Skarga kasacyjna. Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c.

-20%

Skarga kasacyjna. Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c.

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: epub

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji przedstawiono praktyczne rozwiązania dotyczące problematyki regulacji i procedur odnoszących się do skargi kasacyjnej i zażalenia na orzeczenie uchylające sprawę do ponownego rozpoznania. Wykorzystano w niej bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak również zaprezentowano stanowisko doktryny.


Wartość merytoryczną książki wyznacza nie tylko wnikliwa analiza konkretnych przepisów, lecz także kompleksowe przedstawienie zagadnień dotyczących skargi kasacyjnej i zażalenia poprzez ich charakterystykę, dopuszczalność, wymagania konstrukcyjne i formalne, postępowanie przed sądem drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, zarówno sędziów, jak i profesjonalnych pełnomocników - adwokatów, radców prawnych. Może również stanowić cenne źródło wiedzy dla aplikantów, a także asystentów sędziów.


Liczba stron256
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-288-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wprowadzenie | str.    15
  
  Część I
  Skarga kasacyjna
  
  Rozdział I
  Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym | str.    19
  1. Charakterystyka skargi kasacyjnej | str.    19
  2. Problematyka dopuszczalności skargi kasacyjnej | str.    23
  2.1. Istnienie zaskarżalnego prawomocnego orzeczenia | str.    24
  2.2. Pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) | str.    29
  2.3. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej | str.    34
  2.4. Zaskarżalność orzeczenia skargą kasacyjną | str.    37
  2.4.1. Zaskarżalność orzeczenia skargą kasacyjną ze względu na rodzaj orzeczenia | str.    37
  2.4.1.1. Skarga kasacyjna od wyroku | str.    37
  2.4.1.2. Skarga kasacyjna od postanowienia | str.    39
  2.4.2. Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawach o prawa majątkowe (ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia) | str.    42
  2.4.3. Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawach o prawa niemajątkowe | str.    48
  2.4.4. Skarga kasacyjna od postanowienia bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia | str.    52
  2.4.5. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w poszczególnych sprawach | str.    55
  2.4.5.1. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu nieprocesowym | str.    55
  2.4.5.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu egzekucyjnym | str.    61
  2.4.5.3. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawach o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim sądem | str.    63
  2.4.5.4. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w prawie upadłościowym | str.    64
  2.5. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej | str.    65
  2.5.1. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla strony (uczestnika postępowania) | str.    65
  2.5.2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla podmiotów działających w interesie publicznym (Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka) | str.    69
  2.5.3. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla pełnomocnika ustanowionego z urzędu do wniesienia skargi kasacyjnej | str.    70
  2.5.4. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla pełnomocnika ustanowionego przez stronę do wniesienia skargi kasacyjnej | str.    73
  3. Sąd właściwy do wniesienia skargi kasacyjnej | str.    74
  4. Możliwość ponownego wniesienia skargi kasacyjnej | str.    75
  
  Rozdział II
  Wymagania konstrukcyjne i formalne skargi kasacyjnej | str.    76
  1. Formalizm postępowania kasacyjnego | str.    76
  2. Wymagania konstrukcyjne skargi | str.    77
  2.1. Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia | str.    79
  2.2. Wskazanie granic zaskarżenia | str.    79
  2.3. Przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie | str.    81
  2.4. Wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia i zmiany | str.    84
  2.5. Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, jego uzasadnienie oraz sposób sformułowania | str.    85
  2.5.1. Istotne zagadnienie prawne | str.    86
  2.5.2. Wykładnia przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów | str.    90
  2.5.3. Nieważność postępowania | str.    91
  2.5.4. Oczywista zasadność skargi | str.    93
  3. Wymagania skargi jako pisma procesowego | str.    94
  3.1. Przymus adwokacko-radcowski | str.    94
  3.1.1. Ratio legis art. 87(1) k.p.c. oraz zakres jego stosowania | str.    94
  3.1.2. Sposób sformułowania pełnomocnictwa | str.    100
  3.1.3. Obowiązek wykazania umocowania | str.    102
  3.1.4. Podmioty wyłączone spod przymusu adwokacko-radcowskiego | str.    103
  3.2. Reprezentacja wykonywana przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa | str.    105
  3.3. Wymagania pisma procesowego | str.    110
  3.3.1. Określenie wartości przedmiotu zaskarżenia | str.    112
  4. Opłacanie skargi kasacyjnej | str.    114
  4.1. Wysokość opłaty | str.    114
  4.2. Udzielenie prawa pomocy i jego zakres | str.    115
  5. Podstawy skargi kasacyjnej i sposób ich formułowania | str.    116
  5.1. Przytoczenie podstaw kasacyjnych | str.    116
  5.1.1. Zarzut naruszenia prawa materialnego | str.    116
  5.1.2. Zarzut naruszenia prawa procesowego | str.    119
  5.1.3. Podstawy skargi kasacyjnej w przypadku jej wniesienia przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka | str.    122
  5.1.4. Niemożność oparcia skargi kasacyjnej na zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów | str.    123
  
  Rozdział III
  Postępowanie przed sądem drugiej instancji | str.    126
  1. Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przez sąd drugiej instancji | str.    126
  1.1. Dopuszczalność skargi kasacyjnej jako nadzwyczajnego środka | str.    126
  1.2. Badanie zachowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej | str.    129
  2. Badanie formalne skargi kasacyjnej | str.    130
  2.1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej | str.    131
  2.2. Odrzucenie skargi kasacyjnej | str.    135
  2.3. Odrzucenie skargi kasacyjnej a limine | str.    140
  3. Doręczenie odpisu skargi kasacyjnej | str.    145
  4. Odpowiedź na skargę kasacyjną | str.    145
  4.1. Podmiot uprawniony do złożenia odpowiedzi na skargę | str.    147
  4.2. Termin do złożenia odpowiedzi na skargę kasacyjną | str.    148
  4.3. Wymogi formalne odpowiedzi na skargę kasacyjną | str.    149
  5. Przedstawienie skargi kasacyjnej Sądowi Najwyższemu | str.    152
  
  Rozdział IV
  Postępowanie przed Sądem Najwyższym | str.    153
  1. Wstępne badanie skargi kasacyjnej | str.    153
  2. Zwrócenie się do Prokuratora Generalnego o zajęcie stanowiska | str.    155
  3. Wyznaczenie posiedzenia niejawnego (przedsąd) | str.    155
  3.1. Przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jej przesłanki | str.    156
  3.1.1. Uwagi ogólne | str.    156
  3.1.2. Istotne zagadnienie prawne | str.    159
  3.1.3. Potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów | str.    161
  3.1.4. Nieważność postępowania | str.    164
  3.1.5. Oczywista zasadność skargi kasacyjnej | str.    165
  3.2. Odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania i jej uzasadnienie | str.    166
  3.3. Niezaskarżalność postanowienia o odmowie przyjęcia skargi do rozpoznania | str.    166
  4. Rozpoznanie skargi kasacyjnej | str.    167
  4.1. Skład sądu | str.    167
  4.2. Wyznaczenie posiedzenia oraz jego przebieg | str.    167
  4.3. Zakres kognicji Sądu Najwyższego | str.    169
  4.3.1. Granice rozpoznania skargi | str.    169
  4.3.2. Związanie ustaleniami faktycznymi | str.    170
  4.3.3. Przytoczenie nowego uzasadnienia podstaw kasacyjnych | str.    170
  4.4. Wyłonienie się zagadnienia prawnego | str.    171
  4.4.1. Przekazanie sprawy składowi powiększonemu; podjęcie uchwały | str.    171
  4.4.2. Związanie stanowiskiem wyrażonym w uchwale | str.    172
  5. Rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej | str.    172
  5.1. Oddalenie skargi kasacyjnej | str.    172
  5.2. Uwzględnienie skargi kasacyjnej i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania | str.    173
  5.3. Uwzględnienie skargi i wydanie orzeczenia reformatoryjnego | str.    174
  5.4. Uchylenie wyroków oraz odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania | str.    174
  6. Koszty postępowania kasacyjnego | str.    175
  7. Związanie sądu meriti wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyższy | str.    175
  
  Część II
  Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c.
  
  Rozdział I
  Zażalenie jako środek zaskarżenia | str.    181
  1. Charakterystyka środków zaskarżenia oraz zasady systemu zaskarżenia | str.    181
  2. Dopuszczalność zażalenia w postępowaniu cywilnym | str.    188
  3. Miejsce zażalenia na orzeczenie kasatoryjne w systemie środków zaskarżenia (sensu largo) w postępowaniu cywilnym | str.    198
  
  Rozdział II
  Zażalenie na orzeczenie kasatoryjne w modelu apelacji pełnej | str.    203
  1. Zakres kognicji Sądu Najwyższego przy rozpoznaniu zażalenia na orzeczenie kasatoryjne | str.    203
  2. Przedmiot zażalenia z art. 394(1) § 1(1) k.p.c. | str.    206
  3. Podstawy uchylenia orzeczenia z art. 386 § 4 k.p.c. | str.    208
  3.1. Pojęcie nierozpoznania istoty sprawy | str.    208
  3.1.1. Stanowisko doktryny | str.    208
  3.1.2. Stanowisko judykatury (do czasu uchwalenia nowelizacji z dnia 3 maja 2012 r.) | str.    213
  3.1.3. Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawach zażalenia na orzeczenie kasatoryjne | str.    217
  3.2. Konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości | str.    221
  3.2.1. Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawach zażalenia na uchylenie (case study) | str.    222
  3.3. Nieważność postępowania jako podstawa do uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania | str.    223
  
  Rozdział III
  Postępowanie w sądzie pierwszej instancji | str.    226
  1. Badanie dopuszczalności zażalenia na orzeczenie kasatoryjne | str.    226
  2. Badanie formalne zażalenia | str.    230
  2.1. Wymagania stawiane zażaleniu | str.    230
  2.1.1. Zażalenie jako pismo procesowe (art. 126 k.p.c.) | str.    230
  2.1.2. Wymagania konstrukcyjne zażalenia jako środka odwoławczego | str.    233
  2.2. Zażalenie kierowane do Sądu Najwyższego | str.    234
  2.2.1. Określenie zarzutów i sposób ich sformułowania oraz uzasadnienie | str.    234
  2.2.2. Przymus adwokacko-radcowski | str.    236
  3. Wniosek o przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego | str.    238
  4. Autokontrola wydanego rozstrzygnięcia (art. 395 § 2 k.p.c.) | str.    238
  5. Doręczenie odpisu zażalenia i wniesienie odpowiedzi na zażalenie | str.    239
  5.1. Termin i podmiot uprawniony do wniesienia odpowiedzi na zażalenie | str.    240
  5.2. Wymagania formalne | str.    240
  6. Przedstawienie zażalenia Sądowi Najwyższemu | str.    241
  
  Rozdział IV
  Postępowanie przed Sądem Najwyższym | str.    242
  1. Weryfikacja postępowania sprawdzającego | str.    242
  2. Rozpoznanie i rozstrzygnięcie zażalenia | str.    242
  2.1. Wyznaczenie posiedzenia i skład sądu | str.    242
  2.2. Rozstrzygnięcie zażalenia | str.    243
  2.2.1. Oddalenie zażalenia | str.    243
  2.2.2. Uwzględnienie zażalenia | str.    244
  2.3. Orzeczenie o kosztach postępowania zażaleniowego | str.    245
  
  Bibliografia | str.    247
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia