Zmiana warunkiem sukcesu.Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw

Zmiana warunkiem sukcesu.Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw

1 opinia

Redakcja:

Jan Skalik

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszą część artykułów niniejszej publikacji poświęcono wyjaśnieniu złożonych mechanizmów wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, strategicznych następstw tych zjawisk oraz identyfikacji barier rozwojowych.


Kolejna grupa opracowań dotyczy kluczowej roli w przełamywaniu barier wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, jaką odgrywają czynniki o charakterze psychospołecznym i kulturowym. Przedstawiono sposób ich wykorzystania i znaczenie dla osiągania sukcesu rozwojowego organizacji gospodarczych. Główną postacią w systemie zmian rozwijającego się przedsiębiorstwa jest kierownik. Stąd też w kolejnych artykułach ujawniono wpływ kierowników na wzrost i rozwój przedsiębiorstw.


Niektórzy autorzy w swych opracowaniach zawartych w niniejszej publikacji możliwości wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw upatrują w wykorzystaniu specyficznych form organizacji działań przedsiębiorczych.


Doświadczenia praktyki zarządzania są nie tylko formą weryfikacji modelowych rozwiązań dotyczących przełamywania barier wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, ale mogą być źródłem bodźców zachęcających do zmian. Tę problematykę poruszono w ostatniej grupie artykułów.


Pomimo silnej presji na wzrost i rozwój oraz występowania wielu możliwości przełamywania barier rozwojowych przedsiębiorstw nie wszystkim podmiotom gospodarczym udaje się osiągnąć oczekiwany w tym zakresie sukces. Stąd też treści zawarte w tej publikacji mogą być zachętą dla praktyków zarządzania do poszukiwania nowych możliwości eliminacji barier skutecznej realizacji strategii rozwojowych przedsiębiorstw, a dla teoretyków inspiracją do nowych przemyśleń i twórczych poszukiwań.


Liczba stron325
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-123-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Robert Banasiak: Bariery przedsiębiorczości jako hamulce rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw    11
  Grzegorz Bełz: Potencjał dostosowawczy w przełamywaniu barier wzrostu przedsiębiorstw    18
  Mariusz Bratnicki, Monika Kulikowska-Pawlak: Orientacja przedsiębiorcza i efektywność organizacji w kontekście strategicznych problemów rozwoju    29
  Wojciech B. Cieśliński: Zarządzanie procesami w cyberprzestrzeni – problemy barier wzrostu    38
  Szymon Cyfert: Przełamywanie barier w zarządzaniu granicami polskich przedsiębiorstw    46
  Maciej Czarnecki: Bariery rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw: przegląd poruszanych w literaturze zagadnień w kontekście kierunków dalszych badań    55
  Krzysztof Ćwik: Grupa kapitałowa sposobem na dalszy wzrost przedsiębiorstwa    64
  Aldona Frączkiewicz-Wronka: Efektywność sieci jako czynnik krytyczny rozwoju organizacji realizujących usługi społeczne    72
  Marta Gancarczyk: Czynniki wzrostu przedsiębiorstwa w ujęciu zasobowym    81
  Katarzyna Grzesik: Wpływ przywództwa strategicznego na trwałość i rozwój przedsiębiorstwa    88
  Monika Kłos: Wpływ talentów na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa    96
  Ewelina Kołaczyk, Łukasz Wawrzynek: Zachowania przedsiębiorcze jako stymulatory wzrostu organizacji    103
  Agnieszka Kołodziejczyk: Wykorzystanie wirtualno-sieciowej koncepcji do przełamywania barier rozwoju przedsiębiorstw sektora MMŚP – studium przypadku    112
  Kazimierz Krzakiewicz: Pułapka aktywnej inercji i zmiana zarządczych stereotypów    121
  Krystyna Kubik: Menedżer wobec barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw    129
  Anna Kwiecień: Zaangażowanie pracowników jako sposób na rozwój przedsiębiorstw    141
  Anna Kwiotkowska: Przełamywanie barier rozwoju firm odpryskowych w kontekście przedsiębiorczości akademickiej    147
  Janusz Marek Lichtarski: Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa przez projekty    155
  Joanna Mróz: Kulturowe czynniki wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw    165
  Jerzy Niemczyk: Mechanizmy rozwoju i wzrostu z perspektywy ujęcia zasobowego    172
  Bogdan Nogalski, Jarosław Karpacz: Wykorzystanie innowacji jako szansy rozwoju przedsiębiorstwa. Studium przypadku    179
  Katarzyna Olejczyk-Kita: Redundancja zasobów jako narządzie rozwoju przedsiębiorstwa    189
  Jacek Pasieczny: Nauki z kryzysu – ewolucja strategii restrukturyzacyjnych    195
  Magdalena Pichlak: Przywództwo czynnikiem rozwoju i wzrostu innowacyjnej organizacji    203
  Anna Pietruszka-Ortyl: Rola pracowników wiedzy w kształtowaniu potencjału rozwojowego organizacji    211
  Agnieszka Połomska-Jasienowska: Współdziałanie gospodarcze jako strategia wzrostu małych przedsiębiorstw    219
  Jan Skalik: Oddziaływanie zorganizowanych sił społecznych przedsiębiorstwa na jego wzrost i rozwój    227
  Anna Sławik: Asymetria instytucjonalna barierą wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw sektora przetwórstwa stalowego w Polsce    235
  Sylwia Stańczyk: Kobiecość poszukiwana – kulturowe uwarunkowania rozwoju firm    242
  Ewa Stańczyk-Hugiet: Relacyjne modele wzrostu przedsiębiorstwa    249
  Aleksandra Sus: Wybrane aspekty strategii w ujęciu dynamicznym. Kontekst rozwoju i wzrostu współczesnych przedsiębiorstw    258
  Witold Szumowski: Bariery wzrostu przedsiębiorstwa a realizacja funkcji personalnej    266
  Łukasz Wawrzynek, Grzegorz Bełz: Koncepcja potencjału implementacji systemów zarządzania w przełamywaniu barier wzrostu przedsiębiorstw    275
  Arkadiusz Wierzbic: System zarządzania oparty na wymaganiach ISO 9001 w firmach w fazie wzrostu przez kreatywność – czynnik wspomagający czy hamujący wzrost?    285
  Kazimierz Witkowski, Wojciech B. Cieśliński, Tadeusz Stefaniak: Kierunki rozwoju przedsiębiorstw sportowych – bariery wzrostu    294
  Martyna Wronka, Sabina Ostrowska: Wzrost i rozwój w kontekście Mission Oriented Scorecard w publicznej organizacji ochrony zdrowia    301
  Agnieszka Zakrzewska-Bielawska: Strategie wzrostu przedsiębiorstw sektora wysokich technologii w ujęciu empirycznym    310
  Magdalena Zalewska-Turzyńska: Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa    319
  Summaries    17
    Robert Banasiak: Entrepreneurship’s barriers and their role in the growth and development of enterprises    17
    Grzegorz Bełz: Dynamic capabilities in overcoming the barriers of enterprises’ growth    28
    Mariusz Bratnicki, Monika Kulikowska-Pawlak: Entrepreneurial orientation and organization effectiveness in the context of strategic problems development    37
    Wojciech B. Cieśliński: Management of processes in cyberspace - problems of barriers growth    45
    Szymon Cyfert: Breaking the barriers in the boundary management of Polish enterprises    54
    Maciej Czarnecki: Enterprises’ growth barriers: literature review and future research directions    63
    Krzysztof Ćwik: Business group as a way to continue the company growth    71
    Aldona Frączkiewicz-Wronka: Effectiveness of network as a critical factor of development of organizations implementing social services    80
    Marta Gancarczyk: Factors of company growth from the resource-based perspective    87
    Katarzyna Grzesik: The impact of the strategic leadership on survival and development of an organization    95
    Monika Kłos: The influence of talents on the developmental potential of a company    102
    Ewelina Kołaczyk, Łukasz Wawrzynek: Entrepreneurial behaviors as stimulants of the organizational growth    111
    Agnieszka Kołodziejczyk: The use of the virtual-network conception to break barriers in the development of enterprises in SME’s sector – case study    120
    Kazimierz Krzakiewicz: The active inertia trap and changing managerial stereotypes    128
    Krystyna Kubik: A manager towards the barriers of SMEs development    140
    Anna Kwiecień: Commitment of employees as a way to business development    146
    Anna Kwiotkowska: Overcoming barriers of the development of spin-offs in the context of academic entrepreneurship    154
    Janusz Marek Lichtarski: Enterprise’s growth and development by projects    164
    Joanna Mróz: Cultural determinants of growth and development of enterprises    171
    Jerzy Niemczyk: Mechanisms of growth and development from the Resource Based View perspective    178
    Bogdan Nogalski, Jarosław Karpacz: Exploiting innovativeness as a chance of enterprise development. Case study    188
    Katarzyna Olejczyk-Kita: Resources redundancy as a tool of enterprise growth    194
    Jacek Pasieczny: Lessons from crisis – evolution of restructuring strategies    202
    Magdalena Pichlak: Leadership as a factor of development and growth of innovative organization    210
    Anna Pietruszka-Ortyl: Role of knowledge workers in creating the developing potential of organization    218
    Agnieszka Połomska-Jasienowska: Economic cooperation as a strategy for the growth of small enterprises    226
    Jan Skalik: The impact of organized social forces of an enterprise on its growth and development    234
    Anna Sławik: Institutional asymmetry as a barrier to growth and development of the companies in the steel processing industry in Poland    241
    Sylwia Stańczyk: Femininity wanted – cultural way to company’s growth    248
    Ewa Stańczyk-Hugiet: Relational business growth models    257
    Aleksandra Sus: Chosen elements of the dynamic strategy - development and growth of enterprises nowadays    265
    Witold Szumowski: Barriers of business growth and the realization of personnel function    274
    Łukasz Wawrzynek, Grzegorz Bełz: Concept of management systems implementation capabilities in overcoming the barriers of companies growth    283
    Arkadiusz Wierzbic: Management system based on ISO 9001 requirements in companies growing by creativity – the factor of growth acceleration or hindrance?    293
    Kazimierz Witkowski, Wojciech B. Cieśliński, Tadeusz Stefaniak: Directions of development of sports undertakings, barriers to growth    300
    Martyna Wronka, Sabina Ostrowska: Growth and development in the context of the Mission Oriented Scorecard in the public health care organization    309
    Agnieszka Zakrzewska-Bielawska: Growth strategies of high-tech enterprises – empirical perspective    318
    Magdalena Zalewska-Turzyńska: Corporate Social Responsibility as a chance of companies growth and development    325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia