Resocjalizacja, t. 2

Resocjalizacja, t. 2

3 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik prezentuje najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Omawia podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy o problemach teoretycznych i praktyce resocjalizacyjnej. Wyczerpująco prezentuje zagadnienia odnoszące się do charakteru pedagogiki resocjalizacyjnej i jej miejsca w systemie nauk społecznych, przejawów i dynamiki społecznych zjawisk dewiacyjnych. Przybliża zagadnienia dotyczące zaburzeń w zachowaniu, niedostosowania społecznego, przestępczości oraz uzależnień. Szczegółowo przedstawia współczesne systemy resocjalizacyjne oraz sam proces resocjalizacji, a także zagadnienia dotyczące profilaktyki i środków probacyjnych w praktyce resocjalizacyjnej. Ponadto, co niezwykle cenne, ukazuje implikacje wynikające z teorii nauk społecznych dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej.


Tom 2 prezentuje przykłady rozwiązań praktycznych omawianych zagadnień.


Opinia o książce:


Biorąc pod uwagę merytoryczną zawartość recenzowanej pracy, należy stwierdzić, że zasługuje ona na wysoką ocenę. Przede wszystkim dlatego, że stanowi dobry przykład opracowania interdyscyplinarnego, którego celem było zgromadzenie aktualnej wiedzy teoretycznej i empirycznej na temat resocjalizacji sprawców czynów karalnych oraz profilaktyki w tym zakresie. Zawiera ona ponadto liczne odniesienia do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych w naszym kraju, co podnosi jej wartość dla praktyki resocjalizacyjnej.


(Prof. Mieczysław Radochoński)


Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 978-83-01-15405-9


Rok wydania2008
Liczba stron270
KategoriaResocjalizacja
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15405-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ROZDZIAŁ 1. Współczesna przestępczość - uwarunkowania i konsekwencje. Dylematy reakcji społecznej (Anna Kossowska)    9
  ROZDZIAŁ 2. Uzależnienia - alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, terapia i resocjalizacja (Czesław Cekiera)    20
    2.1. Alkohol, alkoholizm, alkoholik    21
      2.1.1. Pojęcia i rodzaje alkoholu    21
      2.1.2. Rys historyczny picia alkoholu    22
      2.1.3. Szkodliwe skutki nadużywania alkoholu    24
      2.1.4. Ocena etyczno-moralna    28
      2.1.5. Profilaktyka, terapia, resocjalizacja    29
      2.1.6. Fakty i mity o alkoholu i alkoholikach    31
    2.2. Narkotyki, narkomania, narkoman    32
      2.2.1. Pojęcie i podział narkotyków    33
      2.2.2. Rys historyczny narkomanii    34
      2.2.3. Szkodliwe skutki zażywania narkotyków    36
      2.2.4. Ocena etyczno-moralna narkomanii    44
      2.2.5. Profilaktyka, terapia, resocjalizacja    44
    2.3. Tytoń, nikotynizm, palenie    46
      2.3.1. Pojęcie i podział uzależnienia tytoniowego    46
      2.3.2. Historia    49
      2.3.3. Szkodliwe skutki palenia    50
      2.3.4. Ocena etyczno-moralna palenia    52
      2.3.5. Profilaktyka, terapia, resocjalizacja    53
      2.3.6. Mity dotyczące palenia    54
  ROZDZIAŁ 3. Przemoc w rodzinie (Irena Pospiszyl)    57
    3.1. Definicja    57
    3.2. Rozmiary zjawiska przemocy    59
    3.3. Cykl przemocy    60
    3.4. Objawy przemocy    60
      3.4.1. Objawy fizyczne    61
      3.4.2. Objawy emocjonalne    62
      3.4.3. Objawy społeczne    62
      3.4.4. Objawy seksualnego wykorzystywania dziecka    63
    3.5. Skutki przemocy    64
      3.5.1. Reakcja ofiar na przemoc    64
      3.5.2. Zachowanie sprawcy po wystąpieniu przemocy    65
      3.5.3. Uraz psychiczny    65
    3.6. Wadliwe przejawy przystosowania ofiar przemocy    68
      3.6.1. Mechanizm błędnego koła    68
      3.6.2. Wyuczona bezradność    69
      3.6.3. Efekt "psychologicznej pułapki"    69
      3.6.4. Syndrom sztokholmski    70
    3.7. Przeciwdziałanie i zapobieganie przemocy w rodzinie    71
      3.7.1. Oddziaływanie skierowane na sprawcę przemocy    72
      3.7.2. Oddziaływania skierowane na ofiary    74
      3.7.3. Oddziaływania skupione na rodzinie    75
      3.7.4. Oddziaływania skupione na dzieciach    76
    3.8. Prawna ochrona jednostek przed przemocą    76
    3.9. Instytucjonalne formy pomocy ofiarom przemocy domowej    79
  ROZDZIAŁ 4. Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej (Andrzej Bałandynowicz)    81
    4.1. Profilaktyka przestępczości nieletnich    81
    4.2. Filozofia probacji - ogólna prezentacja zagadnienia    86
    4.3. Działalność probacyjna jako kontrola, opieka i zmiana społeczna będąca resocjalizacją wspierającą z udziałem społeczeństwa    92
    4.4. Rozwój konceptualizacji środków probacyjnych i ukonstytuowanie się metod resocjalizacyjnych    100
      4.4.1. Casework jako podstawowa strategia i procedura oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach probacji    100
      4.4.2. Terapia grupowa, praca środowiskowa i opieka rezydencjalna    103
      4.4.3. Praktyka pracy resocjalizacyjnej w warunkach probacji na podstawie podejścia systemowgo    109
    4.5. Reguły usprawnienia praktyki resocjalizacyjnej na podstawie środków profilaktycznych i probacyjnych    116
  ROZDZIAŁ 5. Specjalistyczne programy korekcyjno-resocjalizacyjne    123
    5.1. Oddziaływanie korekcyjne wobec alkoholików w warunkach izolacji penitencjarnej (Mariusz Sztuka)    123
      5.1.1. Społeczność więśniów – miejsce współwystępowania wykolejenia przestępczego i problemów alkoholowych    123
      5.1.2. Teoretyczne przesłanki psychokorekcji więśniów alkoholików    126
      5.1.3. Zjawiska alkoholizmu i wykolejenia przestępczego w kontekście poznawczego funkcjonowania człowieka    128
      5.1.4. Funkcjonalność programu Anonimowych Alkoholików w warunkach izolacji penitencjarnej    133
      5.1.5. Terapia uzależnienia od alkoholu jako funkcja administracji penitencjarnej    139
    5.2. Leczenie i resocjalizacja osób wykorzystujących seksualnie dzieci (Zbigniew Izdebski)    144
      5.2.1. Kim jest pedofil? Kto dopuszcza się przemocy seksualnej wobec dzieci?    145
      5.2.2. Leczenie sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci    148
      5.2.3. Recydywa seksualna wśród przestępców seksualnych - implikacje dla polityki resocjalizacyjnej    150
      5.2.4. Skuteczność programów resocjalizacji przestępców seksualnych    152
      5.2.5. Program SOTP jako przykład programu terapeutycznego dla sprawców przemocy seksualnej    156
      5.2.6. Diagnoza sprawcy przemocy seksualnej wobec dziecka – klucz do skuteczności leczenia    158
    5.3. Terapia w resocjalizacji (Katarzyna Sawicka)    163
      5.3.1. Model wychowania terapeutycznego    164
      5.3.2. Psychoterapia w resocjalizacji dorosłych    166
      5.3.3. Psychoterapia dzieci niedostosowanych społecznie    171
      5.3.4. Socjoterapia jako procedura psychokorekcyjna    173
      5.3.5. Treningi umiejętności społecznych i psychologicznych    177
  ROZDZIAŁ 6. Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych    182
    6.1. Proces readaptacji społecznej i jego istota (Wiesław Ambrozik)    182
    6.2. Czynniki społecznej readaptacji byłych przestępców (Wiesław Ambrozik)    184
      6.2.1. Wykolejenie społeczne i poziom resocjalizacji    184
      6.2.2. Stygmatyzacja i destygmatyzacja    187
      6.2.3. Wsparcie, pomoc, wzmocnienie i integracja    188
      6.2.4. Problem upodmiotowienia byłych przestępców    193
      6.2.5. Potrzeba reorganizowania się społeczności lokalnych na rzecz readaptacji byłych przestępców    194
    6.3. Pomoc społeczna i pomoc postpenitencjarna jako wsparcie społecznej readaptacji skazanych. Pojęcia, geneza i rozwój (Piotr Stępniak)    196
    6.4. Pomoc postpenitencjarna i społeczna readaptacja w świetle rozwiązań prawnych (Piotr Stępniak)    203
    6.5. Opieka i pomoc udzielana nieletnim w usamodzielnieniu (Piotr Stępniak)    213
  ROZDZIAŁ 7. Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej (Henryk Machel)    217
    7.1. Personel resocjalizacyjny    217
      7.1.1 Znaczenie personelu resocjalizacyjnego    217
      7.1.2. Osobowość personelu resocjalizacyjnego    222
      7.1.3. Kwalifikacje zawodowe – zagadnienie kompetencji    229
      7.1.4. Zarządzanie personelem resocjalizacyjnym    230
      7.1.5. Etyka zawodowa – ważniejsze zagadnienia    236
    7.2. Typy środowiska i rodzaje instytucji resocjalizacyjnych a kompetencje personelu    238
    7.3. Profilaktyczno-resocjalizacyjna rola kuratorów sądowych    241
    7.4. Personel służby więziennej - specyfika zawodu    242
    7.5. Zagrożenia personelu resocjalizacyjnego    244
      7.5.1. Informacje ogólne    244
      7.5.2. Zjawisko wypalenia zawodowego    245
  Bibliografia    248
  Indeks nazwisk    260
  Indeks rzeczowy    265
RozwińZwiń