Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem

-20%

Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem

1 opinia

Redakcja:

Tomasz Nowak

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

162,40  203,00

Format: pdf

162,40203,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi komentarz do przepisów Ordynacji podatkowej ze wzorami pism. Każdy wzór opatrzony jest obszernym i kompleksowym wyjaśnieniem wszystkich występujących w doktrynie i orzecznictwie problemów dotyczących stosowania przepisów Ordynacji, na podstawie których przygotowywane jest pismo podatkowe.


W komentarzu przedstawiono 348 wzorów pism z zakresu prawa podatkowego, które zostały zaprezentowane w układzie odpowiadającym przepisom Ordynacji podatkowej, co ułatwia dotarcie do właściwego wzoru. Dotyczą one m.in. tematyki:


interpretacji indywidualnych,
cen transferowych,
zobowiązań podatkowych,
odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta,
deklaracji,
doręczeń i pełnomocnictw,
odwołań i skarg,
kontroli podatkowej i postępowania podatkowego.


Nowymi wzorami objęte zostały m.in. zagadnienia dotyczące informacji o schematach podatkowych (MDR), przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, np.:


kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego,
decyzja ustalająca dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej,
zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego,
zażalenie na postanowienie w sprawie przedłużenia terminu blokady podmiotu kwalifikowanego.


Znaczna część wzorów zaktualizowana została również pod kątem specyfiki funkcjonowania organów lokalnych.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, pracowników biur księgowych oraz organów lokalnych. Zainteresuje również urzędników oraz sędziów.


Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.ordynacja-podatkowa-wzory-3.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


Liczba stron1804
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-652-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW    23
  
  WPROWADZENIE    29
  
  I INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
  1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym    33
  2. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przy zdarzeniu przyszłym    48
  3. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania    58
  4. Wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej    67
  5. Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej    72
  6. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej    82
  7. Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG/A    92
  8. Postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia    95
  9. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia    100
  10. Postanowienie w sprawie uchylenia postanowienia w sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia    104
  11. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej    107
  12. Interpretacja indywidualna prezydenta miasta    121
  13. Interpretacja indywidualna wójta    130
  14. Interpretacja ogólna    134
  15. Interpretacja zmieniająca indywidualną interpretację    141
  16. Zawiadomienie o zmianie wydanej interpretacji indywidualnej    149
  17. Zawiadomienie o zmianie wydanej interpretacji ogólnej    155
  
  II ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
  18. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego    163
  19. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego    184
  20. Decyzja w sprawie określenia wysokości straty podatkowej    191
  21. Wniosek o przeprowadzenie postępowania podatkowego w celu stwierdzenia braku zaległości podatkowej    203
  22. Decyzja w sprawie braku zaległości podatkowej    208
  23. Wniosek podatnika o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku    214
  24. Decyzja w sprawie zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania zaliczki    217
  25. Wniosek podatnika o ograniczenie poboru zaliczek    223
  26. Decyzja w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy    226
  27. Wniosek podatnika o odstąpienie od oszacowania    233
  28. Wniosek podatnika o przyjęcie określonej metody oszacowania    236
  29. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego z szacowaniem podstawy opodatkowania    238
  30. Decyzja określająca wysokość odsetek od zaliczek w związku z oszacowaniem podstawy opodatkowania    249
  
  III ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATNIKA, PŁATNIKA, INKASENTA
  31. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności płatnika    259
  32. Pismo w sprawie naliczenia i potrącenia wynagrodzenia płatnika za wcześniejsze okresy rozliczeniowe    262
  33. Decyzja określająca wysokość zaległości podatkowej z tytułu nienależnie pobranego przez płatnika wynagrodzenia    266
  34. Decyzja w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika    273
  35. Zgłoszenie osoby do reprezentowania płatnika    284
  36. Zawiadomienie o miejscu przechowywania dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków    289
  
  IV ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
  37. Decyzja o zabezpieczeniu na majątku podatnika (kontrolowanego)    293
  38. Wniosek o przyjęcie zabezpieczenia wykonania decyzji    310
  39. Postanowienie o przyjęciu zabezpieczenia wykonania decyzji    312
  40. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej    315
  41. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości    323
  42. Wezwanie do wyjawienia majątku    329
  43. Wniosek o wpis do rejestru zastawów skarbowych    334
  44. Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów skarbowych    345
  45. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych    348
  
  V TERMINY PŁATNOŚCI
  46. Wniosek o odroczenie terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego    353
  47. Decyzja o odroczeniu terminu złożenia informacji o nabytej nieruchomości    356
  
  VI ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I OPŁATA PROLONGACYJNA
  48. Decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek    361
  49. Wniosek o odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej    378
  50. Decyzja o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej i odstąpieniu od ustalenia opłaty prolongacyjnej    384
  
  VII WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
  51. Wniosek o potrącenie wierzytelności wobec Skarbu Państwa    389
  52. Wniosek o zaliczenie wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych    392
  53. Decyzja o odmowie potrącenia wierzytelności    395
  54. Postanowienie o potrąceniu zobowiązania podatkowego (wierzytelności)    399
  55. Wniosek o przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych    403
  56. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zobowiązania podatkowego    406
  57. Postanowienie o zaliczeniu wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych    410
  58. Postanowienie o wyrażeniu zgody na przeniesienie własności rzeczy    413
  
  VIII ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
  59. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku    419
  60. Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku    421
  61. Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty    426
  62. Decyzja o rozłożeniu podatku na raty    428
  63. Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę    433
  64. Decyzja o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami    435
  65. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę    440
  66. Decyzja o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami    443
  67. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami    449
  68. Decyzja o umorzeniu w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami    451
  69. Wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (pomoc de minimis)    456
  70. Decyzja o udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (pomoc de minimis)    467
  
  IX NADPŁATA
  71. Wniosek o zwrot wysokości nadpłaty podatku    493
  72. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego oraz stwierdzająca wysokość nadpłaty podatku (tzw. Decyzja cząstkowa)    496
  73. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku    506
  74. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych    510
  
  X PODPISYWANIE DEKLARACJI
  75. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej udzielone przez osobę fizyczną (UPL-1P)    519
  76. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę fizyczną (OPL-1P)    528
  77. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę fizyczną (OPL-1P)    533
  78. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej    537
  79. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej    542
  80. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej    546
  81. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone przez osobę fizyczną (UPL-1)    550
  82. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę fizyczną (OPL-1)    560
  83. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę fizyczną    564
  84. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej    567
  85. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej    577
  86. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielonego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej    580
  
  XI INFORMACJE PODATKOWE
  87. Wezwanie do udzielenia informacji podatkowej    585
  88. Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób    591
  89. Zawiadomienie o miejscu przechowywania ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem    594
  
  XII INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH
  90. Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego na podstawie art. 86f § 4 o.p. (MDR-4)    599
  91. Wezwanie do uzupełnienia przekazanych informacji o schemacie podatkowym lub do wyjaśnienia wątpliwości    604
  92. Postanowienie o odmowie nadania NSP    607
  93. Postanowienie o unieważnieniu NSP    612
  94. Informacja korzystającego o schemacie podatkowym składana na podstawie art. 86j § 1 o.p. (MDR-3)    616
  
  XIII PRAWA I OBOWIĄZKI NASTĘPCÓW PRAWNYCH
  95. Decyzja w sprawie zakresu odpowiedzialności spadkobierców    627
  96. Zawiadomienie spadkobiercy o złożonym przez spadkodawcę odwołaniu od decyzji    643
  97. Zawiadomienie spadkobiercy o wszczęciu kontroli podatkowej    647
  98. Zawiadomienie spadkobiercy o postępowaniach wszczętych z urzędu wobec spadkodawcy    650
  99. Oświadczenie o dziale spadku wraz z umową o dziale spadku    653
  
  XIV ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA OSÓB TRZECICH
  100. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością    661
  101. Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej    666
  102. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości    669
  103. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej członka rodziny podatnika    673
  104. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej nabywcy przedsiębiorstwa    683
  105. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością    695
  106. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej firmującego za zaległości podatkowe fi rmanta    713
  107. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej wspólników spółki jawnej za zaległości podatkowe spółki    725
  
  XV PRZECIWDZIAŁANIE UNIKANIU OPODATKOWANIA
  108. Decyzja z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz decyzja ustalająca dodatkowe zobowiązanie podatkowe    743
  109. Wniosek o przejęcie w całości lub w części do dalszego prowadzenia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej    760
  110. Postanowienie o przejęciu w całości lub w części na wniosek organu podatkowego do dalszego prowadzenia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej    766
  111. Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego w toku postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania albo przed wszczęciem lub przejęciem postępowania podatkowego przez Szefa KAS    773
  112. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej    780
  113. Wydanie opinii zabezpieczającej    789
  114. Wniosek o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania    796
  115. Decyzja określająca warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania    804
  
  XVI PRZECIWDZIAŁANIE WYKORZYSTYWANIU SEKTORA FINANSOWEGO DO WYŁUDZEŃ SKARBOWYCH
  116. Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego    817
  117. Żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego    823
  118. Zawiadomienie podmiotu kwalifikowanego o blokadzie rachunku    828
  119. Postanowienie w sprawie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego    830
  120. Postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na wynagrodzenie za pracę    840
  121. Postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na zapłatę z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego zobowiązania podatkowego    848
  122. Postanowienie w sprawie zwolnienia środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na zapłatę zaległości podatkowej z odsetkami    853
  123. Zażalenie na postanowienie w sprawie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego    857
  
  XVII WYŁĄCZENIE PRACOWNIKA ORGANU PODATKOWEGO ORAZ ORGANU PODATKOWEGO
  124. Wniosek o wyłączenie pracownika organu podatkowego    865
  125. Wniosek o wyłączenie funkcjonariusza służby celno-skarbowej (2)    870
  126. Wniosek funkcjonariusza służby celno-skarbowej o wyłączenie od udziału w postępowaniu    872
  127. Postanowienie o wyłączeniu pracownika organu podatkowego    874
  128. Postanowienie o wyznaczeniu innego organu podatkowego    876
  129. Postanowienie o wyznaczeniu przez samorządowe kolegium odwoławcze organu właściwego do załatwienia sprawy    882
  
  XVIII STRONA
  130. Żądanie organizacji społecznej wszczęcia postępowania    887
  131. Żądanie organizacji społecznej dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu    892
  132. Postanowienie o wszczęciu postępowania na żądanie organizacji społecznej    896
  133. Postanowienie o dopuszczeniu udziału organizacji społecznej w postępowaniu    901
  134. Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej    906
  135. Postanowienie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału organizacji społecznej w postępowaniu    910
  136. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnej    914
  137. Wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej    918
  138. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby prawnej, która nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów    920
  
  XIX PEŁNOMOCNICTWA
  139. Pełnomocnictwo ogólne    925
  140. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa ogólnego    938
  141. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa ogólnego    943
  142. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego    948
  143. Pełnomocnictwo szczególne    953
  144. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa szczególnego    960
  145. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa szczególnego    963
  146. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego    966
  147. Pełnomocnictwo do doręczeń    969
  148. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa do doręczeń    973
  149. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do doręczeń    976
  150. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń    979
  151. Pełnomocnictwo w kontroli podatkowej    982
  152. Pełnomocnictwo do określonej czynności w postępowaniu    985
  153. Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami celno-skarbowymi    988
  154. Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika czasowo    991
  155. Informacja do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o treści postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora    996
  156. Uwierzytelnienie odpisu udzielonego pełnomocnictwa adwokatowi, radcy prawnemu i doradcy podatkowemu    997
  157. Postanowienie w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego dla osoby fizycznej    1000
  158. Wniosek w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego dla osoby fizycznej    1004
  159. Wniosek w sprawie wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej    1006
  
  XX ZAŁATWIANIE SPRAW
  160. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania podatkowego    1009
  161. Ponaglenie w związku z niezałatwieniem sprawy we właściwym terminie    1015
  162. Ponaglenie w związku z niezakończeniem postępowania podatkowego we właściwym terminie    1019
  163. Postanowienie o uznaniu ponaglenia za uzasadnione    1022
  164. Skarga na bezczynność organu podatkowego    1024
  165. Upoważnienie funkcjonariusza celno-skarbowego do załatwienia sprawy w imieniu organu podatkowego    1030
  166. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności w toku postępowania podatkowego    1032
  167. Upoważnienie do wydawania zaświadczeń    1033
  
  XXI DORĘCZENIA
  168. Wniosek o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej    1037
  169. Zawiadomienie o zmianie adresu    1040
  170. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu    1043
  171. Adnotacja o pozostawieniu pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia    1047
  172. Wniosek o doręczanie pism na adres skrytki pocztowej    1049
  
  XXII WEZWANIA
  173. Wezwanie osoby fizycznej do złożenia wyjaśnień    1053
  174. Wezwanie prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia zeznań    1060
  175. Wezwanie osoby fizycznej do przedłożenia dowodów w sprawie    1063
  176. Wezwanie osoby prawnej do udzielenia wyjaśnień w sprawie korekty deklaracji    1065
  177. Wniosek o pomoc prawną    1067
  
  XXIII PRZYWRÓCENIE TERMINU
  178. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zastrzeżeń do protokołu badania ksiąg podatkowych w postępowaniu podatkowym    1071
  179. Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania    1077
  180. Postanowienie o przywróceniu terminu    1081
  181. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu    1084
  182. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu    1090
  183. Postanowienie o pozostawieniu podania o przywrócenie terminu bez rozpatrzenia    1094
  
  XXIV WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
  184. Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego    1099
  185. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego    1102
  186. Postanowienie w sprawie połączenia postępowań    1105
  187. Zażalenie na postanowienie o połączeniu postępowań    1108
  188. Wezwanie do usunięcia braków formalnych podania    1111
  189. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia    1113
  190. Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia    1116
  
  XXV METRYKA, PROTOKOŁY I ADNOTACJA
  191. Metryka sprawy    1121
  192. Protokół przesłuchania świadka    1124
  193. Protokół przesłuchania strony    1129
  194. Protokół przyjęcia podania wniesionego ustnie    1133
  195. Protokół oględzin    1136
  196. Protokół zabezpieczenia zebranych dowodów    1138
  197. Protokół wydania dokumentów    1140
  198. Adnotacja    1141
  
  XXVI UDOSTĘPNIANIE AKT
  199. Żądanie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów    1145
  200. Postanowienie o odmowie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów    1148
  201. Postanowienie o odmowie umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami z akt sprawy    1151
  202. Zażalenie na postanowienie o odmowie umożliwienia sporządzenia kopii akt postępowania podatkowego    1154
  
  XXVII DOWODY
  203. Wniosek o dopuszczenie dowodu    1161
  204. Wniosek o przeprowadzenie dowodu    1165
  205. Postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu    1168
  206. Postanowienie o wyznaczeniu terminu do przedstawienia dowodu    1171
  207. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków w toku kontroli podatkowej    1174
  208. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków w toku postępowania podatkowego    1177
  209. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania biegłego    1178
  210. Wniosek o zmianę terminu przeprowadzenia dowodu    1179
  211. Wniosek w sprawie udzielenia asysty    1180
  212. Wezwanie do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym    1183
  213. Protokół badania ksiąg    1185
  214. Zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg    1193
  215. Postanowienie o powołaniu biegłego    1195
  216. Pozew o ustalenie stosunku prawnego    1198
  217. Zawiadomienie o wyznaczeniu stronie 7-dniowego terminu wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego    1204
  
  XXVIII ROZPRAWA
  218. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy    1209
  219. Postanowienie o odmowie przeprowadzenia rozprawy    1215
  220. Postanowienie o powołaniu na świadka w toku rozprawy    1218
  221. Protokół rozprawy    1221
  
  XXIX ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA
  222. Postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego    1227
  223. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego    1230
  224. Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego    1233
  225. Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego    1236
  226. Postanowienie o wezwaniu strony do wystąpienia o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego    1238
  227. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania    1240
  228. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania podatkowego    1242
  229. Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania podatkowego    1245
  230. Wniosek do sądu o wyznaczenie kuratora spadku    1248
  
  XXX DECYZJE
  231. Wniosek o umorzenie postępowania    1253
  232. Decyzja o umorzeniu postępowania    1256
  233. Postanowienie o zajęciu stanowiska przez inny organ    1265
  234. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego    1273
  235. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego    1278
  236. Wniosek o uzupełnienie decyzji    1285
  237. Wniosek o sprostowanie decyzji    1288
  238. Decyzja o uzupełnieniu decyzji    1290
  239. Decyzja o sprostowaniu decyzji    1294
  240. Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji    1297
  241. Postanowienie o odmowie sprostowania decyzji    1301
  242. Zażalenie na postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji    1304
  243. Zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania decyzji    1307
  244. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu rachunkowego    1309
  245. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki    1311
  246. Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji    1316
  247. Postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji    1318
  
  XXXI POSTANOWIENIA
  248. Postanowienie o włączeniu dokumentów do akt sprawy    1325
  249. Postanowienie o wyłączeniu dokumentów z akt sprawy    1328
  
  XXXII ODWOŁANIA
  250. Odwołanie od decyzji organu podatkowego    1333
  251. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych odwołania    1346
  252. Wniosek o przywrócenie terminu wniesienia odwołania    1349
  253. Decyzja uwzględniająca odwołanie (samokontrolna)    1353
  254. Stanowisko do odwołania    1357
  255. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania    1361
  256. Postanowienie o uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania    1367
  257. Postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia    1372
  258. Postanowienie o zleceniu przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego    1376
  259. Wniosek – cofnięcie odwołania    1381
  260. Postanowienie o odmowie uwzględnienia cofnięcia odwołania    1383
  261. Decyzja utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji    1387
  262. Decyzja w całości uchylająca decyzję organu pierwszej instancji i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia    1392
  263. Decyzja w części uchylająca decyzję organu pierwszej instancji    1400
  264. Decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze    1410
  
  XXXIII SKARGA I SKARGA KASACYJNA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  265. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję podatkową    1419
  266. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku    1433
  267. Skarga kasacyjna do naczelnego sądu administracyjnego na decyzję podatkową    1435
  268. Skarga kasacyjna do naczelnego sądu administracyjnego na decyzję podatkową    1445
  269. Skarga na indywidualną interpretację prawa podatkowego    1471
  270. Skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego    1475
  
  XXXIV WYKONANIE DECYZJI
  271. Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej    1485
  272. Zażalenie na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej    1489
  273. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji    1491
  274. Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji    1494
  275. Zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji    1496
  
  XXXV WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
  276. Żądanie wznowienia postępowania podatkowego    1499
  277. Postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego    1504
  278. Decyzja o odmowie wznowienia postępowania podatkowego    1506
  279. Decyzja uchylająca w całości decyzję dotychczasową    1509
  280. Decyzja odmawiająca uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części    1512
  
  XXXVI STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI
  281. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji    1517
  282. Decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji    1522
  283. Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej    1524
  284. Decyzja stwierdzająca nieważność decyzji    1526
  
  XXXVII UCHYLENIE LUB ZMIANA DECYZJI OSTATECZNEJ
  285. Wniosek o uchylenie decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła praw    1531
  286. Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła praw    1536
  287. Decyzja uchylająca decyzję ostateczną, na mocy której strona nie nabyła praw    1538
  288. Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną, na mocy której strona nie nabyła praw    1541
  289. Decyzja zmieniająca wymiarową decyzję ostateczną    1544
  290. Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej    1548
  
  XXXVIII WYGAŚNIĘCIE DECYZJI
  291. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji    1553
  
  XXXIX ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA
  292. Wniosek o wypłatę odszkodowania z powodu stwierdzenia nieważności decyzji    1561
  293. Powództwo do sądu powszechnego o odszkodowanie    1564
  
  XL KARY PORZĄDKOWE
  294. Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej    1577
  295. Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej    1585
  296. Wniosek o uchylenie postanowienia o nałożeniu kary porządkowej    1589
  297. Postanowienie o uchyleniu postanowienia o nałożeniu kary porządkowej    1591
  298. Postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej    1594
  299. Zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej    1597
  
  XLI KOSZTY POSTĘPOWANIA
  300. Żądanie zwrotu kosztów postępowania    1603
  301. Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży    1607
  302. Postanowienie o zwrocie kosztów postępowania    1610
  303. Postanowienie o zwrocie kosztów podróży    1612
  304. Postanowienie o odmowie zwrotu kosztów postępowania    1615
  305. Postanowienie o odmowie zwrotu kosztów podróży    1618
  306. Zażalenie na postanowienie o odmowie zwrotu kosztów postępowania    1621
  307. Zażalenie na postanowienie o odmowie zwrotu kosztów podróży    1623
  308. Postanowienie o obciążeniu dodatkowymi kosztami    1625
  309. Zażalenie na postanowienie o obciążeniu dodatkowymi kosztami    1629
  310. Postanowienie o ustaleniu wysokości kosztów postępowania oraz terminu i sposobu ich uiszczenia    1632
  311. Wniosek o umorzenie kosztów postępowania    1637
  312. Wniosek o rozłożenie kosztów postępowania na raty    1641
  313. Postanowienie o umorzeniu kosztów postępowania    1643
  314. Postanowienie o rozłożeniu kosztów postępowania na raty    1646
  315. Postanowienie o odmowie umorzenia kosztów postępowania    1649
  316. Postanowienie o odmowie rozłożenia kosztów postępowania na raty    1652
  317. Zażalenie na postanowienie o odmowie umorzenia kosztów postępowania    1655
  318. Zażalenie na postanowienie o odmowie rozłożenia kosztów postępowania na raty    1659
  
  XLII CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE
  319. Wezwanie do złożenia korekty deklaracji    1665
  320. Informacja o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, lub wysokości straty bądź informacja o braku takich zmian    1672
  321. Sprzeciw na korektę deklaracji    1677
  322. Żądanie złożenia wyjaśnień    1679
  323. Żądanie złożenia deklaracji    1682
  324. Wezwanie do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji    1685
  325. Postanowienie o przedłużeniu terminu przeprowadzenia czynności sprawdzających    1689
  326. Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu terminu przeprowadzenia czynności sprawdzających    1694
  327. Żądanie przedstawienia dokumentów od kontrahenta podatnika    1697
  328. Zlecenie przedstawienia dokumentów od kontrahenta podatnika przez organ właściwy miejscowo    1702
  329. Protokół z czynności sprawdzających    1705
  330. Protokół oględzin lokalu mieszkalnego podatnika    1708
  331. Wezwanie do udzielenia wyjaśnień odnośnie do złożonej deklaracji    1711
  
  XLIII KONTROLA PODATKOWA
  332. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej    1715
  333. Zawiadomienie o przyczynach odstąpienia od uprzedzenia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej wobec przedsiębiorcy    1718
  334. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej formularz KON-W    1722
  335. Zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli podatkowej    1728
  336. Postanowienie w zakresie rozszerzenia zakresu przedmiotowego kontroli podatkowej    1733
  337. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych    1735
  338. Wniosek o udzielenie asysty przez funkcjonariuszy policji    1737
  339. Postanowienie o zatwierdzeniu przez prokuratora czynności przeszukania i zatrzymania    1740
  340. Wezwanie do udostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia oględzin    1743
  341. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków    1747
  342. Protokół kontroli    1750
  343. Zastrzeżenia do protokołu kontroli    1762
  
  XLIV TAJEMNICA SKARBOWA
  344. Postanowienie o odmowie udostępnienia akt sprawy z uwagi na tajemnicę skarbową    1769
  
  XLV ZAŚWIADCZENIA
  345. Wniosek o wydanie zaświadczenia    1779
  346. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia    1784
  347. Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie informacji wyłączonych z tajemnicy skarbowej    1788
  348. Postanowienie o odmowie wydania kontrahentowi zaświadczenia w zakresie informacji wyłączonych z tajemnicy skarbowej    1791
  
  BIBLIOGRAFIA    1795
  
  AUTORZY    1803
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia