Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych

-25%

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

83,25  111,00

Format: pdf

83,25111,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja kompleksowo omawia instytucję skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz przebieg postępowania wywołanego jej wniesieniem.


W opracowaniu scharakteryzowano środki ochrony prawnej przewidziane przepisami Prawa zamówień publicznych, tj. odwołanie wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargę do sądu okręgowego na orzeczenie KIO. Środki te umożliwiają eliminację sprzecznych z prawem czynności zamawiającego podejmowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


W monografii przybliżono zagadnienia dotyczące:


realizacji prawa do sądu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i postępowania w przedmiocie zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane i usługi,
regulacji unijnych dotyczących procedur odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych,
statusu Krajowej Izby Odwoławczej jako organu właściwego do rozpoznawania odwołań,
przebiegu postępowania odwoławczego przed KIO,
charakteru prawnego skargi na orzeczenie KIO,
przebiegu postępowania przed sądem okręgowym wywołanego wniesieniem skargi na orzeczenie KIO.


W opracowaniu omówiono również kwestie dotyczące kosztów postępowania skargowego, zabezpieczania roszczeń oraz zaskarżania orzeczeń sądu okręgowego wydanych wskutek rozpoznania skargi.


Adresaci:
Monografia przeznaczona jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, przede wszystkim wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zainteresuje adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie zamówień publicznych, a także członków składów orzekających KIO oraz sędziów rozpoznających sprawy wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie KIO.


Rok wydania2018
Liczba stron554
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-776-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    17
  
  Rozdział I
  System zamówień publicznych | str.    25
  1. Istota zamówień publicznych | str.    25
  2. Cele i funkcje zamówień publicznych | str.    29
  3. Rozwój zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym | str.    37
  3.1. Uwagi wstępne | str.    37
  3.2. Zamówienia publiczne w II Rzeczypospolitej | str.    39
  3.3. Zamówienia publiczne w powojennej Polsce | str.    48
  3.4. Zamówienia publiczne w dobie gospodarki wolnorynkowej | str.    55
  4. Źródła prawa zamówień publicznych | str.    61
  4.1. Uwagi wstępne | str.    61
  4.2. Źródła prawa międzynarodowego | str.    63
  4.3. Źródła prawa unijnego | str.    64
  4.4. Źródła prawa krajowego | str.    70
  5. Zakres zastosowania Prawa zamówień publicznych | str.    75
  5.1. Uwagi wstępne | str.    75
  5.2. Definicje legalne zamówień publicznych | str.    75
  5.3. Przesłanki zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych | str.    80
  5.3.1. Uwagi wstępne | str.    80
  5.3.2. Przesłanka podmiotowa | str.    80
  5.3.3. Przesłanka przedmiotowa | str.    84
  5.3.4. Przesłanka fiskalna | str.    87
  6. Charakter prawny zamówień publicznych | str.    90
  7. Przynależność prawa zamówień publicznych do określonej gałęzi prawa | str.    104
  8. Podsumowanie | str.    119
  
  Rozdział II
  Środki ochrony prawnej | str.    121
  1. Prawo do ochrony prawnej | str.    121
  1.1. Uwagi wstępne | str.    121
  1.2. Ochrona prawna a wymiar sprawiedliwości | str.    124
  1.3. Konstytucyjne prawo do sądu | str.    130
  1.4. Droga sądowa w sprawach cywilnych | str.    141
  1.5. Droga sądowa w sprawach administracyjnych | str.    146
  1.6. Ograniczenie prawa do sądu | str.    147
  2. Ochrona prawna w systemie zamówień publicznych | str.    151
  2.1. Uwagi wstępne | str.    151
  2.2. Ochrona w systemie zamówień publicznych udzielana w ramach postępowań o charakterze cywilnoprawnym | str.    151
  2.2.1. Uwagi wstępne | str.    151
  2.2.2. Roszczenie o unieważnienie umowy | str.    152
  2.2.3. Roszczenie o zwrot bezpodstawnie zatrzymanego wadium | str.    155
  2.2.4. Roszczenia przysługujące w przypadku uchylania się strony od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego | str.    159
  2.2.5. Roszczenia odszkodowawcze za szkodę powstałą w ramach pactum de contrahendo | str.    163
  2.2.6. Roszczenia związane z wykonywaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego | str.    166
  2.3. Administracyjnoprawna ochrona w systemie zamówień publicznych | str.    167
  2.4. Prawnokarna ochrona w systemie zamówień publicznych | str.    170
  3. Przepisy prawa unijnego dotyczące procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych | str.    173
  4. Środki ochrony prawnej w prawie polskim | str.    179
  4.1. Uwagi wstępne | str.    179
  4.2. Ewolucja środków ochrony prawnej | str.    180
  4.2.1. Uwagi wstępne | str.    180
  4.2.2. Ewolucja środków ochrony prawnej dotyczących udzielania zamówień publicznych | str.    181
  4.2.3. Ewolucja środków ochrony prawnej w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi | str.    198
  4.3. Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych i ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi | str.    206
  4.3.1. Uwagi wstępne | str.    206
  4.3.2. Odwołanie | str.    207
  4.3.3. Skarga | str.    209
  4.3.4. Pozostałe środki prawne | str.    210
  4.3.5. Podsumowanie | str.    222
  4.4. Przesłanki materialnoprawne środków ochrony prawnej | str.    222
  4.4.1. Uwagi wstępne | str.    222
  4.4.2. Naruszenie przepisów ustawy | str.    223
  
