Resocjalizacja, t. 1

Resocjalizacja, t. 1

6 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik prezentuje najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Omawia podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy o problemach teoretycznych i praktyce resocjalizacyjnej. Wyczerpująco prezentuje zagadnienia odnoszące się do charakteru pedagogiki resocjalizacyjnej i jej miejsca w systemie nauk społecznych, przejawów i dynamiki społecznych zjawisk dewiacyjnych. Przybliża zagadnienia dotyczące zaburzeń w zachowaniu, niedostosowania społecznego, przestępczości oraz uzależnień. Szczegółowo przedstawia współczesne systemy resocjalizacyjne oraz sam proces resocjalizacji, a także zagadnienia dotyczące profilaktyki i środków probacyjnych w praktyce resocjalizacyjnej. Ponadto, co niezwykle cenne, ukazuje implikacje wynikające z teorii nauk społecznych dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej.


Tom 1 przedstawia teoretyczne podstawy dyscypliny, odnosząc się zarówno do rysu historycznego, jak i wyników współczesnych badań.


Opinia o książce: Biorąc pod uwagę merytoryczną zawartość recenzowanej pracy, należy stwierdzić, że zasługuje ona na wysoką ocenę. Przede wszystkim dlatego, że stanowi dobry przykład opracowania interdyscyplinarnego, którego celem było zgromadzenie aktualnej wiedzy teoretycznej i empirycznej na temat resocjalizacji sprawców czynów karalnych oraz profilaktyki w tym zakresie. Zawiera ona ponadto liczne odniesienia do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych w naszym kraju, co podnosi jej wartość dla praktyki resocjalizacyjnej. (Prof. Mieczysław Radochoński)


Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 978-83-01-15180-5


Rok wydania2008
Liczba stron431
KategoriaResocjalizacja
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15404-2
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Bronisław Urban, Jan M. Stanik)    9
  ROZDZIAŁ 1. Resocjalizacja jako przedmiot badań interdyscyplinarnych    17
    1.1. Teoria resocjalizacji w strukturze nauk społecznych (Bronisław Urban)    17
      1.1.1. Filozofia a pedagogika resocjalizacyjna    18
      1.1.2. Psychologia a pedagogika resocjalizacyjna    23
      1.1.3. Socjologia a teoria resocjalizacyjna    24
      1.1.4. Wizja ponowoczesności a perspektywa resocjalizacji    25
      1.1.5. Metodologiczna niejednolitość i interdyscyplinarny charakter pedagogiki resocjalizacyjnej    29
    1.2. Historia rozwoju praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i na świecie (Ewald Jacek Dukaczewski)    31
      1.2.1. Ewolucja stosowania kar    31
      1.2.2. Rozwój placówek resocjalizacyjnych w Europie    33
      1.2.3. Charakterystyczne systemy resocjalizacji    34
      1.2.4. Rozwój resocjalizacji w Polsce    49
    1.3. Różne ujęcia definicji resocjalizacji (Lesław Pytka)    73
    1.4. Współczesne prądy w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna    77
      1.4.1. Psychologiczne podstawy resocjalizacji (Kazimierz Pospiszyl)    77
      1.4.2. Resocjalizacja i praktyka resocjalizacyjna w ujęciu Czesława Czapówa (Lesław Pytka)    95
      1.4.3. Zachowania dewiacyjne w założeniach symbolicznego interakcjonizmu. Implikacje dla praktyki resocjalizacyjnej (Bronisław Urban)    99
      1.4.4. Wybrane koncepcje i wyniki badań kryminologicznych a perspektywy resocjalizacji (Jan M. Stanik)    116
  ROZDZIAŁ 2. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań (Bronisław Urban)    136
    2.1. Zaburzenia w zachowaniu – koncepcje teoretyczne, typologia i ewolucja    136
      2.1.1. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne we współczesnych naukach o zachowaniu człowieka i resocjalizacji    137
      2.1.2. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne we współczesnych teoriach (perspektywach) psychologicznych i socjologicznych    143
      2.1.3. Typologia zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego    153
      2.1.4. Rozwój zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości    157
      2.1.5. Zaburzenia w zachowaniu a status społeczny w grupie rówieśniczej    165
  ROZDZIAŁ 3. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności (Jan M. Stanik)    168
    3.1. Pojęcie niedostosowania społecznego (NS), asocjalności (A) i demoralizacji    170
      3.1.1. Pojęcie asocjalności    176
      3.1.2. Pojęcie demoralizacji    178
    3.2. Ogólny model diagnozowania niedostosowania społecznego (NS) i asocjalności (A)    179
    3.3. Styl życia jako nadrzędny konstrukt opisowy w diagnozowaniu (NS) i (A)    181
    3.4. Czynniki ryzyka (NS) i (A) w instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych strukturach społecznych    184
      3.4.1. Warunki opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie nieletniego (WOWRN) jako parcjalny przedmiot diagnozowania (NS) i (A)    184
      3.4.2. Efekty edukacyjno-wychowawcze (EEWN) jako parcjalny przedmiot diagnozowania niedostosowania społecznego nieletnich    187
      3.4.3. Funkcjonowanie w asocjalnych grupach podkulturowych jako parcjalny przedmiot diagnozowania (NS) i (A)    189
    3.5. Realizacja osobistych zadań rozwojowych (OZR) jako przedmiot diagnozowania (NS) i (A) nieletnich    193
      3.5.1. Pojęcie zadań rozwojowych    194
    3.6. Diagnoza (NS) i (A) nieletnich w ujęciu psychologicznym    197
  ROZDZIAŁ 4. Współczesne systemy resocjalizacyjne    203
    4.1. Współczesne nurty w resocjalizacji (Marek Konopczyński)    203
      4.1.1. Cztery koncepcje resocjalizacji    205
      4.1.2. Teoria "rozwoju dojrzałości interpersonalnej" Sullivana i Granta    208
      4.1.3. "Teatr życia codziennego" Goffmana    209
      4.1.4. Koncepcja resilience (oporu-elastyczności)    210
    4.2. Przykłady praktycznych modeli resocjalizacyjnych w różnych krajach (Marian Kalinowski)    213
      4.2.1. Systemy resocjalizacji nieletnich w Wielkiej Brytanii    214
      4.2.2. Francuski model resocjalizacji nieletnich    215
      4.2.3. Model resocjalizacji nieletnich w Niemczech    219
      4.2.4. Systemy postępowania z nieletnimi w krajach skandynawskich    222
  ROZDZIAŁ 5. Resocjalizacja w ujęciu pedagogicznym     225
   5.1. Cele resocjalizacji (Sławomir Sobczak)     225
   5.1.1. Postawa aksjologiczna     227
   5.1.2. Postawa antropologiczna     231
   5.1.3. Teleologia wychowania resocjalizacyjnego     232
   5.2. Struktura procesu resocjalizacji (Marian Kalinowski)     234
   5.3. Zasady wychowania resocjalizujacego (Marian Kalinowski)     237
   5.4. Formy, metody i środki wychowania resocjalizujacego (Marian Kalinowski)     240
   5.5. Kształcenie resocjalizujace (Adam Szecówka)     249
   5.5.1. Rola wykształcenia w readaptacji społecznej     251
   5.5.2. Psychofizyczne i pedagogiczne uwarunkowania uczniów niedostosowanych społecznie     254
   5.5.3. Desocjalizujące czynniki w środowisku szkoły masowej     256
   5.5.4. Szkoła w placówce resocjalizacyjnej     261
   5.5.5. Istota kształcenia resocjalizującego     265
   5.5.6. Kierunki optymalizacji nauczania resocjalizującego     274
   5.6. Twórcza resocjalizacja. Kształtowanie nowych tożsamości (Marek Konopczyński)     278
   5.6.1. Zarys koncepcji twórczej resocjalizacji     278
   5.6.2. Zalecenia metodyczne w procesie twórczej resocjalizacji     287
   5.6.3. Strategie metodyczne w procesie twórczej resocjalizacji     292
   5.6.4. Procedury metodyczne w procesie twórczej resocjalizacji     298
   5.6.5. Twórcza resocjalizacja. Kreowanie alternatywnej tożsamości nieletnich     306
   5.7. Ocena rezultatów resocjalizacji (Bronisław Urban)     312
  ROZDZIAŁ 6. Resocjalizacja w zakładach karnych     318
   6.1. Kara kryminalna i kara pozbawienia wolności (Mieczysław Ciosek)     318
   6.1.1. Przestępstwo i kara kryminalna     318
   6.1.2. Koncepcje kary kryminalnej     320
   6.1.3. Funkcje kary pozbawienia wolności     322
   6.2. Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna (Mieczysław Ciosek)     326
   6.2.1. Zakład karny jako organizacja totalna     326
   6.2.2. Personel więzienny i jego funkcje     329
   6.2.3. Zasady funkcjonowania całej społeczności więziennej     337
   6.2.4. Resocjalizacja jako nadrzędne zadanie całej społeczności więziennej     340
   6.3. Podkultura więzienna jako bariera resocjalizacji penitencjarnej (Mieczysław Ciosek)     345
   6.3.1. Pojęcie i geneza więziennej podkultury     345
   6.3.2. Nieformalny kodeks postępowania więźniów     348
   6.3.3. System komunikacji więźniów     352
   6.3.4. Negatywne przejawy podkultury więziennej     355
   6.4. Szanse resocjalizacji penitencjarnej (Mieczysław Ciosek)     358
   6.5. Kategorie klasyfikacyjne i zróżnicowanie osobowościowe skazanych jako wyznaczniki celów i programów resocjalizacji penitencjarnej (Jan Szałański)     361
   6.5.1. Klasyfikacje formalne (kodeksowe)     361
   6.5.2. Kategoryzacje nieformalne (pozakodeksowe)     367
   6.5.3. Zróżnicowanie populacji więziennej wyznacznikiem podatności na resocjalizację     371
   6.5.4. Cele resocjalizacji penitencjarnej     375
   6.5.5. Przedmiot diagnozy penitencjarnej tradycyjnej i zmodernizowanej     380
   6.5.6. Resocjalizacja penitencjarna jako korektura zachowania oraz jako przemiana moralna skazanego i jej apogeum     385
   6.5.7. Perspektywy komplementarnej readaptacji psychospołecznej więśniów "doczłowieczajacych się"     387
   6.5.8. Zadania zmodernizowanej psychokorektury     392
  Bibliografia     397
  Indeks nazwisk     418
  Indeks rzeczowy     426
RozwińZwiń