarna jako korektura zachowania oraz jako przemiana moralna skazanego i jej apogeum 385
   6.5.7. Perspektywy komplementarnej readaptacji psychospołecznej więśniów "doczłowieczajacych się" 387
   6.5.8. Zadania zmodernizowanej psychokorektury 392
  Bibliografia 397
  Indeks nazwisk 418
  Indeks rzeczowy 426
Resocjalizacja, t. 1

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

431

Kategoria

Resocjalizacja

ISBN-13

978-83-01-15404-2

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Bronisław Urban, Jan M. Stanik
3.0 / 5 (4 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik prezentuje najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Omawia podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy o problemach teoretycznych i praktyce resocjalizacyjnej. Wyczerpująco prezentuje zagadnienia odnoszące się do charakteru pedagogiki resocjalizacyjnej i jej miejsca w systemie nauk społecznych, przejawów i dynamiki społecznych zjawisk dewiacyjnych. Przybliża zagadnienia dotyczące zaburzeń w zachowaniu, niedostosowania społecznego, przestępczości oraz uzależnień. Szczegółowo przedstawia współczesne systemy resocjalizacyjne oraz sam proces resocjalizacji, a także zagadnienia dotyczące profilaktyki i środków probacyjnych w praktyce resocjalizacyjnej. Ponadto, co niezwykle cenne, ukazuje implikacje wynikające z teorii nauk społecznych dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej.


Tom 1 przedstawia teoretyczne podstawy dyscypliny, odnosząc się zarówno do rysu historycznego, jak i wyników współczesnych badań.


Opinia o książce: Biorąc pod uwagę merytoryczną zawartość recenzowanej pracy, należy stwierdzić, że zasługuje ona na wysoką ocenę. Przede wszystkim dlatego, że stanowi dobry przykład opracowania interdyscyplinarnego, którego celem było zgromadzenie aktualnej wiedzy teoretycznej i empirycznej na temat resocjalizacji sprawców czynów karalnych oraz profilaktyki w tym zakresie. Zawiera ona ponadto liczne odniesienia do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych w naszym kraju, co podnosi jej wartość dla praktyki resocjalizacyjnej. (Prof. Mieczysław Radochoński)


Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 978-83-01-15180-5


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 4 )
2
0
0
0
2
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!