  Rozdział III
  Krajowa Izba Odwoławcza – organ właściwy do rozpoznawania odwołań | str.    255
  1. Uwagi wstępne | str.    255
  2. Charakter prawny Krajowej Izby Odwoławczej | str.    256
  2.1. Uwagi wstępne | str.    256
  2.2. Charakter prawny Krajowej Izby Odwoławczej w świetle prawa krajowego | str.    257
  2.3. Charakter prawny Krajowej Izby Odwoławczej w świetle prawa unijnego | str.    262
  3. Ustrój Krajowej Izby Odwoławczej | str.    264
  4. Kognicja Krajowej Izby Odwoławczej | str.    274
  4.1. Uwagi wstępne | str.    274
  4.2. Rozpoznawanie odwołań | str.    275
  4.3. Rozpoznawanie wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy | str.    284
  4.4. Rozpoznawanie zastrzeżeń od wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych | str.    285
  5. Podsumowanie | str.    286
  
  Rozdział IV
  Charakter prawny skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str.    289
  1. Prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji | str.    289
  1.1. Zaskarżalność orzeczeń w Konstytucji | str.    289
  1.2. Zaskarżalność orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej na tle art. 78 i 176 Konstytucji | str.    296
  2. Charakter prawny skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str.    298
  
  Rozdział V
  Dopuszczalność i wymagania formalne skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str.    323
  1. Dopuszczalność wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str.    323
  1.1. Uwagi wstępne | str.    323
  1.2. Legitymacja do zaskarżenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej | str.    324
  1.2.1. Uwagi wstępne | str.    324
  1.2.2. Wykonawca | str.    326
  1.2.3. Uczestnik konkursu | str.    329
  1.2.4. Inne podmioty | str.    330
  1.2.5. Organizacje wpisane na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych | str.    332
  1.2.6. Zamawiający | str.    333
  1.2.7. Uczestnicy postępowania odwoławczego | str.    336
  1.2.8. Interwenient uboczny | str.    340
  1.2.9. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych | str.    343
  1.2.10. Prokurator | str.    344
  1.2.11. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi na gruncie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi | str.    345
  1.3. Zakres przedmiotowy skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str.    347
  1.3.1. Uwagi wstępne | str.    347
  1.3.2. Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, na które przysługuje skarga | str.    349
  1.4. Interes w zaskarżeniu orzeczenia | str.    381
  1.5. Zachowanie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str.    385
  1.5.1. Termin na wniesienie skargi | str.    385
  1.5.2. Przywrócenie terminu do wniesienia skargi | str.    386
  2. Wymagania formalne i fiskalne skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str.    387
  2.1. Uwagi wstępne | str.    387
  2.2. Wymogi formalne skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako pisma procesowego | str.    388
  2.3. Szczególne wymogi formalne skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str.    393
  2.4. Obowiązek doręczenia odpisu skargi jej przeciwnikowi | str.    397
  2.5. Wymogi fiskalne skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej | str.    409
  2.5.1. Opłata od skargi | str.    409
  2.5.2. Zwolnienie z kosztów sądowych | str.    414
  
  Rozdział VI
  Postępowanie przed sądem okręgowym i zaskarżalność orzeczeń do Sądu Najwyższego | str.    419
  1. Uwagi wstępne | str.    419
  2. Właściwość sądu | str.    420
  3. Wstępne badanie skargi | str.    421
  4. Rozpoznanie skargi przez sąd okręgowy | str.    423
  5. Orzeczenia sądu okręgowego | str.    432
  5.1. Uwagi wstępne | str.    432
  5.2. Orzeczenia merytoryczne | str.    433
  5.3. Orzeczenia o charakterze niemerytorycznym | str.    444
  5.3.1. Postanowienie o odrzuceniu skargi | str.    444
  5.3.2. Postanowienie o umorzeniu postępowania skargowego | str.    445
  5.3.3. Postanowienie o uchyleniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej i odrzuceniu odwołania | str.    447
  5.3.4. Postanowienie o uchyleniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej i umorzeniu postępowania odwoławczego | str.    448
  5.3.5. Postanowienie o uchyleniu orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej | str.    449
  5.3.6. Orzeczenie o kosztach postępowania | str.    450
  5.4. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń | str.    460
  6. Postępowanie zabezpieczające | str.    462
  7. Zaskarżanie orzeczeń sądu okręgowego | str.    470
  7.1. Uwagi wstępne | str.    470
  7.2. Skarga kasacyjna | str.    471
  7.3. Zażalenie | str.    482
  
  Podsumowanie | str.    485
  
  Bibliografia | str.    489
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia