Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi

-20%

Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

Ostania dekada przynosi wzrost znaczenia funduszy inwestycyjnych mierzony zarówno ich udziałem w kapitalizacji giełdy i obrocie, jak i w strukturze oszczędności społeczeństwa. Prowadzi to do zwiększenia ich wpływu na procesy zachodzące na rynku finansowym, a w dalszej kolejności w sferze realnej gospodarki. Ponadto fundusze inwestycyjne, obok banków i zakładów ubezpieczeń, zaliczane są do kategorii instytucji zaufania publicznego. Z tych powodów działalność funduszy inwestycyjnych należało objąć nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, uzupełnianym przez prywatne mechanizmy kontrolno-nadzorcze: nadzór inwestorski, kontrolę wewnętrzną oraz kontrolę sprawowaną przez depozytariusza i biegłego rewidenta. Celem niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza tych złożonych stosunków nadzorczych i ich wpływu na stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo obrotu.


Publikacja "dotyczy zagadnień niezwykle doniosłych z punktu widzenia stabilności finansowej państwa. Dowodzi to wyjątkowej aktualności i wagi, zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym analizowanej problematyki. (...) systemowe ujęcie nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi uznać należy za doniosłe osiągnięcie naukowe autora".


Z recenzji dr hab. prof. UG Anny Jurkowskiej-Zeidler


Liczba stron456
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2223-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  Słowo wstępne     17
  Wprowadzenie     21
  Rozdział I Prawne i ekonomiczne podstawy nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi     29
  1. Nadzór jako ogólna instytucja prawa administracyjnego a nadzór specjalistyczny     29
  1.1. Pojęcie nadzoru     29
  1.2. Nadzór a inne funkcje administracji publicznej     35
  1.3. Klasyfikacja nadzoru     41
  1.4. Nadzór specjalistyczny: nadzór nad rynkiem finansowym, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad funduszami inwestycyjnymi     42
  2. Teoretyczne podstawy nadzoru     46
  2.1. Aksjologia nadzoru: cele i zasady     46
  2.2. Zakres kompetencji organów nadzoru     61
  3. Geneza i ewolucja instytucji nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi     66
  4. Cele nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi     95
  5. Modele nadzoru nad rynkiem finansowym z uwzględnieniem specyfiki nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi     112
  Rozdział II Podmiotowy zakres nadzoru nad instytucjami zaangażowanymi w zbiorowe inwestowanie     127
  1. Zbiorowe inwestowanie     127
  2. Fundusz inwestycyjny     131
  2.1. Istota funduszy inwestycyjnych     131
  2.2. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych     144
  2.3. Fundusze inwestycyjne jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania     151
  3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych     158
  4. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego     162
  5. Podmioty, którym towarzystwo funduszy inwestycyjnych powierzyło wykonywanie swoich obowiązków     167
  6. Zagraniczne fundusze inwestycyjne i fundusze z nimi zrównane oraz spółki nimi zarządzające     179
  Rozdział III Struktura instytucjonalna nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi     181
  1. Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru zewnętrznego     181
  2. Nadzór judykacyjny     194
  3. Nadzór sprawowany przez depozytariusza funduszu inwestycyjnego     198
  4. Kontrola wykonywana przez biegłego rewidenta     207
  5. Struktura nadzoru wewnętrznego     211
  6. Pozostałe prywatne mechanizmy kontroli     224
  Rozdział IV Prawne formy realizacji kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego     229
  1. Zagadnienia ogólne     229
  2. Czynności kontrolne     230
  3. Czynności postępowania wyjaśniającego     241
  4. Blokada rachunków     243
  5. Indywidualne akty administracyjne i środki nadzoru administracyjnego     246
  6. Pozostałe formy działania Komisji Nadzoru Finansowego     265
  6.1. Uchwały o charakterze generalnym i abstrakcyjnym     265
  6.2. Czynności ewidencyjno-rejestrowe     267
  6.3. Procedury wymiany informacji     268
  6.4. Uprawnienia prokuratora i status pokrzywdzonego     270
  6.5. Prowadzenie sądu polubownego     271
  Rozdział V Nadzór nad spełnianiem przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych ustawowych wymogów wykonywania działalności w zakresie zbiorowego inwestowania     274
  1. Wymogi ogólne     274
  2. Wymogi związane z wykonywaniem przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych działalności podstawowej     288
  3. Wymogi związane z powierzaniem osobom trzecim obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych (outsourcing)     301
  3.1. Zarządzanie aktywami funduszu     301
  3.2. Czynności pośrednictwa     304
  3.3. Prowadzenie rejestru uczestników funduszu     307
  3.4. Wymogi w zakresie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych towarzystw funduszy inwestycyjnych     308
  Rozdział VI Nadzór nad tworzeniem i działalnością funduszy inwestycyjnych     313
  1. Nadzór nad tworzeniem funduszy inwestycyjnych     313
  1.1. Uwagi ogólne     313
  1.2. Nadanie funduszowi inwestycyjnemu statutu     314
  1.3. Postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia     318
  1.4. Zawarcie umowy z depozytariuszem     324
  1.5. Zebranie wpłat     326
  1.6. Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych     331
  2. Nadzór nad działalnością funduszy inwestycyjnych     335
  2.1. Polityka inwestycyjna     335
  2.2. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze     346
  2.3. Zmiana statutu     349
  2.4. Zmiana depozytariusza     354
  3. Nadzór nad łączeniem, przejęciem zarządzania i przekształcaniem funduszy inwestycyjnych     361
  3.1. Łączenie funduszy     361
  3.2. Przejęcie zarządzania nad funduszem     364
  3.3. Przekształcanie funduszy     367
  4. Nadzór nad likwidacją i rozwiązywaniem funduszy inwestycyjnych     372
  Rozdział VII Nadzór nad działalnością przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania na jednolitym rynku finansowym     378
  1. Nadzór jako fundament jednolitego rynku przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania (UCITS)     378
  2. Nadzór nad zbywaniem tytułów uczestnictwa UCITS poza terytorium państwa macierzystego     387
  3. Nadzór nad tworzeniem przez spółki zarządzające UCITS oddziałów poza terytorium państwa macierzystego     396
  4. Nadzór nad wykonywaniem przez spółki zarządzające UCITS działalności transgranicznej     404
  Podsumowanie     411
  Wykaz tabel i wykresów     431
  Źródła     433
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia