MERITUM Prawo rodzinne

-5%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

246,05  259,00

Format: pdf

246,05259,00

cena zawiera podatek VAT

Liczba stron1678
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-711-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  Wykaz skrótów    13
  Rozdział I. Prawo rodzinne - prawo rodziny - stosunki rodzinnoprawne - czynności rodzinnoprawne - rozwiązywanie sporów ze stosunków rodzinnoprawnych - wykładnia przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 17 1. Uwagi wstępne 19 2. Stosunki rodzinnoprawne 21 3. Czynności rodzinnoprawne 25 4. Zasady prawa rodzinnego 27 5. Stan cywilny 28 6. Rozwiązywanie sporów ze stosunków rodzinnoprawnych 29 7. Wykładnia przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego    48
  Rozdział II. Zawarcie małżeństwa 73 1. Charakter prawny oraz sposoby zawarcia małżeństwa 75 2. Elementy istotne zawarcia małżeństwa 75 3. Ustalenie nieistnienia zawarcia małżeństwa 77 4. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego 79 5. Zawarcie małżeństwa w obecności duchownego 87 6. Zawarcie małżeństwa przed konsulem 92 7. Zawarcie małżeństwa w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron 94 8. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika 95 9. Przeszkody małżeńskie 97 10. Wady oświadczenia woli 108 11. Skutki unieważnienia małżeństwa 110 12. Postępowanie w sprawie o unieważnienie małżeństwa 113 13. Udział prokuratora w sprawach dotyczących stosunku małżeństwa    119
  Rozdział III. Prawa i obowiązki małżonków niezależne od ustroju majątkowego 125 1. Charakter prawny przepisów art. 23-30 k.r.o. 127 2. Zasada równości małżonków wyrażona w art. 23 k.r.o. 129 3. Obowiązki małżonków zawarte w art. 23 k.r.o. 131 4. Obowiązek współdziałania przy rozstrzyganiu o istotnych sprawach rodziny 137 5. Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny 140 6. Nakaz wypłaty wynagrodzenia lub innych należności do rąk drugiego małżonka 161 7. Wzajemna reprezentacja małżonków na podstawie art. 29 k.r.o. 165 8. Odpowiedzialność solidarna małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w celu zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny 166 9. Prawo do korzystania z mieszkania należącego do drugiego małżonka 174 10. Rachunek bankowy małżonków    179
  Rozdział IV. Małżeńskie ustroje majątkowe 189 1. Charakterystyka ogólna stosunków majątkowych małżonków 195 2. Majątek wspólny małżonków 202 3. Majątki osobiste małżonków 257 4. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego 278 5. Współposiadanie rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego 278 6. Wspólność łączna obejmująca majątek wspólny 281 7. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 281 8. Czynności, do których dokonania potrzebna jest zgoda małżonka 287 9. Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za długi małżonka 300 10. Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu cywilnym 313 11. Udziały w majątku wspólnym 332 12. Zwrot wydatków i nakładów między majątkami małżonków 339 13. Zwrot nakładów i wydatków dokonanych na rzecz osób trzecich 340 14. Ustanie wspólności łącznej majątku wspólnego małżonków 345 15. Postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków 349 16. Umowne ustroje majątkowe 366 17. Przymusowy ustrój majątkowy 393 18. Ustrojowe stosunki majątkowe małżonków a prowadzenie działalności gospodarczej (zagadnienia wybrane) 407 19. Czynności prawne między małżonkami 422 20. Prawo do renty rodzinnej wdowy i rozwiedzionego małżonka - wspólnota małżeńska 426 21. Rozliczenia majątkowe między konkubentami    431
  Rozdział V. Ustanie małżeństwa 455 1. Ustanie małżeństwa - uwagi ogólne 457 2. Rozwód 466 3. Zupełny i trwały rozkład pożycia jako przesłanka pozytywna rozwodu 469 4. Przesłanki negatywne rozwodu 484 5. Postępowanie w sprawach małżeńskich 496 6. Skutki rozwodu    567
  Rozdział VI. Separacja 597 1. Zagadnienia ogólne 599 2. Przesłanki orzeczenia separacji 603 3. Postępowanie w sprawie o separację 619 4. Skutki orzeczenia separacji 656 5. Zniesienie separacji    666
  Rozdział VII. Pochodzenie dziecka 681 1. Wprowadzenie 683 2. Ustalenie macierzyństwa 684 3. Ojcostwo 702 4. Ustalenie ojcostwa 716 5. Bezskuteczność uznania ojcostwa dziecka    732
  Rozdział VIII. Władza rodzicielska 745 1. Zagadnienia ogólne 747 2. Powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej 753 3. Struktura (treść) władzy rodzicielskiej 757 4. Wykonywanie władzy rodzicielskiej 767 5. Władza rodzicielska a obowiązek odszkodowawczy rodziców za szkodę wyrządzoną przez dziecko 811 6. Interwencja sądu opiekuńczego w zakresie władzy rodzicielskiej 813 7. Wzory pism w postępowaniu nieprocesowym    838
  Rozdział IX. Nazwisko dziecka 853 1. Uwagi ogólne 854 2. Nazwisko dziecka urodzonego w małżeństwie 855 3. Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego w przypadku uznania ojcostwa i sądowego ustalenia ojcostwa 858 4. Nazwisko dziecka, którego ojcostwo nie zostało ustalone 860 5. Nazwisko dziecka o nieustalonym pochodzeniu od obojga rodziców 861 6. Nazwisko dziecka określone przez rodzica oraz ojczyma lub macochę    862
  Rozdział X. Piecza zastępcza 865 1. Organizacja, funkcjonowanie oraz finansowanie pieczy zastępczej - stan obecny (art. 112(2) k.r.o.) 867 2. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 896 3. Komu sąd może powierzyć sprawowanie funkcji rodziny zastępczej (art. 112(5) k.r.o.) 931 4. Uprawnienia opiekunów zastępczych w zakresie wykonywania bieżącej pieczy, wychowania i reprezentowania dziecka a prawa i obowiązki rodziców dziecka (art. 112(1) k.r.o.) 933 5. Postępowanie wykonawcze sądu opiekuńczego w odniesieniu do dziecka przebywającego w pieczy zastępczej    936
  Rozdział XI. Przysposobienie 955 1. Źródła prawa dotyczące przysposobienia. Zakres regulacji 957 2. Charakterystyka instytucji prawnej przysposobienia. Konstrukcja prawna przysposobienia 959 3. Rodzaje przysposobienia w prawie polskim. Uwagi ogólne. Przysposobienie niepełne 960 4. Przysposobienie pełne jako rodzaj przysposobienia w najwyższym stopniu zapewniający dobro dziecka 964 5. Przysposobienie całkowite, nierozwiązywalne 968 6. Przysposobienie wspólne 974 7. Przysposobienie ze wskazaniem 976 8. Przysposobienie zagraniczne 979 9. Przysposobienie w razie śmierci przysposabiającego lub przysposobionego 984 10. Tajemnica przysposobienia 989 11. Problematyka procesowa w sprawach o przysposobienie 992 12. Rozwiązanie przysposobienia. Przyczyny. Zagadnienia procesowe 993 13. Ośrodki preadopcyjne. Podstawy prawne. Kompetencje. Kwalifikowanie pod kątem przysposobienia 1016 14. Przysposobienie w świetle prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego    1017
  Rozdział XII. Obowiązek alimentacyjny 1019 1. Pojęcie i treść obowiązku alimentacyjnego 1022 2. Źródła obowiązku alimentacyjnego 1022 3. Podmioty uprawnione i zobowiązane do alimentacji 1024 4. Kolejność obowiązku alimentacyjnego 1026 5. Obowiązek alimentacyjny przysposabiającego i przysposobionego 1030 6. Obowiązek alimentacyjny powinowatych 1032 7. Obowiązki alimentacyjne małżonków 1035 8. Przesłanki powstania roszczeń alimentacyjnych 1064 9. Treść obowiązku alimentacyjnego 1068 10. Zakres świadczeń alimentacyjnych - art. 135 § 1 k.r.o. 1069 11. Świadczenia niemające wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych 1077 12. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci 1079 13. Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego 1086 14. Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych 1089 15. Roszczenia regresowe 1101 16. Postępowanie egzekucyjne w sprawie o alimenty 1104 17. Jurysdykcja krajowa w sprawach o alimenty na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych 1108 18. Przestępstwo uchylania się od alimentów 1115 19. Fundusz alimentacyjny 1124 20. Wzory pism procesowych    1137
  Rozdział XIII. Opieka 1163 1. Pojęcie i rodzaje opieki 1165 2. Opieka nad małoletnim (art. 145-174 k.r.o.) 1170 3. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (art. 175-177 k.r.o.)    1235
  Rozdział XIV. Kuratela 1237 1. Uwagi ogólne 1238 2. Postępowanie w sprawach z zakresu kurateli 1244 3. Kuratela uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym    1251
  Rozdział XV. Świadczenia rodzinne 1261 1. Istota świadczeń rodzinnych 1263 2. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 1300 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1346 4. Świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności - świadczenia opiekuńcze 1355 5. Zasiłek dla opiekuna, uregulowany w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 1386 6. Ustalanie prawa do świadczeń opiekuńczych na rzecz rolników, małżonków rolników lub domowników 1392 7. Zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a u.ś.r. oraz dodatkowe świadczenia ustanawiane przez gminy na podstawie art. 22b u.ś.r. 1395 8. Wstrzymanie świadczeń rodzinnych 1396 9. Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie art. 32 u.ś.r. 1396 10. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1401 11. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 1417 12. Świadczenie rodzicielskie    1426
  Rozdział XVI. Świadczenie wychowawcze 1439 1. Istota świadczenia wychowawczego 1440 2. Postępowanie w przedmiocie świadczenia wychowawczego 1441 3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 1446 4. Pojęcie "rodziny" 1447 5. Pojęcie "dziecka" i "pierwszego dziecka" 1450 6. Podmioty uprawnione do świadczenia wychowawczego 1451 7. Warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego 1458 8. Marnotrawienie świadczenia wychowawczego lub jego wydatkowanie niezgodnie z celem 1465 9. Okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego 1468 10. Uchylenie lub zmiana decyzji ustalającej prawo do świadczenia wychowawczego 1468 11. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze 1471 12. Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych 1471 13. Wzory pism    1472
  Rozdział XVII. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 1489 1. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.) 1490 2. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych 1496 3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego    1507
  Rozdział XVIII. Prawo nieletnich 1545 1. Podstawy odpowiedzialności karnej nieletnich 1548 2. Uwarunkowania odpowiedzialności karnej nieletnich 1552 3. Środki stosowane w postępowaniu w sprawach nieletnich 1561 4. Postępowanie w sprawach nieletnich - charakterystyka ogólna 1569 5. Rozprawa sądowa w sprawach nieletnich 1582 6. Kurator w postępowaniu w sprawach nieletnich 1587 7. Zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich 1588 8. Nadzór nad wykonywaniem orzeczeń wydanych w postępowaniu w sprawach nieletnich 1593 9. Modyfikacje poprzez zmianę lub uchylenie środków wychowawczych i środków poprawczych 1594 10. Nagrody i środki dyscyplinarne 1598 11. Wywiad środowiskowy prowadzony wobec nieletnich 1601 12. Nadzór nad nieletnimi    1603
  Rozdział XIX. Rodzina w świetle prawa międzynarodowego 1609 1. Normy prawa międzynarodowego dotyczące rodziny przyjęte przez ONZ 1611 2. Ochrona praw rodziny w ramach działalności Rady Europy 1628 3. Stosunki prawnorodzinne w ustawodawstwie Unii Europejskiej    1657
  Indeks rzeczowy    1667
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia